Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

Št. 3310-75/2016/1 Ob-3381/16, Stran 2455
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 200 z dne 26. 7. 2016, str. 140);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 11. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne vezane podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za leto zahtevka 2017 (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 19), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe in vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115 z dne 29. 4. 2016, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)1833 z dne 23. marca 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), objavlja
1. javni razpis za podukrep 3.1
Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.
Razpisana sredstva
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 2.600.000,00 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 1.950.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja – 14–20 – EU,
– 650.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja – 14–20 – slovenska udeležba.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa 
Zaprti
Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaključek javnega razpisa
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. 11. 2016 do vključno 28. 12. 2016 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov
V skladu s 4. in 5. členom Uredbe lahko upravičenci pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči prejmejo za koledarsko leto prijave v upravičeno shemo kakovosti in še naslednja štiri koledarska leta.
Cilj podukrepa 
Povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov preko večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v upravičene sheme kakovosti in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu.
Informacije o razpisu
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
– INFO točke KGZS (Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji)
2. Predmet podpore
1. Predmet podpore iz podukrepa Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (v nadaljnjem besedilu: podukrep) je v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: KMG) oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.
2. Upravičena shema kakovosti iz prejšnje točke je:
a) shema kakovosti, priznana s predpisi Unije:
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
– ekološka pridelava in predelava in
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem);
b) shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
– izbrana kakovost in
– integrirana pridelava.
3. Proizvodi iz registrirane sheme kakovosti za vino iz četrte alineje pod a) prejšnje točke so:
– kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom – mirno vino,
– vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom – mirno vino,
– kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom – peneče, biser vino,
– vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom – peneče, biser vino.
4. Do podpore je v skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe upravičena vključitev v upravičeno shemo kakovosti za kmetijske proizvode iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47).
3. Upravičenec
1. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe je upravičenec:
– KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in je prijavljeno v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz 2. točke prejšnjega poglavja, ali
– pravna oseba, ki je v postopek certificiranja prijavila vsaj tri KMG za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz 2. točke prejšnjega poglavja.
2. KMG iz prejšnje točke mora biti prijavljeno v postopek certificiranja za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz 2. točke prejšnjega poglavja v letu 2015 ali 2016.
3. Če gre za shemo kakovosti ekološka pridelava in predelava in shemo kakovosti integrirana pridelava, je, ne glede na določbo 1. točke tega poglavja, v skladu s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe upravičenec do podpore KMG iz prve alineje 1. točke tega poglavja.
4. Če gre za shemo kakovosti registrirana shema kakovosti za vino, se, ne glede na 2. točko tega poglavja, kot prijava KMG v postopek certificiranja šteje prijava pridelka vina v register pridelovalcev grozdja in vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
2. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora upravičenec za predložene dokumente, sestavljene v tujem jeziku, zagotoviti slovenski prevod s strani sodnega tolmača, ki je imenovan za sodnega tolmača z odločbo Ministrstva za pravosodje.
3. Upravičenec v skladu s 14. in tretjim odstavkom 4. člena Uredbe:
– ne sme biti izključen iz prejemanja podpore iz podukrepa v skladu zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– imeti mora poravnane vse davčne obveznosti do države,
– če je pravna oseba, mora imeti dejavnost s področja kmetijstva ali živilstva registrirano na ozemlju Republike Slovenije,
– če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra,
– če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju,
– imeti mora odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– za isti namen, kot ga navaja v vlogi na javni razpis, še ni prejel sredstev proračuna Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije oziroma drugih javnih sredstev.
4. Upravičenec glede pogojev iz prejšnje točke predloži Dokazilo št. 1, ki je priloga prijavnega obrazca.
4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis (v skladu s 7. členom Uredbe)
1. Če upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za proizvod iz sheme kakovosti zaščitena geografska označba ali za proizvod iz sheme kakovosti zaščitena označba porekla, mora biti proizvod vpisan v evropski register zaščitenih geografskih označb, zaščitenih označb porekla ali evropski register zajamčenih tradicionalnih posebnosti v skladu s predpisi, ki urejajo sheme kakovosti.
2. Če upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za shemo kakovosti Izbrana kakovost, mora biti proizvod vpisan v evidenco kmetijskih pridelkov ali živil iz shem kakovosti ter priznanih naravnih mineralnih vod iz zakona, ki ureja kmetijstvo.
3. KMG iz prve in druge alineje 1. točke prejšnjega poglavja mora biti aktiven kmet v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU. Šteje se, da je KMG aktiven kmet, če izvaja kmetijsko dejavnost v skladu z 8. točko 2. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15 in 36/16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba o neposrednih plačilih). Če je nosilec kmetijskega gospodarstva v preteklem letu prejel več kot 5.000 eurov neposrednih plačil in v skladu s prvim pododstavkom drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU upravlja letališča, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča, se šteje, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoj aktivnega kmeta, če:
– izpolnjuje pogoj iz točke (a) tretjega pododstavka drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU,
– njegov letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja najmanj tretjino njegovih skupnih prihodkov vseh dejavnosti, prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so takšni dokazi na voljo, ali
– je v Poslovnem registru Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) kot njegova glavna dejavnost opredeljena ena izmed dejavnosti iz priloge 1, ki je sestavni del Uredbe o neposrednih plačilih.
4. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega kmeta iz prejšnje točke se šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih, ki je izdana na podlagi zbirne vloge, vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike za leto 2016.
5. Če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje 1. točke prejšnjega poglavja, mora k vlogi na javni razpis priložiti seznam KMG, ki jih je v skladu z 2. točko prejšnjega poglavja prijavila v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti in za katere uveljavlja podporo v okviru tega javnega razpisa.
6. Upravičenec do vložitve vloge na javni razpis še ni pridobil certifikata za prijavljeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti, pri čemer se šteje, da je KMG pridobilo certifikat tudi v primeru, če ga je zanj pridobila pravna oseba. Če gre za shemo kakovosti registrirana shema kakovosti za vino, upravičencu ne sme biti izdana odločba o oceni vina v skladu zakonom, ki ureja vino.
7. Če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje 1. točke prejšnjega poglavja, mora pogoj glede aktivnega kmeta iz 3. točke tega poglavja in nepridobitve certifikata iz prejšnje točke izpolnjevati vsako KMG iz 5. točke tega poglavja.
8. KMG, za katero uveljavlja podporo pravna oseba iz druge alineje 1. točke prejšnjega poglavja, ne more uveljavljati podpore kot KMG iz prve alineje 1. točke prejšnjega poglavja.
9. Za vsako upravičeno shemo kakovosti oziroma za vsak proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa se vloži ločena vloga na javni razpis.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se vloge na javni razpis ocenjujejo na podlagi meril, ki so določena v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014–2020 in je dostopen na spletni strani MKGP: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/merila-za-izbor-operacij. Med vlogami na javni razpis, ki presežejo vstopni prag 45 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
2. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za izbor se upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni razpis. Ocenjevanje vloge bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, in sicer: prijavnega obrazca s prilogami in dokazil, ter podatkov iz uradnih evidenc.
3. V skladu s petim odstavkom 8. člena Uredbe se v javnem razpisu opredelijo podrobnejša merila od tistih, določenih v uredbi, za ocenjevanje vlog, in točkovnik za ocenjevanje vlog:
Merila za izbor, če je upravičenec KMG iz prve alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa:
Merilo
Maksimalno število točk
1. Aktivna vključitev v shemo kakovosti
70
Vrsta sheme kakovosti
40
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem kakovosti:
40
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),
– izbrana kakovost.
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za shemo kakovosti integrirana pridelava.
30
Vključitev v skupino proizvajalcev
30
Upravičenec je član skupine proizvajalcev, ki je prejela podporo iz naslova ukrepa 142 – Podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013.
30
2. KMG je na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Navodilo: Upošteva se povprečno število točk/hektar, ki jih prejme KMG v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev na območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Možna je ena izbira.
20
Kmetijsko gospodarstvo prejme 700 točk ali več.
20
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 600 do 699 točk.
16
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 500 do 599 točk.
12
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do 499 točk.
9
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do 399 točk.
7
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do 299 točk.
5
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do 199 točk.
3
3. Prispevek k horizontalnim ciljem (vključenost v ukrep M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, M11 – Ekološko kmetovanje in M14 – Dobrobit živali iz PRP 2014–2020)
10
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v en ukrep.
3
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v dva ukrepa.
6
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v tri ukrepe.
10
Skupaj od 1–3
100
Merila za izbor, če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa:
Merilo
Maksimalno število točk
1. Aktivna vključitev v sheme kakovosti
50
Vrsta sheme kakovosti
40
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem kakovosti:
40
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
– izbrana kakovost.
Uporaba zaščitnega znaka na proizvodu
10
Pravna oseba uporablja zaščitni znak za drug proizvod ali drugo shemo kakovosti, za katero ne uveljavlja podpore (v nadaljnjem besedilu: druga shema kakovosti). Če pravna oseba uveljavlja to merilo, priloži Dokazilo št. 2, ki je priloga prijavnega obrazca.
10
Kot zaščitni znak se upošteva zaščitni znak za kmetijski pridelek ali živilo iz zakona, ki ureja kmetijstvo, razen zaščitnega znaka za naravno mineralno vodo, in evropski logotip za sheme kakovosti iz 16. člena Uredbe 1305/2013/EU.
Kot dokazilo za uporabo zaščitnega znaka druge sheme kakovosti se pri vlagateljih, ki proizvajajo:
– predpakirane proizvode, štejejo etiketa, fotografija predpakiranega proizvoda ali embalaža predpakiranega proizvoda,
– nepredpakirane proizvode, štejejo fotografija prodajnega mesta, iz katere je razvidna uporaba zaščitnega znaka za drugo shemo kakovosti.
Pri prodaji proizvodov iz druge sheme kakovosti, namenjenih nadaljnji predelavi, pa mora vlagatelj priložiti:
– podpisano izjavo o prodaji teh proizvodov v predelovalni obrat, ki označuje proizvode za prodajo z zaščitnim znakom druge sheme kakovosti, in
– etiketo, fotografijo ali embalažo predelovalnega obrata, na kateri je zaščitni znak druge sheme kakovosti.
2. Število prijavljenih KMG v postopek certificiranja, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 6. točke podpoglavja 4.2 tega javnega razpisa
30
Pravna oseba je v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti prijavila vsaj tri do vključno 15 KMG.
10
Pravna oseba je v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti prijavila od 16 do vključno 30 KMG.
20
Pravna oseba je v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti prijavila nad 30 KMG.
30
3. Drug certificiran proizvod ali druga shema kakovosti
Pravna oseba ima certifikat za drugo shemo kakovosti oziroma drug proizvod iz sheme kakovosti, za katerega ne uveljavlja podpore. Če pravna oseba uveljavlja to merilo, priloži kopijo certifikata v okviru Dokazila št. 3, ki je priloga prijavnega obrazca.
20
Pravna oseba ima certifikat za shemo kakovosti oziroma drug proizvod iz sheme kakovosti, za katerega ne uveljavlja podpore. Upoštevajo se sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:
– zaščitena geografska označba, 
– zaščitena označba porekla.
20
Pravna oseba ima certifikat za eno od naslednjih shem kakovosti, priznanih s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
– višja kakovost, 
– izbrana kakovost.
10
Skupaj od 1–3
100
6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. V skladu s prilogo II Uredbe 1305/2013/EU je najvišji znesek podpore za koledarsko leto:
– 3.000 eurov na KMG, če gre za upravičenca iz prve alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, oziroma
– 3.000 eurov na KMG, če gre za upravičenca iz druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa.
2. Najvišji znesek podpore iz prejšnje točke je najvišji skupni znesek, ki se ga dodeli na KMG, v okviru tega podukrepa, v posameznem koledarskem letu.
3. Če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se višina pavšalnega plačila določi na KMG.
4. Višina pavšalnega plačila za posamezno upravičeno shemo kakovosti ali proizvod iz upravičene sheme kakovosti se določi v skladu s prilogo 2 Uredbe.
7. Vloga na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe se sredstva dodelijo z zaprtim javnim razpisom.
2. V skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe MKGP na svojih spletnih straneh objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa, ki jo sestavljajo vzorec prijavnega obrazca in priloge. Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev in vnos vloge pa se objavijo na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
8. Vlaganje vloge na javni razpis
1. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
2. V skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe ARSKTRP za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP.
3. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. V skladu s tretjim odstavkom 12. člena Uredbe se za vlogo na javni razpis šteje natisnjen prijavni obrazec iz prejšnje točke z izpisom številke dokumenta, skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija.
4. V skladu s četrtim odstavkom 12. člena Uredbe upravičenec vloži vlogo iz prejšnje točke na ARSKTRP. Vloga se vloži priporočeno na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ali odda na vložišču ARSKTRP. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter oznaka javnega razpisa »1. Javni razpis za podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016«. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi št. 2 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
5. V skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe, se vlaganje vlog na javni razpis začne 25. 11. 2016. Rok, do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, je 28. 12. 2016 do 24. ure.
9. Obravnava vloge na javni razpis
1. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, oceni na podlagi meril iz 5. poglavja tega javnega razpisa. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag iz 1. točke 5. poglavja tega javnega razpisa, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev. Vloge, ki ne dosegajo minimalnega vstopnega praga ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
2. Če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe vloga odobri za KMG, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 6. točke podpoglavja 4.2 tega javnega razpisa.
3. Če upravičenec vlaga vlogo kot KMG iz prve alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa in hkrati uveljavlja podporo zanj pravna oseba iz druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe vloga KMG iz prve alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa zavrne.
4. V skladu s četrtim odstavkom 13. člena Uredbe lahko v zvezi z istim KMG podporo za isto upravičeno shemo kakovosti ali isti proizvod iz upravičene sheme kakovosti uveljavlja samo ena pravna oseba. Če dve ali več pravnih oseb iz druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa uveljavljajo podporo v zvezi z istim KMG, se za to KMG vloga pravne osebe, ki je bila vložena po datumu oziroma času vložitve vloge, s katero se je prvič uveljavljala podpora za to KMG, zavrne.
5. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 13. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer na način:
Upravičenec je KMG iz prve alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa
ponder
Upravičenec je pravna oseba iz druge alineje 
1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa
ponder
Aktivna vključitev v shemo kakovosti
– Vrsta sheme kakovosti 
15 %
– Vrsta sheme kakovosti
15 %
– Vključitev v skupino proizvajalcev
10 %
– Uporaba zaščitnega znaka na proizvodu
10 %
Kmetijsko gospodarstvo je na OMD območju 
40 %
Število prijavljenih KMG v postopek certificiranja, za katere pravna oseba uveljavlja podporo
40 %
Prispevek k horizontalnim ciljem
35 %
Drug certificiran proizvod ali druga shema kakovosti 
35 %
6. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz tega javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se v skladu s petim odstavkom 13. člena Uredbe zavrne.
7. V skladu s 53. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, se upravičencu sredstva odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP.
8. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU ARSKTRP zavrne vlogo na javni razpis in zahtevek za izplačilo sredstev, če ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za pridobitev podpore.
10. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Upravičenec mora v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo, v skladu s predpisi, ki urejajo upravičeno shemo kakovosti, oziroma odločbo o oceni vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino, če gre za registrirano shemo kakovosti za vino iz četrte alineje pod a) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa;
b) KMG iz prve in druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa mora biti aktiven kmet v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU. Šteje se, da je KMG aktiven kmet, če izpolnjuje pogoje iz 3. in 4. točke podpoglavja 4.2 tega javnega razpisa, pri čemer se kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega kmeta šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, ki je izdana na podlagi zbirne vloge, vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike za leto, za katerega vlaga zahtevek za izplačilo sredstev;
c) pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka, razen pri proizvodih iz preusmeritve v okviru sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava iz tretje alineje pod a) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa. Kot dokazilo za uporabo zaščitnega znaka upravičene sheme kakovosti se pri upravičencih iz 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, ki proizvajajo:
– predpakirane proizvode, štejejo etiketa, fotografija predpakiranega proizvoda ali embalaža predpakiranega proizvoda,
– nepredpakirane proizvode, štejejo fotografija prodajnega mesta, iz katere je razvidna uporaba zaščitnega znaka za upravičeno shemo kakovosti;
č) pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti, namenjenih nadaljnji predelavi, mora priložiti:
– podpisano izjavo o prodaji teh proizvodov v predelovalni obrat, ki označuje proizvode za prodajo z zaščitnim znakom upravičene sheme kakovosti, in
– etiketo, fotografijo ali embalažo predelovalnega obrata, na kateri je zaščitni znak upravičene sheme kakovosti;
d) tržiti mora proizvode iz upravičene sheme kakovosti, za katere mora predložiti dokazilo o trženju (npr. spletna stran, pogodba o prodaji);
e) priložiti mora izjavo, da ni prejel javnih sredstev iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe.
2. Dokazila iz podtočk c), č), d) in e) prejšnje točke upravičenec v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe priloži zahtevku za izplačilo sredstev na obrazcu iz Dokazila št. 4 ter Dokazila št. 5, ki je priloga prijavnega obrazca.
3. Upravičenec je v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Uredbe upravičen do podpore v obliki pavšalnega plačila za posamezno koledarsko leto na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se vloži v naslednjem koledarskem letu za preteklo leto. V skladu s 17. členom Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jo opredeli v vlogi na javni razpis in bo določena v odločbi o pravici do sredstev.
4. Če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, mora ob vložitvi posameznega zahtevka za izplačilo sredstev pogoje iz podtočk a) in b) 1. točke tega poglavja v skladu s četrtim odstavkom 9. člena Uredbe izpolnjevati najmanj 90 odstotkov KMG iz 2. točke 3. poglavja tega javnega razpisa. Če je na ta način izračunano število KMG decimalno število, se število KMG zaokroži po pravilih matematičnega zaokroževanja.
5. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva upravičencu izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se sredstva izplačajo za tista KMG, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, ter so navedena na certifikatu iz podtočke a) 1. točke tega poglavja.
6. Če se upravičenec vključi v shemo ekološka pridelava in predelava iz tretje alineje pod a) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa za čebelarstvo, se v skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe sredstva izplačajo za čebelje družine, za katere upravičenec pridobi certifikat.
7. Če se upravičenec vključi v shemo ekološka pridelava in predelava iz tretje alineje pod a) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa ali v shemo integrirana pridelava iz druge alineje pod b) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, se v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe sredstva izplačajo za tiste površine kmetijskih zemljišč v uporabi, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko oziroma integrirano kmetovanje, v letu, za katerega se vlaga zahtevek za izplačilo sredstev.
8. Če se upravičenec vključi v registrirano shemo za vino iz četrte alineje pod a) 1. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, se v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe sredstva izplačajo za ocene vina, ki so bile izdelane v skladu s predpisi, ki urejajo vino, v letu, za katerega se vlaga zahtevek za izplačilo sredstev.
9. V skladu s petim odstavkom 16. člena Uredbe se zahtevek za izplačilo sredstev vloži na način iz 2. in 3. točke 8. poglavja tega javnega razpisa.
10. Ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora upravičenec v skladu s petim odstavkom 9. člena Uredbe izpolnjevati pogoje iz 1. točke tega poglavja in predložiti poročilo o vrednosti tržne proizvodnje za upravičeno shemo kakovosti. Vsebina poročila o vrednosti tržne proizvodnje za upravičeno shemo kakovosti je podrobneje določena v Prilogi št. 3 k razpisni dokumentaciji.
11. Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti fotografijo o označevanju vira sofinanciranja, s čimer izkazuje izpolnjevanje obveznosti iz prve alineje 11. poglavja tega javnega razpisa.
11. Obveznosti upravičenca
V skladu z 18. členom Uredbe mora upravičenec od izdaje odločbe o pravici do sredstev in še pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev:
– v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja, izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja;
– hraniti in omogočiti dostop do dokumentacije, ki je podlaga za dodelitev in izplačilo sredstev in
– omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrola se v skladu s prvim odstavkom 20. člena Uredbe izvaja v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrole je pristojna ARSKTRP.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se v skladu z drugim odstavkom 20. člena Uredbe sankcionira v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo, razen v primeru višje sile in izjemne okoliščine iz 21. člena Uredbe. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 1 Uredbe.
3. O višji sili ali izjemnih okoliščinah iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
4. O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščin iz prejšnje točke odloči ARSKTRP.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost