Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

165. Uredba o trajanju in izvedbi pripravništva
166. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
167. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu

Sklepi

168. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Drugi akti

169. Odločba o imenovanju Ane Martine Hočevar za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

170. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda
171. Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja
172. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv
173. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
174. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu potrdila o dokončanju programa Računalniška pismenost za odrasle
175. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu
176. Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
220. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2007
221. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja

USTAVNO SODIŠČE

177. Popravni sklep

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

178. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev
179. Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
180. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov
181. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij
182. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
183. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

184. Stališče 2 – Revizorjev pregled poročila o razmerjih z obvladujočo družbo
185. Stališče 3 – Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov
186. Stališče 4 – Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji
187. Stališče 6 – Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
188. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
189. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Hrastnik za leto 2007
190. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Tržič za leto 2007
191. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Grosuplje za leto 2007

OBČINE

Ajdovščina

192. Sklep o imenovanju v Nadzorni odbor Občine Ajdovščina

Beltinci

193. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Beltinci
194. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci
195. Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci, Melinci
196. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti

Cerknica

197. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2007

Črna na Koroškem

198. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Črna na Koroškem
199. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
200. Sklep o imenovanju predsednika in članov Nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem

Dornava

201. Razpis nadomestnih volitev za enega člana v Občinski svet Občine Dornava v volilni enoti 5

Gorenja vas-Poljane

202. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Gorje

203. Poslovnik Občinskega sveta Občine Gorje
204. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gorje

Gornji Petrovci

205. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci
206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. z dne 15. 5. 2001
207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Gornji Petrovci

Grosuplje

208. Tabela posebnih meril in pogojev – del k Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in in PPC I/9 (Uradni list RS, št. 118/05 in 75/06)

Jesenice

209. Program priprave dopolnitve zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom

Loški Potok

222. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Loški Potok in Prostorskega reda Občine Loški Potok

Majšperk

210. Sklep o imenovanju uredniškega odbora za občinsko glasilo »Majšperčan – glasilo Občine Majšperk«
211. Sklep o nadaljevanju sodelovanja v projektu Centra za informiranje in poklicno svetovanje
212. Sklep o pristopu Občine Majšperk k soustanoviteljstvu Sklada dela Spodnje Podravje

Murska Sobota

213. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Podčetrtek

214. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek

Poljčane

215. Statut Občine Poljčane

Slovenska Bistrica

216. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
217. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Zagorje ob Savi

218. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje »ob Cesti zmage v Zagorju ob Savi«
219. Ugotovitev občinske volilne komisije, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata

POPRAVKI

223. Popravek Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)
224. Popravek Sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka
225. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti