Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

Št. 66306-421/2006 Ob-441/07 , Stran 338
Namen razpisa je izbira programov socialnega varstva, ki bodo v letu 2007 in v obdobju od leta 2007 do 2011 z možnostjo podaljšanja, sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe izvajalcev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljene kriterije. V skladu z kriteriji, merili in razpoložljivimi sredstvi pa bo odločilo o načinu in višini sredstev, s katerimi bo sofinanciralo izbrani program v letu 2007. I. Predmet razpisa Predmet razpisa so programi na dveh področjih po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06): SVP – Socialno varstveni programi: 1. programi materinskih domov in zavetišč za ženske (prednostne regije za varne hiše so Jugovzhodna Slovenija, Pomurska in Spodnjeposavska, za materinske domove pa Goriška, Podravska in Notranjsko-kraška); 2. programi stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in programi centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju (stanovanjske skupine: 16 do 20 mest v stanovanjskih skupinah; prednostni regiji za dnevne centre sta Notranjsko-kraška in Koroška); 3. programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence invalidov; 4. programi terapevtskih skupnosti in drugi programi, ki omogočajo nastanitev za uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na vstop v terapevtske skupnosti), centri za reintegracijo abstinentov v družbo, programi za vzporedno terapevtsko pomoč družinam uživalcev drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog; 5. terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti; 6. programi sprejemališč in zavetišč za brezdomce (prednostni regiji za zavetišče za brezdomce sta Osrednjeslovenska in Podravska); 7. specializirani terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov (prednostne regije so Podravska, Obalno-kraška in Notranjsko-kraška); 8. programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog (prednostni regiji sta Osrednjeslovenska in Podravska). REP – Razvojni in eksperimentalni programi: 1. programi za svetovanje po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih stiskah; 2. nizkopražni programi za uživalce drog, mreža centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave; 3. terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti (npr. klubi zdravljenih alkoholikov); 4. programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih; 5. programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja (prednostna regija je Jugovzhodna Slovenija); 6. programi za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju; 7. drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih programov (npr. programi namenjeni Romom, azilantom, beguncem, bivšim zapornikom…). II. Programi bodo lahko sofinancirani na tri različne načine: A) Programi sofinancirani v obdobju 2007 v enkratnem znesku do 1500 EUR (v nadaljevanju A programi); B) Programi sofinancirani v obdobju 2007 nad 1500 EUR (v nadaljevanju B programi) Izbranim prijaviteljem, katerih programi bodo prejeli več kot 1500 EUR, bodo sredstva nakazana v dveh obrokih (prvi obrok po podpisu pogodbe in oddaji zahtevka, drugi obrok pa po oddaji delnega poročila in zahtevka); C) Programi sofinancirani v obdobju od leta 2007 do 2011, z možnostjo podaljšanja sofinanciranja (v nadaljevanju C programi). Izbranim prijaviteljem, katerih programi bodo uvrščeni v sofinanciranje v obdobju od leta 2007 do 2011 z možnostjo podaljšanja, bodo sredstva iz razpisa za leto 2007 nakazovana v prvem obroku v višini 4/12 prejetih sredstev, preostali del pa v mesečnih obrokih (1/12) na podlagi predloženih zahtevkov. V prihodnjih letih bodo sredstva za izbrane programe zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po merilih, ki so bila podlaga za določitev sofinanciranja v letu 2007, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu, predložena vizija dela do leta 2011 in predloge širitev programov v posameznem letu. Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v primeru, ko ministrstvo soglaša s spremembami. Izvajalci programov se prijavijo glede na predmet razpisa in želeni način sofinanciranja. Če bo ministrstvo ugotovilo, da program ne izpolnjuje posebnih pogojev za sofinanciranje v obdobju 2007-2011 kot C program, ga bo v nadaljnjem postopku obravnavalo kot program, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2007 kot A program ali B program. Če bo ministrstvo za program, prijavljen za sofinanciranje pod B ali C, v skladu z merili za dodelitev sredstev programom, dodelilo sredstva v višini do 1500 EUR, bo program uvrstilo med A programe. Programe, ki se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu in kjer gre za različne oblike skupin za samopomoč, v katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in odpravljanja socialne izključenosti, ter se pričakuje od ministrstva sofinanciranje v višini do 1500 EUR, prijavitelji na razpis prijavijo z obrazcem 2007-A. Programe, v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto, obdobje trajanja delavnice), v katerem je vnaprej predvidena določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so vključeni v delo programa najmanj 4 ure tedensko, katerih namen programa je predvsem pridobivanje novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih znanj in učenja socialnih veščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo prostovoljcev ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev in za katere se pričakuje sofinanciranje s strani ministrstva v višini več kot 1500 EUR, prijavitelji na razpis prijavijo z obrazcem 2007-B. Prijavitelji, ki prijavljajo program za sofinanciranje v obdobju od leta 2007 do 2011 z možnostjo podaljšanja, se prijavijo z obrazcem 2007-C. Uporabniki tovrstnega programa so praviloma vključeni v dalj časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave, program pa je posameznemu uporabniku praviloma na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur ali pa so organizirani kot mreža programov enega izvajalca na nacionalnem nivoju. Namen programa je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže oziroma sodelovanje pri oblikovanju nove. Izvajalci programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo, prostovoljci v programu pa dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Od teh programov se pričakuje, da se že uspešno izvajajo in da je za njihovo izvajanje potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost in stabilnost programa, zato se lahko za ta način sofinanciranja prijavijo samo tisti programi, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje določene s tem razpisom. V teh programih bo ministrstvo sofinanciralo predvsem zaposlitve strokovnih delavcev. III. Širitve programov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne bo sofinanciralo širitev programov, ki so že vključeni v večletno sofinanciranje. Izvajalec pa lahko prijavi samostojen program na novi lokaciji, ki ima lahko soroden koncept kot že s strani MDDSZ sofinanciran program. IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa Orientacijska vrednost sredstev razpisa za vse programe skupaj je 2,448.974 EUR, programi pa se bodo sofinancirali iz sledečih postavk: – 2485 – Socialna rehabilitacija 987.834 EUR; – 4072 – Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov nevladnega sektorja 686.121 EUR; – 4074 – Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja 425.812 EUR; – 4075 – Programi duševnega zdravja 242.146 EUR; – 5821 – Programi za invalide 25.100 EUR; – 5791 – Terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim in družinam 81.961 EUR. V. Rok za porabo dodeljenih sredstev Sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2007, razen v primerih, ko ministrstvo na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo sredstev. VI. Splošni pogoji za vse prijavljene programe Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje: 1. prijavljeni program je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije; 2. program se izvaja na območju Republike Slovenije; 3. program se že izvaja ob vložitvi prijave na javni razpis; 4. prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva in ima šifro podrazreda 85.3 ali 91.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02 in 111/05); 5. prijavitelj izvaja program v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva. VII. Posebna pogoja za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje kot B programi in pričakujejo od ministrstva sofinanciranje v višini najmanj 36.000 eurov: 1. program se uspešno izvaja, kar se dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od 1. 12. 2006; Prijavitelji morajo vložiti zahtevo za izdajo mnenja o prijavljenem programu na Socialno zbornico Slovenije najkasneje do 13. 2. 2007. 2. prijavitelj ima zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa. VIII. Posebni pogoji za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje kot C programi: 1. program se kot tak ali z možnimi modifikacijami izvaja že vsaj štiri leta, pri čemer gre za program istega izvajalca, ali za program, ki je sporazumno prenesen na novega izvajalca; 2. program se uspešno izvaja, kar se dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od 1. 12. 2006; Prijavitelji morajo vložiti zahtevo za izdajo mnenja o prijavljenem programu na Socialno zbornico Slovenije najkasneje do 13. 2. 2007. 3. program je uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur ali pa je organiziran kot mreža programov enega izvajalca na nacionalnem nivoju; 4. program se izvaja v takšnem obsegu, da je nujna zaposlitev strokovnega vodje za polni delovni čas; 5. strokovni vodja v tem razpisu je strokovni delavec po Zakonu o socialnem varstvu z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po Zakonu o socialnem varstvu; 6. prijavitelj ima zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa; 7. prijavitelj ima finančno podporo lokalne skupnosti, kar dokazuje s pogodbami o sofinanciranju programa, brezplačnim najemom prostora ali najemom prostora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti; 8. prijavitelj izkazuje pozitivno poslovanje; 9. proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. IX. Kriteriji za izbor A programov Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali več točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih devet kriterijev (kriteriji 1–9) doseže 0 točk, bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki od možnih 66 točk ne bodo zbrali vsaj 34 točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno število točk, bistveno presegala razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje skupno število točk. Kriteriji: 1. Program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 2. Metode dela in aktivnosti v programu omogočajo doseganje ciljev: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 3. Ciljna skupina uporabnikov programa in že vključeni uporabniki so jasno opredeljeni: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 4. Število ur vključenosti posameznega uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa: – izpolnjuje v celoti (4 točke), – izpolnjuje v večji meri (3 točke), – izpolnjuje v manjši meri (1 točka), – ne izpolnjuje (0 točk). 5. Izvajalci programa so tudi prostovoljci: – v program so kontinuirano vključeni prostovoljci (3 točke), – izpolnjuje v manjši meri (1 točka), – v programu ni prostovoljcev ali pa prostovoljci prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo (0 točk). 6. Prijavljeni program se ne sme izvajati kot del javne službe: – program se ne izvaja kot del javne službe ali kot del programa, ki ga MDDSZ že sofinancira (1 točka), – prijavljeni program se izvaja kot del javne službe ali kot del programa, ki ga MDDSZ že sofinancira (0 točk). 7. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški MDDSZ so jasno opredeljeni): – izpolnjuje v celoti (8 točk), – izpolnjuje v večji meri (5 točk), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 8. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa: – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 30% programa (10 točk), – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 20% programa (6 točk), – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov (3 točke), – vlogi niso priložena dokazila, da ima program zagotovljeno 20% sofinanciranje vrednosti prijavljenega programa (0 točk). 9. Višina urnih postavk prijavljenih v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva: – višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk), – višina urnih postavk odstopa na višje od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke), – višina urnih postavk odstopa na višje od razpisanih meril za več kot 20% in manj kot 50% (1 točka), – višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk). 10. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov: – program ima elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (2 točki), – program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1 točka), – program nima elementov samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (0 točk). 11. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa: – uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2 točki), – uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1 točka), – uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0 točk). 12. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu: – uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki), – uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka), – uporabnik ni seznanjen s pravicami v programu (0 točk). 13. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni: – prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke), – prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke), – prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka), – prijavitelj nima izdelanega postopka pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom pritožbe (0 točk). 14. Stroški programa, glede na število uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge specifičnosti programa: – stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki), – stroški programa bistveno odstopajo (0 točk). 15. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali invalidske organizacije: – izvajalec programa ima status (4 točke), – izvajalec programa nima statusa (0 točk). X. Kriteriji za izbor B programov Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali več točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih štirinajst kriterijev (kriteriji 1–14) doseže 0 točk, bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki od možnih 107 točk ne bodo zbrali vsaj 51 točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno število točk, bistveno presegala razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje skupno število točk. Kriteriji: 1. Program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 2. Potencialni uporabniki programa in pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 4. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji programa: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 5. Število ur vključenosti posameznega uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 6. Program ima zagotovljeno supervizijo ali intervizijo: – ima supervizijo z licenco SZS (5 točk), – ima ustrezno intervizijo (2 točki), – program nima zagotovljene niti supervizije, niti intervizije (0 točk). 7. Izvajalci programa so tudi prostovoljci: – v program so kontinuirano vključeni prostovoljci (3 točke), – izpolnjuje v manjši meri (1 točka), – v programu ni prostovoljcev ali pa prostovoljci prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo (0 točk). 8. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov: – program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev (8 točk), – program ima deloma izdelano evalvacijo doseganja ciljev (6 točk), – program ima druge načine merjenja ciljev (4 točke), – v programu se samo delno uporabljajo določeni načini za merjenje ciljev programa (2 točki), – program nima izdelane evalvacije za doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk). 9. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni: – prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke), – prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke), – prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka), – prijavitelj nima izdelanega postopka pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom pritožbe (0 točk). 10. Prijavljeni program se ne sme izvajati kot del javne službe: – program se ne izvaja kot del javne službe ali kot del programa, ki ga MDDSZ že sofinancira (1 točka), – prijavljeni program se izvaja kot del javne službe ali kot del programa, ki ga MDDSZ že sofinancira (0 točk). 11. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference...): – program ima ustrezno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV, opravljen strokovni izpit in usposobljenost) (10 točk), – program ima primerno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit) (8 točk), – program ima zadovoljivo kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV) (5 točk), – program nima zadovoljive kadrovske strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2 točki), – program nima zadovoljive kadrovske strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk). 12. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški MDDSZ so jasno opredeljeni): – izpolnjuje v celoti (8 točk), – izpolnjuje v večji meri (5 točk), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 13. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa: – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 30% programa (10 točk), – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 20% programa (6 točk), – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih virov (3 točke), – vlogi niso priložena dokazila, da ima program zagotovljeno 20% sofinanciranje vrednosti prijavljenega programa (0 točk). 14. Višina urnih postavk prijavljenih v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva: – višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk), – višina urnih postavk odstopa na višje od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke), – višina urnih postavk odstopa na višje od razpisanih meril za več kot 20% in manj kot 50% (1 točka), – višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk). 15. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 16. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov: – program ima elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (2 točki), – program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1 točka), – program nima elementov samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (0 točk). 17. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa: – uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2 točki), – uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1 točka), – uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0 točk). 18. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu: – uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki), – uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka), – uporabnik ni seznanjen s pravicami v programu (0 točk). 19. Stroški programa, glede na število uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge specifičnosti programa: – stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki), – stroški programa bistveno odstopajo (0 točk). 20. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali invalidske organizacije: – prijavitelj programa ima status (8 točk), – prijavitelj programa nima statusa (0 točk). XI. Kriteriji za izbor C programov Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali več točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih šestnajst kriterijev (kriteriji 1–16) doseže 0 točk, bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki od možnih 121 točk ne bodo zbrali vsaj 70 točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno število točk, bistveno presegala razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje skupno število točk. Kriteriji: 1. Program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 2. Cilji programa izhajajo iz vsebine programa in potreb uporabnikov: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 3. Potencialni uporabniki programa in pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 4. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 5. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji programa: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 6. Število ur vključenosti posameznega uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 7. Program ima zagotovljeno supervizijo: – ima supervizijo z licenco SZS (5 točk), – ima ustrezno supervizijo, supervizor pa ima najmanj univerzitetno izobrazbo (1 točka), – program nima zagotovljene ustrezne supervizije (0 točk). 8. Izvajalci programa so tudi prostovoljci: – v program so kontinuirano vključeni prostovoljci (3 točke), – v program so vključeni prostovoljci (1 točka), – v programu ni prostovoljcev ali pa prostovoljci prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo (0 točk). 9. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov: – program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev (8 točk), – program ima deloma izdelano evalvacijo doseganja ciljev (6 točk), – program ima druge načine merjenja ciljev (4 točke), – v programu se samo delno uporabljajo določeni načini za merjenje ciljev programa (2 točki), – program nima izdelane evalvacije za doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk). 10. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni: – prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke), – prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke), – prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka), – prijavitelj nima izdelanega postopka pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom pritožbe (0 točk). 11. Program ima izdelan dolgoročni plan dela do leta 2011: – program ima po letih predviden razvoj programa in finančne posledice (4 točke), – program ima deloma po letih predviden razvoj programa in finančne posledice (2 točki), – program nima izdelanega dolgoročnega plana (0 točk). 12. Prijavljeni program se ne sme izvajati kot del javne službe: – program se ne izvaja kot del javne službe ali kot del programa, ki ga MDDSZ že sofinancira (1 točka), – prijavljeni program se izvaja kot del javne službe ali kot del programa, ki ga MDDSZ že sofinancira (0 točk). 13. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference...): – program ima ustrezno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV, opravljen strokovni izpit in usposobljenost) (10 točk), – program ima primerno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit) (8 točk), – program ima zadovoljivo kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV) (5 točk), – program nima zadovoljive kadrovske strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2 točki), – program nima zadovoljive kadrovske strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk). 14. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški MDDSZ so jasno opredeljeni): – izpolnjuje v celoti (8 točk), – izpolnjuje v večji meri (5 točk), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 15. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa: – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 30% programa (10 točk), – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 20% programa (6 točk), – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih virov (3 točke), – vlogi niso priložena dokazila, da ima program zagotovljeno 20% sofinanciranje vrednosti prijavljenega programa (0 točk). 16. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela: – prijavitelj ima izdelan interni akt o vodenju in hrambi dokumentacije, ustrezno vodi dokumentacijo in jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (6 točk), – prijavitelj ustrezno vodi dokumentacijo in jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (4 točke), – prijavitelj vodi dokumentacijo in jo hrani skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov (1 točka), – prijavitelj ne vodi dokumentacije (0 točk). 17. Višina urnih postavk prijavljenih v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva: – višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk), – višina urnih postavk odstopa na višje od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke), – višina urnih postavk odstopa na višje od razpisanih meril za več kot 20% in manj kot 50% (1 točka), – višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk). 18. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov: – program ima elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (2 točki), – program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1 točka), – program nima elementov samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (0 točk). 19. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa: – uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2 točki), – uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1 točka), – uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa, (0 točk). 20. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu: – uporabniki so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu (2 točki), – uporabniki so deloma seznanjeni s pravicami v programu (1 točka), – uporabniki niso seznanjeni s pravicami v programu (0 točk). 21. Stroški programa, glede na število uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge specifičnosti programa: – stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki), – stroški programa bistveno odstopajo (0 točk). 22. Program se izvaja: – več kot 6 let (4 točke), – več kot 4 leta (2 točki). 23. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali invalidske organizacije: – prijavitelj programa ima status (8 točk), – prijavitelj programa nima statusa (0 točk). XII. Regijska pokritost Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve lahko zavrne vlogo za sofinanciranje programa, ki sicer izpolnjuje vse splošne in posebne pogoje ter dosega zadostno število točk, če ugotovi, da na določenem regijskem območju že obstaja program, ki je vključen v večletno sofinanciranje s strani ministrstva na podlagi sklepov ministrstva o izboru večletnih programov (sklep št. 663-05-004 z dne 24. 4. 2002, sklep št. 663-05-542/02-08 z dne 16. 12. 2002, sklep št. 663-06-001/03-15 z dne 24. 4. 2003 in sklep št. 663-06-001/04-12 z dne 20. 4. 2004, sklep št. 66306-14/2004/9 z dne 27. 12. 2004, sklep št. 663-06-14/2004/15 z dne 19. 1. 2005 in sklep št. 66306-223/2005/25 z dne 22. 3. 2006). Ministrstvo šteje, da je posamezno regijsko območje določeno v teritorialnih mejah statističnih regij. XIII. Merila za odmero višine sredstev programom A) Splošna merila 1. Programi lahko s strani MDDSZ prejmejo sredstva največ v višini 80% vseh predvidenih odhodkov programa. 2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja programa – stroški dela in materialni stroški, vezani na izvajanje programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce in stroški v zvezi z delom prostovoljcev. 3. Po proučitvi prijav na razpis ter poročil o delovanju programa v preteklem letu bo ministrstvo določilo predvsem obseg sredstev za stroške dela oziroma zaposlitve v programu, ki jih bo sofinanciralo. To velja predvsem za C programe. Pri tem bo upoštevalo predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovrstnih programih ob upoštevanju specifičnosti programa. 4. Pri sofinanciranju programa se odmerijo stroški dela z vrednostjo višine izhodiščne plače v letu 2007 določene za vodjo programa, strokovnega delavca, laičnega delavca z univerzitetno izobrazbo, visoko šolo ali višjo šolo in laičnega delavca s srednjo šolo, ki so sledeči: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. V programih, ki bodo sprejeti v večletno sofinanciranje – C programi, bodo praviloma odobreni materialni stroški v višini 10% (1.811,48 EUR) na zaposlenega strokovnega delavca. 6. V primeru, da bodo zaprošena sredstva izbranih prijaviteljev na javni razpis presegla razpisana sredstva, bo ministrstvo prvenstveno zagotavljalo sredstva za stroške zaposlitev. 7. Ne glede na prejšnje točke bodo programi skupin za samopomoč in medsebojno pomoč, glede na istovrstne programe in ob upoštevanju specifičnosti posameznega programa, sofinancirani največ do višine 1500 EUR za posamezno skupino 8–15 uporabnikov. 8. Programe katerih vsebina izhaja predvsem iz zdravstvenih težav uporabnikov, bo ministrstvo sofinanciralo predvsem kot A programe. 9. Investicije v programu ne bodo sofinancirane. B) Posebna merila za posamezna razpisana področja Za spodaj navedena merila bo pri določitvi zneska sofinanciranja dana prednost pokrivanju stroškov dela strokovnih delavcev v programih. Sredstva, določena na podlagi uporabe navedenih meril, bodo v vseh primerih namenjena izvajanju programa. Pri pregledu finančne konstrukcije programa se bodo iz predvidenih odhodkov izločili tisti odhodki, kot so npr. investicije, ki jih ministrstvo v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na podlagi meril določena višina sredstev, ki jih bo zagotovilo ministrstvo za izvedbo programa v letu 2007. Merila bodo uporabljena za odmero višine sredstev s katerimi bo ministrstvo sofinanciralo izbrani program. Ministrstvo bo sofinanciralo program kot celoto, ne posameznih stroškov programa. Za izbrane programe bo prijavitelj programa s pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj racionalno porabo sredstev na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega programa. 1. Merilo za programe, prijavljene pod SVP-1 Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Za programe zavetišč se upošteva 1 strokovni delavec za 4 do 6 uporabnikov (matere in otroci), pri materinskih domovih pa 1 strokovni delavec na 7 do 12 uporabnikov (matere in otroci). Za materinske domove in za zavetišča za ženske se lahko upošteva tudi prostorske kapacitete v programu in specifičnost programa kot je npr. delovanje programa na več lokacijah. 2. Merilo za programe, prijavljene pod SVP-2 Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa glede na razpoložljiva sredstva. Kot prioritetno merilo upošteva 1 strokovni delavec na stanovanjsko skupino (4–7 uporabnikov). Za programe dnevnih centrov, centrov za svetovanje in zagovorništvo za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in njihove svojce se kot merilo upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega izvajalca in intenzivnost dela z uporabniki. Za dnevne centre se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec za nad 20 uporabnikov in nad 6 ur delovanja dnevnega centra ter povprečna vključenost posameznega uporabnika na dan. Za pisarne za svetovanje in informiranje se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec za nad 120 uporabnikov in nad 6 ur delovanja dnevnega centra ter povprečna vključenost posameznega uporabnika na dan. Za centre za druženje ali klubske dejavnosti v ožji lokalni skupnosti se glede na število uporabnikov dodeli 1/4 strokovnega ali 1/4 laičnega delavca za izvedbo programa. Za programe, kjer poteka delo v obliki skupin se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine. Za programe, kjer poteka delo v obliki individualnega svetovanja ali zagovorništva se kot merilo upošteva število opravljenih ur svetovanja. 3. Merilo za programe, prijavljene pod SVP-3 Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja, obseg dela v programu glede na razpoložljiva sredstva, ki so potrebni za izvajanje programa. Za bivalne skupnosti se kot merilo upošteva število vključenih uporabnikov, število ur sodelovanja strokovnega delavca ali laičnega delavca v programu. Za osebno asistenco se kot merilo upošteva število uporabnikov programa in število ur izvajanja programa osebne asistence. Za programe kjer poteka delo v obliki skupin se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine. 4. Merilo za programe, prijavljene pod SVP-4 Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti v programu, intenzivnost in strokovnost obravnave ter obseg dela v programu glede na razpoložljiva sredstva. Za programe, ki so namenjeni vzpostavitvi stika z uporabniki drog, spodbujanju razmišljanja uporabnika o njegovem socialnem položaju v zvezi z uživanjem drog, zmanjševanju škodljivih posledic uporabe drog, omogočanju manj tveganega vedenja ter spodbujanju spreminjanja načina življenja – nizkopražne programe, se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec na do 20 mesečno vključenih uporabnikov. Za programe, namenjene motivaciji in podpori pri aktivnem reševanju problematike zasvojenosti se kot merilo upošteva najmanj 1/2 strokovnega izvajalca oziroma 1/2 laičnega delavca v programu, ki temelji predvsem na delu laičnih delavcev in največ 2 strokovna izvajalca oziroma 2 laična delavca v programu, ki temelji predvsem na delu laičnih delavcev. Za programe, namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja brez drog – visokopražne programe in programe reintegracije se kot merilo upošteva najmanj 1/2 strokovnega izvajalca oziroma 1/2 laičnega delavca, v programu, ki temelji predvsem na delu laičnih delavcev in največ 2 delavca. Za programe, kjer poteka delo v obliki skupin se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine. 5. Merilo za programe, prijavljene pod SVP-5 Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti v programu, intenzivnost in strokovnost obravnave in obseg dela v programu glede na razpoložljiva sredstva. Za programe, namenjene identifikaciji in delu s posamezniki in skupinami z večjo stopnjo tveganja za razvoj težav, povezanih z uživanjem alkohola ali drugih oblik zasvojenosti se kot merilo upošteva največ 2 delavca. Za programe, kjer poteka delo v obliki skupin se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine. 6. Merilo za programe, prijavljene pod SVP-6 Kot merilo se upošteva število uporabnikov, obseg dela, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja, možnost celodnevnega bivanja s prenočitvijo ter celodnevna obravnava uporabnikov. Za sprejemališča in dnevne centre z dnevno obravnavo se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec ali laični delavec nad 30 uporabnikov, vendar največ dva delavca na dnevni center. Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec ali laični delavec nad 12 uporabnikov, oziroma za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa 1,5 laičnega delavca na 10 uporabnikov. 7. Merilo za programe, prijavljene pod SVP-7 Kot merilo se upošteva 1 strokovni izvajalec s specializacijo na 50.000 prebivalcev. Na območju celotne države bodo predvidoma sofinancirani 3-4 strokovni delavci s specializacijo. 8. Merilo za programe, prijavljene pod SVP-8 Kot merilo se upošteva 1 strokovni izvajalec oziroma 1 laični delavec na 10 uporabnikov, vendar največ 2 delavca. 9. Merilo za programe, prijavljene pod REP-1 Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja, število klicev, obseg svetovanja in postavljena mreža svetovalnic, ki so potrebne za izvajanje programa. 10. Merilo za programe, prijavljene pod REP-2 Kot merilo se upošteva 1 strokovni izvajalec oziroma 1 laični delavec na 10 uporabnikov, vendar največ 3 delavci. 11. Merilo za programe, prijavljene pod REP-3 Za programe, kjer poteka delo v obliki skupin se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine. 12. Merilo za programe, prijavljene pod REP-4 Kot merilo se upoštevajo stroški za delo 1 koordinatorja nad 90 skupin. Za skupino za samopomoč (nad 12 ljudi), ki deluje samostojno v lokalni skupnosti, se odmeri 255,00 EUR. 13. Merilo za programe, prijavljene pod REP-5 Kot merilo se upošteva število uporabnikov in število ur, ko so izvajalci programa na voljo uporabnikom, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Pri programih, kjer poteka delo v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine. 14. Merilo za programe, prijavljene pod REP-6 Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja, specifičnost programa, intenzivnost dela z uporabniki in obseg obravnave uporabnika, ki so potrebni za izvajanje programa. Za dnevne centre za mladostnike, ki delujejo kontinuirano nad 5 ur dnevno z nad 50 uporabniki se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec. Pri programih, kjer poteka delo v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine. 15. Merilo za programe, prijavljene pod REP-7 Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Pri programih prevozov invalidov se kot merilo za odmero upošteva število uporabnikov programa in število prevoženih kilometrov na leto. 16. Merila za programe, kjer poteka delo v obliki skupin Za programe, kjer poteka delo v obliki skupin, pri katerih gre predvsem za druženje in ohranjanje socialnih aktivnosti se glede na število uporabnikov odmeri 125 EUR do 255 EUR. Za programe, kjer poteka delo v obliki skupin, pri katerih gre predvsem za podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev glede na število uporabnikov odmeri 330 EUR do 580 EUR. Za programe, kjer poteka delo v obliki skupin, pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odnosnih vzorcev glede na število uporabnikov odmeri 660 EUR do 830 EUR. XIV. Sklep o izboru programov Ministrstvo bo sprejelo sklep o izboru programov, ki bodo sofinancirani v obdobju od leta 2007 do 2011 z možnostjo podaljšanja – programi C predvidoma do konca meseca marca 2007, sklep o izboru programov, ki bodo sofinancirani v letu 2007 – programi A in B pa predvidoma do konca meseca aprila 2007. Zoper navedena sklepa so dovoljene pritožbe, ki jih je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbah bo odločila ministrica. V letu 2011 bo ministrstvo za vse programe izbrane pod točko C, lahko na podlagi evalvacije programa ali strokovne verifikacije programa, ki bo opravljena v skladu z navodili ministrstva, na osnovi evalviranega programa, lahko odločilo o podaljšanju in višini sofinanciranja programa. Programi, iz področja SVP razpisa, ki bodo sofinancirani v obdobju od leta 2007 do 2011, lahko pridobijo verifikacijo programa, po kateri postanejo javni socialno varstveni programi. XV. Obvezna oblika in vsebina ponudbe 1. Prijavitelji morajo ponudbo oddati na ustreznem obrazcu: obrazec 2007-A, obrazec 2007-B ali obrazec 2007-C. 2. Obrazci za prijavo na razpis (obrazec 2007-A, obrazec 2007-B ali obrazec 2007-C) so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (javna naročila / javni razpisi). 3. Popolna ponudba vsebuje naslednje elemente: – izpolnjena prijava na razpis (obrazec 2007-A, obrazec 2007-B ali obrazec 2007-C), – prijavitelj programa C, kateremu iz računovodskih izkazov za leto 2005 izhaja presežek odhodkov mora predložiti s strani pristojnega organa prijavitelja sprejet program pokritja v naslednjih letih, – za programe, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje originalno potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo prijave na razpis, – kopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi za strokovne delavce po Zakonu o socialnem varstvu, – fotokopijo delovne knjižice za vodjo prijavljenega programa, – za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 36.000 eurov, dokazilo o zagotovljenih prostorskih možnosti za izvajanje programa, – za programe, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje, kopijo pogodbe o zaposlitvi strokovnega vodje programa, – za programe, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje, dokazila o finančni podpori lokalne skupnosti (pogodbe o sofinanciranju programa, brezplačnem najemu prostora ali najemu prostora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti…), – za programe, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje in pri katerih iz potrjenih računovodskih izkazov za leto 2005 izhaja presežek odhodkov, je potrebno priložiti s strani pristojnega organa prijavitelja sprejet program pokritja v naslednjih letih. 4. Ponudbi lahko priložite spodaj navedena dokazila. V primeru, da jih prijavitelj ne bo priložil, jih bo pridobilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. – odločba upravne enote o registraciji društva, – potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije za fizične osebe, – sklep o registraciji zavoda oziroma gospodarske družbe iz sodnega registra, – potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti, – obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti SURS ali AJPES, – za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 36.000 eurov, mnenje Socialne zbornice Slovenije o ustreznosti izvajanja programa, – za programe, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje s strani AJPES-a potrjeni računovodski izkazi za leto 2005 iz katerih izhaja presežek prihodkov, v primeru, da iz njih izhaja presežek odhodkov pa tudi s strani pristojnega organa prijavitelja sprejet program pokritja v naslednjih letih, – kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za strokovne delavce. 5. Popolne ponudbe je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako: »Ponudba – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva 2007. Predmet razpisa: SVP___ ali REP___ (napišite, pod katero vsebinsko točko razpisa se prijavljate). Način sofinanciranja: _______ (napišite, za kateri način sofinanciranja se prijavljate: A, B ali C)«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden popoln naslov prijavitelja. 6. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na telefonskih številkah 01/369-77-62 in 01/369-77-50, ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure. Dne 30. januarja 2007, bo ob 10. uri organizirano informativno srečanje v Jakopičevi veliki dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje na Miklošičevi 24 v Ljubljani. 7. Vsak posamezni program mora biti, skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložen v posebni kuverti. Ponudbe z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Prijavitelj, ki izvaja program v več skupinah, se prijavi na razpis z eno ponudbo (npr. program medsebojne pomoči se izvaja v šestih skupinah na treh lokacijah). XVI. Rok za oddajo ponudbe Rok za oddajo ponudb je 13. februar 2007. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. XVII. Odpiranje ponudb Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 19. februarja 2007 v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Odpiranje ne bo javno. XVIII. Ponudniki bodo o izboru programov pisno obveščeni v 90 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb.

AAA Zlata odličnost