Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

Št. 6/07 Ob-385/07 , Stran 346
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica. I. Predmet javne dražbe: prodaja poslovne stavbe in dvorišča v Gubčevi ulici 12 v Ilirski Bistrici (bivši kompleks AMD) parc. št. 3267 k.o. Trnovo. Poslovna stavba meri 459 m2, dvorišče ima površino 757 m2. Izklicna cena znaša 23,000.000 SIT. II. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se odproda v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.) plača kupec. 2. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 200.000 SIT. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki ne more biti nižja od izklicne cene. 5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 30 delovnih dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da je krivda za ne podpis pogodbe na strani dražitelja, prodajalec zadrži vplačano kavcijo. 6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna, sklic na številko 3528-40/2006, sicer je pogodba razdrta po samem zakonu. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov. Posest preide na kupca. 8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna, sklic na številko 3528-40/2006. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti. 9. Ogled nepremičnine: ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/71-41-361 int. 124. 10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.), – pooblastilo, če pravno ali fizično osebo za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, – osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu, – davčno, matično in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 11. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. III. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 7. 2. 2007 ob 13. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Il. Bistrica, tel. 71-41-361, int. 104 oziroma 124, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost