Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

184. Stališče 2 – Revizorjev pregled poročila o razmerjih z obvladujočo družbo, stran 493.

Na podlagi 2. in 18. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01; odslej ZRev-1) je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na 12. redni seji 9. novembra 2006 sprejel prenovljeno
S T A L I Š Č E 2
Revizorjev pregled poročila o razmerjih
z obvladujočo družbo
Uvod
1. člen
Stališče revizijskega sveta o revizorjevem pregledu poročila o razmerjih z obvladujočo družbo pojasnjuje revizijske postopke pri revizorjevem pregledu poročila, ki ga pripravi odvisna družba v skladu s 545. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06; odslej ZGD-1) in ga predloži revizorju v skladu s 546. členom ZGD-1.
2. člen
To stališče ne obravnava revizorjevega delovanja v primerih, ko bi bilo treba zaradi pomembnih napačnih navedb drugih informacij v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze, med katere sodi tudi poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo, spremeniti revidirane računovodske izkaze. V takih primerih naj revizor upošteva mednarodni standard revidiranja (odslej MSR) 550 - Povezane stranke - ter določbi 12. in 21. odstavka MSR 720 - Druge informacije v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze.
Predmet pregleda in poročanje o pregledu
3. člen
Predmet pregleda so sestavine poročila o razmerjih z obvladujočo družbo, opredeljene v tretjem in petem odstavku 545. člena ZGD-1.
4. člen
Revizorjev pregled poročila o razmerjih z obvladujočo družbo (odslej pregled) pomeni izvedbo postopkov, s katerimi revizor ugotavlja, ali je pri proučevanju razmerij z obvladujočo družbo prišel do informacij in posledično do spoznanj, na podlagi katerih lahko utemeljeno sklepa, da:
a) poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo ne vsebuje vseh sestavin, predpisanih s tretjim in petim odstavkom 545. člena ZGD-1,
b) podatki in informacije o morebitnih prikrajšanjih odvisne družbe, predstavljeni v poročilu o razmerjih z obvladujočo družbo, niso ustrezno preneseni v poslovno poročilo,
c) informacije, sklepi, ocene in predvidevanja družbe, ki jih je proučil revizor, predstavitev in razkritij v poslovnem poročilu ne podpirajo v zadostni meri.
Pregled ni revizija poročila o razmerjih z obvladujočo družbo, temveč izvedba postopkov v skladu z MSR 720 in tem stališčem.
5. člen
Pregled je uporaba analitičnih postopkov in poizvedovanj pri odgovornih osebah v odvisni družbi. Pregled običajno ne obsega: (a) dodatnega preizkušanja računovodskih razvidov s pomočjo inšpiciranja, opazovanja ali potrjevanja, (b) pridobivanja podpornega dokaznega gradiva v povezavi s poizvedovanjem in/ali (c) nekaterih drugih postopkov, običajno uporabljenih pri revidiranju.
6. člen
Če družba revizorju ne predloži poročila o razmerjih z obvladujočo družbo ali revizor pri pregledu poročila ugotovi, da poročilo o razmerjih z obvladujočo ne vsebuje vseh sestavin, predpisanih s tretjim in petim odstavkom 545. člena ZGD-1, da podatki in informacije o morebitnih prikrajšanjih odvisne družbe, predstavljeni v poročilu o razmerjih z obvladujočo družbo, niso ustrezno preneseni v poslovno poročilo oziroma da informacije, sklepi, ocene in predvidevanja družbe, ki jih je proučil revizor, predstavitev in razkritij v poslovnem poročilu ne podpirajo v zadostni meri, opozori na to v svojem poročilu v posebnem pojasnjevalnem odstavku.
7. člen
Predstavitve in razkritja v poslovnem poročilu, povezana z morebitnimi prikrajšanji odvisne družbe, obravnava revizor na enak način kot obvezne sestavine poslovnega poročila iz 70. člena ZGD. Pri pregledu tovrstnih predstavitev in razkritij ter poročanju o njih se smiselno uporablja Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu (Uradni list RS, št. 124/06).
Datum uveljavitve in uporabe ter pojasnila tega stališča
8. člen
To stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS; uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu poročil o razmerjih z obvladujočimi družbami za leto 2006. Z uveljavitvijo tega stališča preneha veljati Stališče 2, ki ga je sprejel revizijski svet Inštituta na 24. redni seji 5. februarja 2004 (Uradni list RS, št. 23/04).
Za pojasnila in tolmačenje posameznih členov tega stališča je pristojen revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
Št. 1/07
Ljubljana, dne 9. novembra 2006
Predsednik
revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Marjan Mahnič l.r.

AAA Zlata odličnost