Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1986. Zakon o ekonomskih conah (uradno prečiščeno besedilo) (ZEC-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1987. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1988. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1989. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

MINISTRSTVA

1990. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu
1991. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1992. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije

OBČINE

Brežice

1993. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta UND5 in UND4 Dobova (SDZN)

Dobje

1994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobje
1995. Sklep o določitvi višine denarne pomoči za novorojence z območja Občine Dobje
1996. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje za leto 2007
2036. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje

Dobrna

1997. Sklep o imenovanju podžupanje

Dol pri Ljubljani

1998. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2006

Ig

1999. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2006
2000. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007
2001. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2002. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2003. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2004. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kobarid

2005. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Kobarid

Ljubljana

2006. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Mirna Peč

2007. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2006
2008. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
2009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
2010. Sklep o zaznambi prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine
2011. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč
2012. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu

Mislinja

2013. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskoureditvenih pogojev (PUP) za Občino Mislinja

Novo mesto

2014. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2006/1)
2015. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Ravne na Koroškem

2016. Program priprave za zazidalni načrt za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor

Slovenj Gradec

2017. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov
2018. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
2019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
2020. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Centra za izobraževanje odraslih
2021. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje
2022. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec
2023. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
2024. Pravilnik o obračunavanju čiščenja odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč na čistilni napravi Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

2025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica
2026. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
2027. Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica

Šalovci

2028. Sklep o imenovanju podžupana

Škocjan

2029. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan

Škofja Loka

2030. Sklep o podelitvi statusa grajanega javnega dobra

Tišina

2031. Sklep o številu otrok v oddelku prvega starostnega obdobja
2032. Sklep o financiranja političnih strank v Občini Tišina
2033. Sklep o soglasju k odprodaji stavbnih zemljišč

Vrhnika

2034. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi lokalne ceste št. 468041 Verd–Pokojišče

Zavrč

2035. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

47. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov s Tajno tehnično prilogo k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov (katere varovanje tajnosti je 10. maja 2000 odpravil Severnoatlantski svet) in Zaupno varnostno prilogo k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov (katere varovanje tajnosti je 6. marca 1998 odpravil Severnoatlantski svet) (MSPJP)
48. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Avtoceste VIII) (MGPEIA8)
49. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o policijskem sodelovanju (BBHPS)
50. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne Gore o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem (BMNBOK)

Ministrstvo za zunanje zadeve

51. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Makedonije
52. Obvestilo o začetku veljavnosti Posebnega dogovora Evropske konference uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT) o uporabi radiofrekvenčnega pasu 1452–479,5 MHz za prizemno digitalno zvokovno radiodifuzijo (T-DAB)
53. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o sodelovanju pri akcijah iskanja in reševanja v severnem Jadranskem morju
54. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) in Protokol o privilegijih in imunitetah Europola, članov njegovih organov, namestnikov direktorja in uslužbencev Europola

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti