Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2007. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2006, stran 5269.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 6. redni seji dne 12. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2006
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Mirna Peč.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2006 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2006 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:
+-------------------------------------------+------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov      |    v tisoč SIT|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |      436.414|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |      255.586|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI           |      194.081|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček   |      154.594|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |703 Davki na premoženje       |      24.958|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve|      14.529|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |706 Drugi davki           |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI          |      61.505|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od|       7.640|
|   |premoženja              |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |        402|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |712 Denarne kazni          |        915|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in   |         |
|   |storitev               |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki     |      52.548|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI         |      13.995|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |       3.310|
|   |sredstev               |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |      10.685|
|   |nematerialnega premoženja      |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov|         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine    |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI         |      166.833|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih  |      166.833|
|   |javnofinančnih institucij      |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |      423.802|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |      85.694|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|      100.944|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za    |       4.771|
|   |socialno varnost           |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |      65.690|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti     |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |409 Rezerve             |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |      152.966|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |410 Subvencije            |      11.741|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |411 Transferi posameznikom in    |      96.244|
|   |gospodinjstvom            |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim      |      11.887|
|   |organizacijam in ustanovam      |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi  |      33.094|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino    |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI        |      101.985|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih    |      101.985|
|   |sredstev               |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |      67.907|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in  |      53.293|
|   |fiz. os., ki niso prorač. upor.   |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim |      14.614|
|   |uporabnikom             |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |      +12.612|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |                   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |         |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |
|   |(750+751+752)            |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil  |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev   |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |         |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |440 Dana posojila          |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in |         |
|   |naložb                |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova|         |
|   |privatizacije            |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |         |
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |         |
|   |V.)                 |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |                   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA           |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)       |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |500 Domače zadolževanje       |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)     |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA           |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga     |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |      +12.612|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|      –12.612|
|   |IX) = III.              |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN|     +113.974|
|   |31. 12. PRETEKLEGA LETA       |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
Proračunski presežek v znesku 12,611.705,77 SIT povečuje sredstva na računih konec leta iz preteklih let.«.
3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini 12,611.705,77 SIT se poveča splošni sklad proračuna občine. Upoštevaje prenos sredstev po zaključnem računu iz leta 2005 je v zaključnem računu občinskega proračuna ob koncu leta 2006 izkazan ostanek sredstev v višini 126,102.777,37 SIT, ki se prenese v leto 2007.
4. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna občine izkazuje:
– prenesena sredstva rezervnega sklada iz leta 2005 v višini 5,312.845,76 SIT,
– oblikovanje sredstev rezerv leta 2006 v višini 0,00 SIT,
– poraba sredstev rezerv leta 2006 v višini 335.022,43 SIT,
– presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2006 v višini 4,977.823,33 SIT.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sredstev rezerv proračuna občine se prenesejo v rezerve proračuna za leto 2007.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-03/2007-6
Mirna Peč, dne 13. aprila 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti