Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

49. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o policijskem sodelovanju (BBHPS), stran 919.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o policijskem sodelovanju (BBHPS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o policijskem sodelovanju (BBHPS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. marca 2007.
Št. 001-22-39/07
Ljubljana, dne 6. aprila 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O POLICIJSKEM SODELOVANJU (BBHPS)
1. člen
Ratificira se Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o policijskem sodelovanju, podpisan v Ljubljani 22. decembra 2006.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O POLICIJSKEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Bosne in Hercegovine (v nadaljnjem besedilu: pogodbenika) sta se
v želji po širšem sodelovanju med pogodbenikoma,
prepričana, da je ta sporazum ustrezna podlaga za sodelovanje pogodbenikov,
zavedajoč se, da je sodelovanje v boju proti mednarodnim kaznivim dejanjem pomembno za obe državi,
zaskrbljena zaradi nevarnosti širjenja nezakonite trgovine z mamili in psihotropnimi snovmi ter drugih oblik mednarodnega kriminala, ki ogrožajo varnost ali druge ključne interese obeh držav, vključno s trgovino z ljudmi,
v želji po preprečevanju nezakonite migracije,
v skladu z veljavnimi predpisi pogodbenikov in mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenika sta,
sporazumela:
1. člen
(področja in namen sodelovanja)
(1) Pogodbenika skladno z veljavnimi predpisi pogodbenikov in mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenika sta, sodelujeta in si pomagata pri zaščiti javnega reda in varnosti ter pri preprečevanju in zatiranju kaznivih dejanj.
(2) To sodelovanje obsega zlasti naslednja področja:
a) terorizem,
b) kazniva dejanja zoper življenje in telo,
c) neupravičen promet s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi, surovinami za njihovo izdelavo in predhodnimi sestavinami ter njihova proizvodnja in trgovina z njimi,
d) nezakonito migracijo in trgovino z ljudmi,
e) protipravni odvzem prostosti in ugrabitve,
f) ponarejanje, prenarejanje in nezakonito uporabo osebnih dokumentov ter drugih javnih listin,
g) tihotapstvo,
h) pranje denarja,
i) korupcijo,
j) ponarejanje in prenarejanje denarja in drugih plačilnih sredstev ter njihovo razpečevanje,
k) tatvine vozil in trgovino z njimi ter kazniva dejanja, povezana z njimi,
l) nezakonito pridobivanje in posest orožja, streliva in razstreliva, kemičnih, bioloških, radioaktivnih in nuklearnih sredstev, predmetov in tehnologij strateškega pomena in vojaške tehnologije ter trgovanje z njimi,
m) prepovedano trgovino s kulturnimi in zgodovinskimi dobrinami in umetniškimi deli,
n) gospodarsko kriminaliteto, vključno z davčnimi kaznivimi dejanji,
o) organizirane oblike kriminalitete proti spolni nedotakljivosti, še posebej spolni zlorabi otrok,
p) računalniški kriminal in
r) kazniva dejanja, povezana z varstvom okolja.
(3) Pogodbenika sodelujeta zlasti v primerih, ko so kazniva dejanja storjena ali priprave nanje potekajo oziroma so potekale na ozemlju države enega pogodbenika, podatki pa kažejo, da obstaja verjetnost, da priprave nanje potekajo oziroma so potekale ali so storjena na ozemlju države drugega pogodbenika.
2. člen
(oblike sodelovanja)
(1) Sodelovanje na podlagi tega sporazuma obsega zlasti:
a) izmenjavo informacij o okoliščinah, katerih poznavanje lahko prispeva k varstvu javnega reda in varnosti ter preprečevanju in zatiranju kaznivih dejanj;
b) izmenjavo izkušenj o uporabi predpisov, preventivnem ukrepanju proti kriminalu ter o uporabljanih metodah, sredstvih in kriminalistični tehniki;
c) izmenjavo izkušenj strokovnjakov na posameznih področjih kriminala in organiziranje srečanj strokovnjakov;
d) izvajanje usklajenih policijskih ukrepov pogodbenikov na ozemlju pod njuno suverenostjo zaradi varstva pred nevarnostjo, ki ogroža javno varnost in red, ter preprečevanje in zatiranje kaznivih dejanj;
e) vzajemno pomoč pri policijskem izobraževanju in usposabljanju.
(2) Pogodbenika sodelujeta na podlagi zaprosila.
(3) Informacije iz točk a in b prvega odstavka tega člena si pogodbenika sporočata skladno s svojim notranjim pravom na podlagi zaprosila, če obstajajo konkretni razlogi za to, da je razpolaganje s temi informacijami za drugega pogodbenika nujno potrebno zaradi varstva javnega reda in varnosti ali preprečevanja in zatiranja kaznivih dejanj.
(4) Pogodbenika si sporočata tiste osebne podatke za izpolnjevanje obveznosti iz točke a prvega odstavka tega člena, ki jih lahko obdelujeta skladno s svojim notranjim pravom, ki ureja pristojnosti policije in policijska pooblastila.
(5) Vsak pogodbenik lahko napoti za opravljanje določenih nalog po tem sporazumu svoje uradnike za zvezo za določen ali nedoločen čas v državo drugega pogodbenika. Uradniki za zvezo lahko svetujejo, zagotavljajo strokovno pomoč, pošiljajo informacije in izpolnjujejo naloge v skladu z navodili pogodbenikov. Uradniki za zvezo, ki jih je pogodbenik napotil v tretjo državo, lahko ob medsebojnem soglasju pristojnih policijskih organov pogodbenikov zastopajo tudi interese drugega pogodbenika.
(6) Pristojna organa se lahko skladno z notranjim pravom pogodbenikov in mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenika sta, dogovorita tudi za druge oblike policijskega sodelovanja.
3. člen
(pristojna organa in jezik)
(1) Za izvajanje tega sporazuma sta pristojna:
a) za Republiko Slovenijo:
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Policija
Generalna policijska uprava
naslov: Štefanova ulica 2, SI-1501 Ljubljana
b) za Bosno in Hercegovino:
Ministrstvo za varnost Bosne in Hercegovine
naslov: Trg BiH št. 1, 71000 Sarajevo
(2) Pristojna organa se obveščata o vseh podatkih, potrebnih za medsebojno komuniciranje.
(3) Če ni drugače dogovorjeno, komuniciranje poteka v jezikih pogodbenikov.
4. člen
(varstvo osebnih podatkov)
Osebne podatke, potrebne za izvajanje tega sporazuma, ki si jih pogodbenika izmenjavata, je treba obravnavati in varovati v skladno z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov v obeh pogodbenikih, upoštevati pa je treba še naslednje pogoje:
a) pogodbenika si lahko za izvajanje tega sporazuma pošiljata:
– osebne identifikacijske podatke posameznikov, ki so sodelovali pri storitvi kaznivega dejanja, in drugih oseb, ki so povezane s kaznivim dejanjem: priimek, prejšnji priimek, ime, druga imena (psevdonim, porogljiv vzdevek, vzdevek), spol, datum in kraj rojstva, prebivališče, sedanje ali morebitno prejšnje državljanstvo ter biometrične podatke posameznika v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo potovalne dokumente, ali drugimi predpisi;
– podatke dokumenta, ki potrjuje identiteto posameznika iz prejšnje alineje, in sicer potnega lista oziroma drugega potovalnega dokumenta (številka, datum izdaje, izdajatelj, kraj izdaje, čas veljavnosti);
– podatke, ki se nanašajo na prstne odtise in odtise dlani, profile ali vzorce DNK, osebne opise, fotografije ali fotorobote oseb, ki so sodelovale pri storitvi kaznivega dejanja;
– osebne podatke, ki jih zbirata in pošiljata pogodbenika v skladu s tem sporazumom.
b) pogodbenika lahko uporabita osebne podatke izključno za namen, ki ga določa ta sporazum;
c) pogodbenika se na zahtevo obveščata o uporabi sporočenih podatkov;
d) sporočene osebne podatke lahko obravnavata le organa, ki sta pristojna za izvajanje tega sporazuma. Podatki se lahko posredujejo drugim organom izključno na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja pogodbenika, ki jih je poslal;
e) pogodbenik, ki pošilja osebne podatke, je odgovoren za njihovo pravilnost. Če se ugotovi, da so bili poslani nepravilni podatki ali podatki, ki se ne bi smeli pošiljati, je treba o tem takoj obvestiti pogodbenika prejemnika podatkov, ki jih mora takoj popraviti ali uničiti;
f) pogodbenika morata voditi dokumentacijo o vseh poslanih in prejetih osebnih podatkih.
5. člen
(varovanje tajnosti)
Vsak pogodbenik mora zagotoviti tajnost informacij, ki jih je poslal drug pogodbenik, če veljajo za tajne po veljavnem pravu pogodbenika, ki je podatke poslal, in so označeni kot tajni.
6. člen
(posvetovanja)
(1) Za ocenjevanje sodelovanja in obravnavo vprašanj, povezanih z izvajanjem tega sporazuma, lahko pogodbenika sestavita mešano komisijo. Pristojna organa se pisno obvestita o predstavnikih, ki sta jih imenovala za člane mešane komisije.
(2) Mešana komisija se sestane po potrebi, če eden od pogodbenikov za to zaprosi. O datumu, kraju in dnevnem redu se dogovorita pristojna organa iz 3. člena tega sporazuma.
7. člen
(urejanje izjem)
Vsak pogodbenik lahko zaradi pomembnih razlogov, zlasti pa zaradi zaščite nacionalne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja, deloma ali v celoti začasno preneha izvajati ta sporazum na podlagi pisnega uradnega obvestila drugemu pogodbeniku. Začasna prekinitev začne veljati, ko drug pogodbenik prejme uradno obvestilo. Pogodbenika se nemudoma uradno obvestita o odpravi vsakega takega ukrepa.
8. člen
(odnos do drugih obveznosti)
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na obveznosti pogodbenikov, ki izhajajo iz drugih dvostranskih ali večstranskih mednarodnih pogodb.
9. člen
(začetek veljavnosti in odpoved sporazuma)
(1) Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po prejemu zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenika obvestita, da je bil končan notranjepravni postopek, potreben za začetek veljavnosti tega sporazuma.
(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.
(3) Vsak pogodbenik lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugemu pogodbeniku. Odpoved začne veljati prvi dan tretjega meseca po prejemu uradnega obvestila.
Sestavljeno v Ljubljani dne 22. 12. 2006 v dveh izvirnikih v slovenskem jeziku in uradnih jezikih Bosne in Hercegovine (bosanskem, hrvaškem in srbskem), pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Dragutin Mate l.r.
 
ZA SVET MINISTROV
BOSNE IN HERCEGOVINE
Bariša Čolak l.r.
S P O R A Z U M
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O POLICIJSKOJ SURADNJI
Vlada Republike Slovenije i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: „Ugovorne strane“),
u želji za širom suradnjom između Ugovornih strana,
u uvjerenju da ovaj Sporazum predstavlja adekvatan temelj za suradnju između obiju Ugovornih strana,
svjesni da je suradnja u borbi protiv međunarodnih krivičnih radnji značajna za obje zemlje,
zabrinuti zbog opasnosti širenja ilegalne trgovine drogama i psihotropnim supstancama i drugih oblika međunarodnog kriminala, koji ugrožavaju sigurnost ili druge vitalne interese obje zemlje, uključujući trgovinu ljudima,
u želji za sprječavanjem ilegalne migracije,
sukladno važećim zakonodavstvima obiju Ugovornih strana i međunarodnim ugovorima, čije Ugovorne strane su,
suglasne kako slijedi:
Članak 1.
(oblasti i cilj suradnje)
(1) Ugovorne strane će sukladno važećem nacionalnom zakonodavstvu obiju Ugovornih strana i međunarodnim ugovorima, čije su Ugovorne strane potpisnice, surađivati i jedna drugoj pružati službenu pomoć pri zaštiti javnog reda i sigurnosti, kao i kod sprječavanja i suzbijanja krivičnih radnji.
(2) Ova suradnja posebno obuhvaća sljedeće oblasti:
a) terorizam;
b) krivična djela protiv života i tijela;
c) nelegalno stavljanje u promet, proizvodnja i trgovina opojnim drogama, psihotropnim supstancama, sirovinama za njihovu proizvodnju i prekursorima ovih supstanci;
d) ilegalnu migraciju i trgovinu ljudima;
e) protivpravno lišavanje slobode i kidnapiranje;
f) krivotvorenje, prepravljanje i nezakonito korištenje osobnih dokumenata i ostalih javnih isprava;
g) krijumčarenje;
h) pranje novca;
i) korupciju;
j) krivotvorenje, prepravljanje i rasturanje takvog novca i ostalih platnih sredstava;
k) krađe vozila i trgovinu istim, kao i krivična djela povezana s njima;
l) nezakonito stjecanje, posjedovanje i trgovanje oružjem, municijom i eksplozivom, kemijskim, biološkim, radioaktivnim i nuklearnim sredstvima, predmetima i tehnologijama od strateškog značaja, kao i vojnom tehnologijom;
m) zabranjenu trgovinu kulturnim i povijesnim dobrima i umjetničkim djelima;
n) gospodarski kriminal, uključujući porezna krivična djela;
o) organizirane oblike kriminala protiv spolnog integriteta, a naročito seksualne zlouporabe djece;
p) računarski kriminal; i
r) krivična djela povezana sa zaštitom čovjekove okoline.
(3) Ugovorne strane će posebno surađivati u slučajevima kad su krivične radnje učinjene ili se pripreme obavljaju na teritoriju jedne Ugovorne strane, a podaci ukazuju na to da postoji vjerojatnoća da se pripreme krivičnih radnji čine, odnosno da su se činile ili su krivične radnje počinjene na teritoriju druge Ugovorne strane.
Članak 2.
(oblici suradnje)
(1) Saradnja Ugovornih strana u smislu ovog Sporazuma posebice obuhvaća:
a) razmjenu informacija o okolnostima čije poznavanje može doprinijeti zaštiti javnog reda i sigurnosti, kao i sprječavanju i suzbijanju krivičnih radnji;
b) razmjenu iskustava o primjeni pravnih propisa, o preventivnom djelovanju protiv kriminala, kao i o primjenjivanim metodama, sredstvima i kriminalističkoj tehnici;
c) razmjenu iskustava stručnjaka u određenim oblastima kriminala i održavanje susreta stručnjaka;
d) provedba usklađenih policijskih mjera Ugovornih strana na njihovom suverenom području radi zaštite od opasnosti za javnu sigurnost i red, kao i sprječavanje i suzbijanje krivičnih radnji;
e) uzajamno pružanje pomoći u oblasti policijskog obrazovanja i osposobljavanja.
(2) Ugovorne strane će surađivati na temelju molbe.
(3) Informacije iz stavka 1, točka a) i b) ovog članka, priopćava svaka Ugovorna strana drugoj sukladno svojem nacionalnom zakonodavstvu na temelju molbe, ako postoje konkretni razlozi za to da je raspolaganje ovim informacijama za drugu Ugovornu stranu ptijeko potrebno radi zaštite javnog reda i sigurnosti ili sprječavanja i suzbijanja krivičnih radnji.
(4) Ugovorne strane priopćavaju jedna drugoj one osobne podatke za ispunjavanje obveza iz stavka 1, točka a), koje mogu obrađivati u okviru svog unutarnjeg zakonodavstva koje regulira mjerodavnosti policije i policijskih ovlaštenja.
(5) Svaka Ugovorna strana može u cilju provedbe određenih zadataka po ovom Sporazumu uputiti svoje časnike za vezu u zemlju druge Ugovorne strane na određeno ili neodređeno vrijeme. Časnici za vezu mogu obavljati savjetodavnu djelatnost, osigurati stručnu pomoć, dostavljati informacije i izvršavati zadatke u okviru uputa obiju Ugovornih strana. Časnici za vezu, koje je jedna Ugovorna strana uputila u treću zemlju, mogu na temelju međusobne suglasnosti mjerodavnih policijskih tijela Ugovornih strana predstavljati i interese druge Ugovorne strane.
(6) Mjerodavna tijela se mogu shodno nacionalnom zakonodavstvu Ugovornih strana i međunarodnim ugovorima, čije Ugovorne strane su potpisnice, dogovoriti i o drugim oblicima policijske suradnje.
Članak 3.
(mjerodavna tijela i jezik)
(1) Za provedbu odredbi ovog Sporazuma mjerodavni su:
a) za Republiku Sloveniju:
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Slovenije
Policija
Generalna policijska uprava
adresa: Štefanova ulica 2, SI-1501 Ljubljana
b) za Bosnu i Hercegovinu:
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
adresa: Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo
(2) Mjerodavna tijela se informiraju o svim potrebnim podacima za međusobno komuniciranje.
(3) Komunikacija se odvija na jezicima Ugovornih strana, ako nije drukčije dogovoreno.
Članak 4.
(zaštita osobnih podataka)
Osobni podaci potrebni za provedbu ovog Sporazuma, koje Ugovorne strane međusobno razmjenjuju, se trebaju tretirati i čuvati sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, koji su važeći u Ugovornim stranama, a moraju se uzeti u razmatranje i sljedeći uvjeti:
a) U cilju provedbe ovog Sporazuma Ugovorne strane mogu jedna drugoj dostavljati:
– osobne identifikacijske podatke pojedinaca, koji su sudjelovali u izvršavanju krivične radnje, i drugih osoba, koje su povezane s krivičnim djelom: prezime, prethodno prezime, ime, druga imena (pseudonim, podrugljiv nadimak, nadimak), spol, datum i mjesto rođenja, boravište, sadašnje ili eventualno prethodno državljanstvo, kao i biometričke podatke pojedinca sukladno zakonima i drugim propisima, koji reguliraju putne dokumente, ili drugim pravnim propisima;
– podatke dokumenta, koji potvrđuje identitet pojedinca iz predhodne alineje, i to putovnice, odnosno druge putne isprave (broj, datum izdavanja, tijelo koje je izdalo, mjesto izdavanja, datum isteka valjanosti);
– podatke, koji se odnose na otiske prstiju i otiske dlanova, profile ili uzorke DNA, osobne opise, fotografije ili fotorobote osoba koje su sudjelovale u činidbi krivične radnje;
– osobne podatke, koje prikupljaju i dostavljaju Ugovorne strane sukladno ovom Sporazumu.
b) Ugovorne strane mogu koristiti osobne podatke isključivo u svrhu, koja je određena ovim Sporazumom;
c) Ugovorne strane se, na zahtjev, informiraju o korištenju dostavljenih podataka;
d) o dostavljenim osobnim podacima mogu raspravljati samo tijela koja su nadležna za provedbu ovog Sporazuma. Podaci se mogu proslijediti drugim tijelima jedino na temelju predhodne pismene dozvole Ugovorne strane, koja ih je dostavila;
e) Ugovorna strana koja dostavlja osobne podatke odgovorna je za njihovu pravilnost. Ako se utvrdi da su dostavljeni podaci nepravilni ili podaci, koji se ne bi smjeli dostavljati, o tome treba odmah informirati Ugovornu stranu koja prima podatke, koja ih mora odmah popraviti ili uništiti;
f) Ugovorne strane moraju voditi dokumentaciju o svim dostavljenim i primljenim osobnim podacima.
Članak 5.
(držanje u tajnosti)
Svaka Ugovorna strana mora se pobrinuti za držanje informacija u tajnosti, koje je proslijedila druga Ugovorna strana, ako se one smatraju tajnim informacijama prema važećem zakonodavstvu Ugovorne strane koja je podatke proslijedila i označeni su kao tajni.
Članak 6.
(konzultacije)
(1) U cilju ocjenjivanja suradnje i razmatranja pitanja povezanih s provedbom ovog Sporazuma, Ugovorne strane mogu formirati mješovitu komisiju. Nadležni organi se pismeno obavještavaju o predstavnicima, koje su imenovali za članove mješovite komisije.
(2) Mješovita komisija se sastaje po potrebi, ako jedna od Ugovornih strana za to zamoli. O datumu, mjestu i dnevnom redu dogovaraju se nadležna tijela iz članka 3. ovog Sporazuma.
Članak 7.
(reguliranje iznimki)
Svaka Ugovorna strana može, zbog značajnih razloga, a naročito zbog zaštite nacionalne sigurnosti, javnog reda ili javnog zdravlja, djelomično ili u cjelini privremeno prestati s provedbom ovog Sporazuma na temelju pismenog službenog priopćenja upućenog drugoj Ugovornoj strani. Privremeni prekid počinje teći od momenta kada druga Ugovorna strana primi službeno priopćenje. Ugovorne strane se bez odlaganja službeno informiraju o ukidanju svake takve mjere.
Članak 8.
(odnos prema drugim obvezama)
Odredbe ovog Sporazuma ne utječu na obveze Ugovornih strana, koje proizlaze iz drugih bilateralnih ili multilateralnih međunarodnih ugovora.
Članak 9.
(stupanje na snagu i otkaz Sporazuma)
(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon prijema posljednjeg službenog informiranja, kojim se Ugovorne strane informiraju da je okončan unutarnji pravni postupak, koji je prijeko potreban za stupanje na snagu ovog Sporazuma.
(2) Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme.
(3) Svaka Ugovorna strana može otkazati ovaj Sporazum na temelju službenog priopćenja dostavljenog drugoj Ugovornoj strani. Raskid stupa na snagu prvog dana trećeg mjeseca po prijemu službenog priopćenja.
Potpisano u Ljubljani dana 22. 12. 2006. godine u dva originala, na slovenskom i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanskom, hrvatskom i srpskom) jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako autentični.
ZA VLADU
REPUBLIKE SLOVENIJE
Dragutin Mate v.r.
 
ZA VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
Bariša Čolak v.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-05/07-56/1
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1076-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
(1) Besedilo sporazuma v bosanskem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti