Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2014. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2006/1), stran 5281.

Na podlagi 23. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 27. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2006/1)
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 21/97, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02 in 49/05 – v nadaljnjem besedilu: odlok), nastale zaradi pobude podjetja TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na dopolnitev tekstualnega dela v splošnih merilih in pogojih urejanja, dopolnitev s posebnimi pogoji pri enoti »II/F3«-IMV-S ter na spremembe kartografskega dela, in sicer na popravek meje UO »II/F3«-IMV-S in »II/N4« – Gubčeva ulica.
2. člen
Za drugim odstavkom 14. člena se dodata naslednja odstavka, ki se glasita:
»Pogoji urejanja elektro omrežja: pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo.
Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) s pripadajočim omrežjem (20kV in 0,4 kV) je odvisna od povečanja obremenitev ter je potrebna tam, kjer se bodo pojavile slabe napetostne razmere pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte (NNO, SN in TP).
Nove transformatorske postaje je možno graditi kot samostojne objekte ali v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.
Pri gradnji objektov v varovalnem pasu EE vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
Pogoji urejanja plinovodnega omrežja: na območjih, kjer je predvidena rekonstrukcija obstoječih objektov, ceste, pločnikov ali ostale infrastrukture in gradnja novih objektov, je potrebno upoštevati obstoječe stanje distribucijskega plinovoda (nivo globine, cestne kape in označitev le teh, pipe, sifoni …).
Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati minimalne odmike od plinovoda (Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02)).
Pogoje in ukrepe za gradnjo plinovoda ali gradnjo ob plinovodu predpiše upravljavec omrežja.«.
3. člen
20. člen se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
»Pri obnovah in izgradnjah je potrebno upoštevati tudi določila Odloka o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva z vodo v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00), Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00) in določila Odloka o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Sk.Dl., št. 13/1985 in Uradni list RS, št. 64/95).«.
4. člen
Besedilo 21. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem. V primeru, da ta že obstaja, se pokaže samo mesto priključitve. V primeru, da ta še ni sprojektiran oziroma zgrajen, je to potrebno storiti pred pridobitvijo ustreznih dovoljenj objektov, ki se bodo priključili na javno kanalizacijo. Pri vseh novogradnjah in prenovah kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati ločen sistem odvajanja odpadnih in padavinskih voda.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01), določila Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) ter Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/06).«.
5. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Padavinske vode se lahko odvaja v potoke ali v ustrezno ponikovalnico le preko peskolovcev ali lovilcev olj ter maščob. Padavinske vode je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko dokazati, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem mora ureditev odvodnje biti načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja (v primeru odvodnje po erozijsko nestabilni ali plazoviti ogroženi brežini je treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).«.
6. člen
Za prvim odstavkom 32. člena se doda naslednji odstavek:
»V skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01, 105/06) je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen odmik ljudi, (živali) in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države),
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami),
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Poleg tega je potrebno upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov in z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.«.
7. člen
41. člen se pod naslovom »Kmetijska zemljišča (šifre režimov urejanja O, P, R)«, pod točko 1 – MERILI POSEGOV dopolni tako, da se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Dovoljen je izkop in odvažanje raščene zemljine ob pogoju humusiranja novonastale zgornje plasti ter nasipavanje rodovitne zemljine v skladu s Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03).«.
8. člen
V 43. členu odloka se enota »II/F3«-IMV-S dopolni v tretji točki (posebni pogoji) z naslednjim besedilom: »Obstoječi skladiščni objekt na zemljiščih parc.št. 1286/3, 1289, 1290/1, 1293, 1294/4 in 1303/2, k.o. Kandija, je dovoljeno nadomestiti z novim zidanim ali montažnim objektom tako, da le ta ne bo bistveno vplival na delovanje solarne sušilne naprave za seno, ki se nahaja na gosp. objektu – seniku, na zemljišču parc.št. 1295 k.o. Kandija, in hkrati ne bo povzročal dodatnega nočnega hrupa. Pri projektiranju objekta naj projektant prezračevalne in druge naprave, ki imajo vpliv na okolje, projektira na J strani objekta, stran od bivalnih objektov.
Za napajanje območja med Belokranjsko in Kandijsko cesto je dolgoročno potrebno zagotoviti koridor za servisno cesto, zato je potrebno v skrajnem V delu UE predviden poslovni objekt (skladišče) odmakniti od parcelne meje zemljišče št. 1294/5 k.o. Kandija proti jugu za minimalno 10 m.
Preko območja urejanja je potrebno predvideti koridor za elektrokabelsko kanalizacijo za napajanje energetskega objekta TPV. Trase je potrebno uskladiti s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja.«.
9. člen
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se spremeni meja med ureditvenima območjema »II/F3«-IMV-S in »II/N4«-Gubčeva ulica in sicer tako, da se zemljišča parc.št. 1286/3, 1289, 1290/1, 1293, 1294/4 in 1303/2, k.o. Kandija, vključijo v območje v »II/F3«.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2007
Novo mesto, dne 27. marca 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

AAA Zlata odličnost