Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2035. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč, stran 5298.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06 ZMetd in 66/06 – odl. US), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB-1 in 21/06 – odl. US), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4 in 139/06 – odl. US), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04 ZVO-1), Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 ZVO-1), Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06), Pravilnika o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/04, 41/04 ZVO-1), Pravilnika o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 42/04), Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 45/06) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 5. seji dne 22. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč
1. člen
V 44. členu Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 47/06) se v prvem odstavku črta besedilo »Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:« in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:«.
2. člen
V 44. členu odloka se črta drugi odstavek »Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.« in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.«.
3. člen
V 44. členu odloka se črta tretji odstavek »Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.« in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.
4. člen
V 44. členu odloka se črta četrti odstavek »Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.« in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.«.
5. člen
Ta odlok začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 352-06-5/01
Zavrč, dne 22. marca 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost