Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2000. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007, stran 5266.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, z vsemi spremembami in dopolnitvami), 10. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/20, 79/01 in 30/02) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03) je Občinski svet Občine Ig na 6. redni seji dne 17. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2007 (Uradni list RS, št. 29/07) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v eurih|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/                  |  REBALANS 2007|
|podskupina                 |         |
|kontov NAMEN                |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   7.524.868,95|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   5.225.492,96|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |   3.400.317,32|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|700 |Davki na dohodek in dobiček      |   2.718.326,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|703 |Davki na premoženje          |    469.243,03|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|704 |Domači davki na blago in storitve   |    212.748,29|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|706 |Drugi davki              |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   1.825.175,64|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|710 |Udeležba na dobičku in dohodki od   |    96.303,17|
|   |premoženja              |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|711 |Takse in pristojbine         |     3.346,69|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|712 |Denarne kazni             |     3.288,27|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|713 |Prihodki od prodaje blaga in storitev |     5.216,16|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|714 |Drugi nedavčni prihodki        |   1.717.021,35|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   2.010.073,38|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|720 |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|721 |Prihodki od prodaje zalog       |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|722 |Prihodki od prodaje zemljišč in    |   2.010.073,38|
|   |nematerialnega premoženja       |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |    15.673,51|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|730 |Prejete donacije iz domačih virov   |    15.673,51|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|731 |Prejete donacije iz tujine      |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |    273.629,10|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|740 |Transferni prihodki iz drugih     |    273.629,10|
|   |javnofinančnih institucij       |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   8.940.261,46|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |   1.900.181,67|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|400 |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    283.603,62|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|401 |Prispevki delodajalcev za socialno  |    42.540,77|
|   |varnost                |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|402 |Izdatki za blago in storitve     |   1.393.072,50|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|403 |Plačila domačih obresti        |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|409 |Rezerve                |    180.964,78|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   1.841.797,46|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|410 |Subvencije              |    73.444,29|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|411 |Transferi posameznikom in       |    872.836,75|
|   |gospodinjstvom            |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|412 |Transferi neprofitnim organizacijam  |    223.191,02|
|   |in ustanovam             |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|413 |Drugi tekoči domači transferi     |    672.325,40|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|414 |Tekoči transferi v tujino       |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   4.519.745,59|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|420 |Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   4.519.745,59|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    678.536,74|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|431 |Investicijski transferi pravnim in  |    621.063,83|
|   |fizičnim osebam            |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|432 |Investicijski transferi proračunskim |    57.472,91|
|   |uporabnikom              |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,      |         |
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         |         |
+--------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN |       0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
|   |(750+751+752)             |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|750 |Prejeta vračila danih posojil     |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|751 |Prodaja kapitalskih deležev      |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|752 |Kupnine iz naslova privatizacije   |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA     |       0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)   |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|440 |Dana posojila             |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|441 |Povečanja kapitalskih deležev in   |       0,00|
|   |naložb                |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|442 |Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       0,00|
|   |privatizacije             |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA |       0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|   |(IV.-V.)               |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|500 |Domače zadolževanje          |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|550 |Odplačila domačega dolga       |       0,00|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |    -1.390.506|
|   |RAČUNU (I.+IV.+VIII.-II.-V.-VIII.)  |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |       0,0|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (IV.+X.-IX.)  |    1.390.506|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |    1.390.506|
|   |12. 2006               |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
                                «.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se v točki 1. spremeni tako, da se glasi:
1. v letu 2008 80% navedenih pravic porabe.
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
3. člen
Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 112.873,12 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2007
Ig, dne 18. aprila 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost