Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1922. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Moldovi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1923. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za kablovod 110 kV Pekre–Koroška vrata–Melje
1924. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1925. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) in Uredbe Komisije (EGS) o pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog
1926. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2007
1980. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
1981. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce

Sklepi

1927. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v San Franciscu
1928. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Istanbulu v Generalni konzulat Republike Slovenije v Istanbulu
1929. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Istanbulu
1930. Sklep o dopolnitvi seznama mediatorjev

Drugi akti

1931. Odločba o imenovanju Mateje Klemenc Čeh za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

1932. Pravilnik o pomembnih poslih nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu
1933. Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka
1934. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
1935. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne socialne pomoči
1936. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
1937. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin
1938. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu
1939. Program priprave državnega lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo v Občini Bohinj
1940. Program priprave državnega lokacijskega načrta za bioplinsko napravo na Cvenu v Občini Ljutomer
1941. Program priprave državnega lokacijskega načrta za bioplinsko napravo v Mlajtincih v Občini Moravske Toplice
1942. Program priprave državnega lokacijskega načrta za območje Celjske koče
1943. Program priprave državnega lokacijskega načrta za vzporedni plinovod M 1/3 od mejne merilnoregulacijske postaje Ceršak do slovensko-avstrijske meje
1944. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela Spodnje Podravje, Ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1982. Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
1983. Poročilo o gibanju plač za februar 2007

OBČINE

Benedikt

1945. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2006

Bled

1946. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov

Bovec

1947. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2007

Celje

1948. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje – Drapšinova

Dobje

1949. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2007

Dobrepolje

1950. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrepolje

Dobrna

1951. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna
1952. Sklep o imenovanju podžupana

Ivančna Gorica

1953. Sprememba Statuta Občine Ivančna Gorica
1954. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Male Dole
1955. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Male Dole
1956. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Male Dole
1957. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Stična
1958. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Velike Pece
1959. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Stična
1960. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 621/16, k.o. Gorenja vas
1961. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Male Dole
1962. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Male Dole
1963. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Male Dole
1964. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Jesenice

1965. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v Občini Jesenice

Kostanjevica na Krki

1966. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki

Ljubljana

1967. Odredba o spremembi Odredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana

Odranci

1968. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2006
1969. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2007

Osilnica

1970. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2006

Polzela

1971. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu nad avtocesto

Puconci

1972. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2006

Ravne na Koroškem

1973. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stražišče

Rečica ob Savinji

1974. Sklep o vključitvi v območno razvojno partnerstvo za območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline – SAŠA regije

Slovenske Konjice

1975. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN industrijske cone Slovenske Konjice za Zazjal in Koželj

Škofja Loka

1976. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2007
1977. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2008

Tišina

1978. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2007

Tržič

1979. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

POPRAVKI

1984. Popravek Pravilnika o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov
1985. Popravek v Vsebini v Uradnem listu RS – Razglasni del

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti