Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

1988. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, stran 5233.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05), se v 3. členu v 2. točki zadnja navedena letnica »2002« nadomesti z letnico »2003«.
2. člen
V 4. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na podlagi vloge upravljavca naprave za uporabo delno fluoriranih ogljikovodikov v tehnološko čisti obliki ali mešanici s trans-1-2-dikloroetenom, lahko ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli tako uporabo, če:
– se uporabljajo za površinsko čiščenje predmetov visoke vrednosti, kot so elektronski sestavni deli, izdelava natančnih merilnih in regulacijskih naprav in podobno in
– je iz dokumentacije, priložene k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da ni mogoče pričakovati škodljivih vplivov na okolje in da za takšno uporabo pri stanju tehnike ni mogoče uporabiti topil, ki ne vsebujejo fluora.«.
3. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec naprave, ki uporablja trikloroeten, ga mora najpozneje do konca leta 2012, če je naprava vpisana v evidenco naprav iz 30. člena te uredbe, oziroma v roku iz okoljevarstvenega dovoljenja, če mora v skladu s to uredbo pridobiti za obratovanje naprave okoljevarstveno dovoljenje, nadomestiti z manj škodljivimi snovmi, če je to tehnično izvedljivo in se zaradi nadomestitve letni stroški obratovanja naprave ne povečajo za več kot trikrat.«.
4. člen
V 21. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Občasne meritve je treba izvesti vsako leto enkrat, tako da med dvema zaporednima občasnima meritvama ne preteče več kot trinajst in ne manj kot enajst mesecev, in enkrat na tri leta za naprave, pri katerih je masni pretok halogeniranih organskih spojin manjši od 20 odstotkov mejne vrednosti ali je pretok odpadnih plinov iz naprave manjši od 100 m3/h, pri čemer čas med dvema meritvama ne sme biti krajši od osemnajst mesecev in daljši od štirindvajsetih mesecev.«.
5. člen
V 22. členu se v prvem odstavku besedilo »Ministrstvo lahko« nadomesti z besedilom »Na podlagi vloge upravljavca naprave lahko ministrstvo«.
6. člen
V 24. členu se v prvem odstavku besedilo »zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa« nadomesti z besedilom »vsako peto leto zagotoviti izvajanje občasnih meritev«.
V drugem odstavku se beseda »let« nadomesti z besedilom »let izvajanja obratovalnega monitoringa«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravljavec naprave za kemično čiščenje mora zagotoviti, da se naprava vključi v program obratovalnega monitoringa v naslednjem letu po vpisu naprave v evidenco naprav iz 30. člena te uredbe, občasne meritve oziroma ocene emisij iz naprave za kemično čiščenje pa se morajo izvesti v prvem letu vsakega petletnega obdobja izvajanja občasnih meritev.«.
7. člen
Naslov IX. poglavja se spremeni tako, da se glasi »IX. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE IN VPIS V EVIDENCO«.
8. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(vpis v evidenco naprav in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Naprava iz 2. člena te uredbe lahko obratuje oziroma jo lahko njen upravljavec uporablja, če je naprava vpisana v evidenco naprav, v katerih se uporabljajo halogenirana organska topila (v nadaljnjem besedilu: evidenca naprav) ali, če je za njeno obratovanje upravljavec naprave pridobil okoljevarstveno dovoljenje.
(2) Upravljavec mora za obratovanje naprave namesto potrdila o vpisu v evidenco naprav pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če:
– zmogljivost vseh naprav, ki jih ima upravljavec v posesti na istem funkcionalno zaokroženem območju, presega porabo halogeniranih organskih spojin 150 kg na uro ali 200 ton na leto, ali
– opusti izvajanje občasnih meritev emisij halogeniranih organskih topil v skladu z 22. členom te uredbe ali
– se v napravi uporabljajo halogenirane organske spojine iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe.«.
9. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(pogoji za vpis v evidenco naprav)
(1) Ministrstvo vpiše napravo iz 2. člena te uredbe v evidenco naprav na podlagi vloge za vpis v evidenco naprav, h kateri mora biti priloženo:
– poročilo o prvih meritvah, če gre za novo napravo ali spremembo naprave, ali poročilo o občasnih ali trajnih meritvah, ki ni starejše od dvanajstih mesecev, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca naprave, iz katere je razvidno, da v skladu s to uredbo za napravo ni treba izvajati meritev halogeniranih organskih spojin v odpadnih plinih.
(2) V evidenci naprav ministrstvo vodi podatke o:
– firmi oziroma imenu in sedežu upravljavca naprave ter o kraju naprave,
– gradnji naprave, začetku njenega obratovanja in njenih rekonstrukcijah oziroma obnovah,
– vrsti naprave, njeni zmogljivosti in tehnološkem postopku, zaradi katerega naprava onesnažuje okolje zaradi emisij halogeniranih organskih spojin,
– letni količini in vrsti uporabljenih pripravkov, ki vsebujejo halogenirana organska topila,
– letni emisiji halogeniranih organskih spojin in druge podatke iz obratovalnega monitoringa, če gre za napravo, za katero je treba v skladu s to uredbo izvajati meritev halogeniranih organskih spojin v odpadnih plinih,
– dnevu vpisa v evidenco upravljavcev naprav.
(3) Ministrstvo vpiše napravo v evidenco naprav za obdobje petih let in o vpisu v evidenco naprav izda potrdilo v roku 60 dni od prejema popolne vloge, če ugotovi iz poročila o prvih meritvah, občasnih meritvah ali trajnih meritvah, iz tehnične dokumentacije proizvajalca naprave in iz poročila o bilanci uporabljenih organskih topil, da naprava izpolnjuje pogoje iz te uredbe.
(4) Upravljavec naprave mora vlogo za vpis v evidenco naprav vložiti na ministrstvo na obrazcu, objavljenem na njegovi spletni strani.
(5) Vloga za vpis v evidenco naprav se lahko vloži pisno ali elektronsko v skladu s predpisi o elektronskem poslovanju.
(6) Upravljavec naprave mora vložiti vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco naprav najpozneje 60 dni pred iztekom roka veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco naprav. Rok veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco naprav se podaljša za pet let, če naprava po izteku veljavnosti potrdila izpolnjuje pogoje, pod katerimi se lahko vpiše v evidenco naprav.
(7) Izdaja potrdila o vpisu v evidenco naprav se zavrne, če je iz dokumentacije priložene vlogi razvidno, da naprava ne izpolnjuje pogojev iz te uredbe.«.
10. člen
Naslov X. poglavja se spremeni tako, da se glasi »X. PRIJAVA SPREMEMBE OBRATOVANJA NAPRAVE IN IZBRIS IZ EVIDENCE«.
11. člen
32. člen se črta.
12. člen
V 33. členu se v prvem odstavku v prvi alinei za besedo »namero« doda besedilo »prenehanja obratovanja naprave, spremembe upravljavca in namero«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo podatke o spremembah obratovanja naprave in spremembi upravljavca vpiše v evidenco naprav in o spremembi vpisa v evidenco naprav izda potrdilo.«
13. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(izbris iz evidence)
(1) Ministrstvo izbriše upravljavca naprave iz evidence naprav, če:
– poteče rok veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco, upravljavec pa v predpisanem roku ni zaprosil za njegovo podaljšanje, ali
– je upravljavec prijavil namero prenehanja obratovanja naprave ali
– ne izpolnjuje zahtev te uredbe ali
– ne zagotavlja izvajanja obratovalnega monitoringa emisij halogeniranih organskih spojin v skladu s to uredbo ali
– ne prijavi sprememb v obratovanju naprave ali
– ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ odredil zaradi čezmernega obremenjevanja okolja z emisijami halogeniranih organskih spojin.
(2) V primeru iz tretje do šeste alinee prejšnjega odstavka se izbris iz evidence naprav lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.
(3) O izbrisu naprave iz evidence naprav ministrstvo izda odločbo.«.
14. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki kot upravljavec naprave stori prekršek, ko ravna v nasprotju z določbami:
– prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 4. člena,
– drugega odstavka 6. člena,
– 8. člena,
– 9. člena,
– prvega odstavka 10. člena,
– prvega odstavka 12. člena,
– 14. člena,
– 17. člena,
– 20. člena,
– prvega, drugega, petega in šestega odstavka 21. člena,
– prvega odstavka 24. člena,
– 27. člena,
– 28. člena,
– drugega odstavka 29. člena,
– prvega in drugega odstavka 30. člena,
– 33. člena,
– 38. člena ali
– prvega odstavka 39. člena te uredbe.
(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki kot upravljavec stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika kot upravljavca naprave.«.
15. člen
V 37. členu se v prvem odstavku številka »34« nadomesti s številko »30«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo na podlagi popolnih prijav za obstoječe naprave iz prvega in drugega odstavka tega člena upravljavce naprav vpiše v evidenco naprav iz 30. člena te uredbe in o vpisu v evidenco naprav upravljavcem naprav izda potrdilo najpozneje do 31. oktobra 2007, če obratovanje obstoječe naprave izpolnjuje zahteve iz te uredbe.«.
16. člen
(1) Upravljavec naprave, ki ni obstoječa naprava in je začela obratovati pred uveljavitvijo te uredbe mora na podlagi uporabnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, za njeno obratovanje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če ga je treba v skladu s to uredbo pridobiti ali vpisati napravo v evidenco naprav najpozneje do 31. oktobra 2007.
(2) Če v skladu s to uredbo za obratovanje naprave, ki ni obstoječa naprava, ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, mora upravljavec naprave, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje pred uveljavitvijo te uredbe, uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov pa še ni bilo izdano, vpisati napravo v evidenco naprav, preden jo začne uporabljati.
(3) Če v skladu s to uredbo za obratovanje naprave, ki ni obstoječa naprava, ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, zanjo pa že poteka postopek za izdajo gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora upravljavec po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja vpisati napravo v evidenco naprav. Vpis v evidenco naprav se izvede, če so vlogi za vpis v evidenco naprav poleg splošnih pogojev izpolnjevanja priloženi tudi rezultati prvih meritev emisij hlapnih halogeniranih organskih spojin v zrak, izvedenih med poskusnim obratovanjem.
17. člen
(1) Določbe 39. člena uredbe se uporabljajo tudi za obstoječe naprave, za katere je treba v skladu s to uredbo namesto pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja zagotoviti vpis v evidenco naprav.
(2) Za obstoječe naprave, za katere je v skladu s to uredbo treba zagotavljati obratovalni monitoring emisij snovi v zrak vsako tretje oziroma vsako peto leto, se začne prvo triletno oziroma petletno obdobje, določeno za izvajanje obratovalnega monitoringa, leta 2008, v katerem se morajo tudi izvesti občasne meritve oziroma ocene emisij iz naprav za prvo triletno oziroma petletno obdobje izvajanja obratovanega monitoringa.
(3) Za obstoječe naprave za kemično čiščenje tekstila se lahko namesto izjave proizvajalca naprave o skladnosti naprave za kemično čiščenje tekstila s standardom SIST ISO 8230 uporabi tudi poročilo izvajalca obratovalnega monitoringa, v katerem mora biti za posamezno obstoječo napravo za kemično čiščenje tekstila opisano izpolnjevanje zahtev posebej za vsako alineo iz prvega odstavka 13. člena uredbe in posebej zahteve iz drugega odstavka 13. člena uredbe.
18. člen
(1) Če za napravo v skladu s to uredbo ni treba pridobititi okoljevarstvenega dovoljenja, se postopki v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki so se začeli na podlagi uredbe, ustavijo.
(2) Okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje naprav, ki so bila pred uveljavitvijo te uredbe upravljavcem izdana po določbah uredbe, se štejejo za potrdila o vpisu v evidenco naprav.
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-20/2007/7
Ljubljana, dne 12. aprila 2007
EVA 2007-2511-0082
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost