Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2008. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran 5270.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 4. in 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 6. redni seji dne 12. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Mirna Peč.
(2) Ravnanje s komunalnimi odpadki po tem odloku zajema zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Občine Mirna Peč.
2. člen
Ta odlok je obvezen za vse povzročitelje odpadkov oziroma uporabnike javne službe, za izvajalce javne službe in udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastali komunalni odpadki.
3. člen
S tem odlokom se določa:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja javne službe, načina oblikovanja tarife in obračun storitev javne službe,
6. nadzor nad izvajanjem javne službe.
4. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja ravnanja z odpadki v skladu z zakonodajo in predpisi,
2. zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov,
3. zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču komunalnih odpadkov,
4. zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno rabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek,
5. uveljavitev načela: »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«,
6. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov na področju ravnanja z odpadki.
5. člen
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. občina,
2. izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalci),
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzročitelji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo komunalni odpadki:
– vsak prebivalec in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju Občine Mirna Peč in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov, ter vsaka oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe,
– upravljalci javnih površin, zelenic, tržnic, pokopališč,
– organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, ki uporabljajo javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe,
– organizatorji čistilnih akcij in
4. povzročitelji obremenitev komunalnih odpadkov za objekte v začasni uporabi oziroma v začasne namene na območju Občine Mirna Peč (zidanice, vikendi, počitniške hišice, za stanovanje, ki je v uporabi občasno, ipd.).
6. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Ločeno zbiranje odpadkov je zbiranje komunalnih odpadkov, kjer se iz skupnega snovnega toka komunalnih odpadkov izločijo posamezne frakcije v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti.
3. Biološko razgradljivi organski odpadki (v nadaljevanju: biorazgradljivi odpadki) so komunalni odpadki, ki se razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja. To so ostanki hrane, kuhinjski odpadki, odpadki iz vrtov ali parkov in drugi odpadki.
4. Biološko nerazgradljivi odpadki (v nadaljevanju: nebiorazgradljivi odpadki) so komunalni odpadki, ki ostanejo po izločitvi biorazgadljivih odpadkov iz ostanka odpadkov.
5. Kosovni odpadki so komunalni in nenevarni odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
6. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje s temi odpadki.
7. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki iz predpisa, ki ureja ravnanje s temi odpadki.
8. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov, ki jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma ni možno razvrstiti v skupino “Ločeno zbrane frakcije” ali v druge skupine komunalnih odpadkov.
9. Povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
10. Zbirno mesto za ostale komunalne odpadke je prostor, kjer stojijo zabojniki za ostanke komunalnih odpadkov in zabojniki za biorazgradljive ostanke odpadkov. Praviloma ni na javni površini, razen v primerih, ko je zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto.
11. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v za to namenjenih zabojnikih.
12. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunalnih odpadkov.
13. Zbiralnica ločenih frakcij je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit in za prevzemanje ter začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij opremljen prostor. V zbiralnici ločenih frakcij povzročitelji iz bližnje okolice zbiralnice prepuščajo izvajalcu javne službe ločene frakcije, ki nastajajo v gospodinjstvih najbolj pogosto in v največjih količinah, kot so papir, steklo, plastenke, pločevinke in večslojna embalaža.
14. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji te frakcije oddajajo izvajalcu javne službe.
15. Začasna zbiralnica ločenih frakcij je zbiralnica za začasno zbiranje ločenih frakcij, ki jo v dogovoru z izvajalcem zagotovijo organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem za čas teh prireditev in aktivnosti.
16. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. Izvajalec javne službe prevzete komunalne odpadke razvršča v ločene frakcije ter obdela, preden jih odpremi v predelavo ali kot ostanke komunalnih odpadkov v odstranjevanje. V zbirnem centru se lahko izvaja tudi predelava materialov ločenih frakcij ter obdelava ostankov, ki nastajajo po predelavi ločenih frakcij, za neposredno oddajo v odstranjevanje. Na območju zbirnega centra je lahko urejena zbiralnica nevarnih frakcij.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
(1) Izvajalec javne službe je javno podjetje, ki je registrirano za opravljanje te dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).
(2) Občina zagotavlja javno službo v javnem podjetju za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– zbiranje nevarnih frakcij,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– zbiranje ločenih frakcij,
– predelava odpadkov in
– odlaganje odpadkov.
8. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. izločevanje papirja, lepenke, stekla in drugih ločenih frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:
– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski dejavnosti in v turistični dejavnosti,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih, športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem,
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,
– prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru,
– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,
– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo,
– zagotavljanje predelave in oddajanja v predelavo ločenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih in niso odpadna embalaža,
– oddajanje nevarnih frakcij, prevzetih v zbirnih centrih, izvajalcu zbiranja nevarnih frakcij iz tretje točke tega člena,
– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih odpadkov izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,
– oddajanje v zbirnih centrih prevzete opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,
– zagotavljanje predelave in oddajanja v predelavo in odstranjevanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in so prevzeti v zbirnih centrih od povzročiteljev komunalnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju ločenih frakcij in nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in gradbenih odpadkov manjših količin v zbirnih centrih,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– načrtovanje, pridobitev zemljišč, graditev ter urejanje in vzdrževanje prostorov zbiralnic in zbirnih centrov in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o ločeno zbranih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
2. zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo večje kose ločenih frakcij,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih je izvajalec ločenega zbiranja frakcij iz prve točke tega odstavka prevzel v zbirnem centru,
– obdelava kosovnih odpadkov,
– oddajanje in odstranjevanje obdelanih kosovnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– načrtovanje, graditev objektov ter nabava in vzdrževanje opreme za obdelavo kosovnih odpadkov in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o količinah in vrstah ločenih frakcij po obdelavi kosovnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
3. zbiranje nevarnih frakcij iz gospodinjstev v naslednjem obsegu:
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,
– redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih je izvajalec ločenega zbiranja frakcij iz prve točke tega odstavka prevzel v zbiralnici nevarnih frakcij, nameščeni v zbirnem centru,
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
– oddajanje v odstranjevanje in predelavo prevzetih nevarnih frakcij,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
4. zbiranje komunalnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih za komunalne odpadke v posodah za biološke odpadke in v posodah za ostale odpadke,
– nabava in vzdrževanje posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstev prepuščajo komunalne odpadke,
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih odpadkov,
– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za vsa dela javne službe, določena v tem členu,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
5. oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov.
9. člen
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbiralnicah in zbirnem centru, in sicer za območje celotne občine.
10. člen
(1) Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnih centrih iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik,
– drobno plastiko,
– odpadke iz plastike vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,
– drobne odpadke iz kovin vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz kovin, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,
– les vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– doze za razpršila (aerosoli),
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki in
– kosovne odpadke.
(2) Biološke odpadke iz vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože in drugi zeleni obrezki, ki nastajajo pri urejanju in vzdrževanju zelenih površin, so dolžni povzročitelji kompostirati na lastnih zemljiščih.
(3) Biološke odpadke iz prejšnjega odstavka je prepovedano odlagati v kontejnerje.
(4) Manjše količine gradbenih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov, lahko povzročitelji iz gospodinjstev prepuščajo v zbirnem centru.
11. člen
(1) V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojnikih, nameščenih na prostoru zbiralnice:
– papirja in lepenke vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke in
– odpadne embalaže iz stekla.
(2) Ločene frakcije iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo v stavbi, v kateri se izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, se prepuščajo izvajalcu zbiranja ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo lastniki ali upravljavci teh stavb sami.
(3) Več izvajalcev turističnih in gostinskih dejavnosti v isti stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredijo skupno zbiranje ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo sami v prostorih enega od njih.
12. člen
Zbiralnice se uredi v skladu z odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
13. člen
(1) V okviru zbiranja ločenih frakcij se v zbirnih centrih povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno oddajanje nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov.
(2) V zbirnih centrih se izvaja prevzemanje nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov nadzorovano z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.
14. člen
(1) Občasno prevzemanje nevarnih frakcij do izgradnje zbirnega centra zagotavlja izvajalec javne službe v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
(2) Oddajanje nevarnih komunalnih odpadkov v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja enakomerno razporejeno po celotnem območju občine. Podrobna razporeditev se določi z urnikom oziroma načrtom zbiranja.
15. člen
Na območju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru njihovega nastanka in ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
2. saniranje divjih odlagališč.
16. člen
(1) Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali počitniških hiš, ali če se v njih izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.
(2) Komunalne odpadke izvajalec javne službe prevzema tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.
(3) Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka posamična etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z izvajalcem javne službe in upraviteljem objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.
17. člen
(1) Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih odpadkov v posodah naslednjih velikosti: 120, 240, 660, 770, 1100 litrov in kesoni 5 m3 in 7 m3.
(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih razvrščajo komunalne odpadke v skladu z načrtom oziroma urnikom, ki ga uvede izvajalec javne službe.
18. člen
(1) Če se komunalne odpadke prevzema enkrat tedensko, mora biti prostornina posode ali skupna prostornina vseh posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe ali skupine stavb prepuščajo komunalne odpadke, večja od prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastanejo v tej stavbi v enem tednu.
(2) Pri določitvi najmanjše količine komunalnih odpadkov se upoštevajo:
– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki nastane na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,
– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na zaposlenega, ki izvaja v stavbi ali njenem delu dejavnost in
– število prebivalcev in zaposlenih v stavbi, ki prepuščajo komunalne odpadke v isti posodi ali posodah.
(3) Najmanjšo količino komunalnih odpadkov se določi na podlagi naslednjega izračuna:
 
Vnk = K1.P + K2.Z
 
kjer je:
P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi ali skupini stavb,
Z = število zaposlenih v stavbi,
K1 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 40 litrov,
K2 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na zaposlenega in je enaka 15 litrov,
Vnk = prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastane v stavbi v enem tednu, izražena v litrih.
(4) Za objekte v začasni uporabi oziroma v začasne namene na območju Občine Mirna Peč (zidanice, vikendi, počitniške hišice, za stanovanje, ki je v uporabi občasno, ipd.), je ocenjena najmanjša količina komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu, enaka 40 litrov.
(5) Izvajalec lahko vrši obračun za objekte iz prejšnjega odstavka 1x ali 2x letno.
19. člen
Prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastane v stavbi v enem tednu (Vnk), izraženo v litrih se uporabi tudi za določitev prostornine ter števila posod za prepuščanje komunalnih odpadkov iz več stavb, za katere je določeno skupno prevzemno mesto. Skupna prostornina posod se določi kot vsota prostornine najmanjših količin komunalnih odpadkov, ki nastane v posamezni stavbi.
20. člen
Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovitev o dejanski količini nastajanja komunalnih odpadkov določi manjšo ali večjo prostornino posod ali število posod, kot se jih izračuna na podlagi določb iz 17. in 18. ter 19. člena tega odloka.
III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
21. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem se opravlja s posebnimi smetarskimi vozili.
22. člen
(ločeno zbiranje frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki, ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij v zbiralnicah, ustrezno označeni, tako da je razvidna vrsta ločene frakcije.
(2) Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz prejšnjega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na zabojnikih v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere so razvidni vrsta ločene frakcije, ki se lahko odloži v zabojnik, in pogoji za prepuščanje, če obstajajo.
23. člen
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnih centrih in prevzemnih mestih,
– redno praznjenje zabojnikov, ki so jih za prepuščanje ločenih frakcij zagotovili lastniki ali upravitelji stavb, v katerih se izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost, s kapaciteto več kot 20 nočitev,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda kot namena,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov in opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki v skladu s sprejetim letnim poslovnim planom za občino.
(2) Število zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju poselitve občine in njihove lokacije, načrt opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja novih se določi v programu opremljanja stavbnih zemljišč z zbiralnicami ločenih frakcij in zbirnimi centri za prepuščanje ločenih frakcij.
24. člen
(1) Prevzem ločenih frakcij se izvaja po programu zbiranja ločenih frakcij, ki ga pripravi izvajalec zbiranja ločenih frakcij v skladu z odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(2) Postopnost opremljanja zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne službe se uredi v prej navedenem programu.
25. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij)
Prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izvaja po programu zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki ga pripravi izvajalec javne službe v skladu z odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
26. člen
(zbiranje komunalnih odpadkov)
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne onesnaži okolice ter ne poškoduje posode. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan tudi pospraviti in počistiti na svoje stroške.
27. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, enkrat letno.
28. člen
(1) Izvajalec javne službe zagotavlja za povzročitelje iz gospodinjstev:
– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,
– nabavo novih posod za nove uporabnike storitev prevzemanja komunalnih odpadkov,
– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti zaradi nastajanja drugačnih količin, kot so bile prvotno izračunane.
(2)Tipsko obliko, velikost, barvo, material, označenost zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec javne službe.
(3) Ostali povzročitelji so dolžni na svoje stroške nabaviti in vzdrževati posode za odpadke.
29. člen
(prevzemna mesta)
(1) Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obloki črke »T« z najmanjšim zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjega stavka.
(2) Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 4 m, najmanjša svetla širina dostopne poti pa 3 m.
(3) Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
30. člen
(1) Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov ter je podano njegovo pisno soglasje brez kakršnega koli nadomestila ali odškodnine.
(2) Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov.
31. člen
(1) Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega mesta za komunalne odpadke, najmanjšo količino komunalnih odpadkov iz 18. člena tega odloka ter velikost in število posod za prepuščanje komunalnih odpadkov se določi za vsako posamezno stavbo ali skupino stavb, v kateri nastajajo komunalni odpadki.
(2) Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec javne službe v registru prevzemnih mest.
32. člen
(1) Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi,
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin komunalnih odpadkov v stavbi ali
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe praviloma enkrat letno uskladi podatke o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz centralnega registra prebivalstva. Podatke zagotovi občina. Podatke o zaposlenih v stavbi morajo zagotoviti pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
33. člen
Lokacijo in ureditev prevzemnega mesta določa izvajalec javne službe.
34. člen
(1) Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega prepuščanja in prevzemanja komunalnih odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ, s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od izvajalca javne službe.
(3) Pri izdelavi lokacijske oziroma gradbene dokumentacije je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe glede ravnanja z odpadki.
35. člen
(1) Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvaja izvajalec javne službe po naslednjem razporedu:
– kosovni odpadki 2x letno do ustanovitve zbirnega centra, po ustanovitvi pa 1x letno,
– nevarni odpadki iz gospodinjstev 1x letno do ustanovitve zbirnega centra,
– ostali odpadki 1x tedensko do uvedbe ločenega zbiranja bio odpadkov,
– frakcije 1x do 2x mesečno, odvisno od potreb.
(2) V primeru izpada za več kot za en prevzem, npr. zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada na krajevno običajen način obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov, izpadli prevzem komunalnih odpadkov pa opraviti takoj, ko je to možno.
36. člen
(1) Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati sestavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo posod za prevzemanje komunalnih odpadkov. V primeru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti pristojnim inšpekcijskim službam.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
37. člen
(1) Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov, ki so opredeljeni v 6. členu tega odloka, obvezna.
(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.
(3) Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov,
– prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v stavbah, v katerih se izvaja gostinska ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, v posebnih zabojnikih, ki jih zagotovijo sami,
– prepuščati posode s komunalnimi odpadki javnemu podjetju na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s programom zbiranja komunalnih odpadkov.
38. člen
(1) Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali posode, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
(2) Prepovedano je pisati na zabojnike za ločene frakcije ali posode, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpadkov, ter nanje lepiti plakate.
39. člen
(1) Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– hraniti nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in neškodljivo za okolje,
– hraniti ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali zbirnega centra, varno in neškodljivo za okolje,
– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno razstaviti na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
– mešati ločenih frakcij med komunalne odpadke tako, da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,
– prepuščati izvajalcu javne službe nevarne komunalne odpadke in druge ločene frakcije, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije,
– prepuščati odpadkov iz vrtov v zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov in
– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.
40. člen
V posode, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke iz vrtov,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka in
– odpadno električno in elektronsko opremo.
41. člen
(1) Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi posod zaprti.
(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob posodah ali na posodah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
(3) Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih pokrovih.
42. člen
(1) Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, morajo biološko razgradljive odpadke prepuščati v posode za biološke odpadke.
(2) Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov prej navedeni povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.
43. člen
(1) Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe in druge podatke zato, da izvajalec javne službe določi pogoje za izvajanje in obračun storitev javne službe.
(2) Lastnik ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek uporabe objekta najkasneje 30 dni pred začetkom uporabe objekta.
44. člen
(1) Kosovne odpadke mora povzročitelj komunalnih odpadkov odložiti na prevzemno mesto za komunalne odpadke ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.
(2) Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.
(3) Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
45. člen
(1) Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje komunalnih odpadkov in njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni odstranjevanju komunalnih odpadkov, je prepovedano.
(2) Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpadke kopiči, jih sežiga, jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
(3) Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi odločbe inšpekcijske službe.
(4) Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe, na stroške dejavnosti javne službe in na podlagi odločbe inšpekcijske službe.
46. člen
(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za prepuščanje komunalnih odpadkov.
(2) Najkasneje 6 ur po končani prireditvi morajo organizatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne službe prevzame zbrane odpadke.
V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
47. člen
(1) Izvajalec ločenega zbiranja frakcij pridobiva sredstva:
– iz plačil povzročiteljev za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna občine in
– iz drugih virov.
(2) Izvajalec javne službe za opravljene storitve zbiranja kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij in komunalnih odpadkov ter izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij,
– iz proračuna občine in
– drugih virov.
48. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev zbiranja kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij in komunalnih odpadkov ter ceno storitev izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov in odstranjevanje odpadkov obsegajo predvsem:
1. neposredne stroške za:
– električno energijo,
– pogonsko gorivo,
– druge stroške materiala,
– storitve,
– delo,
– prodajo,
– vzdrževanje vozil;
2. posredne proizvajalne stroške:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški;
3. splošne stroške:
– posredne stroške nabave, prodaje in uprave,
– posredne stroške obresti.
VI. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
49. člen
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni plačati stroške zbiranja, odvoza, predelave in obdelave ter odlaganja ostankov odpadkov (smetarino) po ceni določeni za m3 odpadkov v razsutem stanju na mestu njihovega nastanka.
(2) Zavezanci za plačilo smetarine so fizične in pravne osebe, ki so povzročitelji odpadkov na območju občine.
50. člen
(1) Zavezanci za plačilo smetarine so:
– povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev in
– ostali povzročitelji odpadkov.
(2) Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo odvoz odpadkov po povprečni prostornini odpadkov na prebivalca izraženi v m3, pomnoženo s številom članov gospodinjstva in ceno za m3 odpadkov. Povprečna prostornina odpadkov na prebivalca na mesec (Pp) se izračuna 1x letno na osnovi podatkov za preteklo leto na sledeči način:
        Ps
Pp = -----------
       12. Nc
Ps – skupna letna količina odpadkov iz gospodinjstev iz območja Občine Mirna Peč izražene v m3
Nc – število prebivalcev Občine Mirna Peč
(3) Pri izračunu povprečne prostornine odloženih ostankov odpadkov se upošteva količine vseh odloženih ostankov odpadkov za gospodinjstva in število vseh prebivalcev, za katere se ostanki odpadkov odlagajo. Cene za gospodinjstva se oblikujejo v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Za objekte v začasni uporabi oziroma v začasne namene na območju Občine Mirna Peč (zidanice, vikendi, počitniške hišice, za stanovanje, ki je v uporabi občasno, ipd.), se plačuje smetarina po pavšalu prostornine 40 l na teden pomnoženim s ceno, ki velja za gospodinjstva za m3 odpadkov. Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovitev o dejanski količini nastajanja komunalnih odpadkov za počitniško hišo in stanovanje določi manjšo ali večjo prostornino za obračun smetarine.
(5) Ostali povzročitelji odpadkov plačujejo smetarino po uradnem ceniku za m3 odpadkov v razsutem stanju, ki ga predlaga in sprejme izvajalec javne službe.
(6) Z ostalimi povzročitelji odpadkov izvajalec javne službe sklene pogodbo o izvajanju storitev ravnanja z odpadki. V primeru, da ostali povzročitelji ne sklenejo pogodbe za ravnanje z odpadki, izvajalec javne službe obračuna količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe in znaša najmanj 1 m3 na mesec ter o tem obvesti pristojne inšpekcijske službe.
51. člen
(1) Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je število prebivalcev v gospodinjstvu, stavbi, spremembo dejavnosti, oziroma namembnosti stavbe, pisno sporočiti izvajalcu javne službe najpozneje v 8 dneh po nastali spremembi.
(2) V primeru najemniškega razmerja sta vse spremembe glede tega razmerja dolžna sporočiti najemnik in najemodajalec. V primeru, da spremembe obojestransko niso pisno potrjene, je zavezanec za plačilo smetarine najemodajalec.
(3) Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v naslednjem mesecu od dneva prejema pisnega sporočila o spremembi.
(4) V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec javne službe obračuna storitev javne službe na podlagi uradnih podatkov o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi in/ali ocenjene količine odpadkov.
52. člen
Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev javne službe zagotavlja občina podatke o prebivalcih iz Centralnega registra prebivalstva v obsegu, kot ga določa zakon.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
53. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska inšpekcija, kateri je na njeno zahtevo izvajalec dolžan nuditi potrebne podatke in sodelovanje svojih pooblaščenih delavcev.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko izdaja pristojna inšpekcija odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Izvajalec javne službe in uporabniki storitev javne službe so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu z določili tega odloka. Ugotovljeno nepravilnost so dolžni sporočiti pristojni inšpekciji.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
54. člen
(1) Z globo 835 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih centrih v obsegu iz 10. člena,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in v stavbah, v katerih se izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, v obsegu iz 11. člena,
3. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 24. člena,
4. ne pripravi letnega programa ločenih frakcij iz 24. člena,
5. ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi, kot to določa 23. člen,
6. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, kot to določa 23. člen,
7. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo.
8. ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 25. člena,
9. ne pripravi letnega programa zbiranja odpadkov iz 25. člena,
10. ne vzdržuje na svoje stroške posod, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih posod ne nadomesti z novimi, kot to določata 27. in 28. člen,
11. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 35. člen,
12. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to določa 26. člen,
13. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe, kot to določa 51. člen,
14. ne izdela registra prevzemnih mest iz 31. člena,
15. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih komunalnih odpadkov, kot to določa 36. člen,
16. ne zagotovi zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, kot to določa 35. člen,
17. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi smetarskimi vozili.
(2) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
55. člen
(1) Z globo 835 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 16. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to določa 37. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 38., 39., 40. in 41. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času ali ravna v nasprotju z drugimi določbami 41. člena,
5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti iz 42. člena v posodah za prepuščanje komunalnih odpadkov,
6. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, kot to določa 45. člen,
7. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ravna v nasprotju z določbami 46. člena,
8. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa 51. člen,
9. piše ali lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.
(2) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 625 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posamezniki in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
56. člen
Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 13. člen, ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to določa 37. člen,
2. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 38., 39., 40. in 41. člena,
3. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 41. člena,
4. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke (44. člen),
5. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (45. člen),
6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (51. člen),
7. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje storitev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec javne službe.
58. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se lahko po uveljavitvi tega odloka kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe med posameznimi prostori v stavbi ali v več stavbah s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov uporabljajo podatki o tlorisnih površinah poslovnih prostorov.
59. člen
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na zbiranje ločenih frakcij, ločenih frakcij nevarnih odpadkov in ločene frakcije zbrane v zbirnih centrih, se pričnejo uporabljati v rokih, ki so za izvedbo posameznih aktivnostih določeni in opredeljeni v pravilniku o ravnanju z odpadki, pravilniku o odlaganju odpadkov, pravilniku o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in odredbi o ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
60. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju z odpadki na območju občine Novo mesto (SDL, št. 19/87 in Uradni RS, št. 29/91 in 25/97) v zvezi s Statutarnim sklepom o delovanju Občine Mirna Peč do sprejema statuta občine (Uradni list RS, št. 89/1998).
61. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-17/2007-1
Mirna Peč, dne 13. aprila 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost