Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2016. Program priprave za zazidalni načrt za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor, stran 5282.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., v nadaljevanju ZUreP-1) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03) je župan Občine Ravne na Koroškem sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za zazidalni načrt za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo zazidalnega načrta (v nadaljevanju ZN)
Obravnavano območje je v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1998 in 2004 (Uradni list RS, št. 63/00 in 81/04) opredeljeno kot območje za stanovanjsko zazidavo.
Cilj izdelave in sprejemanja predmetnega ZN je omogočiti skladen prostorski razvoj poselitvenih območij z dograjevanjem in zaokroževanjem obstoječih urbanih naselij, z racionalnim poseganjem na nove površine ter z upoštevanjem družbenih in okoljskih vidikov.
Novi posegi bodo strokovno utemeljeni, s ciljem smotrne rabe celotnega prostora in varovanja kulturne krajine.
Pravni podlagi za izdelavo ZN sta Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr.) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
S tem programom priprave se podrobneje določijo programska izhodišča ZN, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ZN ter dajejo v postopku smernice in mnenja, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi ZN, seznam strokovnih podlag, načini pridobitve strokovne rešitve, potrebnost in način pridobitve ustreznih geodetski podlag, roki za posamezne faze priprave ZN ter način financiranja ZN. V programu priprave je opisan tudi postopek za pripravo in sprejem ZN.
2. Predmet in programska izhodišča ZN ter okvirno ureditveno območje
Predmet ZN je prostorska ureditev območja Dobji dvor, ki bo obsegala gradnjo skupno ok. 60 enostanovanjskih (CC-SI-11100) objektov v dveh fazah, in sicer:
1. faza na zemljiščih parc. št. 203, 204/1, 212/1, 215/10, 215/17-del in 257/1, vsa k.o. Dobja vas in
2. faza na zemljiščih parc. št. 204/1-del, 209/1, obe k.o. Dobja vas.
Ureditveno območje ZN na jugu sega do obstoječega naselja Dobji dvor, na severu, vzhodu in zahodu pa meji na zemljišča, ki v naravi predstavljajo gozd oziroma travnik.
Območje obdelave obsega velikost ok. 53.000 m2.
Zagotoviti je potrebno prometno dostopnost ter priključitev na javno komunalno infrastrukturo, zato je predmet izdelave ZN tudi urejanje prometne, komunalne in energetske lokalne gospodarske infrastrukture v območju ZN in na sosednjih komunalnih območjih, v kolikor bo to, na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, potrebno.
1. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi ZN:
Pripravljavec ZN je Občina Ravne na Koroškem.
Financer in naročnik strokovnih podlag in ZN je Sava IP d.o.o.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave ZN podati smernice za njegovo pripravo, k drugemu dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
RS – Ministrstvo za obrambo/Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Slovenj Gradec
Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec, Slovenj Gradec
Telekom Slovenije d.d., PE Maribor
RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za področje voda – Območna pisarna Maribor
Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ravne na Koroškem
Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem
Občina Ravne na Koroškem.
Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti pogoje in smernice drugih organov, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
2. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi strokovnih podlag in ZN je treba upoštevati:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1998 in 2004 (Uradni list RS, št. 63/00 in 81/04)
– vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge, vključno s posebnimi strokovnimi podlagami, ki jih je izdelala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani, pod vodstvom mag. Petra Gabrijelčiča, leta 1998.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Potrebne strokovne podlage zagotovi financer in naročnik izdelave ZN.
Financer in naročnik ZN zagotovi izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve:
– idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo prometne ureditve v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.), po potrebi vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov in uredite;
– podatke zemljiškega katastra in katastra stavb;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– geološke raziskave terena o naravnih lastnostih prostora na ureditvenem območju z geotehničnimi pogoji temeljenja objektov in izvedbe utrjenih površin.
Program opremljanja se izdeluje sočasno s postopkom izdelave ZN in ga zagotovi financer in naročnik ZN.
Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne strokovne podlage, ki niso navedene, se le-te pridobi v postopku. Zagotovi jih financer in naročnik ZN.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavana zemljišča izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena zakona o graditvi objektov (ZGO-1; Uradni list RS, št. 110/02, …120/06) in ga izbere financer in naročnik.
Končni odlok mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
4. Geodetske podlage in način pridobitve
Za območje predvidene prostorske ureditve je financer in naročnik ZN dolžan pridobiti geodetske podlage v obliki, kot jih določa Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04)
5. Postopek in roki za pripravo in sprejemanje ZN oziroma posameznih faz
– Naročnik pripravi osnutek Programa priprave PIA, ki ga uskladi s strokovnimi službami.
– Naročnik predloži gradivo za Obvestilo MOP o nameravani izdelavi PIA.
– Župan sprejme program priprave.
– Naročnik izdela gradivo za pridobitev smernic v sedmih dneh po sprejetju programa priprave.
– Pripravljavec akta pošlje vlogo za izdajo smernic nosilcem urejanja prostora.
– Naročnik izdela potrebne strokovne podlage v času pridobivanja smernic.
– Nosilci urejanja prostora izdajo smernice v 30 dneh.
– Naročnik izdela predlog PIA v 60 dneh po pridobljenih smernicah.
– 1. obravnava predloga PIA in sklep o javni razgrnitvi predloga PIA na prvi.seji občinskega sveta, ki sledi prejemu predloga PIA.
– Pripravljavec izvede javno razgrnitev predloga PIA, ki traja najmanj 30 dni, in javno obravnavo predloga PIA.
– Naročnik se opredeli do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, potrdi jih občinski svet.
– Naročnik izdela dopolnjen predlog PIA v 15 dneh po potrditvi stališč.
– Naročnik pridobi mnenja na dopolnjeni predlog PIA v 30 dneh.
– 2. obravnava in sprejem predloga PIA na prvi seji občinskega sveta, ki sledi prejemu dopolnjenega predloga PIA.
– Objava odloka o PIA v Uradnem listu RS v 15 dneh po sprejemu akta na občinskem svetu.
– Naročnik preda pripravljavcu izvode PIA v skladu s predpisano vsebino v sedmih dneh po objavi v Uradnem listu RS.
6. Financiranje priprave in sprejemanja ZN
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev za ZN, izdelavo projekta ZN, vodenja vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov, objavljanjem z zakonom določenih postopkov v javnih glasilih, sredstvih obveščanja in uradnih listih ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame financer in naročnik ZN.
Financer in naročnik bo pripravljavcu, Občini Ravne na Koroškem, zagotovil tri izvode ZN v papirni obliki in enkrat na zgoščenki v dwg formatu ter enkrat na zgoščenki v formatu, ki bo ustrezal neposredni objavi v sistemu GIS Občine Ravne na Koroškem, brez potreb po prevajanju – Program ArcView in TerraExplorer.
Financer in naročnik izdelave ZN ter pripravljavec bosta po sprejemu ZN sklenila Urbanistično pogodbo, v skladu z določili 76. člena ZUreP-1.
7. Končna določba
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. Z dnem uveljavitve tega programa priprave preneha veljati Program priprave za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor (Uradni list RS, št. 12/01).
Št. 350-5-0001/2007-401
Ravne na Koroškem, dne 5. aprila 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti