Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2024. Pravilnik o obračunavanju čiščenja odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč na čistilni napravi Slovenj Gradec, stran 5287.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja ZVO-1-UPB (Uradni list RS, št. 39/06), 7. člena Zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94, 32/06), 13. člena Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04), 36. in 37. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. seji dne 27. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o obračunavanju čiščenja odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč na čistilni napravi Slovenj Gradec
1. člen
S tem pravilnikom se določa način obračunavanja čiščenja odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč na čistilni napravi Slovenj Gradec (v nadaljevanju ČN Slovenj Gradec).
2. člen
Pojmi v pravilniku imajo naslednji pomen:
1. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi neposredno ali po kanalizaciji odvaja v vode in je lahko tehnološka odpadna voda, padavinska odpadna voda ali komunalna odpadna voda.
2. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v gospodinjstvih in negospodarskih dejavnostih.
3. Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni, gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Tehnološka vode je opredeljena v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
4. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja onesnaženost odpadne vode.
5. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode brez iztoka, iz katerega se odvaža komunalna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo.
6. Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez označevanja, v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela in odvede v kanalizacijo ali ponikovalnico. V pretočni greznici ostane greznična gošča.
7. Greznična gošča je v zaprtem pretočnem usedalniku – greznici usedeno blato in je v neposrednem stiku z odpadno vodo, ki se pretaka skozi usedalnik.
8. Izvajalec javne službe je z občinskim odlokom določena družba, ki na področju občine izvaja dejavnost obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
9. Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki povzroči nastanek odpadne vode.
10. Pravna oseba je tista, ki ji pravni red priznava status pravne osebe. Pravne osebe imajo organizacijski ustroj in organe, ki so poslovno sposobni v mejah pravne sposobnosti pravne osebe. Pravne osebe so sposobne biti nosilke pravic in dolžnosti v pravnih razmerjih.
11. KPK (kemijska poraba kisika) – je metoda, s katero merimo organsko onesnaženost v odpadnih vodah. Kemijska potreba po kisiku je tista množina kisika, ki se pri določenih pogojih porabi za oksidacijo organskih in anorganskih substanc, ki se lahko oksidirajo v vodi. Čim višja kot je vrednost KPK, tem bolj onesnažena je voda oziroma tem slabša je kvaliteta vode.
3. člen
Uporabnik mora izvajalcu javne službe omogočiti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta.
Cena čiščenja odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč
4. člen
Cena čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic se izračuna na osnovi razmerja koncentracije KPK v grezničnih goščah in koncentracije KPK v komunalnih odpadnih vodah.
5. člen
Cena čiščenja kubičnega metra grezničnih gošč je določena z enačbo:
C(G) = K * C(K) = 25,56 * C(K)
 
kjer je:
K – razmerje med koncentracijo KPK v grezničnih goščah in komunalni odpadni vodi
C(K) = cena čiščenja komunalne odpadne vode v €/m3
 
K = 23 (kg O(2)/m3) /0,9 (kg O(2)/m3) = 25,56
 
kjer je:
23 kg O(2)/m3 = povprečna koncentracija KPK grezničnih gošč
0,9 kg O(2)/m3 = koncentracija KPK za komunalno odpadno vodo
6. člen
Za pravne osebe ali samostojne podjetnike se pri grezničnih goščah izmeri dejanski KPK. Kolikor je ta višji od upoštevanega v izračunu (23 kg O(2)/m3), se cena izračuna na podlagi dejanske vrednosti KPK.
7. člen
Cena čiščenja odpadnih voda iz nepretočnih greznic je enaka ceni čiščenja komunalnih odpadnih vod, katere se z odvodom preko kanalizacijskega sistema čistijo na ČN Slovenj Gradec.
Obračun črpanja, prevoza in čiščenja odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč za fizične osebe
8. člen
Plačilo črpanja, prevoza in čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic se vrši na osnovi mesečnih plačil izraženih v €/osebo, dodanih na položnici za obračun komunalnih storitev pod novo postavko "obdelava grezničnih gošč".
9. člen
Osnova za izračun mesečnega zneska je povprečna količine grezničnih gošč, povprečni čas črpanja, povprečni čas prevoza in povprečno število oseb v enodružinski stanovanjski hiši.
10. člen
Višina mesečnega zneska je določena z enačbo:
Z(m) = ((C(G) * 4m3) + (C(Č) * 1,5 ure) +
(C(P) * 1 ura)) / 48 mesecev * 3,8 osebe
kjer je:
Z(m) = mesečni znesek (€/osebo/mesec)
C(G) = cena čiščenja grezničnih gošč (€/m3)
C(Č) = cena črpanja grezničnih gošč v (€/uro)
C(P) = cena prevoza grezničnih gošč v (€/uro)
4 m3 = povprečna količina grezničnih gošč
1,5 ure = povprečni čas črpanja
1 ura = povprečni čas prevoza
48 mesecev = obdobje v katerem mora izvajalec prevzeti greznične gošče
3,8 osebe = povprečno število oseb v enodružinski stanovanjski hiši
11. člen
Uporabnik si s plačilom mesečnih zneskov enkrat na štiri leta zagotovi črpanje, prevoz in čiščenje grezničnih gošč iz pretočnih greznic, skladno s programom, katerega izdela izvajalec javne službe.
12. člen
Izvajalec javne službe je dolžan uporabniku prevzeti greznične gošče iz pretočnih greznic enkrat na štiri leta. V kolikor je potrebno opraviti dodatno črpanje, prevoz in čiščenje grezničnih gošč se storitev zaračuna po dejanskih stroških v enkratnem znesku.
13. člen
Obračun čiščenja odpadnih voda iz nepretočnih greznic je enak obračunu črpanja, prevoza in čiščenja iz greznic in grezničnih gošč za pravne osebe
Obračun črpanja, prevoza in čiščenja odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč za pravne osebe
14. člen
Obračun čiščenja odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč se vrši na osnovi dejanske količine v m3, izmerjene z merilnikom pretoka na ČN Slovenj Gradec ali z izmero volumna greznice.
15. člen
Črpanje in prevoz odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč se zaračuna po ceniku izvajalca javne službe glede na čas trajanja dela. Cene so izražene v €/uro.
16. člen
Uporabnik s podpisom prevzemnega dokumenta potrdi količino odpadnih vod iz greznice, oziroma grezničnih gošč in čas opravljenega dela.
17. člen
Izvajalec javne službe izda uporabniku – fizični osebi potrdilo o opravljeni storitvi, uporabniku – pravni osebi pa evidenčni list o ravnanju z odpadki.
18. člen
Cene za črpanje in prevoz odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč, katere se uporabljajo pri obračunu čiščenja odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč za fizične in pravne osebe, sprejme Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec.
19. člen
Uporabnik mora plačati račun najkasneje v 15 dneh od izstavitve. Če uporabnik meni, da obračun ni pravilen, lahko v 8 dneh od prejema računa vloži pismeni ugovor na izvajalca javne službe.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-23/2007
Slovenj Gradec, dne 10. aprila 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti