Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

1989. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 5235.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) O dodelitvi dela plače za delovno uspešnost odloča organ, pristojen za imenovanje direktorja, v soglasju z ustanoviteljem. V primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, izda soglasje pristojni minister. V primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, mora biti podano tudi soglasje pristojnega ministra.«.
Dodata se nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ustanovitelj oziroma pristojni minister izda soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost najpozneje v tridesetih dneh po prejemu vloge za izdajo soglasja. V primeru, da ustanovitelj oziroma pristojni minister soglasja v tridesetih dneh od prejema popolne vloge ne izda oziroma njegove izdaje ne zavrne, se šteje, da je soglasje dano.
(5) Vloga za izdajo soglasja mora vsebovati poslovno poročilo ter utemeljitev izplačila dela plače za delovno uspešnost na podlagi meril, določenih s pravilnikom pristojnega ministra.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
2. člen
Tretja alinea 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, če znanstveni naziv ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, pri čemer je dodatek določen v nominalnem znesku, in sicer dodatek za specializacijo znaša 41,73 eurov bruto, za magisterij 62,59 eurov bruto in za doktorat 104,32 eurov bruto. Dodatki za znanstveni naziv se ne seštevajo.«.
3. člen
V prilogi I uredbe se na koncu tabele doda nova vrstica, ki se glasi:
+---------+------------------------+-----------------+-------+
|B017362 |Muzej krščanstva na   |direktor MUZ   |46   |
|     |Slovenskem (MKS)    |         |    |
+---------+------------------------+-----------------+-------+
4. člen
V prilogi IV se pri točki »3. Dejavnost: VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT;« tabela »Tip osebe javnega prava: osnovna šola, Priloga: priloga II, Ime delovnega mesta: ravnatelj osnovne šole (OŠ)« nadomesti z novo tabelo:
V prilogi IV se pri točki »3. Dejavnost: VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT;« tabela »Tip osebe javnega prava: osnovna šola s prilagojenim programom, Priloga: priloga II, Ime delovnega mesta: ravnatelj osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP)« nadomesti z novo tabelo:
V prilogi IV se pri točki »3. Dejavnost: VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT;« tabela »Tip osebe javnega prava: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, Priloga: priloga II, Ime delovnega mesta: direktor/ravnatelj zavoda ter ravnatelj OE za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (ZPP)« nadomesti z novo tabelo:
V prilogi IV se pri točki »3. Dejavnost: VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT;« tabela »Tip osebe javnega prava: glasbena šola, Priloga: priloga II, Ime delovnega mesta: ravnatelj glasbene šole (GŠ)« nadomesti z novo tabelo:
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2007.
Št. 00714-13/2007/11
Ljubljana, dne 12. aprila 2007
EVA 2007-3111-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost