Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

1994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobje, stran 5263.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 5. redni seji dne 3. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobje
1. člen
V 2. členu Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 63/03) se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo: », na v ta namen oblikovani proračunski postavki.«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedi »s sklepom« nadomestita z besedama »z odločbo«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višino denarne pomoči določi občinski svet s sklepom na predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini pomoči ni sprejet, velja v tekočem letu višina denarne pomoči iz preteklega leta oziroma vse dokler ni sprejeta odločitev o drugačni višini denarne pomoči.«.
4. člen
8. člen se črta.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Šifra:121-0006/2007
Dobje, dne 3. aprila 2007
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost