Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2029. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan, stran 5291.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 27. 3. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Škocjan
1. člen
Dopolni se 1. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 65/99, 51/01, 44/03), in sicer tako, da se pravilno glasi:
»Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov in članic sveta (v nadaljevanju: člani).«
2. člen
Dopolni se 5. člen, in sicer tako, da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih, slavnostnih in žalnih sejah.
Redno sejo skliče župan praviloma vsak drugi torek v mesecu, vendar najmanj štirikrat letno.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih.
Žalna seja se kliče ob smrti svetnika, župana, častnega občana in drugih vidnejših predstavnikov lokalnih skupnosti na predlog občinskega sveta.«.
3. člen
Spremeni se četrti odstavek 7. člena poslovnika tako, da se pravilno glasi:
»Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave.«
4. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 8. člena tako, da se glasi:
»Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta. Če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.«
Spremeni in dopolni se tretji odstavek 8. člena tako, da se glasi:
»Zaradi priprave na prvo sejo mora župan sklicati nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.«
Prvi odstavek ostaja nespremenjen.
5. člen
Za 8. členom se doda nov, 8.a člen, ki se glasi:
»Minimalni in obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov,
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana,
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta,
4. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana,
5. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov,
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O obveznem delu dnevnega reda konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.«.
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena poslovnika tako, da se glasi:
»Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan, vodi pa najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega svetnika določi občinski svet.«
Spremeni se drugi odstavek 9. člena poslovnika, in sicer tako, da se glasi:
»Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tri člansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane mandatne komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, najprej o predlogih župana, nato pa o ostalih predlogih, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.«
Črta se četrti odstavek 9. člena, ki se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo o vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitve o posameznih pritožbah.«
7. člen
Četrti odstavek 10. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.«
8. člen
Črta se zadnji stavek drugega odstavka 13. člena poslovnika.
9. člen
Dopolni se prvi odstavek 22. člena, in sicer tako, da se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, vendar ne manj kot tri dni pred sejo, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.«
Drugi in tretji odstavek 22. člena se v celoti črtata in nadomestita z naslednjo vsebino:
»Vabilo za sejo sveta (brez gradiva) se pošlje predsednikom svetov krajevnih (vaških, četrtnih) skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev in objavi na spletni strani občine. Gradivo se v skladu z določbami ZDIJZ posreduje po izkazanem interesu.
Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem podobnem nosilcu podatkov ali po elektronski pošti.«
10. člen
Dopolni se drugi stavek tretjega odstavka 23. člena, in sicer tako, da se glasi:
»Zahtevi mora biti predloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča.«
Četrti odstavek 23. člena se dopolni z naslednjim stavkom:
»Vabilo se pošlje v skladu z 22. členom tega poslovnika in se objavi na spletni strani občine.«
11. člen
Za 23. členom se doda nov, 23.a člen, ki se glasi:
»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi svetniki, ki so do roka oddali svoj glas. Če je kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«
12. člen
Za prvim stavkom drugega odstavka 25. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Posamezne točke dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta ali svetniška skupina.«
Črta se del besedila šestega odstavka, ki se nadomesti z novim besedilom, tako, da se glasi:
»Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni bil predlagatelj, če gradiva ni obravnavalo pristojno delovno telo, razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava nujna, ali če svet odloči drugače.«
13. člen
Za drugim odstavkom 26. člena se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker župan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali.«
14. člen
Črta se vsebina tretjega odstavka 27. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni strani občine oziroma na krajevno običajen način. Sredstvom javnega obveščanja se lahko pošlje še obvestilo po elektronski pošti.«
Za petim odstavkom se vrine nov odstavek, ki se glasi:
»Predsedujoči lahko na predlog predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov seje odloči občinski svet.«
15. člen
Za drugim odstavkom 30. člena se vrine nov odstavek, ki se glasi:
»Mandatne zadeve se uvrstijo na dnevni red takoj za točko potrditev zapisnika.«
16. člen
Črta se vsebina drugega odstavka 31. člena, ki se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno. Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno pisno obrazložiti v zapisniku seje.«
17. člen
Dopolnita se drugi in tretji odstavek 43. člena tako, da se glasita:
»Navzočnost in sklepčnost se ugotavljata na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku seje se ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti.
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta v sejni sobi (dvorani) na način, kot velja za glasovanje (glasovalna naprava, dvig kartonov ali rok). Preverjanje sklepčnosti lahko zahteva vsak član sveta ali predsedujoči kadarkoli.«
Četrti odstavek ostane nespremenjen.
18. člen
V celoti se črta vsebina 44. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, če se je večina članov sveta, ki so glasovali, izrekla »ZA« njen sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem glasovalo toliko članov, kot to za posamezno odločitev določa zakon.«
19. člen
V drugem odstavku 45. člena se črta besedna zveza: – ali najmanj ena četrtina vseh članov sveta – in se nadomesti z besedno zvezo: »ali vsak član sveta«.
20. člen
Prvi odstavek 46. člena se dopolni z naslednjim stavkom:
»Predsedujoči pred vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.«
Za drugim odstavkom se vrine nov odstavek, ki se glasi:
»K glasovanju pozove predsedujoči člane sveta tako, da jim najprej predlaga, da se opredelijo »ZA« sprejem predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem odločitve pa še, da se opredelijo »PROTI« sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno. Vzdržanih oziroma neopredeljenih glasov pri navzočih svetnikih ne more biti.«
Zadnji odstavek ostane nespremenjen.
21. člen
Dopolni se prvi odstavek 48. člena, tako da se glasi:
»Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z uporabo glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem.«
Spremeni se drugi odstavek 48. člena tako, da se glasi:
»Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet tako odloči na predlog predsedujočega ali na predlog najmanj enega člana sveta.«
V celoti se črta tretji odstavek istega člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«. O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.«
22. člen
Črta se vsebina drugega odstavka 50. člena in se nadomesti z naslednjo:
»Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o:
– datumu in številki seje sveta,
– predmetu glasovanja,
– sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih članov,
– številu razdeljenih glasovnic,
– številu oddanih glasovnic,
– številu neveljavnih glasovnic,
– številu veljavnih glasovnic,
– številu glasov »ZA« in število glasov »PROTI« oziroma pri glasovanju o kandidatih,
– številu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano večino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat je imenovan. »
Tretji in četrti odstavek 50. člena ostajata nespremenjena.
23. člen
Za prvim stavkom drugega odstavka 51. člena se vstavita nova stavka, ki se glasita:
»O isti zadevi je mogoče glasovati največ dvakrat. Javno poimensko glasovanje se ne ponavlja.«
24. člen
V celoti se črta drugi odstavek 52. člena, ki se nadomesti z novimi odstavki z naslednjo vsebino:
»Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo (če so ti znani), o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o stališčih statutarno pravne komisije o postopkovnih vprašanjih. Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Če se seja zvočno snema, je dobesedni zapisnik prepis zvočnega zapisa poteka seje (magnetogram), ki pa se naredi le na podlagi zahteve skladni s tem poslovnikom.
Magnetogram seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in gradivom s seje.
Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.
Vsakdo, ki izkaže svoj pravni interes, lahko zaprosi, da se del magnetograma, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje v skladu z ZDIJZ. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.
Črta se prvi stavek devetega odstavka 52. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh občine ter na krajevno običajen način.«
Ostala vsebina devetega odstavka ostaja nespremenjena.
25. člen
Vsebina 53. člena se v celoti črta.
26. člen
Spremeni in dopolni se prva alineja tretjega odstavka 57. člena tako, da se glasi:
»– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,«
Doda se nova, druga alineja, ki se glasi:
»– opravlja naloge iz pristojnosti občinskega sveta v zvezi s preprečevanjem korupcije,«
Dopolni se četrta alineja, ki se glasi:
»– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta.«
Zadnja alineja ostaja nespremenjena.
Spremeni se zadnji odstavek 57. člena, ki se pravilno glasi:
»Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet praviloma na konstitutivni seji po konstituiranju sveta, najkasneje pa na prvi naslednji seji.
27. člen
Črta se drugi stavek 76. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Izvirnike aktov sveta se pečati in shrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.«
28. člen
Za prvim stavkom drugega odstavka 77. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Glede na vsebino odloka mora biti uvodu priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.«
29. člen
Spremeni se vsebina tretjega odstavka 80. člena in sicer tako, da se glasi:
»Po končani obravnavi občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge o odloku.«
Za tretjim odstavkom istega člena se vrine nov odstavek, ki se glasi:
»Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga umik predloga odloka. O predlogu umika odloči občinski svet s sklepom.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.«
30. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 81. člena.
31. člen
Spremeni se drugi odstavek 82. člena tako, da se glasi:
»Župan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov sveta k vsakemu predlogu odloka. Župan lahko predlaga amandma na amandma članov sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava. Amandma na amandma mora vložiti pisno.«
32. člen
Vstavi se nov, drugi odstavek 84. člena, ki se glasi:
»Proračun občine sprejema občinski svet po postopku, določenem s tem poslovnikom.«
33. člen
Doda se peta alineja 87. člena, ki se glasi:
»– prečiščena besedila aktov.«
34. člen
Črta se vsebina 90. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi sveta.
Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.
V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni delavec občinske uprave občinskemu svetu:
– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
– načrtovane politike občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt,
– načrt razvojnih programov,
– načrt nabav.
Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna razprava.
Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži občinskemu svetu popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem upoštevani.
Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi sveta pošlje v javno razpravo župan.«
35. člen
Za 90. členom se doda nov, 90.a člen, ki se glasi:
»Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni.
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavita na spletnih straneh občine in da se zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.«
36. člen
Črta se vsebina 91. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»V času javne razprave lahko obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana javnost.
Pisne pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.«
37. člen
Na koncu drugega stavka drugega odstavka 94. člena se pika nadomesti z vejico in se stavek nadaljuje z naslednjim besedilom:
»in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.«
38. člen
V celoti se črta vsebina 95. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna.
V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja.
Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom sveta.
Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.«
39. člen
V celoti se črta vsebina 97. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.
Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog uskladitve.
Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.
Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti in o odloku o proračunu občine.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.«
40. člen
V celoti se črta vsebina 98. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.«
41. člen
V celoti se črta vsebina 99. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.
Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.«
42. člen
Za 99. členom se vstavi novo 5.a poglavje in 99.a člen, ki se glasi:
»5.a Postopek za sprejem prostorskih aktov
Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme občinski svet z odlokom v eni obravnavi, ki se opravi v skladu z določbami tega poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo predloga odloka.
Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s predlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev, ki je bila razgrnjena in v javni obravnavi se šteje, da prostorski akt ni sprejet in se postopek o odloku konča.
Postopek sprejemanja prostorskega akta se začne znova z razgrnitvijo predloga, v katerega je vključen amandma iz prejšnjega odstavka.«
43. člen
Črta se drugi odstavek 101. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka določi občinski svet po skrajšanem postopku za sprejem odloka.«
44. člen
Črta se vsebina 102. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali statutu občine pristojen občinski svet, se opravijo po določbah tega poslovnika.
Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je glasovala večina članov sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki so glasovali.«
45. člen
Za 102. členom se doda nov, 102.a člen, ki se glasi:
»Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov, pri čemer se prva črka določi z žrebom. Vsak član sveta lahko glasuje samo za enega od kandidatov.
Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak član sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot je funkcij.«.
46. člen
Črta se vsebina 103. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje večina članov sveta, ki so glasovali. Pri tajnem glasovanje se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice.«
47. člen
Črta se vsebina 104. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri prvem glasovanju dobili enako število glasov, se glasuje po abecednem vrstnem redu kandidatov.«
48. člen
Spremeni se vsebina 105. člena tako, da se pravilno glasi:
»Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma, če tudi pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, ali pa ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se za manjkajoče kandidate ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.«
49. člen
Za prvim stavkom prvega odstavka 106. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Lista kandidatov vsebuje predlog kandidata za predsednika delovnega telesa ter predlog kandidatov za člane delovnega telesa.«
Črta se peti odstavek 106. člena.
50. člen
Črta se vsebina 107. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega podžupana.
Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.«.
51. člen
Črta se vsebina 108. člena, ki se nadomesti z naslednjo, novo vsebino:
»Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog najmanj ¼ članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev.«
52. člen
Za 108. členom se doda nov, 108a. člen, ki se glasi:
»Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.
Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
53. člen
Za 108.a členom se doda nov, 108.b člen, ki se glasi:
»Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.
O razrešitvi ser izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom.«
54. člen
Črta se vsebina tretjega odstavka 109. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru občine ali v delovnem telesu sveta dolžna predlagati občinskemu svetu novega kandidata.
Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se pošlje občinski volilni komisiji.
Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka izbire novega kandidata.«
55. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2007
Škocjan, dne 2. aprila 2007
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost