Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

50. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne Gore o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem (BMNBOK), stran 923.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne Gore o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem (BMNBOK)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne Gore o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem (BMNBOK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. marca 2007.
Št. 001-22-40/07
Ljubljana, dne 6. aprila 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ČRNE GORE O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, TRGOVINI Z LJUDMI IN ILEGALNIM MIGRACIJAM, NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM KAZNIVIM DEJANJEM (BMNBOK)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne Gore o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem, podpisan v Budvi 13. oktobra 2006.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ČRNE GORE O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, TRGOVINI Z LJUDMI IN ILEGALNIM MIGRACIJAM, NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM KAZNIVIM DEJANJEM
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Črne gore (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
v prizadevanju, da prispevata k razvoju medsebojnih odnosov;
v želji, da sodelujeta in uskladita svoje ukrepe v boju proti kriminalu, posebej organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem,
sporazumeli:
1. člen
(1) Pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom sodelujeta pri ukrepih za boj proti kriminalu, posebej organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu kot tudi pri preprečevanju, odkrivanju in zatiranju drugih kaznivih dejanj z mednarodno naravo.
(2) Pogodbenici zlasti sodelujeta v primerih, ko so kazniva dejanja storjena ali priprave nanje potekajo oziroma so potekale na območju države ene od pogodbenic, podatki pa kažejo, da obstaja verjetnost, da priprave nanje potekajo oziroma so potekale ali so storjena na območju države druge pogodbenice.
2. člen
(1) Sodelovanje med pogodbenicama temelji na načelu vzajemnosti in obsega izmenjavo informacij in identifikacijskih podatkov oseb ter druge ukrepe v skladu z namenom tega sporazuma ob upoštevanju notranjih predpisov pogodbenic in sprejetih mednarodnih obveznosti.
(2) Za izvajanje tega sporazuma si pogodbenici medsebojno lahko izmenjavata naslednje osebne podatke:
a) osebne identifikacijske podatke posameznikov, ki so sodelovali pri storitvi kaznivega dejanja, in povezave teh posameznikov v zvezi s storitvijo kaznivega dejanja: priimek, prejšnji priimek, ime, druga imena (psevdonimi, vzdevki), spol, datum in kraj rojstva, prebivališče, sedanje ali morebitno prejšnje državljanstvo ter biometrične podatke posameznika v skladu z zakonodajo o potovalnih dokumentih ali drugo zakonodajo;
b) podatke dokumenta, ki potrjuje identiteto posameznika iz prejšnje točke tega člena, in sicer potnega lista oziroma drugega potovalnega dokumenta (številka, datum izdaje, naziv organa izdajatelja, kraj izdaje, čas veljavnosti, območje veljavnosti);
c) podatke, ki se nanašajo na prstni odtis in odtis dlani osebe, ki je bila udeležena pri storitvi kaznivega dejanja, profil DNK oziroma vzorec, osebni opis, fotografijo;
d) druge osebne podatke, ki jih zbirata in izmenjavata sodelujoči pogodbenici v skladu s tem sporazumom.
(3) Sodelovanje ob upoštevanju načela vzajemnosti vključuje tudi izmenjavo izkušenj o ukrepih za preprečevanje kriminala in boj proti njemu. Poleg tega sodelovanje vključuje izmenjavo obiskov strokovnjakov ter zagotavljanje informacij in dejstev o stanju in trendih na področju kriminala v posamezni državi.
(4) Ta sporazum se ne nanaša na mednarodno pravno pomoč v kazenskih zadevah ali pri izročitvah.
3. člen
(1) Organa, pristojna za izvajanje tega sporazuma, sta:
v Republiki Sloveniji: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Generalna policijska uprava, in
v Republiki Črni gori: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Črne gore, Uprava policije.
(2) Zaprosila za podatke ali druge ukrepe v skladu s tem sporazumom si pristojna organa izmenjavata neposredno po varni komunikacijski poti.
(3) Pristojna organa se sporazumevata v angleškem jeziku, če ni dogovorjeno drugače.
(4) Pogodbenici po diplomatski poti pošiljata informacije, potrebne za medsebojno komuniciranje.
4. člen
(1) Ob upoštevanju notranjega prava pogodbenic in Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki je bila sestavljena 28. januarja 1981 v Strasbourgu, ter Dodatnega protokola h Konvenciji o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki se nanaša na nadzorne organe in čezmejni prenos podatkov, sestavljenega 8. novembra 2001 v Strasbourgu, veljajo za varstvo osebnih podatkov, izmenjanih med sodelovanjem, naslednji pogoji:
1) pogodbenica, ki prejme podatke, jih sme uporabiti samo za boj proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami ter terorizmu kot tudi pri preprečevanju, odkrivanju, zatiranju in pregonu drugih kaznivih dejanj z mednarodno naravo in pod pogojem, da zagotovi ustrezno tehnično zaščito pošiljanja in varovanja osebnih podatkov;
2) na zaprosilo pogodbenice, ki je podatke poslala, jo pogodbenica, ki je podatke prejela, obvesti o uporabi poslanih podatkov in doseženih rezultatih;
3) podatki se smejo pošiljati samo med pristojnima organoma pogodbenic iz 3. člena tega sporazuma. Drugim organom pa se smejo podatki pošiljati samo s predhodnim pisnim soglasjem pogodbenice, ki je podatke poslala;
4) pogodbenica, ki je podatke poslala, zagotovi, da so poslani podatki točni. Če se pozneje ugotovi, da so bili poslani netočni podatki ali podatki, ki ne bi smeli biti poslani, je treba pogodbenico, ki je podatke prejela, nemudoma obvestiti. Pogodbenica, ki je podatke prejela, popravi napake ali uniči podatke;
5) upravičeni osebi se na njeno pisno zahtevo dajo vsi zaprošeni podatki o njej in informacije o njihovi obdelavi. Glede dajanja informacij o osebnih podatkih prevlada notranje pravo pogodbenice, ki je podatke poslala;
6) pri pošiljanju podatkov pogodbenica, ki je podatke poslal, v skladu s svojim notranjim pravom obvesti pogodbenico, ki je podatke prejela, o roku za njihov izbris. Ne glede na to je treba podatke, ki se nanašajo na konkretno osebo, izbrisati takoj, ko niso več potrebni. Pogodbenica, ki je podatke poslala, mora biti obveščena o izbrisu poslanih podatkov in razlogih za izbris. Ob prenehanju veljavnosti tega sporazuma je treba vse podatke, prejete na njegovi podlagi, uničiti;
7) pogodbenici vodita evidenco o pošiljanju, prejemanju in izbrisu podatkov. Evidenca mora vsebovati podatke o tem, kateri podatki, kdaj in za kakšen namen so bili poslani;
8) pogodbenici z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi učinkovito varujeta prejete osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem in objavo.
(2) Pristojna organa iz prvega odstavka 3. člena tega sporazuma se dogovorita o obrazcu, na katerem si pogodbenici pošiljata osebne podatke na podlagi tega sporazuma.
5. člen
(1) Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh poslanih podatkov, ki jih ena od pogodbenic določi za tajne v skladu s svojim notranjim pravom.
(2) Pošiljanje podatkov, poslanih v skladu s tem sporazumom, tretji državi je mogoče samo s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega organa pogodbenice, ki jih je poslala.
6. člen
(1) Vsaka pogodbenica, ki prejme zaprosilo, ga lahko v celoti ali delno zavrne, če je v nasprotju z njeno zakonodajo ali ogroža njeno suverenost ali nacionalno ali javno varnost ali je v nasprotju z njenimi splošnimi pravnimi načeli ali drugimi pomembnimi interesi.
(2) Pogodbenico, ki pošlje zaprosilo, je treba čim prej obvestiti o razlogih, zaradi katerih ni mogoče v celoti ali delno ugoditi zaprosilu.
7. člen
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na druge dvostranske ali večstranske mednarodne pogodbe, ki zavezujejo pogodbenici.
8. člen
(1) Ta sporazum začne veljati devetdeseti dan od dneva prejema zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so končani vsi notranjepravni postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko pisno odpove z uradnim obvestilom po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati po šestih mesecih od prvega dneva naslednjega meseca, ko je tako obvestilo prejela druga pogodbenica.
Sestavljeno v Budvi dne 13. oktobra 2006 v dveh izvirnikih v slovenskem, črnogorskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi tega sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Republiko Slovenijo
Dragutin Mate l.r.
Za Republiko Črno goro
Jusuf Kalamperović l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MONTENEGRO ON COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME, PEOPLE TRAFFICKING AND ILLEGAL MIGRATIONS, TRAFFICKING IN ILLICIT DRUGS AND PRECURSORS, TERRORISM AND OTHER CRIMES
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Montenegro (hereinafter referred to as the Contracting Parties)
endeavouring to contribute to the development of bilateral relations;
having the wish to cooperate and harmonise their measures in the fight against crime, especially organised crime, people trafficking and illegal migrations, trafficking in illicit drugs and precursors, terrorism and other crimes;
have agreed as follows:
Article 1
(1) The Contracting Parties shall, in accordance with their national law, co-operate as regards measures to combat crime, especially organised crime, people trafficking and illegal migrations, trafficking in illicit drugs and precursors, terrorism as well as the prevention, detection and suppression of other crimes of international character.
(2) The Contracting Parties shall cooperate especially in cases when criminal offences are committed or preparations for criminal offences are taking place, or have taken place, on the territory of the State of one of the Contracting Parties and there is an indication of a possibility that similar offences or preparations for similar offences are taking place, or have taken place, on the territory of the State of the other Contracting Party.
Article 2
(1) The cooperation between the Contracting Parties shall be based on the principle of reciprocity and shall encompass the exchange of information and identification data of persons and other measures in accordance with the purpose of this agreement and in consideration of the national law of the Contracting Parties and international obligations undertaken.
(2) To implement this Agreement the Contracting Parties may exchange the following personal data:
a) personal identification data of individuals taking part in the commission of a criminal offence and their connections as regards the commission of a criminal offence: surname, former surname, first name, other names (aliases, nicknames), sex, data and place of birth, residence, current and former nationality, and biometric data of an individual in accordance with the legislation on travel documents or other legislation;
b) data of the document proving the identity of the individual under item a) of this article, i.e. a passport or another travel document (number, date of issue, the issuing authority, place of issue, validity period, area of validity);
c) data referring to a fingerprint or palm print of a person involved in the commission of a criminal offence, DNA profile or sample, personal description, photograph;
d) other personal data that the cooperating Contracting Parties collect and exchange in accordance with this Agreement.
(3) The cooperation, in accordance with the principle of reciprocity, shall also encompass the exchange of experiences as regards measures to prevent and combat crime. Moreover, the cooperation shall include the exchange of visits by experts and the provision of information and facts regarding the crime situation and crime trends in the respective states.
(4) This agreement does not affect international legal assistance in criminal matters or extraditions.
Article 3
(1) The competent authorities for the implementation of this agreement shall be:
in the Republic of Slovenia: Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, General Police Directorate, and
in the Republic of Montenegro: Ministry of Interior of the Republic of Montenegro and Police Directorate.
(2) Requests for data or other measures in accordance with this agreement shall be exchanged directly by the competent authorities via a secure communication channel.
(3) The competent authorities shall communicate in English, unless otherwise agreed.
(4) The Contracting Parties shall send each other the information needed for mutual communication through diplomatic channels.
Article 4
(1) In accordance with their national law and the Council of Europe Convention for the Protection of Persons with Regard to the Automatic Processing of Personal Data, done at Strasbourg on 28 January 1981, and the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Persons with Regard to the Automatic Processing of Personal Data regarding supervisory authorities and trans-border data flow, done at Strasbourg on 8 November 2001, the competent authorities of the Contracting Parties shall apply the following terms and conditions for the protection of personal data exchanged within their cooperation:
1) the Contracting Party receiving the data may use it only for the fight against organised crime, people trafficking and illegal migrations, trafficking in illicit drugs and precursors and terrorism as well as in the prevention, detection, suppression and prosecution of other criminal offences with international character, provided that it ensures adequate technical protection of data transmission and personal data protection;
2) upon request by the sending Contracting Party the receiving Contracting Party shall inform the latter on the use of the sent data and achieved results;
3) data may only be exchanged between the competent authorities of the Contracting Parties listed in Article 3 of the Agreement. Such data may be sent to any other authorities only upon previous written consent of the sending Contracting Party;
4) the Contracting Party sending the data must make sure that the sent data is accurate. Should it turn out that inaccurate data or data that should not have been disclosed was delivered, the receiving Contracting Party shall be immediately informed. The receiving Contracting Party shall correct the mistakes or destroy the data;
5) upon written request by an entitled individual all existing data about him/her, as well as the information on its processing, shall be provided to him/her. With respect to giving information on personal data the national law of the sending Contracting Party shall prevail;
6) the sending Contracting Party shall, in accordance with its national law, inform the receiving Contracting Party on the time limit for the deletion of data. Regardless of the latter fact, all data concerning a certain person must be deleted after it is no longer needed. The sending Contracting Party must be informed of the deletion of the delivered data and the reasons for the deletion. All personal data received shall be destroyed upon termination of the present Agreement;
7) the Contracting Parties shall keep record of the delivery, receipt and deletion of data. The records must contain information as to which data was delivered, when and for what purpose;
8) by means of organisational and technical measures the Contracting Parties shall provide efficient protection of personal data received to prevent unauthorised access, change or publication.
(2) The authorities listed in the first paragraph of Article 3 shall agree on a form for the delivery of personal data pursuant to this Agreement.
Article 5
(1) The Contracting Parties shall guarantee the confidentiality of all delivered data determined as classified by either of the Contracting Parties in accordance with its national law.
(2) The forwarding of information delivered in accordance with this Agreement to a third country is possible only with prior written consent of the competent authority of the sending Contracting Party.
Article 6
(1) Either Contracting Party that receives a request may refuse it, in whole or in part, if it is in conflict with its legislation or if it threatens its sovereignty or national security or public safety of the Contracting Party or is in conflict with its general legal principles or other important interests.
(2) The Contracting Party that sends such a request shall be informed as soon as possible of the reasons why the request cannot be granted in whole or in part.
Article 7
The provisions of this Agreement shall not affect any bilateral or multilateral agreement binding the Contracting Parties.
Article 8
(1) The present Agreement shall enter into force on the ninetieth day following the date of the receipt of the last notification by which the Contracting Parties inform each other of the completion of the internal legal procedures necessary for its entry into force.
(2) The present Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate it by sending a notification of termination through diplomatic channels. The Agreement shall cease to have effect six months following the first day of the month following the date when the other Contracting Party received such notification.
Done at Budva on 13 October 2006 in two original copies in the Slovenian, Montenegrin and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement the English text shall prevail.
For the Republic of Slovenia
Dragutin Mate (s)
For the Republic of Montenegro
Jusuf Kalamperović (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-05/07-57/1
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1321-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
(1) Besedilo sporazuma v črnogorskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost