Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

1987. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, stran 5230.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05) se v 1. členu v drugem odstavku črta besedilo »in predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz lakirnic,«.
2. člen
V 2. členu se tretji odstavek črta. Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V 3. členu se v 2. točki zadnja navedena letnica »2002« nadomesti z letnico »2003«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. okoljevarstveno dovoljenje je okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja;«.
4. člen
V 4. členu se za besedilom »zagotoviti, da« doda besedilo »koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih ne presega mejne vrednosti, ki se v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, uporablja za nove naprave, in da«.
5. člen
V 5. členu se tretji odstavek črta. Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen
V 9. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Če je na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, več vrst naprav iz I. dela priloge 2a te uredbe, ki nimajo skupnega odvodnika, se ugotavlja izpolnjevanje zahtev iz 3., 4. in 5. točke 4. člena te uredbe za vsako vrsto naprav posebej, izpolnjevanje zahtev v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije hlapnih organskih spojin iz 1. in 2. točke 4. člena te uredbe pa se ugotavlja za skupno emisijo hlapnih organskih spojin iz vseh teh naprav tako, da skupna emisija ne sme presegati emisije, ki bi nastala, če bi za vsako posamezno vrsto naprav bile izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije hlapnih organskih spojin, določenimi s to urebo.
(2) Upravljavec mora najpozneje do konca leta 2012, če je naprava vpisana v evidenco naprav iz 26. člena te uredbe, oziroma v roku iz okoljevarstvenega dovoljenja, če mora v skladu s to uredbo pridobiti za obratovanje naprave okoljevarstveno dovoljenje, snovi iz 6. člena te uredbe nadomestiti z manj škodljivimi snovmi, če je to tehnično izvedljivo in se zaradi nadomestitve letni obratovalni stroški naprave ne povečajo za več kot trikrat.«.
7. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo odobri načrt zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin ali njegovo spremembo z odločbo.
(2) Če gre za odobritev načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin ali njegove spremembe zaradi spremembe obratovanja ali obnove naprave, je treba k vlogi za odobritev načrta poleg načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin priložiti tudi bilanco uporabljenih organskih topil za obdobje zadnjih treh let.«.
8. člen
V 12. členu se v drugi alinei črta besedilo »po postopku iz priloge 2b te uredbe«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Če je načrt za zmanjševanje emisij hlapnih organskih spojin pri nanašanju premaznih sredstev, lakov, lepil ali tiskarskih barv izdelan po postopku iz 2. točke v prilogi 2b, ki je sestavni del te uredbe, se referenčna in ciljna emisija izračunata po postopku iz točke 2.2 v tej prilogi.
(3) Ministrstvo odobri za obdobje največ treh let za posamezno vrsto površinske obdelave načrt za zmanjševanje emisij hlapnih organskih spojin brez zahteve po izpolnjevanju rokov iz prejšnjega odstavka, če iz strokovne ocene, ki jo upravljavec priloži k vlogi za odobritev načrta za zmanjševanje emisij hlapnih organskih spojin, izhaja, da na podlagi podatkov iz Referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah površinske obdelave z uporabo organskih topil za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje, in druge dokumentacije o tej vrsti površinske obdelave nadomestna premazna sredstva, lepila ali tiskarske barve brez ali z neznatno vsebnostjo organskih topil upravljavcu še niso razpoložljiva ali so še v razvojni fazi.
(4) Ministrstvo v načrtu za zmanjševanje emisij hlapnih organskih spojin odobri obratovanje obstoječih naprav tako, da je izpolnjevanje zahtev glede zmanjševanja emisij pri obratovanju obstoječe naprave zagotovljeno z:
– uporabo trenutno najboljših razpoložljivih tehnik premazovanja,
– preverjanjem skladnosti z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami premazovanja najmanj vsakih 18 mesecev in
– sprotnem prilagajanjem obratovanja obstoječih naprav novemu stanju tehnike.
(5) Upravljavec mora ugotovitve preverjanja skladnosti z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami premazovanja iz prejšnjega odstavka dokumentirati in dokumentacijo preverjanja shranjevati na kraju obratovanja obstoječe naprave do roka, ki je določen za naslednje preverjanje v načrtu za zmanjševanje emisij hlapnih organskih spojin.
(6) Upravljavec mora zagotoviti, da strokovno oceno iz drugega odstavka tega člena in dokumentacijo preverjanja skladnosti z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami premazovanja iz prejšnjega odstavka izdela raziskovalna organizacija, ki svojo strokovno usposobljenost na področju tehnik premazovanja dokazuje z referencami v obliki izvedenih razvojnih ali raziskovalnih projektov na tem področju.«.
9. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave« nadomesti z besedilom »odobritev načrta zmanjševanja emisij«. V drugem odstavku se besedilo »pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja« nadomesti z besedilom »odobritev načrta zmanjševanja emisij«.
10. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za naprave, opremljene z napravo za čiščenje dimnih plinov, katerih emisije hlapnih organskih spojin ne presegajo mejne vrednosti masnega pretoka iz prejšnjega odstavka, in za naprave, ki niso opremljene z napravo za čiščenje dimnih plinov, so obvezne občasne meritve, in sicer enkrat na:
– leto, če vsota masnih pretokov emisije hlapnih organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, presega vrednost masnega pretoka 2 kg/h, izraženo v kg celotnega organskega ogljika,
– vsako tretje leto, če vsota masnih pretokov emisije hlapnih organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, presega mejni masni pretok celotnih organskih snovi, določen s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
– vsako peto leto, če vsota masnih pretokov emisije hlapnih organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, presega 20 odstotkov mejnega masnega pretoka celotnih organskih snovi, določenega s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.«.
Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Pri posamezni občasni meritvi je treba izvesti najmanj tri enourna merjenja.
(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena upravljavcu ni treba zagotavljati občasnih ali trajnih meritev emisij hlapnih organskih spojin, če je za napravo pridobil potrditev načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin v skladu z določbami te uredbe.«.
11. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naprava iz prvega odstavka 2. člena te uredbe lahko obratuje oziroma jo lahko njen upravljavec uporablja, če je naprava vpisana v evidenco naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (v nadaljnjem besedilu: evidenca naprav), ali, če je za njeno obratovanje upravljavec pridobil okoljevarstveno dovoljenje.
(2) Upravljavec mora za obratovanje naprave namesto potrdila o vpisu v evidenco naprav pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če:
– zmogljivost vseh naprav, ki jih ima posamezen upravljavec v posesti na istem funkcionalno zaokroženem območju, presega porabo hlapnih organskih spojin 150 kg na uro ali 200 ton na leto, ali
– so pri obratovanju naprave uveljavljene izjeme v zvezi z izvajanjem meritev organskih topil v odpadnih plinih iz 20. člena te uredbe.«.
12. člen
25. člen se črta.
13. člen
Naslov VIII. poglavja se spremeni tako, da se glasi »VIII. EVIDENCA NAPRAV IN PRIJAVA SPREMEMBE NAPRAVE«.
14. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(vpis v evidenco naprav)
(1) Ministrstvo vpiše napravo iz prvega odstavka 2. člena te uredbe v evidenco naprav na podlagi vloge upravljavca za vpis v evidenco naprav.
(2) Če upravljavec ni pridobil za obratovanje naprave odobritev načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin, mora k vlogi za vpis v evidenco naprav priložiti:
– poročilo o prvih meritvah, če gre za novo napravo ali spremembo naprave, ali
– poročilo o občasnih meritvah, ki ga je izdelal izvajalec obratovalnega monitoringa v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, in ki ni starejše od 36 mesecev, ali
– poročilo o trajnih meritvah, izvedenih v preteklem letu.
(3) Ministrstvo o vpisu v evidenco naprav izda potrdilo v roku 60 dneh od prejema popolne vloge, če:
– je upravljavec pridobil za napravo odobritev načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin, ali
– ugotovi iz poročila o prvih meritvah, občasnih meritvah ali trajnih meritvah in iz poročila o bilanci uporabljenih organskih topil, da naprava izpolnjuje pogoje iz te uredbe.
(4) Ministrstvo vpiše napravo v evidenco naprav za obdobje petih let ali za čas veljavnosti načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin, če vpiše napravo v evidenco naprav na podlagi odobrenega načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin.
(5) V evidenci naprav ministrstvo vodi podatke o:
– firmi oziroma imenu in sedežu upravljavca naprave ter o kraju naprave,
– gradnji naprave, začetku njenega obratovanja in njenih rekonstrukcijah oziroma obnovah,
– vrsti naprave, njeni zmogljivosti in tehnološkem postopku, zaradi katerega naprava onesnažuje okolje zaradi emisij organskih spojin,
– letni količini in vrsti uporabljenih pripravkov, ki vsebujejo organska topila,
– letni emisiji organskih spojin in druge podatke iz obratovalnega monitoringa,
– dnevu vpisa v evidenco naprav.
(6) Upravljavec naprave mora vlogo za vpis v evidenco naprav vložiti na ministrstvo na obrazcu, objavljenem na njegovi spletni strani.
(7) Vloga za vpis v evidenco naprav se lahko vloži pisno ali elektronsko v skladu s predpisi o elektronskem poslovanju.
(8) Rok veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco naprav se podaljša za pet let, če naprava po izteku veljavnosti potrdila izpolnjuje pogoje, pod katerimi se lahko vpiše v evidenco naprav in je upravljavec naprave vložil vlogo za podaljšanje vpisa v evidenci naprav najpozneje 60 dni pred iztekom roka veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco naprav.
(9) Izdaja potrdila o vpisu v evidenco naprav se zavrne, če je iz dokumentacije priložene vlogi razvidno, da naprava ne izpolnjuje pogojev iz te uredbe.«.
15. člen
V prvem odstavku 27. člena se v prvi alinei za besedo »namero« doda besedilo »prenehanja obratovanja naprave, spremembe upravljavca in namero.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo podatke o spremembah obratovanja naprave, spremembi upravljavca in o odobritvah sprememb in dopolnitev načrta zmanjševanja emisij emisij hlapnih organskih spojin vpiše v evidenco naprav in o spremembi vpisa v evidenco naprav izda potrdilo.«.
16. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(izbris iz evidence)
(1) Ministrstvo izbriše napravo iz evidence naprav, če:
– poteče rok veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco, upravljavec pa v predpisanem roku ni zaprosil za njegovo podaljšanje, ali
– je upravljavec prijavil namero prenehanja obratovanja naprave ali
– naprava ne izpolnjuje zahtev te uredbe ali
– upravljavec ne zagotavlja izvajanja obratovalnega monitoringa emisij organskih spojin v skladu s to uredbo ali
– upravljavec ne prijavi sprememb v obratovanju naprave ali
– upravljavec ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ odredil zaradi čezmernega obremenjevanja okolja z emisijami organskih spojin.
(2) V primeru iz tretje do šeste alinee prejšnjega odstavka se izbris iz evidence naprav lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.
(3) O izbrisu naprave iz evidence naprav ministrstvo izda odločbo.«.
17. člen
V 29. členu se v tretjem odstavku besedilo »2004 do 2006« nadomesti z besedilom »2005 do 2007«.
18. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki kot upravljavec stori prekršek, ko ravna v nasprotju z določbami:
– drugega, tretjega in četrtega odstavka 9. člena,
– prvega odstavka 19. člena,
– prvega in tretjega odstavka 21. člena,
– prvega odstavka 24. člena,
– prvega odstavka 26. člena,
– 27. člena,
– 33. člena ali
– prvega odstavka 34. člena te uredbe.
(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki kot upravljavec stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika kot upravljavca.«.
19. člen
V 32. členu se v prvem odstavku številka »28« nadomesti s številko »26«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo na podlagi popolnih prijav obstoječe naprave iz prvega in drugega odstavka tega člena vpiše v evidenco naprav iz 26. člena te uredbe in o vpisu v evidenco naprav upravljavcem naprav izda potrdilo najpozneje do 31. oktobra 2007, če obstoječe naprave izpolnjujejo zahteve te uredbe.«.
20. člen
V prilogi 2B z naslovom »Načrt zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin« se v preglednici 1 v četrtem stolpcu z naslovom »Multiplikacijski faktor za določanje letnih referenčnih emisij« za naprave z oznako 9.1 besedilo »3(1)« nadomesti s številko »4«, opomba (1) napisana pod preglednico 1 pa se črta.
21. člen
(1) Upravljavec naprave, ki ni obstoječa naprava in je začela obratovati pred uveljavitvijo te uredbe na podlagi uporabnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora za njeno obratovanje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če ga je treba v skladu s to uredbo pridobiti ali vpisati napravo v evidenco naprav najpozneje do 31. oktobra 2007.
(2) Če v skladu s to uredbo za obratovanje naprave, ki ni obstoječa naprava, ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, mora upravljavec naprave, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje pred uveljavitvijo te uredbe, zanjo pa uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, še ni bilo izdano, vpisati napravo v evidenco naprav, preden jo začne uporabljati.
(3) Če v skladu s to uredbo za obratovanje naprave, ki ni obstoječa naprava, ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, zanjo pa že poteka postopek za izdajo gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora upravljavec po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja vpisati napravo v evidenco naprav. Vpis v evidenco naprav se izvede, če so vlogi za vpis v evidenco naprav poleg splošnih pogojev izpolnjevanja priloženi tudi rezultati prvih meritev emisij hlapnih organskih spojin v zrak, izvedenih med poskusnim obratovanjem.
22. člen
Določbe 34. člena uredbe se uporabljajo tudi za obstoječe naprave, za katere je treba v skladu s to uredbo namesto pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja zagotoviti vpis v evidenco naprav.
23. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 36. člena uredbe se začeti postopki za izdajo odločbe o potrditvi načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin, ki do uveljavitve te uredbe niso pravnomočno končani, končajo po določbah te uredbe.
(2) Ne glede na določbe drugega odstavka 36. člena uredbe mora upravljavec rekonstruirane obstoječe naprave, ki je začela obratovati pred uveljavitvijo te uredbe na podlagi pravnomočnega uporabnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, za njeno obratovanje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če ga je treba v skladu s to uredbo pridobiti, oziroma vpisati napravo v evidenco naprav najpozneje do 31. oktobra 2007.
(3) Če je bilo za obstoječo napravo, za katero v skladu s to uredbo ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo pred uveljavitvijo te uredbe, zanjo pa uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, še ni bilo izdano, mora upravljavec za njeno obratovanje napravo vpisati v evidenco naprav, preden jo začne uporabljati.
(4) Če za obstoječo napravo, za katero v skladu s to uredbo ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, poteka postopek za izdajo gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, zaradi njene rekonstrukcije, mora upravljavec po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo obstoječe naprave, napravo vpisati v evidenco naprav, pri čemer se vpis v evidenco naprav izvede, če so vlogi za vpis v evidenco naprav poleg splošnih pogojev izpolnjevanja priloženi tudi rezultati prvih meritev emisij hlapnih organskih spojin v zrak, opravljenih med poskusnim obratovanjem.
24. člen
Ne glede na določbe 37. člena uredbe se v zvezi z emisijo snovi v zrak za naprave iz 33. člena uredbe in za obstoječe naprave do izdaje okoljevarstvenega dovoljenja oziroma vpisa v evidenco naprav uporabljajo določbe predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
25. člen
(1) Če za napravo v skladu s to uredbo ni treba pridobititi okoljevarstvenega dovoljenja, se postopki v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki so se začeli na podlagi določb uredbe, ustavijo.
(2) Če je za napravo v skladu s to uredbo treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, se postopki v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki so se začeli na podlagi določb uredbe, nadaljujejo po določbah predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
(3) Okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje naprav, ki so bila pred uveljavitvijo te uredbe upravljavcem izdana po določbah uredbe, se štejejo za potrdila o vpisu v evidenco naprav.
(4) Če je bilo v okoljevarstvenem dovoljenju iz prejšnjega odstavka potrjen načrt za zmanjševanje emisij hlapnih organskih topil, se to okoljevarstveno dovoljenje šteje tudi za odločbo o odobritvi načrta za zmanjševanje emisij hlapnih organskih topil po uredbi.
(5) Okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje naprav, ki so bila pred uveljavitvijo te uredbe izdana za obratovanje naprav, za katere je treba v skladu s to uredbo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, se štejejo za okoljevarstvena dovoljenja, izdana za obratovanje obstoječih naprav v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
26. člen
Določbe 19. člena uredbe v zvezi z izvajanjem občasnih meritev se začnejo uporabljati 1. januarja 2008, pri čemer je treba za obstoječe naprave izvesti prvič meritve v letu 2008, če se izvajajo vsako leto, v letu 2009, če se izvajajo vsako tretje leto, in v letu 2010, če se izvajajo vsako peto leto.
27. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-23/2007/7
Ljubljana, dne 12. aprila 2007
EVA 2007-2511-0083
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti