Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

1993. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta UND5 in UND4 Dobova (SDZN), stran 5262.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in naslednji) je župan Občine Brežice sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta UND5 in UND4 Dobova (SDZN)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo SDZN
Ocena stanja
Območje SDZN se nanaša na dve gradbeni parceli znotraj obstoječe proizvodne cone, ki leži na ravnem Dobovskem polju. V naravi je zemljišče pozidano s poslovno – proizvodnimi in skladiščnimi objekti, okolica proizvodne cone je obkrožena s kmetijskimi površinami. Južno od cone teče potok Negot s svojo obvodno vegetacijo.
Proizvodna cona je opremljena z vso potrebno komunalno–energetsko infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacija, telefon …), ki je zadostnih kapacitet.
Na območju urejanja ni evidentiranih naravnih vrednot. Ureditveno območje je izven območja Nature 2000. Obravnavani lokaciji se nahajata znotraj območja kulturne dediščine in sicer arheološkega območja Dobova.
Na osnovi obstoječega občinskega prostorskega plana je zemljišče opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za proizvodne dejavnosti. Na osnovi urbanistične zasnove Dobova je zemljišče na omenjenih parcelah namenjeno za proizvodne in obrtne dejavnosti.
Lastništvo na zemljišču, na katerem so predlagane spremembe je sledeče:
– parc. št. 708/7 k.o. Gabrje – Stane Kocjan, Ulica kozjanskih borcev 40, 8250 Brežice,
– parc. št. 708/2 k.o. Gabrje – Roman Budič, Sela pri Dobovi 45, 8257 Dobova,
– parc. št. 708/1 k.o. Gabrje – javno dobro, cesta.
 
Razlogi
Odlok o zazidalnem načrtu UND5 in UND4 Dobova je Skupščina občine Brežice sprejela v letu 1989 (Uradni list SRS, št. 25/89 in Uradni list RS, št. 57/96, 66/00 – Odločba US RS). Zazidalni načrt je namenjen gradnji objektov proizvodnih dejavnosti. Na območju je predvidenih 22 novih proizvodnih objektov. Danes je realiziranih cca 50% zazidalnega načrta.
V osnovnem prostorskem aktu so bile natančno zapisane dimenzije in kote pritličij predvidenih objektov. Med zgrajenimi objekti je eden, ki je zgrajen v nasprotju s sprejetim zazidalnim načrtom (in z izdanim gradbenim dovoljenjem) in sicer zgrajen v večjih horizontalnih in vertikalnih gabaritih, kot to določa zazidalni načrt. Odstopanja so pri vertikalnih gabaritih do cca 1,00 m, pri horizontalnih gabaritih pa do cca 7,00 m.
Na eni od dveh obravnavanih parcel želi investitor dozidati obstoječi objekt in si tako povečati skladiščni in proizvodni prostor. Obstoječ objekt je zgrajen v večjih horizontalnih gabaritih, kot jih določa obstoječ zazidalni načrt (odstopanje za cca. 4 m). Dozidave po obstoječem zazidalnem načrtu niso dovoljene.
Po predhodni urbanistični preverbi prostora je bilo ugotovljeno, da so povečave gabaritov objekta in predlagana dozidava sprejemljive v prostoru, zato je bila sprejeta pobuda za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Pravna podlaga za SDZN je:
– Dolgoročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/91 (z dne 29. 3. 1991), Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04),
– Srednjeročni plan občine Brežice za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 (z dne 29. 3. 1991), in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04),
– Odlok o zazidalnem načrtu UND5 in UND4 Dobova (Uradni list SRS, št. 25/89 in Uradni list RS, št. 57/96, 66/00 – Odločba US RS),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06),
– Zakon o ohranjanju narave – ZON – UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04).
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo SDZN
Predmet
Predmet prostorskega akta so spremembe in dopolnitve obstoječega, veljavnega zazidalnega načrta UND5 in UND4 Dobova, ki se nanašajo na dve gradbeni parceli (parc. št. 708/7 in 708/2 k.o. Gabrje) in sicer na:
– določitev novih dimenzij objekta,
– možnost gradnje dozidav k obstoječemu objektu,
– določitev novih dostopov na gradbeno parcelo,
– določitev pogojev za zunanjo ureditev gradbene parcele.
Programska izhodišča
Pri spremembah in dopolnitvah se ne menja program znotraj območja urejanja, ki je proizvodno-poslovno-skladiščnega značaja. Objekt na parc. št. 708/7 k.o. Gabrje je namenjen za skladiščenje gradbene mehanizacije, objekt na parc. št. 708/2 je zdaj namenjen skladiščenju kovinskega materiala, v bodoče se poleg skladiščenja predvideva proizvodnja kovinske galanterije.
Programska izhodišča se nanašajo na določitev toleranc za:
– horizontalne in vertikalne gabarite objektov z upoštevanjem možnosti gradnje dozidav;
– lego objekta na gradbeni parceli;
– dostope na gradbeno parcelo;
– oblikovanje zunanjega prostora.
3. člen
Območje SDZN
Območje osnovnega zazidalnega načrta ostane nespremenjeno. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na lokacijo objekta št. 17, na parc. št. 708/7 k.o. Gabrje in lokacijo objekta št. 19 na parc. št. 708/2 k.o. Gabrje. V območje sprememb sodi tudi dostopna Obrtniška ulica na parc. št. 708/1 k.o. Gabrje.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu SDZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Brežice (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
2. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
3. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz smeti),
4. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija),
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (varstvo kulturne dediščine),
6. Občina Brežice (področje lokalnih cest in javnih površin),
7. Krajevna skupnost Dobova.
Kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice za načrtovanje in mnenja k dopolnjenemu predlogu v 15 dneh od podane zahteve.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve geodetskih podlag
Za namen izdelave SDZN se uporabijo obstoječe strokovne podlage narejene za osnovni ZN, ki se dopolnijo z ugotovitvami obstoječega stanja.
Geodetske podloge za obravnavano območje pred pričetkom priprave SDZN zagotovi naročnik oziroma pobudnik tega dokumenta.
6. člen
Rok za pripravo SDZN
SDZN se pripravijo po skrajšanem postopku, na osnovi 34. člena ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) iz razloga ker:
– se ne spreminja osnovna in podrobnejša namenska raba prostora, ki je določena s prostorskim planom in urbanistično zasnovo,
– predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov ter prav tako ne ogrožajo naravne vrednote, zavarovana območja in biotsko raznovrstnost.
Roki za izdelavo in sprejem SDZN:
– pridobivanje smernic – april 2006,
– izdelava predloga za javno razgrnitev – maj 2006,
– objava Sklepa o javni razgrnitvi – maj 2006,
– izvedba javne razgrnitve in javne obravnave – maj, junij 2006,
– izdelava in sprejem stališč do pripomb – junij 2006,
– izdelava dopolnjenega predloga – junij 2006,
– pridobivanje mnenj – julij 2006,
– izdelava predloga za sprejem – julij 2006,
– objava odloka o SDZN v Uradnem listu RS – avgust, september 2006.
Če bo potrebno, se istočasno z izdelavo SDZN pelje postopek CPVO.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem SDZN
Finančna sredstva za izdelavo SDZN zagotovita naročnika oziroma pobudnika.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3508-9/2006
Brežica, dne 6. aprila 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti