Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4366. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika Sodišča prve stopnje v Luksemburgu
4367. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4368. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4369. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4370. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4371. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4372. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4373. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4374. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4375. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4376. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4377. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4378. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4430. Uredba o terminalni pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa

MINISTRSTVA

4379. Pravilnik o omejitvi uporabe državnih cest za promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton

USTAVNO SODIŠČE

4380. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Radlje ob Dravi in Okrajnim sodiščem v Slovenj Gradcu

OBČINE

Ajdovščina

4381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina
4382. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006

Bistrica ob Sotli

4383. Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico v Občini Bistrica ob Sotli

Brezovica

4384. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2006
4385. Odlok o izvajanju obvezne javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Brezovica
4386. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Brežice

4387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
4388. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Občinskega lokacijskega načrta »Čistilna naprava Globoko«

Celje

4389. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno cono ob Bežigrajski cesti
4390. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec (skrajšani postopek)
4391. Program priprave za lokacijski načrt Medlog zahod (območje servisnih dejavnosti Pišek)

Dravograd

4392. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Dravograd za leto 2006
4393. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Dravograd

Grosuplje

4394. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za obrtno-storitveno območje Spodnje Brvace
4395. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap
4396. Program priprave za občinski lokacijski načrt Vodna pot (OLN)

Idrija

4397. Program priprave za Spremembe in dopolnitve UN – Rožna ulica – Gasa

Kamnik

4398. Odlok o razglasitvi Prašnikarije v Mekinjah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Kobarid

4399. Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Občini Kobarid
4400. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Kobarid

Komen

4401. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

Kranj

4402. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1009/7, k. o. Kranj

Križevci

4403. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2006
4404. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Krško

4405. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste RII-419/1205 Šentjernej–Križaj, od km 2.600 do km 4.600 (v naselju Dolnja Prekopa)
4406. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazov/II.
4407. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
4408. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 2969/9 in parc. št. 2969/10, k. o. Krško, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
4409. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 961/2, k. o. Dolnji Leskovec, in o prodaji predmetne nepremičnine

Laško

4410. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2006

Litija

4411. Odlok o koncesiji storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Litija

Ljubljana

4412. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Mežica

4413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica
4414. Sklep o razrešitvi članov občinske volilne komisije

Miren-Kostanjevica

4415. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica

Mislinja

4416. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2006

Nova Gorica

4417. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2006

Odranci

4418. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci

Sevnica

4419. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev iz namenske postavke transferi neprofitnim organizacijam v Občini Sevnica
4420. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Sevnica

Sežana

4421. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Sežana JZ

Škofja Loka

4422. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4423. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi predloga sprememb in dopolnitev ZN za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP

Tišina

4424. Program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v poslovno–obrtni coni v Tišini

Tržič

4425. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Turnišče

4426. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2006

Vitanje

4427. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Vitanje

Zreče

4428. Cenik daljinskega ogrevanja

Železniki

4429. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2006

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

96. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT) (BATTPMA)

Vlada Republike Slovenije

97. Uredba o ratifikaciji Spremembe prvega odstavka 20. člena Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
98. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Ruske federacije
99. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Romunije o sodelovanju na obrambnem področju

Ministrstvo za zunanje zadeve

100. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
101. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
102. Obvestilo o začetku veljavnosti Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Projekt avtocest VII – Slovenija)
103. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o prevzemu oseb na skupni državni meji
104. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Protokola o uresničevanju pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o prevzemu oseb na skupni državni meji
105. Obvestilo o začetku veljavnosti sprememb Evropskega sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR)
106. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju karantene in varstva rastlin
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti