Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4420. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Sevnica, stran 10469.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odločba US, 1/98, 84/98, 44/00 – odločba US, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji dne 18. 9. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v javnih vrtcih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Sevnica
1. člen
+--------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
|    |  Prvo  | Drugo  |  Drugo |  Drugo |  Drugo  |Kombinirani|
|    | starostno|starostno | starostno| starostno| starostno | oddelek |
|    | obdobje –|obdobje – | obdobje –| obdobje –| obdobje – | (6–9 ur) |
|    | homogen | homogen | heterogen| homogen | heterogen |      |
|    | 1–3 leta | oddelek |oddelek 3–|oddelek 4–| polovični |      |
|    | (6–9 ur) | 3–4 leta |  6 let |  6 let | oddelek |      |
|    |     | (6–9 ur) | (6–9 ur) | (6–9 ur) | 3–6 let |      |
|    |     |     |     |     | (4–6 ur) |      |
+--------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
|1.   |     |     |     |     |      |      |
|Vrtec  | 101.189 | 77.911 | 74.139 | 69.652 | 77.591  | 80.802  |
|Ciciban |     |     |     |     |      |      |
|Sevnica |     |     |     |     |      |      |
+--------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
|2.   |     |     |     |     |      |      |
|VVE   |   –  |  –   | 72.939 |   –  |   –   |   –   |
|pri OŠ |     |     |     |     |      |      |
|Krmelj |     |     |     |     |      |      |
+--------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
|3.   |     |     |     |     |      |      |
|VVE pri |   –  |  –   | 70.829 |   –  |   –   |   –   |
|OŠ   |     |     |     |     |      |      |
|Šentjanž|     |     |     |     |      |      |
+--------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 1/98, 84/98 in 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06).
3. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, integrirane v redne oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok vključen, ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali strošek spremljevalca.
4. člen
Dnevni strošek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 375 SIT/otroka. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo kadar koli med letom, za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Če je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za odsotnost šteje 22 delovnih dni. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 25% zneska, določenega s sklepom oziroma odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vpisan. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in plačilom staršev.
6. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
7. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med ceno programa in rezervacijo.
8. člen
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Sevnica vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka, zmanjšano za materialne in nematerialne stroške ter stroške živil, ki zaradi izpisa otroka iz vrtca ne nastanejo in znaša 85% cene programa.
9. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Občini Sevnica štev. 64100-0112/2005 z dne 28. 9. 2005 (Uradni list RS, št. 94/05).
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 10. 2006.
Št. 602-0104/2006
Sevnica, dne 18. septembra 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti