Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

96. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT) (BATTPMA), stran 1465.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT) (BATTPMA)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT) (BATTPMA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. septembra 2006.
Št. 001-22-128/06
Ljubljana, dne 4. oktobra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO O SPREMEMBI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO O TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU
(INTERREG/PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT) (BATTPMA)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT), podpisan v Ljubljani 14. septembra 2006.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
med
Vlado Republike Slovenije in
Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju
(INTERREG/PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT)
Vlada Republike Slovenije in Avstrijska zvezna vlada sta se
– v prizadevanju za poglabljanje dobrih sosedskih odnosov in
– v interesu spodbujanja čezmejnega sodelovanja
 
dogovorili
o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT), sklenjenega 1. avgusta 1999 v Schlossbergu/Gradišču, kot sledi:
1. člen
1. člen sporazuma se nadomesti z naslednjim besedilom:
(1) Če sporazum ne določa drugače, smejo osebe, navedene v nadaljevanju, na navedenih mejnih prehodih in poteh ob državni meji prestopiti slovensko-avstrijsko državno mejo z veljavno potno listino, se na ozemlju druge države pogodbenice z upoštevanjem markiranih poti gibati v obe smeri, se napotiti proti spodaj označenim izletniškim ciljem in pri tem obiskati gostišča ob poti.
a) Državljani držav članic Evropske unije in držav pogodbenic Evropskega gospodarskega prostora ter državljani Švicarske konfederacije;
b) družinski člani državljanov držav članic Evropske unije in držav pogodbenic Evropskega gospodarskega prostora ter državljanov Švicarske konfederacije, ki imajo državljanstvo tretje države in za katere velja prost pretok oseb po določbah prava Skupnosti. Za osebe iz te točke ostajajo pravni predpisi o obveznosti vizuma, ki veljajo na ozemlju pogodbenic, nespremenjeni.
c) Šolarji z državljanstvom tretje države, ki zakonito bivajo v državi članici Evropske unije, v skladu s pogoji, določenimi v sklepu Sveta z dne 30. novembra 1994 (94/795/JI) o skupnem ukrepu o olajšavah za potovanje za učence iz tretjih držav s stalnim prebivališčem v državi članici, sprejetem na podlagi člena K.3(2)(b) Pogodbe o Evropski uniji.
(2) Državljani tretjih držav, za katere v nobeni državi pogodbenici ne velja vizumska obveznost, lahko mejo prestopijo z veljavnim potnim listom.
(3) Za osebe iz alineje b prvega odstavka ter drugega odstavka ostajajo pravni predpisi o obveznosti vizuma, ki veljajo na ozemlju pogodbenic, nespremenjeni.
2. člen
(1) Besedilo 9. točke 2. člena sporazuma se nadomesti z naslednjim besedilom:
"Na slovenskem ozemlju ob državni meji od mejnega prehoda Jurij – Langegg/Vrhovci do mejnega kamna X/1 mimo domačije Doppler in ali mimo domačije Dreisiebner po poti od mejnega kamna IX/296 na avstrijski strani do posestva Trunk in mejnega prehoda Špičnik – Sulztal/Slatinski Dol pri mejnem kamnu IX/268 ali na slovenski strani mimo domačije Gaube do mejnega prehoda Špičnik – Sulztal/Slatinski Dol pri mejnem kamnu IX/268. Naprej mimo domačij Balun, Elšnik, Jamnik in ali do mejnega prehoda Svečina – Berghausen pri mejnem kamnu IX/95 ali naprej po slovenskem ozemlju mimo domačije Vresner do mejnega prehoda Plač – Ehrenhausen/Ernovž pri mejnem kamnu IX/1 ter mimo domačij Repolusk in Ribič do mejnega prehoda Šentilj – Spielfeld/Špilje pri mejnem kamnu VIII/71."
(2) V 2. členu sporazuma se za 11. točko vstavi nova 12. točka, ki se glasi:
"12. Črnci – Halbenrain/Obrajna
Ob uporabi kolesarske poti, ki poteka od Gornje Radgone do Vratje vasi na obeh straneh reke Mure in prehod čez reko Muro in s tem čez državno mejo v kraju Črnci na parcelah številka 24/6 in 24/7 v k. o. Črnci pri mejnem kamnu IV/100.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
na slovenskem ozemlju vas Apače in v bližini Vratje vasi Turistično-rekreacijski center Konjišče, kjer je mogoč tudi ribolov;
na avstrijskem ozemlju pa hotelski kompleks s termalnim kopališčem v Bad Radkersburgu/Radgonskih Toplicah in kopališče v Murecku/Cmureku."
(3) Sedanja 12. točka postane nova 13. točka.
3. člen
Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se državi pogodbenici obvestili o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek veljavnosti.
Sestavljeno v Ljubljani dne 14. septembra 2006 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Andrej Šter l.r.
 
Za Avstrijsko zvezno
vlado
Valentin Inzko l.r.
A B K O M M E N
zwischen
der Regierung der Republik Slowenien und der Österreichischen Bundesregierung über die Änderung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Österreichischen Bundesregierung über den Touristenverkehr im Grenzgebiet
(INTERREG/PHARE–CBC–GRENZPANORAMAWEG)
Die Regierung der Republik Slowenien und die Österreichische Bundesregierung sind
– im Bestreben, die gutnachbarlichen Beziehungen weiter zu vertiefen und
– im Interesse der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
übereingekommen,
das Abkommen zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Österreichischen Bundesregierung über den Touristenverkehr im Grenzgebiet (INTERREG/PHARE–CBC–GRENZPANORAMAWEG), geschlossen am 1. August 1999 in Schlossberg, wie folgt zu novellieren:
Artikel 1
Artikel 1 des Abkommens wird durch folgende Formulierung ersetzt:
(1) Die in der Folge angeführten Personen dürfen, wenn durch das Abkommen nicht anderes bestimmt ist, an den angeführten Grenzübergangsstellen und auf den entlang der Staatsgrenze führenden Wegen die slowenisch-österreichische Staatsgrenze mit einem gültigen Reisedokument überschreiten, sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates unter Einhaltung der markierten Wege in beiden Richtungen bewegen, sich zu den unten bezeichneten Ausflugszielen begeben und dabei die an den Wegen gelegenen Gaststätten besuchen.
a) Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie Staatsangehörige der Schweizer Eidgenossenschaft;
b) Familienangehörige von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie von Staatsangehörigen der Schweizer Eidgenossenschaft, die die Staatsangehörigkeit eines Drittstaates besitzen und denen das Recht auf Freizügigkeit gemäß den Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts zukommt. Für die in diesem Punkt genannten Personen bleiben die auf dem Gebiet der Vertragsparteien geltenden Rechtsvorschriften betreffend die Sichtvermerkspflicht unberührt.
c) Schüler, die die Staatsangehörigkeit eines Drittstaates besitzen und in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ihren rechtmäßigen Aufenthalt haben, gemäß der Voraussetzungen, die im Beschluss des Rates vom 30. November 1994 (94/795/JI) über die vom Rat aufgrund von Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe b) des Vertrages über die Europäische Union beschlossene gemeinsame Maßnahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat festgelegt sind.
(2) Drittausländern, die in keinem der Vertragsstaaten der Sichtvermerkspflicht unterliegen, ist der Grenzübertritt mit einem gültigen Reisepass gestattet.
(3) Für die unter Absatz 1 lit. b und Absatz 2 genannten Personen bleiben die auf dem Gebiet der Vertragsparteien geltenden Rechtsvorschriften betreffend die Sichtvermerkspflicht unberührt.
Artikel 2
(1) Artikel 2 Punkt 9 des Abkommens wird durch folgende Formulierung ersetzt:
„Auf slowenischem Gebiet entlang der Staatsgrenze von der Grenzübergangsstelle Jurij–Langegg/Vrhovci bei Grenzstein X/1 über das Gehöft Doppler und entweder über das Gehöft Dreisiebner, den Verbindungsweg bei Grenzstein IX/296 auf österreichischer Seite zum Anwesen Trunk und bis zur Grenzübergangstelle Špičnik – Sulztal/Slatinski Dol bei Grenzstein IX/268 oder auf slowenischer Seite über das Gehöft Gaube bis zur Grenzübergangsstelle Špičnik – Sulztal/Slatinski Dol bei Grenzstein IX/268. Weiter vorbei an den Gehöften Balun, Elšnik, Jamnik und entweder zur Grenzübergangsstelle Svečina – Berghausen bei Grenzstein IKX/95 oder weiter auf slowenischem Gebiet über das Gehöft Vresner zur Grenzübergangsstelle Plač – Ehrenhausen/Ernovž bei Grenzstein IX/1, sowie an den Gehöften Repolusk und Ribič, vorbei an der Grenzübergangsstelle Šentilj – Spielfeld/Špilje bei Grenzstein VIII/71.“
(2) Im Artikel 2 des Abkommens wird nach Punkt 11 ein neuer Punkt 12 hinzugefügt, der lautet:
"12. Črnci – Halbenrain
Bei der Benützung des Radwegs zwischen Gornja Radgona und Vratja vas auf beiden Seiten der Mur und der Übergang über die Mur und damit auch der Staatsgrenze im Ort Črnci, auf Gründstücken Nr. 24/6 und 24/7, Katastralgemeinde Črnci, Grenzstein IV/100.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet Dorf Apače und in der Nähe von Vratja vas das Tourismus- und Freizeitzentrum Konjišče, wo auch Angeln angeboten wird.
Auf österreichischem Gebiet der Hotelkomplex mit Thermalbad in Bad Radkersburg und Schwimmbad in Mureck."
(3) Der bisherige Punkt 12 wird zum neuen Punkt 13.
Artikel 3
Das Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem sich die Vertragsstaaten die Erfüllung der innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten mitgeteilt haben.
Geschehen zu Ljubljana am 14. 9. 2006 in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für die Regierung
der Republik Slowenien
Andrej Šter e.h.
 
Für die Österreichische
Bundesregierung
Valentin Inzko e.h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 327-01/93-3/7
Ljubljana, dne 26. septembra 2006
EPA 1038-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr.med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti