Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4418. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci, stran 10466.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) ter na podlagi 7. in 34. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je župan Občine Odranci dne 25. 9. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci
Strategija prostorskega razvoja občine je temeljni občinski akt, ki določa usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine.
 
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci
1.1. Ocena stanja
Splošno
Občina Odranci je ena izmed manjših občin, saj meri le 7 km2 in šteje 1619 prebivalcev, ki živijo v enem naselju Odranci. Prebivalstvo v občini stagnira.
Občina leži na ravninskem delu Prekmurja, kjer zaradi naravnih danosti prevladuje kmetijska dejavnost. Zaposlenih je 70,8% aktivnega prebivalstva, kar je pod povprečjem v Sloveniji (77,76% – podatki iz Popisa 2002). V kmetijstvu je zaposlenih 69 ali 8,7% prebivalcev.
V naselju Odranci je prebivalstvu zagotovljena osnovna družbena infrastruktura (osnovno šolstvo, osnovno zdravstvo, upravne in kulturne dejavnosti), naselje je tudi v celoti komunalno opremljeno. Naselje je trenutno obremenjeno le s prometom po glavni cesti Murska Sobota–Lendava, ki poteka skozi naselje. Z izgradnjo avtoceste se bo tranzitni promet preusmeril izven naselja. Zaradi lege izven koridorjev večjih infrastrukturnih objektov in zaradi odsotnosti večjih industrijskih objektov predstavlja naselje kvalitetno bivalno okolje, v katerem si želijo prebivalci zagotoviti tudi delovna mesta. Ker kmetijstvo ne zagotavlja zadostnega števila delovnih mest, občina usmerja razvoj v zagotavljanje novih delovnih mest v drugih dejavnostih, predvsem v obrtnih, servisnih in industrijskih panogah. V ta namen je treba zagotoviti ustrezna zemljišča na robu naselja, ob glavni cesti, kjer je deloma že izgrajena javna gospodarska infrastruktura. Osnovni namen je torej zadržati ljudi v domačem kraju in poleg prevladujočega kmetijstva razviti tudi druge dejavnosti.
Poselitev
V naselju je že določena struktura urbane rabe, zagotovljene so javne funkcije in javne površine, zasnovana je delitev podrobnejše namenske rabe. Večina naselja je mešano območje s stanovanjsko, kmetijsko in poslovno funkcijo. Ločena je le industrijsko-obrtna cona, ki je predmet sprememb. V naselju je v posameznih vrzelih in notranjih območjih še dovolj nezazidanih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, tako da nove širitve niso predvidene.
Gospodarska javna infrastruktura
V občini in naselju je že zasnovana in ustrezno urejena prometna infrastruktura.
Z izgradnjo avtocestnega odseka Beltinci–Lendava se bo razbremenila glavna cesta Murska Sobota–Lendava, ki poteka skozi naselje Odranci.
Obstoječa čistilna naprava, dimenzionirana na 2000 enot, se bo po potrebi povečala ob hkratni preveritvi ustreznosti čiščenja. Vodooskrba je rešena iz obstoječega vodnega zajetja, ki je vključeno v regionalni sistem vodooskrbe. Predvidena je posodobitev posameznih odsekov omrežja in zagotovitev požarne vode.
Krajina
Na področju kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva in drugih krajinskih struktur občina ne načrtuje prostorskih posegov. Občina leži izven območij varstva narave, v naselju sta le dva objekta kulturne dediščine.
1.2. Razlogi za pripravo SPRO
Strategija prostorskega razvoja Občine Odranci je temeljni prostorski razvojni dokument, ki bo nadomestil prostorske sestavine planov iz leta 1986, sprejete še v bivši občini Lendava, katere del je bila sedanja Občina Odranci. Zaradi razvojnih potreb so bile prostorske sestavine planov večkrat spreminjane tudi v Občini Odranci. Zadnje spremembe in dopolnitve so bile sprejete v letu 2001, ko je občina uveljavljala spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče zaradi ureditve obrtne cone. V postopku usklajevanja je bila sprememba rabe zavrnjena zaradi pomanjkljive utemeljitve, občina pa je kljub temu pristopila k urejanju dokumentacije za izvedbo javne komunalne infrastrukture. Občina je med tem časom pridobila tudi investitorje za predvidene gradnje in ureditve v obrtni coni, zato je treba območje povečati in ga uskladiti kot pravno podlago za nadaljnje ureditve. Spremeniti je treba namensko rabo v občinskih planskih dokumentih in jo uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Priprava Strategije prostorskega razvoja občine je potrebna tudi zaradi uskladitve občinskih prostorskih dokumentov s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije.
1.3. Pravna podlaga za pripravo SPRO
Pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci so predpisi iz prostorske zakonodaje, in sicer:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/2, 8/03 in 58/03);
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04).
V primeru, da se v času priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci spremenijo zgoraj navedene pravne podlage, se za pripravo prostorskega akta smiselno upoštevajo spremenjene pravne podlage.
 
2. Predmet in programska izhodišča za SPRO
Predmet strategije prostorskega razvoja občine Odranci je določen v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in v Pravilniku o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag.
Osnovni poudarek v strategiji bo dan spremembi namenske rabe kmetijskih zemljišč zaradi ureditve območja poslovno-obrtne cone na območju Kamenice v naselju Odranci. Že zasnovano območje želi občina razširiti, ga dodatno komunalno opremiti in prodati znanim investitorjem. Drugih širitev naselja ali drugih sprememb namenske rabe občina na načrtuje. Možne so le manjše spremembe namenske rabe, ki bodo kot pobude podane v javni razgrnitvi v postopku priprave SPRO.
Za območje poslovno-obrtne cone je že izdelana projektna dokumentacija za javno komunalno infrastrukturo, del infrastrukture je že vgrajen. Za celotno območje bo v nadaljevanju pripravljen in sprejet lokacijski načrt z namenom, da se zagotovi kompleksnost urejanja in nadaljnje izgradnje gospodarske javne infrastrukture.
 
3. Opis načrtovanih ureditev
Območje obrtno-poslovne cone leži severno ob glavni cesti Murska Sobota–Lendava, na vzhodnem robu naselja Odranci, ki je tudi edino naselje v Občini Odranci. Z zahodne strani je cona omejena z mešanimi stanovanjskimi in poslovnimi objekti, na severni strani je čistilna naprava. Na vzhodni strani cona meji na Občino Črenšovci.
Občina območje namenja za dejavnosti znanih investitorjev. Na delu zemljišč bo tovarna za montažo avtodomov. Na lokaciji se bo izvajala le priprava in montaža že gotovih polizdelkov. V tovarni bo skupaj zaposlenih 300 ljudi (v prvi fazi 150). Velikost objekta bo cca 10 000 m2, ostali del zemljišča je potreben za parkiranje gotovih vozil.
V manjšem obratu ob čistilni napravi se bo obdeloval material za izdelavo ohišij za manjše stroje. Ostalo nerazporejeno zemljišče je namenjeno za manjše obrtne, servisne in poslovne dejavnosti, kombinirane s stanovanjskimi objekti, katerih namembnost še ni znana.
Celotno naselje Odranci je komunalno opremljeno, delno je oprema izvedena tudi v zahodnem delu predvidene obrtno-poslovne cone. V neposredni bližini je čistilna naprava za 2000 enot, izkoriščenih je 1600 enot, ostala kapaciteta zadostuje za čiščenje komunalnih odplak iz prve faze ureditev (skupaj 200 zaposlenih). Tehnoloških odpadnih vod ne bo.
V območju je zgrajeno tudi vodovodno omrežje oziroma cevovod navezan na krajevno omrežje. Potreb po tehnološki vodi ni.
Do območja obrtno-poslovne cone je možen dostop po krajevnih cestah in po novo zgrajeni ulici, navezani na glavno cesto. Notranja cestna mreža bo določena v izvedbenem aktu.
V območju je že zgrajena transformatorska postaja, navezana na visokonapetostno omrežje in zagotavlja potrebno električno moč.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SPRO:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami, Sektor za ohranjanje narave, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
11. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
12. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
13. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
14. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
15. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana;
16. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
17. Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in splošne zadeve, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana;
18. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana;
19. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
20. Ministrstvo za pravosodja, Direktorat za pravosodno upravo, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana;
21. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
22. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za znanost, Trg OF 13, 1000 Ljubljana;
23. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
24. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota;
25. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota;
26. ELES, doo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
27. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
28. Geoplin;
29. Telekom;
Če se v fazi priprave strategije ugotovi, da je treba v postopek vključiti dodatne udeležence, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec povabi tudi druge organe in organizacije.
 
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Osnova za izdelavo Strategije prostorskega razvoja občine so obvezne strokovne podlage, in sicer:
– analiza stanja in teženj v prostoru;
– analizo razvojnih pobud, potreb in možnosti prostorskega razvoja;
– strokovna podlaga za utemeljitev širitve obrtno-poslovne cone v Odrancih.
 
6. Geodetske podlage in način njihove pridobitve
Geodetske podlage za izdelavo kartografskega dela strategije zagotovi pripravljavec na Geodetski upravi RS in jih posreduje izdelovalcu.
 
7. Rok za pripravo SPRO
– Priprava Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci bo ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora potekala po naslednjem terminskem planu:
– prva prostorska konferenca – izvedena 20. septembra 2006
– sprejem programa priprave – september 2006
– priprava strokovnih podlag – september, oktober 2006
– izdelava osnutka strategije prostorskega razvoja – oktober, november 2006
– druga prostorska konferenca – november 2006
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora – november, december 2006
– javna razgrnitev predloga Strategije prostorskega razvoja – januar 2007
– sprejem stališč do predlogov in pripomb – februar 2007
– priprava dopolnitev Strategije prostorskega razvoja – februar 2007
– pridobivanje mnenj in usklajevanje z nosilci urejanja prostora – februar, marec 2007
– obravnava in sprejem na Občinskem svetu Občine Odranci – april 2007.
 
8. Financiranje
Sredstva za pripravo strategije in morebitnih dodatnih strokovnih podlag (npr. okoljsko poročilo) se zagotovijo iz proračuna Občine Odranci.
 
9. Celovita presoja vplivov na okolje
Občina Odranci je v avgustu 2006 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri izdelave Strategije prostorskega razvoja z namenom pridobitve mnenja o postopku celovite presoje vplivov na okolje. Če bo na podlagi odločbe ministrstva treba izvesti CPVO, bo v postopku izdelave strategije izdelano okoljsko poročilo in izvedena celovita presoje.
 
10. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. Ž-350-002/2006
Odranci, dne 25. septembra 2006
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti