Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4424. Program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v poslovno–obrtni coni v Tišini, stran 10477.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), Zakona o lokalni samoupravi in 16. člena Statuta Občine Tišina je Občinski svet Občine Tišina na 29. seji dne 22. 9. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za komunalno opremo
v poslovno-obrtni coni v Tišini
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo programska izhodišča, ureditveno območje, vsebina strokovnih podlag, sodelujoči v postopku, roki priprave in obveznosti financiranja pri pripravi lokacijskega načrta za komunalno opremo v poslovno-obrtni coni v Tišini.
2. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta)
Občina Tišina si je v razvojnem programu zastavila več razvojnih ciljev, pri čemer se bo usmerjala tudi na razvoj v prostoru, predvsem s pripravo ustreznih zemljišč za obrtno-servisne in proizvodne dejavnosti, s katerimi bo zagotovila dodatna delovna mesta v domači občini.
Za razvoj obrtno-servisnih dejavnosti so v planskih aktih občine že opredeljena ustrezna zemljišča v k.o. Tropovci, ki se bo na pobudo potencialnih investitorjev pristopilo k urejanju v naslednjih letih.
Lokacijski načrt sodi v sklop celotne dokumentacije za ureditev poslovno-obrtne cone, ki se bo pripravila v naslednjih mesecih. Z lokacijskim načrtom se bo v obravnavanem območju zagotovila kompleksna ureditev infrastrukture, na njegovi podlagi se bo izvedla parcelacija zemljišč in zagotovila faznost izgradnje. Lokacijski načrt bo tudi podlaga za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč v obravnavanem območju.
Izhodišče za pripravo lokacijskega načrta je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje Občine Tišina (Uradni list RS, št. 13/03), ki opredeljuje območja za gradnjo obrtnih objektov.
Pri izdelavi lokacijskega načrta se upoštevajo tudi priporočila 1. prostorske konference, ki je bila dne 22. 9. 2006, da se ustrezno reši odvodnja meteornih vod z napravo zadrževalnih bazenov.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet lokacijskega načrta je prometna, energetska, telekomunikacijska in komunalna infrastruktura v območju predvidene poslovno-obrtne cone severno od stanovanjske pozidave v k.o. Tropovci v Tišini, ki je namenjena gradnji proizvodnih, obrtnih, servisnih, poslovnih in trgovskih objektov. V lokacijskem načrtu bodo ob upoštevanju obstoječe infrastrukture podani načelni urbanistični in arhitektonski pogoji za gradnjo objektov in prostorski pogoji za gradnjo kompleksne infrastrukture.
Prometno se območje navezuje na glavno cesto G1-3 Pesnica–Lenart–Murska Sobota–Lendava–Dolga vas z ureditvijo priključka.
Komunalna in energetska infrastruktura bo navezana na obstoječo že zgrajeno krajevno in občinsko infrastrukturo.
Dejavnosti v lokacijskem načrtu ne bodo natančno definirane, ker posamezni investitorji še niso znani, zato bo v odloku o lokacijskem načrtu naveden pogoj, da se v območje umestijo take proizvodne in obrtne dejavnosti, za katere ne bo treba presojati vplivov na okolje. Če se v fazi priprave ali po sprejetju lokacijskega načrta pojavijo investitorji z dejavnostmi, za katere bo treba izdelati poročilo o vplivih na okolje, se le-to izdela v postopku sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, oziroma za konkreten poseg oziroma dejavnost.
4. člen
(Ureditveno območje)
Predmet lokacijskega območja so parcele 9, 10/1, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 21, 35, 36/1, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 48, 50, vse k.o. Tropovci.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta in od katerih bodo v postopku priprave pridobljene smernice in mnenja na lokacijski načrt, so:
– Elektro Maribor, OE M. Sobota
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS
– Občina Tišina
– Režijski obrat Občine Tišina
– Komunala, Murska Sobota
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je treba smernice pridobiti tudi od drugih nosilcev urejanja, ki niso našteti, se le-te pridobijo v postopku.
6. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način
njihove pridobitve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta mora biti upoštevana veljavna urbanistična in planska dokumentacija in predhodno izdelane strokovne podlage in idejni projekti.
Pred izdelavo lokacijskega načrta oziroma v postopku je treba izdelati še:
– Geodetski načrt obstoječega stanja
– Idejne projekte predvidene infrastrukture
– Druge strokovne podlage, ki jih bodo v fazi pridobivanja smernic zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
Strokovne podlage se izdelajo na naročilo Občine Tišina oziroma zainteresiranih investitorjev pri referenčnih izdelovalcih v skladu s predpisi o javnih naročilih.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Osnovna geodetska podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je digitalni katastrski načrt, ki si ga pripravljavec pridobi na Geodetski Upravi Republike Slovenije – Območna Geodetska Uprava M. Sobota.
8. člen
(Rok priprave lokacijskega načrta)
Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– S pripravo osnutka prične izbrani načrtovale po podpisu pogodbe in po izvedeni prvi prostorski konferenci, ki je bila dne 22. 9. 2006.
– Načrtovalec bo pripravil osnutek v roku 10 dni od objave Programa priprave in zaprosil smernice od navedenih nosilcev prostora v začetku oktobra 2006.
– Župan Občine Tišina sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka 14 dni po izvedbi druge prostorske konference, ki bo predvidoma konec oktobra 2006. Javna razgrnitev se objavi v Uradnem listu RS – predvidena v mesecu novembru in decembru 2006.
– V času 30-dnevne javne razgrnitve se izvede javna razprava na sedežu Občine Tišina. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanje javne razgrnitve.
– Župan oziroma občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Občinski svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– V roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, izdelovalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi in nanj zaprosi mnenja od pristojnih nosilcev urejanja – predvidoma januarja 2007.
– Župan Občine Tišina posreduje usklajen in kompletiran predlog lokacijskega načrta občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku predvidoma marca 2007.
– Predaja končnega elaborata LN investitorju je predvidena do konca januarja 2007.
9. člen
(Obveznosti financiranja)
Finančna sredstva za pripravo lokacijskega načrta zagotavlja Občina Tišina.
10. člen
Ta program priprave lokacijskega načrta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 300-4/06
Tišina, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti