Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4396. Program priprave za občinski lokacijski načrt Vodna pot (OLN), stran 10441.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine Grosuplje dne 27. septembra 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt Vodna pot (OLN)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
Ocena stanja
Na osnovi občinskega prostorskega plana (sprememba 2004; Uradni list RS, št. 87/04, 136/04) je območje, namenjeno za urejanje z OLN Vodna pot, opredeljeno kot območje športno rekreacijskih in zelenih površin oziroma kot območje za šport in rekreacijo ob Grosupeljščici. Potok Grosupeljščica teče vzdolž celotne poteze mesta Grosuplje po njegovem vzhodnem delu. Območje OLN Vodna pot je locirano med avtocesto Ljubljana–Obrežje in železniško progo Ljubljana–Novo mesto. Območje OLN Vodna pot je deloma že urejena sprehajalna površina ob potoku. Urejena večinoma bolj naključno kot namensko. Brežine so deloma uzurpirane, mestoma ni dostopa do Grosupeljščice, še najbolj je urejena poteza ob Dvorih II. Potok Grosupeljščica je poplavni potok in gosto poseljeno območje ob svoji strugi redno ogroža s poplavami. V namen protipoplavne zaščite je sprejet Odlok o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki potok (Uradni list RS, št. 8/91, 64/012, 85/02 – popr.), ki bi z zadrževanjem visokih voda dolvodno zaščitil prebivalstvo in njihovo imetje. Do danes država v povezavi z Ministrstvom za okolje in prostor vodnega zadrževalnika, ki je del te ureditve še ni zgradila. Z namenom končne ureditve tega problema je bil v letu 2005 izdelan idejni projekt ureditve vodotoka Grosupeljščice na delu, kjer ta poteka skozi naselje. Tu so opredeljeni vsi ukrepi vzdolž celotnega poteka Vodne poti, pripravljen pa je tudi idejni projekt protipoplavne ureditve odseka od Adamičeve ceste do železniške proge, ki podrobno opredeli vse začrtane ukrepe iz študije.
 
Razlogi
Urejanje Grosupeljščice je že vrsto let pereč problem mesta Grosuplje. Globalne vremenske spremembe in nevarnost poplav so dovolj resno opozorilo, da je območje vodotoka Grosupeljščice potrebno protipoplavno urediti. Hkrati pa ima občina potrebo po ureditvi zelenih površinah, s katerimi bi zboljšali kvaliteto bivanja v mestu. Z ureditvijo in vzpostavitvijo zelene površine kot obvodnega parka v smislu ureditve sprehajalnih poti in s postavitvijo urbane opreme (klopi, smetnjaki, ureditev brvi čez potok, razgledne ploščadi, kipi itn.), bi v OLN Vodna pot bi združili ureditev obvodne poteze in hkrati protipoplavno uredili Grosupeljščico, kar bo ob sočasni izvedbi zadrževalnika Veliki potok protipoplavno zaščitila naselje Grosuplje.
 
Pravna podlaga
– dolgoročni plan občine Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/86, 18/88, in Uradni list RS, št. 16/90),
– družbeni plan občine Grosuplje za obdobje 1990–2000 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88, 29/90, in Uradni list RS, št. 34/92, 38/92),
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/93, 17/94, 78/94),
– spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98 in 21/01, 109/02, 111/03, 124/03),
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 – 2000, dopolnitev 2004, (Uradni list RS, št. 87/04, 136/04),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek),
– Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 41/04),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo OLN
Predmet
Predmet obravnave na območju OLN Vodna pot je v prvi vrsti protipoplavna ureditev, hkrati pa gre za arhitekturno – krajinsko ureditev območja z določitvijo urbanističnih pogojev za enotno oblikovanje zelene poteze, v smislu ureditve sprehajalnih poti s postavitvijo urbane opreme (klopi, smetnjaki, parterne ureditve, prehodi čez potok, razgledne ploščadi itn.).
 
Programska izhodišča
Izhodišče za pripravo OLN je programska zasnova, ki je narejena v sklopu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana (Uradni list RS, št. 3/97) in ki na območju urejanja določa, takrat še, ureditveni načrt: Grosuplje – Vodna pot ob potoku Grosupeljščica v velikosti 0.8 ha. Območje poteka po zemljiščih II., III., IV. in VIII. kategorije. Program predvideva ureditev zelene poteze skozi mesto, sprehajalno pot, rekreacijske površine in površine za oddih. Ob upoštevanju obveznih izhodišč: območje je potrebno urediti z enotno arhitekturno – krajinsko in likovno potezo in potrebno je upoštevati priporočila Urada za varstvo narave.
Poleg programske zasnove kot programsko izhodišče se upoštevajo tudi strokovne podlage navedene v 5. členu tega odloka.
Na osnovi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-214/2006 MK z dne 30. 8. 2006, je v postopku priprave tega OLN-a potrebno izvesti celovito presojo njegovih vplivov na okolje (CPVO).
3. člen
Okvirno območje OLN
Območje urejanja z OLN je v velikosti cca 0.8 ha (po programskih zasnovah) in obsega naslednje parcelne številke: 268/2 – del k.o. Stara vas; 1694/2 – minimalni del, 1189/1 – del, 1203/1 – del, 2208/2 – del k.o. Grosuplje; 2208/2 – del, 132 – del, 133 – del, 2133, 164/1, 166/3, 164/12 – del, 164/2, 163/3, 163/2, 157/11 – del, 157/12 – del, 157/7 – del, 163/8, 157/5, 163/9, 157/3, 157/6, 2211/3, 613/5, 612/2, 611/2, 610/3, 606/3, 608/3, 609/3, 608/4, 597/2, 596/3, 622/2, 623/2, 2134/6, 2134/7, 624/2, 627/5, 628/3, 2135/4, 849/2, 848/2, 2135/4, 886/2, 885/2, 884/2, 885/3, 886/3, 886/6, 886/7, 879/6, 879/3, 2135/18, 879/4, 873/2, 2209/13 – manjši del (cesta), 871/2, 872/2, 2135/25, 873/1, 874/2, 1596/2, 1604/1 – del, 872/1, 2134/9, 2135/5, 1686, 1613/5, 1613/3 – manjši del, 1611/1, 1625 – del, 1630/1 – del, 1687/2 – del, 1684/3, 1685, 1677/2, 1684/6, 1684/14, 1684/15, 1687/1 – del, 1687/7 – del, 1675/1 – del, 1686, 1668/2, 1667/2, 1671/1, 1673/1 – del, 1897/1, 1667/6 – del, 1667/13, 2135/15, 2135/22, 1903/2, 1903/9, 1903/7,
1903/5 – del, 1903/1, 1905/16 – manjši del, 1905/3 – manjši del, 1903/10, 1904/2, 1905/13 – del, 1904/1, 1905/14 – del, 1905/1, 2135/13, 2135/24, 1905/17, 1903/6, 2135/23, 1102, 1101, 1100, 1099/16, 411/5, 407, 1103/2, 1103/3, 406/3 (parcelacija), 387, 389/2 k.o. Grosuplje – naselje.
Območje OLN je locirano med avtocesto Ljubljana–Obrežje in železniško progo Grosuplje–Novo mesto. Severni del območja OLN – med železniško progo in Adamičevo cesto poteka skozi obrtno cono Rožna dolina; osrednji del – med Adamičevo cesto in Jerovo vasjo poteka skozi stanovanjsko in rekreacijsko območje; severni del – med Jerovo vasjo in avtocesto pa poteka skozi TOC III in kmetijske površine.
Morebitna sprememba velikosti območja urejanja z OLN, oziroma morebitna fazna izdelava OLN se določi na osnovi ugotovitev iz strokovnih podlag in/ali smernic nosilcev urejanja prostora. O prioriteti posameznih faz je nujno upoštevati Študijo poplavnosti Grosupeljščice in možnost za pridobitev finančnih sredstev iz Evropskega finančnega mehanizma.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi OLN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OLN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
4. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vodovod, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
5. Javno komunalno podjetje Grosuplje, kanalizacija, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
6. Javno komunalno podjetje Grosuplje, energetika – ogrevanje, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
7. MOPE, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspilerjeva 6, Ljubljana,
8. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za okolje,
9. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana,
10. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Cigaletova 15, Ljubljana,
11. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
12. DRSC, Tržaška 19, Ljubljana,
13. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, Ljubljana,
14. Zavod za kulturno dediščino, Tržaška cesta 4, Ljubljana,
15. DARS, Dunajska cesta, Ljubljana,
16. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, Grosuplje.
Kolikor se v postopku priprave OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave OLN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati, v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami, smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga OLN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 30 dneh od podane zahteve. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru molka pri izdaji mnenj se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi OLN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru, smernice in mnenja nosilcev prostora ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje,
– izhodišča arhitekturne delavnice, Fakulteta za arhitekturo, 2006,
– gradivo za razpis Evropskega finančnega mehanizma (EFN), maj 2006, – potrebno je zagotoviti sodelovanje krajinskega arhitekta, ki so pripravili gradivo za razpis EFN,
– študije protipoplavne ureditve Grosupeljščice, MOP, junij 2005,
– ureditev Grosupeljščice od Adamičeve ceste do železniške proge; naročnik Občina Grosuplje, 2006,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve).
Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Strokovne rešitve se pridobijo s pripravo variantnih rešitev v dogovoru z naročnikom in pripravljavcem OLN.
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave OLN zagotovi naročnik tega dokumenta.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave
ter sprejemanja OLN
Roki za izdelavo in sprejem OLN so naslednji:
– geodetske podlage zagotovi naročnik;
– Ministrstvo za okolje in prostor RS (v nadaljevanju: MOP) se obvesti o nameri izdelave OLN v juliju 2006;
– prva prostorska konferenca se izvede v drugi polovici julija 2006;
– izdelovalec dopolni program priprave 2 dni od pridobitve odločbe iz MOP;
– župan sprejme program priprave v roku 7 dni po izvedeni prostorski konferenci in prejetju obvestila MOP glede izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO);
– izdelovalec pripravi gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje v 10 dneh od sprejetja programa priprave;
– pripravljavec posreduje poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora za izdajo smernic za načrtovanje v 5 dneh od prejetja gradiva za pridobitev smernic za načrtovanje;
– rok za izdajo smernic za načrtovanje je 30 dni od prejetja vloge za njihovo izdajo, če resorna zakonodaja ne določa daljšega roka;
– izdelovalec izdela strokovne podlage v 30 dneh po pridobitvi in uskladitvi smernic;
– pripravljavec zagotovi izbor variantne rešitve v roku 30 dni od prejetja le-teh;
– izdelovalec pripravi predlog OLN v roku 30 dni od odločitve za strokovno rešitev prostorske ureditve;
– pripravljavec zagotovi izdelavo okoljskega poročila po ZVO-1, skupaj z njegovo revizijo, v roku 60 dni od odločitve za strokovno rešitev prostorske ureditve;
– pripravljavec posreduje okoljsko poročilo in njegovo revizijo na MOP za ugotovitev ustreznosti okoljskega poročila v roku 8 dni od njegovega prejetja;
– MOP obvesti pripravljavca glede ustreznosti okoljskega poročila v 30 dneh od prejetja vloge za njegovo izdajo;
– izdelovalec pripravi gradivo za 2. prostorsko konferenco 2 dni po izdelavi predloga OLN;
– pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga OLN in okoljskega poročila z revizijo;
– izdelovalec dopolni predlog OLN s priporočili prostorske konference v 5 dneh od dostave zapisnika s prostorske konference;
– pripravljalec sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN v 8 dneh od izvedene druge prostorske konference;
– izdelovalec pripravi predstavitveno gradivo za javno razgrnitev 2 dni po sprejetju odločitve OS, da se OLN javno razgrne;
– predlog OLN pripravljavec javno razgrne za 30 dni in v tem času organizira tudi javno obravnavo;
– v času javne razgrnitve občinski svet obravnava predlog OLN;
– izdelovalec pripravi predlog stališč v roku 5 dni od prejetja vseh pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve;
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve, v 5 dneh od prejetja predloga stališč;
– pripravljavec obvesti o sprejetih stališčih lastnike nepremičnin na območju OLN v roku 15 dni od sprejetja stališč;
– izdelovalec v roku 15 dni od prejetja stališč dopolni predlog OLN v skladu s sprejetimi stališči župana in pisnimi mnenji in pripombami ministrstev in drugih organizacij, ki so glede na vsebino OLN pristojni za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin;
– pripravljavec v roku 10 dni od prejetja dopolnjenega predloga OLN pozove nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenem predlogu OLN;
– rok za izdajo mnenja je 30 dni od prejetja vloge za njihovo izdajo, če resorna zakonodaja ne določa daljšega roka;
– pripravljavec posreduje dopolnjen predlog OLN tudi na MOP v presojo, ali so vplivi njegove izvedbe sprejemljivi (v potrditev);
– MOP izda sklep o potrditvi dopolnjenega predloga OLN v roku 30 dni od prejetja vloge;
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v roku 10 dni od pridobitve mnenj;
– župan posreduje usklajen predlog OLN občinskemu svetu v obravnavo in sprejem;
– odlok se objavi v uradnem glasilu;
– izdelovalec kompletira končno gradivo 10 dni po sprejetju OLN in objavi odloka v uradnem listu;
– o sprejetju OLN pripravljavec obvesti pristojna ministrstva in organizacije iz drugega odstavka 42. člena ZVO-1.
 
Opomba:
– Odločitev o izboru variantne rešitve sprejme pristojni organ Občine Grosuplje.
– Predlog OLN za JR se izdela na podlagi izbrane variantne rešitve ter smernic nosilcev urejanja prostora.
– Predlog OLN obravnava občinski svet na predlog župana in sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Grosuplje in v pristojni KS. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga OLN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– Stališča do pripomb sprejeme Občinski svet Občine Grosuplje.
– K dopolnjenemu predlogu OLN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog OLN za sprejem. Župan posreduje predlog OLN občinskemu svetu skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi
s financiranjem SDZN
Pripravljavec OLN je Občina Grosuplje v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec OLN je na predlog naročnika TOPOS d.o.o., Dol. Toplice.
Naročnik dokumenta in investitor je Občina Grosuplje.
Sredstva za izdelavo OLN zagotovi naročnik.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-2/2006
Grosuplje, dne 27. septembra 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti