Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4421. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Sežana JZ, stran 10470.

Na podlagi 23. člena in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Sežana JZ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za poslovno cono Sežana JZ, ki ga je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2006, št. projekta 6007.
2. člen
Občinski lokacijski načrt določa:
– ureditveno območje lokacijskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja objektov nanjo,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta,
– roke za izvedbo prostorske ureditve.
3. člen
(vsebina odloka)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu vsebuje:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
(vsebina odloka)
(vsebina OLN)
(pojmi)
II. UREDITVENO OBMOČJE
III. FUNKCIJA UREDITVENEGA OBMOČJA
(podrobnejša namenska raba)
(vrste posegov)
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
1.1 URBANISTIČNA REGULACIJA
(elementi urbanistične regulacije)
(javno dostopne površine)
(ulično omrežje)
(nivelete ulic)
(gradbene parcele)
(delitev in združevanje gradbenih parcel)
(odmiki objektov)
1.2 GRADITEV
(gradnja platojev)
(gradnja objektov)
V. PROMETNA UREDITEV
(prometne povezave)
(notranja prometna ureditev)
(ulični profili)
(ureditve dostopov)
(mirujoči promet)
VI. KOMUNALNA IN ENERGETSKA UREDITEV
(skupne določbe)
(vodovod)
(kanalizacija)
(elektrika)
(telekomunikacijsko omrežje)
(plinovod)
(odstranjevanje odpadkov)
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
(varstvo tal in voda)
(varstvo zraka)
(varstvo pred hrupom)
(ohranjanje narave)
(varstvo kulturne dediščine)
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
(varstvo pred požarom)
IX. NAČRT PARCELACIJE
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
(etapnost izvedbe)
XI. KONČNE DOLOČBE
4. člen
(vsebina OLN)
Občinski lokacijski načrt vsebuje:
1. Tekstualni del:
odlok o občinskem lokacijskem načrtu,
obrazložitev občinskega lokacijskega načrta,
smernice in mnenja,
tehnične elemente za zakoličenje
2. Grafični del:
Karta 01 izrez iz prostorskega plana občine- UZ mesta       M 1:7.500
Sežana                                   
Karta 02 lega prostorske ureditve v širšem območju        M 1:7.500
Karta 03 meja območja urejanja na digitalnem           M 1:2.500
katastrskem načrtu                             
Karta 04 meja območja urejanja na geodetskem posnetku       M 1:2.000
Karta 05 umestitev načrtovane ureditve v prostor         M 1:1.000
(regulacijska karta)                            
Karta 06 načrt prometne ureditve                 M 1:1.000
Karta 07 načrt komunalne in energetske ureditve          M 1:1.000
Karta 08 prikaz vplivov načrtovanih ureditev       M 1:10.000,1:5.000
Karta 09 načrt parcelacije (sheme gradbenih parcel)        M 1:2.000
5. člen
V skladu z odlokom o Urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04, 40/05) se s sprejetjem tega OLN razveljavlja del Zazidalnega načrta Terminal Sežana (Uradni list RS, št. 1/97, 63/97, 39/00 in 43/04) za območja z oznakami D16, E17, 23, 24, 21 iz tega načrta.
6. člen
(pojmi)
Uporabljeni pojmi v tem odloku imajo naslednji pomen:
Javno dostopne površine so površine, na katere ima oziroma mora imeti javnost prost dostop, ne glede na lastništvo.
Regulacijska linija (RL) je črta, ki omejuje površine, ki so potrebne za izvedbo in/ali rabo prometnih in drugih javnih površin in je določena v grafičnem prikazu.
Gradbena linija (GL) je črta, na katero mora biti postavljena fasada objekta in je določena v grafičnem prikazu.
Gradbena meja (GM) je črta določena v grafičnem prikazu, ki označuje skrajno mejo do katere lahko seže objekt (stavba) na gradbeni parceli (nasproti javnim ali sosednjim zemljiškim parcelam). Objekt na nivoju urejenega terena ne sme segati preko gradbene meje.
Gradbena parcela je zemljišče omejeno z regulacijsko linijo. Gradbena parcela je v odloku poimenovana tudi z izrazom ureditvena enota.
Stavbišče je površina zemljišča, ki ga omejuje gradbena meja (GM) ali gradbena linija (GL).
Funkcionalno zemljišče je del gradbene parcele, ki je namenjen manipulacijskim površinam in parkiriščem, graditev trajnih objektov ni dopustna.
II. UREDITVENO OBMOČJE
7. člen
(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega naslednja območja urejanja, določena v UZ mesta Sežana: P-13, P-14 in Pplan-51, 52, 53, 54. (Karta 01 – Izrez iz UZ mesta Sežana)
(2) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega zemljišča z naslednjimi parc. št. v k.o. Sežana: 6091/13, 6091/38, 6091/39, 3745/409, 3745/410, 3745/411, 3745/412, 3745/413, 3745/414, 3745/458, 3745/459, 3745/460, 3745/479, 3745/479, 3745/479, 3745/480, 3745/482, 3762/1, 3762/2, 3762/4, 3764/2, 3768/1, 3768/3, 3773/3, 3773/6, 3775/10, 3776, 3777, 3787/1, 3787/2, 3745/42, 3745/107, 3745/109, 3745/110, 3745/111, 3745/112, 3745/113, 3745/176, 3745/177, 3745/178, 3745/186, 3745/360, 3745/361, 3745/362, 3745/363, 3745/364, 3745/365, 3762/3, 3745/481, 3657/1, 3657/2, 3736/3, 3736/4, 3739, 3740/1, 3740/2, 3741, 3742, 3743, 3745/1, 3745/45, 3745/114, 3745/117, 3745/118, 3745/119, 3745/121, 3745/183, 3745/187, 3746/1, 3746/2, 3747, 3748, 3749, 3754, 375, 3756/1, 3756/2, 3757, 3758, 3759, 3761, 3764/1 in 6102/4. (Karta 03 – Meja območja urejanja na digitalnem katastrskem načrtu).
III. FUNKCIJA UREDITVENEGA OBMOČJA
8. člen
Območje je v skladu z usmeritvami iz UZ mesta Sežana, namenjeno proizvodnim dejavnostim (P).
V območju za proizvodnjo (P) so dopustne: proizvodnja, poslovne dejavnosti, trgovina, storitvene dejavnosti, gostinstvo kot spremljajoča dejavnost osnovni rabi.
9. člen
(podrobnejša namenska raba)
OLN določa naslednje podrobnejše namenske rabe območij:
– območja poslovnih, storitvenih, trgovskih in gostinskih dejavnosti (MB)
– območja proizvodnih dejavnosti in trgovine, dopustne pa so tudi poslovne dejavnosti kot del proizvodnih dejavnosti, storitvene dejavnosti večjega obsega (MP)
– območja zelenih površin in rekreacije (Z)
– območja lokalnih cest (LC).
10 člen
Ureditveno območje OLN obsega naslednje ureditvene enote s podrobnejšo namensko rabo:
+----------------------+------------------------------+----------------------+
| Oznaka ureditvene  |    Naziv območja     | Podrobnejša namenska |
|    enote     |               |     raba     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     LC 1     |    vzdolžna cesta 1    |     LC     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     LC 2     |    vzdolžna cesta 2    |     LC     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     LC 3     |    vzdolžna cesta 3    |     LC     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     LC 4     |    vzdolžna cesta 4    |     LC     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     LC 5     |    prečna cesta A    |     LC     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     LC 6     |    prečna cesta B    |     LC     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     LC 7     |    cesta na Orlek    |     LC     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     LC 8     |    prečna cesta C    |     LC     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     A1     |      kare A-1      |     MB     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     A2     |      kare A-2      |     MB     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     A3     |      kare A-3      |     MB     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     B1     |      kare B-1      |     MP     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     B2     |      kare B-2      |     MP     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     B3     |      kare B-3      |     MP     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     C1     |      kare C-1      |     MP     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     C2     |      kare C-2      |     MP     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     C3     |      kare C-3      |     MP     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     D1     |      kare D-1      |     MP     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     D2     |      kare D-2      |     MP     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     D3     |      kare D-3      |     MP     |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     Z1     | zeleni pas ob Partizanski  |  zelene površine  |
|           |      cesti       |           |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     Z2     | zeleni pas ob Partizanski  |  zelene površine  |
|           |      cesti       |           |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     Z3     | zeleni pas ob Partizanski  |  zelene površine  |
|           |      cesti       |           |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     Z4     |   park Jama Brgevke    |  zelene površine  |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
|     Z5     | zeleni pas na zahodnem robu |  zelene površine  |
|           |      območja      |           |
+----------------------+------------------------------+----------------------+
Meje ureditvenih enot so grafično določene na karti 05 – Umestitev načrtovane ureditve v prostor (regulacijska karta) v merilu 1:1.000.
11. člen
(vrste posegov)
1) Na območjih MB in MP so dopustne naslednje vrste posegov:
1) gradnja:
   – gradnja novih objektov, dozidava, nadzidava,
   – rekonstrukcije objektov,
   – odstranitve objektov.
2) sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti navedenih v prvem odstavku,
3) vzdrževanje objektov:
   – redna vzdrževalna dela,
   – investicijsko vzdrževalna dela,
   – vzdrževalna dela v javno korist.
4) postavitve enostavnih objektov,
5) gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze).
2) Na območjih LC so dopustne naslednje vrste posegov:
1) gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
2) postavitve začasnih objektov in urbane opreme.
3) Na območju Z – zelenih površin so dopustne naslednje vrste posegov:
1) ureditve zelenih in rekreacijskih površin,
2) postavitve enostavnih objektov,
3) gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze).
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
1.1 URBANISTIČNA REGULACIJA
12. člen
(elementi urbanistične regulacije)
Osnovni elementi urbanistične regulacije poslovne cone so:
– presečišča osi cest (T)
– osi ulic/cest
– regulacijske linije (RL)
– gradbene linije (GL)
– gradbene meje (GM).
(Karta 05 umestitev načrtovane ureditve v prostor – regulacijska karta).
13. člen
(javno dostopne površine)
Javne oziroma javno dostopne površine v območju OLN so ureditvene enote ulic/lokalnih cest in ureditvene enote zelenih površin.
14. člen
(ulično omrežje)
Osnovno ulično omrežje tvorijo vzdolžne in prečne ulice/lokalne ceste:
– vzdolžna cesta 1, 2, 3, 4
– prečna cesta A, B, C
– cesta na Orlek
Glede na možno združevanje gradbenih parcel se ulična mreža lahko skrči.
Minimalni obseg ulične/cestne mreže tvorijo:
– prečna cesta A ali C in Cesta na Orlek
– vzdolžni cesti 1 in 4.
Dopustna je opustitev naslednjih ulic/cest:
– prečna cesta B na odseku od vzdolžne ceste 1 do vzdolžne ceste 4,
– prečna cesta C ali prečna A od vzdolžne ceste 1 do vzdolžne ceste 4 (ena od teh dveh mora ostati)
– vzdolžna cesta 2 in 3.
Ulično omrežje poslovne cone se navezuje na obstoječe in planirano ulično omrežje Suhozemnega terminala Sežana ter na pričakovano preureditev prometnega omrežja ob mednarodnem mejnem prehodu. Dopustna so manjša odstopanja od grafično določenih osi ulic, tako da se osi prilagodijo obstoječim osem cest Suhozemnega terminala. Os ceste na Orlek sovpada z osjo prečne ceste, ki je bila planirana že v ZN za Suhozemni terminal Sežana.
Širine ulic, ki jih omejujo regulacijske linije so:
– vzdolžne ulice/ceste  20 m
– prečne ulice/ceste   14 m
– Cesta na Orlek     18 m.
Širina dela uličnega prostora nove Partizanske ceste v območju OLN je določena z zelenim pasom v širini 12 m (ureditvene enote Z1 do Z3).
15. člen
(nivelete ulic)
Nivelete ulic so določene z višinskimi kotami presečišč osi cest (T) in so opisane v grafičnem prikazu (karta 05). Višine točk (T) so izhodišče za niveletno ureditev uličnega omrežja in gradbenih parcel. Dopustna so manjša odstopanja od določenih višinskih točk, če se s tem doseže ustreznejša niveletna ureditev.
16. člen
(gradbene parcele)
(1) OLN določa 12 ureditvenih enot oziroma gradbenih parcel za graditev objektov: A 1,2,3; B 1,2,3; C1, 2, 3, in D1, 2, 3,.
(2) Gradbena parcela je sestavljena iz stavbišča in iz funkcionalnega zemljišča.
(3) Gradbene parcele morajo zagotavljati normalno uporabo in vzdrževanje objektov z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem, dostopom, komunalnimi in energetskimi priključki.
(4) Manipulacijske, parkirne površine in druge ureditve za rabo osnovnega objekta se uredijo na funkcionalnem zemljišču gradbene parcele, lahko pa tudi na stavbišču.
(5) Dovozi na gradbene parcele se lahko uredijo iz vzdolžnih cest.
(6) Za objekte proizvodnih dejavnosti mora biti dovoz na gradbeno parcelo širok najmanj 6 m.
17. člen
(delitev in združevanje gradbenih parcel)
1. Gradbene parcele se lahko združujejo ali delijo, ob upoštevanju vseh določb tega OLN.
2. OLN določa osnovno shemo gradbenih parcel z grafičnim prikazom na karti 05 umestitev načrtovane ureditve v prostor – regulacijska karta.
3. Osnovne možnosti kombiniranja, delitve in združevanja gradbenih parcel so prikazane na karti 09 načrt parcelacije – sheme gradbenih parcel.
4. Možne so nadaljne podrobnejše delitve osnovnih gradbenih parcel (ureditvenih enot), ki morajo obvezno potekati v smeri S – J.
5. Dostopi na gradbene parcele morajo biti iz vzdolžnih cest. Dostopi iz prečnih cest na parcele niso dopustni.
6. Možno je tudi združevanje gradbenih parcel (ureditvenih enot A, B, C, D) pod pogojem, da so planirane ceste prečna A ali C in cesta na Orlek, ter vzdožna 1 in vzdolžna 4 obvezne in javno dostopne.
18. člen
(odmiki objektov)
Ob delitvi osnovnih gradbenih parcel (ureditvenih enot A, B, C in D) na manjše lastniške parcele mora biti odmik objektov nad in pod zemljo min. 4m od sosednje parcelne meje.
1.2 GRADITEV
19. člen
(gradnja platoje)
Gradnja v območju OLN se izvede z izravnavo in nasutjem obstoječega terena v enoten plato, ki bo prilagojen niveletam cest. Višinske kote cest so določene v grafičnem prikazu: Karta 05 umestitev načrtovane ureditve v prostor – regulacijska karta in karti 06 Prometna ureditev.
20. člen
(gradnja objektov)
1. Osnovne pogoje za graditev objektov določata gradbena meja in gradbena linija.
2. Tlorisna površina objektov na nivoju urejenega terena (prostori pritličja) lahko obsega do 80% območja stavbišča.
3. Tlorisni gabariti objektov niso določeni in se lahko izvedejo v skladu z interesi investitorjev in potrebami programov in dejavnosti. Podrobneje se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, ob upoštevanju vseh določb tega OLN.
4. Tlorisna površina podzemnih kleti je lahko večja od stavbišča, ob upoštevanju pogoja 4 m oddaljenosti stene kleti od RL ali od sosednje lastniške parcele. S soglasjem lastnikov je možno združevanje kleti na dveh ali več lastniških parcelah.
5. Kota urejenih tal pritličja mora biti prilagojena koti ulice.
6. Maksimalni vertikalni gabarit objektov je 15 m s posameznimi arhitekturnimi poudarki do višine 20 m.
7. Posamezni deli objektov, kot so pomoli, nadstrešnice, nadstreški, mostovi in podobno, lahko nad višino 4,80 m nad koto pritličja segajo preko gradbene meje in gradbene linije.
8. Dopustne so povezave dveh ali več objektov z mostovi ali zaprtimi pasažami ali drugimi stavbnimi elementi tudi nad uličnim prostorom nad višino 4,80 m.
9. Gradbene parcele je dopustno ograjevati. Ograje zemljišč se praviloma postavlja na regulacijsko linijo, dopustni pa so tudi odmiki v globino parcele.
V. PROMETNA UREDITEV
21. člen
(prometne povezave)
Območje OLN se na severu prometno navezuje na planirani podaljšek Partizanske ceste, ki poteka v koridorju obstoječe kamionske ceste vendar na višji niveleti, ki omogoča nivojsko napajanje poslovne cone. Nova Partizanska cesta poteka izven meje območja urejanja z OLN (ni predmet tega OLN).
Na vzhodu se prometno omrežje poslovne cone povezuje z obstoječimi cestami Suhozemnega terminala Sežana.
Obstoječa lokalna cesta na Orlek se preuredi v skladu z OLN.
V 10 m pasu ob državni meji je dopustno urediti pot za hojo in vožnjo s terenskimi vozili.
22. člen
(notranja prometna ureditev)
Javno prometno omrežje se v območju OLN izvede v koridorjih ulic, ki so grafično določene z RL.
23. člen
(ulični profili)
(1) Elementi uličnih profilov so:
     profil 1: vzdolžne ceste v širini 20 m:
      – zelenica 2 m
      – pločnik 2 m
      – vzdolžno parkiranje 2,5 m
      – vozišče 2 x 3,5 m
      – vzdolžno parkiranje 2,5 m
      – pločnik 2 m
      – zelenica 2 m
    profil 2: prečne ceste v širini 14 m:
      – zelenica 1,5 m
      – pločnik 2 m
      – vozišče 2 x 3,5 m
      – pločnik 2 m
      – zelenica 1,5 m
    profil 3: Cesta na Orlek v širini 18 m:
      – pločnik 2 m
      – zelenica 2 m
      – kolesarska steza 1,5 m
      – vozišče 2 x 3,5 m
      – kolesarska steza 1,5 m
      – zelenica 2 m
      – pločnik 2 m.
 
+-------------------------+---------------+---------------+------------------+
|   Oznaka območja   | Naziv območja |Oznaka prečnega| Širina uličnih |
|podrobnejše namenske rabe|        |  profila  |  profilov v m  |
+-------------------------+---------------+---------------+------------------+
|      LC 1     |vzdolžnacesta1 |    p1   |    20 m    |
+-------------------------+---------------+---------------+------------------+
|      LC 2     |vzdolžna cesta |    p1   |    20 m    |
|             |2       |        |         |
+-------------------------+---------------+---------------+------------------+
|      LC 3     |vzdolžna cesta |    p1   |    20 m    |
|             |3       |        |         |
+-------------------------+---------------+---------------+------------------+
|      LC 4     |vzdolžna cesta |    p1   |    20 m    |
|             |4       |        |         |
+-------------------------+---------------+---------------+------------------+
|      LC 5     |prečna cesta A |    p2   |    14 m    |
+-------------------------+---------------+---------------+------------------+
|      LC 6     |prečna cesta B |    p2   |    14 m    |
+-------------------------+---------------+---------------+------------------+
|      LC 7     |cesta na Orlek |    p3   |    18 m    |
+-------------------------+---------------+---------------+------------------+
|      LC 8     |prečna cesta C |    p2   |    14 m    |
+-------------------------+---------------+---------------+------------------+
24. člen
Izhodiščne točke za niveletno ureditev območja so na kotah krožišč in so določene v grafičnih prikazih.
25. člen
(ureditve dostopov)
(1) Dostopi na gradbene parcele morajo biti urejeni iz vzdolžnih cest. Dostopi iz prečnih cest na parcele niso dopustni.
(2) Dostopi morajo biti odmaknjeni od križišča najmanj 50m. Na odsekih vzdolžnih cest od prečne ceste A do prečne B in od prečne B in cesto na Orlek so dopustni največ trije priključki.
(3) Priključki na vzdolžne ceste morajo biti izvedeni tako, da se pri tem zagotavlja prometna varnost.
(4) Priključki iz parcel, ki so ograjene, morajo biti izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila izven površine ceste.
(5) Meteorne vode iz dovozov morajo biti zajete na parcelni meji pred priključkom na lokalno cesto, tako da meteorne vode ne vplivajo na odvodnjavanje na cesti.
26. člen
(mirujoči promet)
(1) Parkirišča za dejavnosti je potrebno praviloma zagotoviti na lastni gradbeni parceli.
(2) Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za popravila avtomobilov ipd.) ali pa so potrebne manjše deponije, je potrebno zagotoviti parkirne prostore oziroma deponije na funkcionalnem zemljišču pri objektu, na skupnem funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj ali pogodbeno na drugem zemljišču. Parkirišča morajo biti locirana ob objektu ali za njim, kadar to dopuščajo prostorske možnosti.
27. člen
Za izračun potrebnega števila parkirišč veljajo naslednja merila:
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|– poslovni prostori,   |1 PM/30m2 neto površine              |
|uprava (pisarne)     |                         |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|– poslovni prostori,   |1 PM/20m2 neto površine              |
|uprava delo s strankami |                         |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|– trgovina        |1 PM/30m2 koristne/prodajne površine oziroma min. |
|             |2PM na posamezen lokal/trgovino v primeru     |
|             |posamične lokacije                |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|– gostinstvo       |1 PM/ 4 sedeže in 1PM/m1 točilnega pulta oziroma |
|             |najmanj 5PM na posamezen lokal          |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|– športno rekreacijske  |1 PM/50 m2 in 1PM/10-15 obiskovalcev       |
|dvorane         |                         |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|– obrt, storitve,    |1 PM/50-70 m2 neto površine ali 1PM/3 zaposlene  |
|proizvodnja       |                         |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|– skladišča       |1 PM/80-100m2 neto površine ali 1PM/3 zaposlene  |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|– servis motornih vozil |6 PM/1 popravljalno mesto             |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|– avtopralnice      |5 PM/1 pralno mesto                |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
Pri objektih oziroma prostorih z javno funkcijo je treba vsaj 5% parkirišč urediti za potrebe funkcionalno oviranih oseb oziroma min. 1PM v primeru posamične lokacije parkirišča.
28. člen
Na parkiriščih s kapaciteto nad 20 parkirnih mest je obvezno na vsakih 6 parkirnih mest zasaditi drevo.
VI. KOMUNALNA IN ENERGETSKA UREDITEV
29. člen
(skupne določbe)
(1) Javna gospodarska infrastruktura v OLN obsega vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, elektro omrežje, javno razsvetljavo, plinovod ter telekomunikacijsko omrežje.
(2) Javna gospodarska infrastruktura se uredi znotraj uličnega profila.
(3) V vsaki ureditveni enoti od A1 do D3 je varovana površina za možno postavitev transformatorske postaje v velikosti 5x7m. Potrebnost postavitve nove TP v posamezni ureditveni enoti presodi upravljalec elektrooskrbe glede na projektirane obremenitve v posamezni ureditveni enoti. V primeru, da v posamezni ureditveni enoti ni potrebno postaviti transformatorske postaje, se rezervat lahko opusti.
(4) Komunalni in energetski vodi se razporedijo v skladu z grafičnim prikazom na karti 07 načrt komunalne in energetske ureditve M1:1000.
(5) Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na javno omrežje za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo in plinovodno omrežje.
(6) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljalcev omrežij. Tehnični elementi, vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
(7) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in lokacij objektov zaradi ustreznejših rešitev, racionalnejše izrabe prostora in etapnega izvajanja lokacijskega načrta.
30. člen
(vodovod)
(1) Vodovodno omrežje območja OLN se priključuje na javno vodovodno omrežje.
(2) Na priključni vodovod je vezano hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti.
(3) Posamezni objekti se priključujejo na javno omrežje vodovoda pod pogoji upravljalca omrežja.
31. člen
(kanalizacija)
(1) Kanalizacija je načrtovana v prostoru javnih cest v ločenem sistemu: kanal za fekalne odpadne vode in jaški za meteorne vode.
(2) Posamezni objekti se priključujejo na javno omrežje kanalizacije pod pogoji upravljalca omrežja.
32. člen
(elektrika)
(1) Električno omrežje območja OLN se izvede v kabelski kanalizaciji.
(2) Predviden je novi kablovod 20kV s transformatorskimi postajami, ki se povezujejo v zanko med TP carinska cona in TP carinska cona 2 Suhozemnega terminala Sežana.
(3) V kabelski kanalizaciji se poleg srednjenapetostnega kabla položijo še dodatne zaščitne cevi za izvedbo ulične razsvetljave in za polaganje elektrokablov za napajanje porabnikov na napetostnem nivoju 0,4kV.
(4) Posamezni objekti se priključujejo na javno električno omrežje pod pogoji upravljalca omrežja.
33. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Telefonsko omrežje se ureja s sistemom kabelske kanalizacije z navezavo na obstoječe omrežje iz smeri Suhozemnega terminala Sežana.
(2) Posamezni objekti se priključujejo na telefonsko omrežje pod pogoji upravljalca omrežja.
34. člen
(plinovod)
(1) Plinovodno omrežje se priključi na plinsko postajo Sežana v območju Suhozemnega terminala Sežana.
(2) Posamezni objekti se priključujejo na plinovodno omrežje pod pogoji upravljalca omrežja.
35. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Zbirna in odvzemna mesta za komunalne odpadke morajo biti zagotovljena v objektu ali na funkcionalnem zemljišču gradbene parcele.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
36. člen
(varstvo tal in voda)
(1) Vse objekte je potrebno priključiti na vodovod in na kanalizacijo za odvod odpadne vode in na čistilno napravo.
(2) Prometne in manipulacijske površine, parkirišča in zunanja skladišča morajo biti asfaltirana ali tlakovana, obrobljena z dvignjenimi robniki in odvodnjavana preko lovilcev olj v meteorne ponikovalne jaške.
(3) Iz projektne dokumentacije mora biti razvidna ustrezna zunanja ureditev z dispozicijo in dejavnostjo posameznih objektov ter pripadajočo komunalno infrastrukturo. V primeru, da projektna dokumentacija teh podatkov ne vsebuje, naj se pred vsakim posegom pridobi vodno soglasje.
37. člen
(varstvo zraka)
Pri načrtovanju objektov in dejavnosti je upoštevati dopustne vrednosti emisij, izpustov v zrak v skladu z veljavnimi predpisi.
38. člen
(varstvo pred hrupom)
V območjih so dopustni posegi in dejavnosti, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV. območje dopuščajo predpisi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
39. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju urejanja z OLN so evidentirana območja ohranjanja narave, ki se varujejo na podlagi veljavnih predpisov za ohranjanje narave.
(2) Na območju OLN se nahaja kraška jama Brgevka, ki je izločena iz območja posegov in se jo prezentira v urejenem parku.
40. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju urejanja z OLN ni evidentiranih območij ali objektov kulturne dediščine, ki se varujejo na podlagi veljavnih predpisov za varstvo kulturne dediščine.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
41. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri urejanju in poseganju v prostor je upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotavljati:
– pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja
– potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Pri načrtovanju požarne varnosti objektov in območja upoštevati krajevne geološke in klimatske razmere na Krasu.
(3) Osnovno omrežje za varnost in intervencijo tvorijo prečna cesta A ali C in Cesta na Orlek ter vzdolžni cesti 1 in 4.
IX. NAČRT PARCELACIJE
42. člen
(načrt parcelacije)
Načrt parcelacije je prikazan v grafični prilogi.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
43. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta so:
odstranitev dreves, izgradnja platojev in dovozne ceste ter komunalne in energetske infrastrukture, ureditve in ukrepi za ohranjanje narave in varstvo okolja, izgradnja objektov in zunanje ureditve.
(2) Pred posekom gozdnega drevja je treba vse drevje označiti in evidentirati. Označitev in evidentiranje opravi revirni gozdar.
(3) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo ločeno ali sočasno. Objekti in ureditve za ohranjanje narave morajo biti dokončno urejene v prvi etapi.
(4) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom, se na ureditvenem območju ohranja sedanja namembnost prostora.
XI. KONČNE DOLOČBE
44. člen
S sprejetjem tega OLN se razveljavlja zahodni del Zazidalnega načrta Terminal Sežana (Uradni list RS, št. 1/97, 63/97, 32/02, 39/00, 43/04, 43/06) za območja z oznakami D16, E17, 23, 24, 21.
45. člen
(1) Prostorski izvedbeni akt “OLN za poslovno cono Sežana JZ” je na ogled na Občini Sežana.
(2) Izpisek iz prostorskega izvedbenega akta se imenuje “lokacijska informacija”. Na podlagi lokacijske informacije se pripravljajo projekti graditve za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma izvaja graditev enostavnih objektov za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno.
46. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
47. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2006-15
Sežana, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti