Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

98. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Ruske federacije, stran 1469.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO
REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO RUSKE FEDERACIJE
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Ruske federacije, podpisan v Moskvi 31. maja 2006.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO RUSKE FEDERACIJE
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo Ruske federacije, v nadaljevanju pogodbenika,
izhajajoč iz razvijanja obstoječih dvostranskih odnosov med državama, ki temeljijo na vzajemnosti in spoštovanju interesov,
upoštevaje Deklaracijo o prijateljskih odnosih in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo z dne 12. septembra 2002,
z namenom, da podpirata stike med oboroženimi silami Republike Slovenije in oboroženimi silami Ruske federacije,
soglašata z naslednjim:
1. člen
Področja sodelovanja
Pogodbenika razvijata sodelovanje na teh temeljnih področjih:
– izmenjava mnenj, izkušenj in informacij o zadevah, ki so v obojestranskem interesu, in o vprašanjih sodelovanja z namenom krepitve medsebojnega zaupanja in mednarodne varnosti;
– izmenjava izkušenj na področju mirovne dejavnosti;
– razvijanje stikov na področju topografije, kartografije, vojne zgodovine, vojaškega zdravstva, kulture in športa;
– druga področja sodelovanja na podlagi soglasja med pogodbenikoma.
2. člen
Oblike sodelovanja
Pogodbenika uresničujeta sodelovanje na področjih iz 1. člena tega sporazuma, kot sledi:
– uradni in delovni obiski vodilnih predstavnikov ministrstev za obrambo ter visokih častnikov oboroženih sil Republike Slovenije in oboroženih sil Ruske federacije;
– izmenjava delegacij na različnih ravneh;
– sodelovanje na vojaških vajah in prisotnost na njih v vlogi opazovalcev;
– posvetovanja in izmenjava izkušenj;
– medsebojno vabljenje na konference, seminarje in simpozije;
– določanje, usklajevanje in organizacija skupnih aktivnosti v skladu s področji iz 1. člena tega sporazuma;
– srečanja skupnih delovnih skupin, ustanovljenih zaradi reševanja konkretnih vprašanj vojaškega sodelovanja
– in druge oblike sodelovanja na podlagi soglasja med pogodbenikoma.
3. člen
Posamezni dogovori
Za uresničevanje posameznih področij sodelovanja v okviru tega sporazuma lahko pogodbenika sklepata posamezne dogovore.
4. člen
Delovne skupine
Pogodbenika lahko ustanavljata delovne skupine z namenom, da se uskladijo in pripravijo aktivnosti vojaškega sodelovanja.
Če je to potrebno, pogodbenika določita sestavo in način dela teh skupin s posameznimi protokoli, ki jih podpišeta pooblaščena predstavnika pogodbenikov.
5. člen
Načrti sodelovanja
Pogodbenika izvajata sodelovanje na podlagi letnih načrtov sodelovanja, ki določajo konkretne aktivnosti sodelovanja, datume in kraje njihove izvedbe ter število udeležencev.
Delovne skupine pogodbenikov pripravijo letne načrte sodelovanja za vsako naslednje koledarsko leto po predhodni izmenjavi predlogov, poslanih do 1. novembra prejšnjega leta.
Po uskladitvi letnih načrtov sodelovanja jih podpišeta pooblaščena predstavnika pogodbenikov.
6. člen
Finančne določbe
Pri izvajanju aktivnosti, predvidenih z letnim načrtom sodelovanja, pogodbenika izhajata iz tega:
– pogodbenik pošiljatelj poravna potne stroške, povezane s prevozom do predhodno dogovorjenega kraja v državi pogodbenika sprejemnika in nazaj, ter stroške službene poti;
– pogodbenik sprejemnik zagotovi plačilo vseh stroškov prevoza, povezanih s potovanjem oseb pogodbenika pošiljatelja na ozemlju svoje države ter stroškov, povezanih z namestitvijo, prehrano in organizacijo drugih aktivnosti, kot so kulturne, pa tudi stroškov za nujno zdravstveno pomoč, pri čemer mora stroške, povezane z vrnitvijo osebe, ki je potrebovala zdravljenje, na ozemlje njene države, poravnati pogodbenik pošiljatelj;
– pogodbenik sprejemnik ne nadomesti stroškov nezgodnega zavarovanja osebam pogodbenika pošiljatelja;
– kadar je v delegaciji več kot 5 oseb ali obisk poteka zunaj usklajenega letnega načrta sodelovanja, se pogodbenika dogovorita o načinu plačevanja stroškov;
– stroške aktivnosti, ki se izvajajo v interesu enega pogodbenika, poravna zainteresirani pogodbenik, če se pogodbenika nista dogovorila drugače.
7. člen
Varovanje podatkov
Podatki, pridobljeni v okviru tega sporazuma, se uporabljajo izključno za namene tega sporazuma. Pogodbenika se lahko predhodno dogovorita o nujnosti varovanja določenih informacij o sodelovanju.
Pogodbenika določita tajnost podatkov, poslanih za uresničevanje tega sporazuma ali nastalih med sodelovanjem. Ti podatki se varujejo v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenikov.
Pogodbenika omejita število oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov drugega pogodbenika. Pošiljanje tajnih podatkov med pogodbenikoma poteka dokumentirano v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenikov.
Pogodbenik ne bo brez predhodnega pisnega soglasja drugega pogodbenika poslal tretji strani podatkov, pridobljenih ali skupaj pripravljenih med izvajanjem tega sodelovanja na podlagi tega sporazuma.
Pogodbenika sta upravičena do postavljanja pogojev dodatnega varovanja poslanih podatkov, ki so za drugega pogodbenika zavezujoči, če to ni v neskladju z notranjo zakonodajo.
Predstavnikom pogodbenikov se dovoli vstop v vojaške objekte ali vojaškoindustrijska podjetja v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenikov.
Način izmenjave podatkov, ki v Ruski federaciji veljajo za državno skrivnost ali zaupne podatke, v Republiki Sloveniji pa za tajne podatke, kot tudi ukrepi za njihovo varovanje, se določijo s posebnim medvladnim sporazumom, sklenjenim pred pošiljanjem teh podatkov.
8. člen
Reševanje sporov
Nesoglasja, ki lahko nastanejo pri razlagi in izvajanju tega sporazuma, pogodbenika rešujeta z medsebojnimi posvetovanji in pogajanji.
9. člen
Končne določbe
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega obvestila, s katerim se pogodbenika pisno obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni postopki za začetek njegove veljavnosti.
Ta sporazum se sklene za pet let. Njegova veljavnost se samodejno podaljšuje za naslednje petletno obdobje, če en pogodbenik najmanj 6 mesecev pred potekom tega obdobja pisno ne obvesti drugega pogodbenika, da namerava odpovedati sporazum. Ob prenehanju veljavnosti tega sporazuma določbe 7. člena tega sporazuma veljajo še naprej, če se pogodbenika nista dogovorila drugače.
Sklenjeno v Moskvi dne 31. maja 2006 v dveh izvodih v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Karl Erjavec l.r.
 
Za Ministrstvo za obrambo
Ruske federacije
Jurij Balujevski l.r.
С О Г Л А Ш Е Н И Е
МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИЯ И МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Министерство обороны Республики Словения и Министерство обороны Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
исходя из развития существующих двусторонних отношений между обоими государствами на основе взаимности и уважения интересов,
руководствуясь Декларацией о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Словенией и Российской Федерацией от 12 сентября 2002 года,
имея целью поддержание связей между Вооруженными Силами Республики Словения и Вооруженными Силами Российской Федерации,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Направления сотрудничества
Стороны развивают сотрудничество в следующих основных направлениях:
обмен мнениями, опытом и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по вопросам сотрудничества в целях укрепления взаимного доверия и международной безопасности;
обмен опытом миротворческой деятельности;
развитие связей в области топографии, картографии, военной истории, военной медицины, культуры и спорта;
другие направления сотрудничества по взаимному согласованию Сторон.
Статья 2
Формы сотрудничества
Реализацию указанных в статье 1 настоящего Соглашения направлений сотрудничества Стороны осуществляют в следующих формах:
официальные и рабочие визиты руководителей министерств обороны и руководящего состава Вооруженных Сил Республики Словении и Вооруженных Сил Российской Федерации;
обмен делегациями различного уровня;
участие в военных учениях и присутствие на них в качестве наблюдателей;
консультации и обмен опытом;
взаимное приглашение на конференции, семинары и симпозиумы;
определение, согласование и проведение совместных мероприятий в соответствии с направлениями, предусмотренными в статье 1 настоящего Соглашения;
встречи совместных рабочих групп, создаваемых для решения конкретных вопросов военного сотрудничества;
и других формах сотрудничества по взаимному согласованию Сторон.
Статья 3
Отдельные договоры
Для реализации отдельных направлений сотрудничества в рамках настоящего Соглашения Стороны могут заключать отдельные договоры.
Статья 4
Рабочие группы
Для согласования и подготовки мероприятий военного сотрудничества Стороны могут создавать рабочие группы.
Состав и порядок деятельности рабочих групп определяются Сторонами, при необходимости, отдельными протоколами, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.
Статья 5
Планы сотрудничества
Стороны осуществляют сотрудничество на основе годовых планов сотрудничества, определяющих конкретные мероприятия сотрудничества, сроки и места их проведения, а также количество участников.
Разработка планов на каждый последующий календарный год осуществляется рабочими группами Сторон после предварительного обмена предложениями, направляемыми до 1 ноября предшествующего года.
После согласования годовые планы сотрудничества подписываются уполномоченными представителями Сторон.
Статья 6
Финансовые положения
При выполнении мероприятий, предусмотренных годовым планом сотрудничества, Стороны исходят из следующего:
направляющая Сторона принимает на себя транспортные расходы, связанные с проездом до заранее оговоренного места в государстве приглашающей Стороны и обратно, расходы по командированию;
принимающая Сторона обеспечивает оплату всех транспортных расходов, связанных с перемещением по территории своего государства лиц, командируемых направляющей Стороной, расходов по размещению, питанию и организации других мероприятий, в том числе культурных, а также неотложной медицинской помощи, при этом расходы, связанные с возвращением нуждающегося в лечении на территорию своего государства, возлагаются на направляющую Сторону;
принимающая Сторона не возмещает расходов, связанных со страхованием от несчастного случая лиц направляющей Стороны;
в тех случаях, когда состав делегации превышает 5 человек или визит осуществляется вне согласованного годового плана сотрудничества порядок оплаты расходов определяется Сторонами на основе отдельных договоренностей;
оплата расходов на мероприятия, проводимые в интересах одной из Сторон, производится заинтересованной в его проведении Стороной, если Стороны не договорились об ином.
Статья 7
Защита информации
Информация, передаваемая в рамках настоящего Соглашения, используется исключительно в его целях. Стороны могут предварительно договориться о необходимости сохранения в тайне определенных сведений о сотрудничестве.
Стороны устанавливают конфиденциальность информации, передаваемой в целях реализации настоящего Соглашения или являющейся результатом его выполнения. Такая информация обеспечивается защитой в соответствии с национальным законодательством Сторон.
Стороны ограничивают количество лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации другой Стороны. Передача конфиденциальной информации между Сторонами оформляется документально в соответствии с национальным законодательством Сторон.
Ни одна из Сторон не будет без предварительного письменного согласия другой Стороны передавать третьей стороне информацию, полученную или совместно разработанную в ходе данного сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.
Каждая Сторона имеет право устанавливать условия по дополнительной защите передаваемой информации, обязательные для исполнения другой Стороной, если это не противоречит национальному законодательствун.
Допуск представителей Сторон на военные объекты или предприятия военно-промышленного комплекса производится в порядке, установленном национальным законодательством Сторон.
Порядок обмена информацией, которая в Российской Федерации отнесена к государственной тайне или конфиденциальной информации, а в Республике Словения – к секретной информации, а также меры по ее защите определяются отдельным межправительственным соглашением, заключенным до передачи такой информации.
Статья 8
Разрешение споров
Разногласия, которые могут возникнуть при толковании и реализации настоящего Соглашения, Стороны решают путем взаимных консультаций и переговоров.
Статья 9
Заключительные положения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие автоматически продлевается на последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего срока не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. В случае прекращения действия настоящего Соглашения положения статьи 7 настоящего Соглашения остаются в силе, если Стороны не договорятся об ином.
Совершено в Москвe 31 мая 2006 года в двух экземплярах, каждый на русском и словенском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Министерство обороны
Республики Словения
Карл Эрьявец
 
За Министерство обороны
Российской Федерации
Юрий Балуевский
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-52/2006
Ljubljana, dne 24. avgusta 2006
EVA 2006-1811-0140
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti