Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4390. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec (skrajšani postopek), stran 10436.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec (skrajšani postopek)
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA ter roki za posamezne faze priprave.
2. člen
ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti s pogojem izdelave IPA. Obravnavana zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja-Lahovna po projektu Prostorski ureditveni pogoji za območje Lokrovec in so opredeljena kot kmetijska.
3. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec (proj. št. 81/86 Razvojni center Celje – TOZD PLANIRANJE; Uradni list SRS, št. 36/88, in Uradni list RS, št. 70/95, 21/02 ter 29/06) je sprememba v veljavnem IPA opredeljenega kmetijskega zemljišča v stavbišče, kot je opredeljeno po prostorskih sestavinah Celjskega prostorskega plana in določitev pogojev urejanja na njem ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.
Ker nameravana prostorska ureditev ne spreminja osnovne namenske rabe prostora in ne ogroža naravnih vrednot ter se nanaša na prostorsko umestitev treh stanovanjskih objektov, za katere ni potrebna presoja vplivov na okolje ter tudi sicer bistveno ne vpliva na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se postopek sprejemanja Sprememb in dopolnitev PUP za območje Lokrovec vodi po skrajšanem postopku.
4. člen
ureditveno območje IPA
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je območje zemljišč s parcelnimi št. 852/22, 852/23, 852/17, 852/16, 852/5, 852/24 in 852/25 k.o. Ostrožno.
5. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo lastnika zemljišča Gamen d.o.o., Pristava 23, 3253 Pristava pri Mestinju, ki je tudi naročnik izdelave sprememb in dopolnitev PUP.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo IPA so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje)
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje)
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu s 34. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni (skrajšani postopek).
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP (osnutek IPA, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
V kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Prostorski ureditveni pogoji za območje Lokrovec (proj. št. 81/86 RC Planiranje in proj. št. 231/93 Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje; Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna – Uradni list SRS, št. 36/88, in Uradni list RS, št. 70/95, 21/02 ter 29/06).
7. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju ZUreP-1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). IPA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki.
8. člen
navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen
faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS.
(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi grafične podloge za pridobitev smernic).
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu s 34. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za namen javne razgrnitve.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Krajevni skupnosti Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 15 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev PUP in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 15 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev IPA zagotovi pobudnik.
11. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev IPA začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-0012/2006-4200 MGM
Celje, dne 22. septembra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti