Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4410. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2006, stran 10459.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 24. seji dne 28. septembra 2006 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2006
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05, 32/06 in 62/06) tako, da se glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2006 je določen v naslednjem obsegu:
-----------------------------------------------------------------------------
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------------
 Skupina/Podskupina kontov                   Proračun leta
                                     2006
-----------------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              2.202.737
 70 DAVČNI PRIHODKI                        1.124.328
   700 Davki na dohodek in dobiček                 826.459
   703 Davki na premoženje                     172.875
   704 Domači davki na blago in storitve              124.994
   706 Drugi davki                            0
 71 NEDAVČNI PRIHODKI                        318.920
   710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja         44.856
   711 Takse in pristojbine                      2.983
   712 Denarne kazni                         2.646
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             13.750
   714 Drugi nedavčni prihodki                   254.685
 72 KAPITALSKI PRIHODKI                        10.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč                 10.000
 73 PREJETE DONACIJE                          2.043
   730 Prejete donacije iz domačih virov               2.043
   731 Prejete donacije iz tujine                     0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI                       747.446
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih         747.446
   institucij
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)               3.442.303
 40 TEKOČI ODHODKI                          661.443
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih              150.766
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          25.459
   402 Izdatki za blago in storitve                 403.203
   403 Plačila domačih obresti                    4.000
   409 Rezerve                            78.015
 41 TEKOČI TRANSFERI                         984.622
   410 Subvencije                             0
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom           473.458
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       77.635
   413 Drugi domači transferi                    433.529
   414 Tekoči transferi v tujino                     0
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     1.668.971
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             1.668.971
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                     127.267
   431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso      62.595
   proračunski uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom       64.672
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                 –1.239.566
   (I. – II.)
-----------------------------------------------------------------------------
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------
 Skupina/Podskupina kontov                   Proračun leta
                                     2006
-----------------------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH     513.283
   DELEŽEV (750+751+752)
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. D.         513.283
   750 Prejeta vračila danih posojil                 12.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 501.283
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                  0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV           0
   (440+441+442+443)
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV             0
   440 Dana posojila                           0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb              0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   443Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in         0
   drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     513.283
   DELEŽEV (IV. – V)
-----------------------------------------------------------------------------
 C. RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------
 Skupina/Podskupina kontov                   Proračun leta
                                     2006
-----------------------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     550.000
 50 ZADOLŽEVANJE                           550.000
   500 Domače zadolževanje                     550.000
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                    33.901
 55 ODPLAČILA DOLGA                          33.901
   550 Odplačila domačega dolga                   33.901
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU             –210.184
   (I. + IV. + VII. -II. – V – VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII—VIII.)                 516.099
   XI. NETO FINANCIRANJE                     1.239.566
   (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
   X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE PRETEKLEGA LETA 31. 12.    210.184
-----------------------------------------------------------------------------
Pregled odhodkov proračuna, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami, je priloga k temu odloku.«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 40301-2/05
Laško, dne 28. septembra 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti