Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4412. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, stran 10463.

Na podlagi 6. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) ter 24. člena v povezavi z 10. členom Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01) izdajam
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Splošnih pogojih poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02, 52/03, 136/04, 44/05 in 87/05) se v drugem stavku prvega odstavka 1. člena črtata besedi »in socialnih«.
V drugem odstavku 1. člena se črta prva alineja, dosedanja peta alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– merila za dodelitev upravičencev do bivalnih enot,«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se v oklepaju za navedbo uradnega lista 14/04 besedica »in« nadomesti z vejico, za navedbo uradnega lista 34/04 pa se doda »in 62/06«.
3. člen
V drugem stavku prvega odstavka 6. člena se na koncu stavka doda besedilo, ki se glasi: »in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana«.
V drugem odstavku 6. člena se v prvem stavku za besedo »člena« doda besedilo, ki se glasi: », ki izpolnjujejo pogoje za dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in niso zavezanci za plačilo varščine in lastne udeležbe,«.
Za drugim odstavkom 6. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek. Nov tretji odstavek se glasi:
»Poleg meril iz prejšnjih odstavkov tega člena se pri dodelitvi bivalne enote upošteva še merilo stanovanjske površine na število družinskih članov, in sicer glede na razpoložljive možnosti sklada praviloma:
– za 1 člana do 12 m2,
– za 2 člana od 13 do 16 m2,
– za 3 člane od 17 do 24 m2,
– za 4 člane od 25 do 32 m2,
– za 5 članov od 33 do 40 m2 stanovanjske površine.
Zaradi zdravstvenih razmer in v drugih utemeljenih primerih je ta površina lahko tudi večja.«.
Nov četrti odstavek se glasi:
»Direktorica imenuje strokovno komisijo, katere člani so poleg predstavnikov Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana tudi predstavniki centrov za socialno delo, Službe za pobude meščanov Mestne občine Ljubljana in Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana. Strokovna komisija na podlagi oblikovanih kriterijev preuči utemeljenost vlog upravičencev za dodelitev bivalnih enot in ugotovi, kdo od upravičencev je v najtežji socialni stiski ter se ga ob upoštevanju prostorskih možnosti prioritetno reši. Preuči tudi, ali se pred napovedano deložacijo uporabnikom stanovanj zaradi socialnih stisk zagotovi bivalna enota.«.
4. člen
V 10. členu se v oklepaju za besedo »št.« navede »24/06 – uradno prečiščeno besedilo« in črta »80/99«.
5. člen
V prvem odstavku 18.h člena se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. če gre za dosego javne koristi skladno s pogoji iz soglasij dobaviteljev komunalnih, energetskih in elektronskih komunikacijskih storitev.«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0603-4392/06-28/2
Ljubljana, dne 27. septembra 2006
Direktorica
Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana
Jožka Hegler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti