Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4327. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Sklepi

4356. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Lvovu
4357. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Lvovu
4358. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Hong Kongu

MINISTRSTVA

4359. Pravilnik o merilih za določitev števila delovnih mest sodnega osebja
4360. Pravilnik o merilih pri določanju števila sodniških mest
4361. Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
4362. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov

USTAVNO SODIŠČE

4328. Odločba o razveljavitvi dela sedmega odstavka 2.a člena Zakona o vojnih veteranih, ki se glasi: »oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih«
4329. Odločba o razveljavitvi dela šestega odstavka 2. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper ter o zavrnitvi in zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
4330. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4331. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4332. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Mariboru
4333. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 158/2005 z dne 11. 10. 2005 in vrnitvi zadeve v novo odločanje

OBČINE

Celje

4334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
4335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb
4336. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v K. O. Medlog

Gornji Petrovci

4337. Statut Občine Gornji Petrovci

Kočevje

4338. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
4339. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja

Sveta Ana

4340. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sveta Ana

Škocjan

4341. Statut Občine Škocjan (uradno prečiščeno besedilo)

Škofja Loka

4342. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

4343. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006

Tabor

4344. Pravilnik o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor

Zagorje ob Savi

4345. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006
4355. Odlok o urejanju javne razsvetljave na območju Občine Zagorje ob Savi

Zreče

4346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 ZREČE
4347. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče

Žirovnica

4348. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta
4349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
4350. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu skupnega pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste Žirovnica–Begunje na odseku od Žirovnice do Zabreznice
4351. Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
4352. Odlok o kategorizaciji občinskih cest
4353. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici
4354. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica

POPRAVKI

4363. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje Zijavnica, regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
4364. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4365. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti