Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4344. Pravilnik o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor, stran 10377.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) in Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet Občine Tabor na 29. redni seji dne 26. 6. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor
l. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa pogoje, merila in postopek za izbor, vrednotenje in sofinanciranje programov športa, investicij in drugih aktivnosti za šport iz občinskega proračuna v Občini Tabor ter spremljanje namenske porabe sredstev.
2. člen
Namenska proračunska sredstva za šport se v Občini Tabor namenjajo za programe v okviru Nacionalnega programa športa in druge namene v povezavi s športom v Občini Tabor:
1. Športni programi:
1.1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.2. Športna rekreacija
1.3. Kakovostni in vrhunski šport
1.4. Šport invalidov
2. Razvojne in strokovne naloge v športu
2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
2.3. Založniška dejavnost
2.4. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve.
3. Informacijski sistem na področju športa
4. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
5. Ostale naloge
6. Investicije v šolske in javne športne objekte ter vzdrževanje le-teh.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Tabor,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo (za društva in zveze),
– urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini in
– so registrirani najmanj eno leto.
4. člen
Za dodelitev sredstev lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– združenja in zveze, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Tabor,
– zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki in druge organizacije, registrirane za dejavnosti v športu, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena pravilnika,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
III. LETNI PROGRAM ŠPORTA LOKALNE SKUPNOSTI
5. člen
Letni program določa:
– programe športa po posameznih vsebinah iz 2. člena tega pravilnika
– obseg in vrsto dejavnosti za uresničevanje teh programov
– obseg sredstev za izvajanje programov
– obseg sofinanciranja posameznih športnih panog
– način razdelitve sredstev za posamezne vsebine programa športa, določene v 2. členu tega pravilnika.
6. člen
Programi športa v občini lahko obsegajo naslednje vsebine in sredstva:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, «Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki.
 
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi za skladen gibalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki in objekt.
 
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) cicibani, cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje in tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
 
– Športna vzgoja oseb s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
 
– Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se financira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi in objekt.
 
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: od 400 do 1100 ur. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) mlajši mladinci in mladinke, b) starejši mladinci in mladinke, c) kadeti in kadetinje. Na ravni lokalne skupnosti se financira: objekt, strokovni kader in tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se financira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
 
– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta starosti s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir. V obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt.
 
– Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in univerzijado. Financira se lahko strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerzijado po merilih MŠŠ in udeležba na univerzijadi.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financirajo 80-urni programi vadbe na skupino z največ 20 člani, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih pogojev za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za 320 ur programa.
4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.
5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko Inštituta za šport in OKS-ZŠZ ter štipendiranje strokovnih kadrov.
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti in države se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen športnih šolskih tekmovanj.
10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
11. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
Športna društva kot osnovne športne organizacije se na lokalni ravni lahko združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih, ki se lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti.
7. člen
Občinska uprava v zadnjem četrtletju leta poda javno povabilo k oddaji finančno ovrednotenih programov športa skladno s točkami iz 2. člena tega pravilnika.
Na osnovi zbranih in v skladu s tem pravilnikom ovrednotenih programov občinska uprava pripravi predlog letnega programa športa Občine Tabor.
Po sprejemu proračuna občinska uprava uskladi letni program športa in ga da v obravnavo Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki ga nato usklajenega župan predlaga v sprejem občinskemu svetu.
IV. NAČIN IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
8. člen
Občinska uprava, kot osnovo za vrednotenje programov športa, upošteva razdelilnik prednostnih nalog športa iz Nacionalnega programa športa v 10. členu, točkovnik za vrednotenje programov iz 11. člena tega pravilnika ter vsebine in obseg izjemnih programov in dogodkov športa, če se pojavijo v planih za posamezno proračunsko leto.
9. člen
Prednost pri vključitvi v letni program športa imajo programi iz prve skupine prednostnih nalog nacionalnega programa športa:
Prva skupina:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
2. Vrhunski šport
3. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
5. Založniška dejavnost
6. Preprečevanje nedovoljenih poživil in postopkov
7. Informacijski sistem na področju športa
8. Spremljanje priprave športnikov in svetovanje treninga
9. Mednarodna dejavnost
10. Delovanje društev, nacionalnih panožnih športnih zvez, občinskih športnih zvez in drugih.
11. Šport invalidov
Druga skupina:
1. Kakovostni šport
2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
3. Športna dejavnost študentov
4. Športno rekreativna dejavnost
5. Velike mednarodne športne prireditve.
10. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz tistih vsebin in obsegov športnih dejavnosti, ki jih nacionalni program športa opredeljuje kot predmet sofinanciranja iz sredstev lokalne skupnosti (6. člen). Število točk posameznega programa predstavlja sorazmeren delež sofinanciranja iz celokupne vsote postavke za šport občinskega proračuna.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov.
V sistemu točkovanja se kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevajo:
– število evidentiranih članov in
– število registriranih tekmovalcev.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov se upoštevajo:
– kategorizacija športnikov,
– uvrstitve v državnih prvenstvih in
– uvrstitve v mednarodnih tekmovanjih.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa
– velikost vadbene skupine
– vrednost ure strokovnega kadra
– vrednost ure najema športnega objekta
– materialni stroški za izpeljavo programov
– drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v RS.
Če se bodo v prihodnosti pojavili novi programi, ki niso zajeti v tem točkovnem sistemu, bo občinska uprava zadeve proučila in ovrednotila program skladno z Zakonom o športu in Nacionalnim programom športa.
Športne panoge, ki so v občini tradicionalne, razširjene in priljubljene, vendar specifične in niso uvrščene v druge programe športa, bo občinska uprava predlagala županu, da se z namenom nadaljevanja njihove kvalitetne, tradicionalne in razširjene dejavnost, oceni in uvrsti v letni program športa ter predlagala njihovo financiranje. Višino financiranja končno odobri občinski svet.
11. člen
Točkovni sistem določa maksimalni delež sofinanciranja posameznih programov v okviru proračunskih sredstev za šport.
Izvajalec je upravičen pridobiti sredstva le za namen znotraj vsebine programa, za katerega izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
Točkovni sistem za ovrednotenje programov športa v prilogi je sestavni del tega pravilnika.
V. IZBOR IZVAJALCEV IN NAČIN FINANCIRANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
12. člen
Po sprejemu vsakoletnega proračuna župan imenuje tričlansko komisijo za izvedbo javnega razpisa za izvedbo in sofinanciranje letnega programa športa.
V izboru se upoštevajo le programi izvajalcev, ki v celoti izpolnijo pogoje, določene s tem pravilnikom, in prijavno dokumentacijo.
Komisija pripravi županu poročilo o izboru izvajalcev in višini sredstev, do katerih je upravičen posamezen izvajalec za izvajanje letnega programa športa.
Župan poročilo upošteva pri končni razdelitvi sredstev letnega programa športa in s sklepom obvesti izvajalce, ki so kandidirali na razpisu, o izbranih programih.
Po končanem postopku občina s posameznimi izvajalci sklene letne pogodbe.
VI. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
13. člen
Občina Tabor v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa športa
2. delovanje športnih društev
3. investicije v športne objekte
4. izvajanje ostalih nalog na področju športa.
14. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo porabe dodeljenih sredstev opravlja Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Tabor z neposrednim vpogledom v dokumentacijo izvajalca letnega programa športa v tistem delu, ki se nanaša na proračunska sredstva.
1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa
15. člen
Sredstva, namenjena izvajanju nacionalnega programa športa, se zagotavljajo na posebni proračunski postavki. Sredstva se razporedijo glede na vsebine, ki jih opredeljuje 7. člen tega pravilnika in letni program športa lokalne skupnosti. Na osnovi sklenjenih pogodb se proračunska sredstva nakazujejo neposredno izvajalcem športnih programov.
16. člen
Izvajalci programov morajo županu najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati polletno poročilo in najkasneje do 31. 1. naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da župan na podlagi pisnega obvestila izvajalcev, nadzora iz 14. člena pravilnika ali po pregledu polletnih poročil ugotovi, da se programi niso izvajali skladno s sprejetim programom in pogodbo, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo in ukinejo sredstva, zagotovljena po pogodbi, neupravičeno pridobljena sredstva pa se poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku župan ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu bila odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katere stroški dejansko ne nastajajo.
Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjem odstavku, ne odda polletnega oziroma letnega poročila, se šteje da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Tabor je v zvezi z določili tega člena županu dolžan predlagati ustrezne ukrepe.
Občinski svet lahko na predlog odbora zadržana oziroma vrnjena sredstva iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziroma katerih rezultati so upravičen razlog za povečan obseg sredstev.
2. Sredstva za delovanje športnih društev
17. člen
Za delovanje športnih društev lahko Občina Tabor zagotavlja sofinanciranje osnovnih materialnih stroškov.
3. Sredstva za investicije v športne objekte
18. člen
Sredstva za investicije v športne objekte in vzdrževanje le-teh v Občini Tabor se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni proračunski postavki glede na načrtovane in sprejete investicije, ki jih v svojih programih predvidijo izvajalci in/ali občina kot lastnica objektov za izvajanje letnih programov športa.
Sredstva se nakažejo neposredno dobaviteljem oziroma izvajalcem na podlagi predloženih računov gradbenih situacij.
4. Sredstva za izvajanje ostalih nalog na področju športa
19. člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se financirajo in sofinancirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki so pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti vnaprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države.
Iz te proračunske postavke se sofinancirajo tudi športni programi, izvedeni v okviru prireditev ob tednu otroka in drugih podobnih prireditev.
Sredstva se upravičencem delijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov s sklepom občinskega sveta.
VII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določila tega pravilnika ne veljajo za že odobrena sredstva oziroma dodeljena sredstva v letu 2006.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Tabor (Uradni list RS, št. 54/01) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tabor (Uradni list RS, št. 137/04).
Št. 062-02/2006-2/29
Tabor, dne 15. junija 2006
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti