Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4340. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sveta Ana, stran 10357.

Na podlagi 25. člena in v zvezi s 1. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91, 13/93, 66/93, in 64/04) in 10. in 11. točke 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 60/00) na podlagi Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) ter 20. in 68. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 23. redni seji dne 22. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu
v Občini Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpiše način in pogoji opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališki red, ki določa opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in urejanja ter vzdrževanja pokopališča v Občini Sveta Ana.
2. člen
Javna služba zagotavlja pod enakimi pogoji možnost pokopa umrlih na predpisani način.
3. člen
Na območju Občine Sveta Ana sta dve pokopališči, in sicer: v Sv. Ani in Zg. Ščavnici, kjer se pokopavajo umrli, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško vežico, parkirišča in druge površine in objekte, ki sodijo k pokopališču.
4. člen
Pokopališče na območju Občine Sveta Ana je sanitarno-komunalni objekt, ki ga upravlja občina neposredno preko režijskega obrata ali javnega podjetja.
Pogrebno in pokopališko dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi izvaja občina preko režijskega obrata oziroma jo v okviru koncesije izvaja usposobljen in registriran izvajalec. Občina odda koncesijo s koncesijskim aktom, s katerim se določi predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne službe. Medsebojna razmerja in obveznosti pa se določijo s koncesijsko pogodbo. Postopek oddaje koncesije, merila in način izbire izvajalca ter obseg oddaje koncesije se določi s posebnim odlokom o oddaji koncesije.
II. POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST
5. člen
Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališču in zajema naslednje storitve:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebne svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– oddajanje prostorov za grobove v zakup,
– vodenje katastra pokopališča,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
Storitve iz prve, četrte in pete alinee opravlja občina preko režijskega obrata ali občinske uprave, medtem ko storitve iz druge in tretje alinee opravlja izbrani koncesionar v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
6. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališča in zajema predvsem naslednje storitve:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– upepelitev umrlega,
– hranjenje umrlega v mrliški vežici,
– druga potrebna dela v skladu z zakonom in tem odlokom.
Storitve pogrebne dejavnosti v celoti opravlja za to usposobljeni in registrirani izvajalec oziroma izbrani koncesionar.
Oddajanje grobov v zakup
7. člen
Prostore za grobove daje v zakup upravljavec z pogodbo o zakupu v skladu z ureditvenim načrtom. Pogodba o zakupu mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom. Urejati mora medsebojna razmerja med upravljavcem in zakupnikom. Zakupnik ob sklenitvi pogodbe o zakupu oziroma prejemu grobnega prostora plača zakupnino, ki je določena s sklepom občinskega sveta.
8. člen
Zakupnik grobnega prostora plačuje letno vzdrževalnino za pokopališče, katere višino na predlog upravljavca s sklepom določi Občinski svet Občine Sveta Ana. Višina vzdrževalnine se določi na podlagi stroškov upravljanja pokopališča. Vzdrževalnino zakupnik poravna na podlagi položnice upravljavca enkrat letno v roku zapadlosti. Kolikor vzdrževalnina ni poravnana tudi kljub dodatnim pisnim opozorilom najkasneje do konca leta, lahko upravljavec pogodbo o zakupu enostransko prekine in ravna, kot da je grob opuščen in ga po preteku mirovalne dobe nameni za nadaljnji zakup. Sredstva iz naslova vzdrževalnina so namenjena zlasti urejanju in vzdrževanju skupnih površin na pokopališču, ravnanju s komunalnimi odpadki iz pokopališča, pokrivanju stroškov vodarine in drugih potrebnih nalog v zvezi z upravljanjem pokopališča.
Če zakupnik grobnega prostora spremeni bivališče ali se odseli, mora to javiti v roku 14 dni po preselitvi upravljavcu pokopališča, da lahko spremeni naslov za nemoteno pošiljanje računov za vzdrževalnino pokopališča in ostala obvestila.
9. člen
Pogodba med zakupnikom in upravljavcem določa:
– ime in priimek ter naslov osebe zakupnega razmerja,
– vrsto in zaporedno številko grobnega polja,
– trajanje zakupnega razmerja,
– možnost podaljšanja zakupnega razmerja,
– način in rok plačila vzdrževalnine pokopališča,
– pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank,
– odpovedne razloge,
– reševanje sporov.
10. člen
Prostor za grobove daje upravljavec v zakup za določen čas, najmanj za 10 let, in se lahko po poteku tega roka podaljša. Najmanj dva meseca pred potekom pogodbe o zakupu mora upravljavec pisno opozoriti zakupnika o prenehanju pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe ne bi podaljšal.
Če pogodbeni stranki pogodbe ne podaljšata, je zakupnik dolžan odstraniti robnike, spomenik in drugo opremo groba v 3 mesecih po preteku in razveljavitvi pogodbe o zakupu.
Če tega ne stori, stori to upravljavec na stroške zakupnika, grob oziroma prostor za grob pa po preteku mirovalne dobe odda drugemu v zakup.
V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu zakupniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.
Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovi upravljavec.
11. člen
V primeru smrti zakupnika groba se zakup prenese na dediča ali bližnje svojce (zakonec ali otroci), če teh ni, ostane grob v rokah upravljavca.
12. člen
Po razveljavitvi pogodbe o zakupu je grobni prostor opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se prekoplje in odda drugemu zakupniku.
13. člen
Pravice uporabnikov storitev javne službe načeloma uresničujejo zakupniki grobnih prostorov za potrebe pokopa umrlih, po pogodbi o zakupu pa je zakupnik lahko katerakoli oseba.
14. člen
Upravljavec razveljavi pogodbo o zakupu v naslednjih primerih:
– če zakupnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna vzdrževalnine za preteklo leto,
– če zakupnik ne vzdržuje grobnega prostora kljub opozorilu in ni sledu o obisku svojcev,
– ob opustitvi pokopališča,
– če upravljavcu ni znan zakupnik oziroma če le-ta ni sporočil spremembe bivališča in imena,
– kadar tako zahteva načrt ureditve in razdelitve pokopališča.
V primeru tretje in pete alinee mora upravljavec o razveljavitvi pogodbe o najemu obvestiti zakupnika vsaj šest mesecev pred opustitvijo pokopališča oziroma ureditve in razdelitve pokopališča.
V primeru pete alinee tega člena je upravljavec dolžan zagotoviti nadomestni prostor za premestitev pokojnikov, če tako zahtevajo svojci oziroma zakupniki grobov.
15. člen
Uporabniki storitev iz 5. in 6. člena tega odloka imajo pravico in obveznost do uporabe storitev pod pogoji določenimi v tem odloku in drugih odlokih s tega področja, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov, ki urejajo pokope.
Dolžnosti in pravice uporabnikov storitev
in upravljavca
16. člen
Zakupniki grobov so dolžni:
– vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,
– spoštovati vsa določila iz pogodbe o zakupu,
– redno plačevati vzdrževalnino za pokopališče,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasja upravljavca,
– upoštevati določila pokopališkega reda.
17. člen
Upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbi za red in čistočo v mrliški vežici in na celotnem območju obeh pokopališč ter za redno in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav na pokopališču, poti in zelenic, tako da je omogočena njihova nemotena uporaba,
– ažurno vodi evidenco o zakupnikih grobov in sklenjenih pogodbah o zakupu,
– ažurno vodi kataster komunalnih naprav in seznam opreme na pokopališču,
– določa cene za vzdrževalnino za pokopališče, v soglasju z Občinskim svetom Občine Sveta Ana,
– oddaja prostore za grobove, sklepa pogodbe o zakupu za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– daje soglasje k načrtom za ureditev grobov, k postavitvam in odstranitvam nagrobnih spomenikov, zasaditvam oziroma odstranitvam dreves ob grobovih,
– uporabnikom pokopaliških storitev omogoča vpogled v ureditveni načrt pokopališča,
– opozarja zakupnike grobov o morebitni neurejenosti grobov in temu primerno ukrepa,
– vodi evidenco prihodkov in izdatkov oziroma ustrezno finančno poslovanje,
– ima pravico odstraniti moteče grmovnice in drevesa na pokopališču na račun zakupnika, če jih ta kljub opozorilu upravljavca ne odstrani,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč žrtev vojne in njihovih obeležji na območju pokopališča,
– daje soglasje za ureditev grobov, k preureditvi grobov, zasaditvi oziroma odstranitvi dreves ob grobovih in postavitev spomenikov,
– redno odstranjuje odpadke iz pokopališča, ki jih zakupniki odlagajo na za to določenem mestu,
– upravljavec je dolžan redno čistiti sneg na vseh glavnih poteh oziroma neposredno površino ob mrliški veži,
– je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in vzdrževati kot dober gospodar,
– opravlja in zagotovi izvedbo drugih nalog in opravil v skladu z državnimi in občinskimi predpisi s tega področja in določili tega odloka,
– pripravi v obliki obvestilne table izvleček pokopališkega reda o ravnanju na pokopališču ter v mrliški veži in ga izobesi na primernem vidnem mestu na pokopališču, ki je priloga tega odloka.
Dolžnosti in pravice izvajalca pogrebne dejavnosti
18. člen
Izvajalec ima na pokopališču naslednje pravice in dolžnosti:
– zagotavlja svečano opremo in opravo delavcev, ki izvajajo in vodijo pogrebne svečanosti,
– izvede pokop v terminu, ki je sporazumno določen z naročnikom,
– opravlja pokope,
– pred pokom je dolžan ustrezno zavarovati sosednje grobove in nagrobne spomenike ter pazi, da jih pri izkopu in zasutju jame ne poškoduje,
– predlaga cene za pogrebne in pokopališke storitve v soglasju z Občinskim svetom Občine Sveta Ana,
– shrani in izroči upravičencu vrednostne predmete, ki jih najde pri prekopu grobov, če je ta znan, sicer pa ravna v skladu z veljavnimi predpisi o najdenih predmetih,
– zagotoviti primerno ozvočenje pri pogrebnih svečanostih,
– skrbi za izvajanje pogrebne svečanosti v skladu z dogovorom s plačnikom pogreba,
– poroča občini o delu, opažanjih in ji predlaga rešitve,
– opravlja in zagotovi izvedbo drugih nalog in opravil v skladu z državnimi in občinskimi predpisi s tega področja, določili tega odloka in sklenjene pogodbe.
III. POKOPALIŠKI RED
19. člen
Pokopališki red sprejme občinski svet na predlog občinske uprave. Pred sprejemom pokopališkega reda si mora občinski svet pridobiti mnenje izvajalca javne službe.
S pokopališkim redom iz prvega odstavka tega člena se predpiše način in čas pokopa, zvrsti grobov, okvirne tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov ali obnovo grobnic in vsak drug poseg v prostor na pokopališču, določa mirovalno dobo za grobove v skladu z zakonom in druga podobna vprašanja.
Način in čas pokopa
20. člen
Pokop po tem odloku je:
1. zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlega v krsti,
2. položitev žare s pepelom umrlega v zemljo.
21. člen
Umrle se hrani v mrliški vežici.
22. člen
Po ugotovljeni smrti se pokop s strani svojcev prijavi izbranemu izvajalcu, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah. Z upravljavcem pokopališča se uredi zakupno razmerje s pogodbo, najem mrliške vežice in odvoz vencev ter odvečne zemlje iz groba.
Izvajalec ne sme opraviti pokopa, če mu ob prijavi oziroma pred pokopom niso predložena dokazila o prijavi smrti. Kadar smrti ni bilo mogoče prijaviti, se prijavi smrti priloži druga listina, predpisana s posebnim zakonom.
23. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa odredi izvajalec v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za cerkveni pogrebni obred.
24. člen
Pokop umrlega se opravi na tistem pokopališču, kjer je pokojnik izrazil željo, da želi biti pokopan, oziroma o tem odloči oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.
Pokop umrlega se opravi v skladu s krajevnimi običaji. Vsakemu umrlemu mora biti zagotovljen dostojen pogreb.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti praviloma v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim, ali druga z zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.
Anonimni pokop se opravi po volji umrlega ali po volji svojcev. Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali žare brez označbe imena umrlega.
Plačnik pogreba lahko zahteva tudi tihi pogreb. Izvajalec in upravljavec v zvezi s tihim pogrebom ne smeta dajati v javnost nobenih informacij brez soglasja plačnika pogreba.
25. člen
Umrlega se pred pokopom ne oddaljuje iz območja pokopališča oziroma mrliške vežice, ne glede na vrsto pogreba. V primeru cerkvenega pogreba se pogrebna maša opravi v avli mrliške veže ali v farni cerkvi.
26. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
27. člen
Na pokopališču v Sveta Ani in Zg. Ščavnici se opravljajo pokopi vsak dan, v skladu z dogovorom med izvajalcem pogrebne dejavnosti oziroma svečanosti in svojci umrlega ter predstavnikom verske skupnosti, če gre za cerkveni pogrebni obred.
28. člen
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop ali v žarni grob.
Izvajanje in načrtovanje razvoja ter urejanje
in vzdrževanje pokopališča
29. člen
Urejanje pokopališča je dejavnost, ki obsega:
– prekop in opustitev grobov,
– razdelitev na posamezne vrste grobov,
– vzdrževanje pokopališča, ki zajema naslednja dela: zagotavljanje odvoza odpadkov iz zbirnega mesta, vzdrževanje skupnih površin (košnja trave, obrezovanje dreves in grmovnic, urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin, vzdrževanje poti, čiščenje snega na glavnih povezovalnih poteh pokopališča, skrb za red in čistočo na pokopališču in v neposredni bližini, vzdrževalna dela na objektih in napravah).
Storitve urejanja pokopališča v celoti izvaja občina preko režijskega obrata (v nadaljevanju upravljavec).
30. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju, ki je določeno s planskim aktom občine na podlagi ureditvenega načrta.
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom ali živo mejo, imeti mora urejen prostor za svojce v mrliški vežici, vključno s sanitarijami, vodovodni priključek, urejen prostor za odlaganje smeti in primerno osvetlitev.
31. člen
Za pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še površina, kraj in oblika različnih vrst grobov.
Na pokopališču so naslednje vrste in dimenzije grobov:
– klasični grobovi:
   – enojni (označba E),
   – družinski (označba D),
   – žarni (označba Ž)
– grobnice in večja grobna mesta od klasičnih (označba G) in
– skupna grobišča (označba S).
Gradnja novih grobnic in večjih grobnih mest od klasičnih grobov na pokopališču ni dovoljena.
32. člen
Pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališčne oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba. Za vodenje pokopališkega katastra in načrt mora ustrezno skrbeti upravljavec.
33. člen
Pokopališče v Sv. Ani je razdeljeno glede na oštevilčenje na eno polje in se začne pri glavnem vhodu s številkami 001, 002 …
Pokopališče v Zg. Ščavnici je prav tako sestavljeno iz enega polja in se začne oštevilčenje pri vhodu s številkami 001, 002 …
34. člen
Kot skupna grobišča označujemo prostore za skupen pokop ob morebitnih naravnih nesrečah ter v vojni in v drugih izrednih razmerah.
35. člen
Na pokopališču je dovoljeno pokopavanje v nove grobove in v obstoječe grobove v skladu z določili tega odloka.
Novi grobovi se odpirajo v vrstnem redu in po postopku v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke, vrste in grobove.
Na pokopališču je dovoljen izkop in prenos umrlega na drugo pokopališče ali na drugo mesto pokopališča, v skladu s predpisi.
36. člen
Upravljavec pokopališča mora voditi evidenco umrlih, ki so pokopani na pokopališču, grobnih prostorov, v katerih so pokopani, evidenco najemnikov grobnih prostorov ter kataster grobnih prostorov po vrstah in kataster komunalnih naprav in vodov na pokopališču oziroma komunalnih naprav in vodov, neposredno potrebnih pokopališču. Upravljavec mora voditi kataster grobnih prostorov in komunalnih naprav tudi v grafični obliki.
Evidence in kataster iz prvega odstavka vodi upravljavec sam v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
Mere grobnih prostorov in spomenikov
37. člen
+---------------+---------+---------+---------------+
|Vrsta groba  |Dolžina |Širina  |Globina    |
+---------------+---------+---------+---------------+
|Enojni     |2,0 m  |1,0 m  |Najmanj 1,8 m |
+---------------+---------+---------+---------------+
|Družinski   |2,0 m  |1,8 m  |Najmanj 1,8 m |
+---------------+---------+---------+---------------+
|Žarni     |1,2 m  |1 m   |Najmanj 0,6 m |
+---------------+---------+---------+---------------+
Te dimenzije predstavljajo zunanji vidni obod in veljajo za na novo pridobljena grobna polja in preurejanje obstoječih grobnih polj.
Globina prvega pokopa v grob je najmanj 1,80 m.
Enojne in družinske grobove je dovoljeno poglobiti, da se lahko vanje zvrsti več zaporednih krst.
Odmiki med grobovi smejo biti široki največ 0,5 m in najmanj 0,3 m. Poti med grobovi morajo biti široke najmanj 0,5 m.
38. člen
Nagrobni spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja se postavijo v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove pokopališča in so lahko pokončni ali ležeči in ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2 m.
39. člen
Obnova nagrobnih spomenikov in okvirjev ali spreminjanje enojnih grobov v družinske in obratno je možno samo s pisnim soglasjem, ki ga izda upravljavec na podlagi vloge za izdajo soglasja zakupnika groba, če je to izvedljivo na določeni lokaciji in v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
40. člen
Zakupnik lahko prosto ureja notranji obod tradicionalnega grobnega polja, vendar na njem ne sme zasajati trajnic, ki bi po višini presegale nagrobni kamne, postavljen na tem grobnem polju. Najemnik mora skrbeti za urejenost grobnega polja, to pomeni, da grobno polje ne sme zaraščati. Če v primeru zaraščanja zakupnik kljub pisnemu opozorilu upravljavca grobnega polja ne uredi, lahko upravljavec pogodbo o zakupu enostransko prekine in ravna, kot da je grob opuščen in ga nameni za nadaljnji zakup.
Hramba umrlega
41. člen
Umrli do pokopa leži v mrliški vežici. Posmrtni ostanki umrlega se lahko položijo v mrliško vežico največ 48 ur pred pogrebom. Mrliška vežica je odprta od 8. do 20. ure v poletnem času, v zimskem času pa od 8. do 19. ure. V primeru želje ožjih svojcev umrlega je lahko mrliška veža odprta najdlje do 22. ure.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži do pokopa, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili, s katerimi razpolaga izvajalec pogrebne storitve. Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.
Pogrebna svečanost
42. člen
Pogrebna svečanost in verski obredi ob prisotnosti pokojnika se opravljajo izključno na pokopališču, kjer bo pokop oziroma v mrliški vežici ob pokopališču.
43. člen
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom položijo umrlega stanovskega pripadnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
44. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni pietetni značaj. Naročnik (plačnik) pogreba lahko pri načinu poslovitve izbira med civilnim, verskim, tihim ali anonimnim pokopom.
45. člen
V neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanost niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebnih svečanosti (na primer vpitje, povzročanje hrupa, moteči zvoki in podobno).
Izvajalec pokopališke in pogrebne dejavnosti povzročitelja na to opozori pred začetkom pogrebnih svečanosti.
Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču
46. člen
V območjih pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, popivanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov v območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in njih shranjevanje na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča,
– v neposredni bližini območja pokopališča niso dovoljene, v času pogrebnih svečanosti dejavnosti, ki motijo potek pogrebnih svečanosti,
– lepljenje plakatov, reklamnih obvestil in podobnega,
– odlaganje gospodinjskih odpadkov v kontejner pri pokopališču.
Obiskovalec pokopališča in vežice je dolžan opustiti vse, kar bi bilo zoper pieteto do umrlih in se obnašati na pokopališču tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja.
Zidarska, kamnoseška, kovino-strugarska, kovino-tiskarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališča, in s tem povezani prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem in pod pogoji upravljavca.
Mirovalna doba
47. člen
Prekop groba je dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in istem grobu.
Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju zakupnika groba ali za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa in pristojnega občinskega upravnega organa.
Ekshumacije (prekopi zaradi sodne preiskave), ki so odrejene na zahtevo pravosodnega organa, se opravljajo ob vsakem času. Drugi prekopi se opravljajo v obdobjih, ko temperatura ozračja ne presega +10 °C. Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopih umrlih.
IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
Strokovni nadzor nad uresničevanjem oziroma izvajanjem tega odloka opravlja upravljavec ali druga pooblaščena služba.
Ostali nadzor opravljajo skladno s predpisi ustrezne inšpekcijske službe.
49. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju z določili 38. člena tega odloka, s tem da mora povrniti škodo, ki bi nastala kot posledica nedovoljenega ravnanja.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 SIT se kaznuje oseba, ki bi ravnala v nasprotju s 16. členom tega odloka, s tem, da mora na poziv upravljavca vzpostaviti prvotno stanje.
V. KONČNA DOLOČBA
50. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po uradni objavi.
Št. 35409-001/2006
Sveta Ana, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti