Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4327. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, stran 10317.

Na podlagi 8. člena in 1. ter 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95), 98-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-98), plinsko olje (v nadaljnjem besedilu: D-2) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).
(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:
   kjer pomeni:
P(t):   modelska cena naftnega derivata v €/liter
ρ:    gostota naftnega derivata (za motorne bencine znaša 0,755 kg/liter,
     za D-2 in KOEL 0,845 kg/liter)
r:    prispevek za blagovne rezerve v €/liter, ki ga na podlagi 21.b člena
     Zakona o blagovnih rezervah z uredbo določi Vlada Republike
     Slovenije
M:    marža distributerjev, kot je navedena v 11. členu te uredbe
i:    dnevni podatek; i=1,2,3,…,n
t:    14-dnevni interval tekočega obdobja
n:    n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejansko je n = 10, ker za
     soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij)
e:    1 USD = x € (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije ob 8.00 uri)
CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po
     viru: Platt's European Marketscan).
4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v €/liter, korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
5. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski ceni P(t) dodajo v skladu z veljavnimi predpisi vse fiskalne obremenitve. Drobnoprodajna cena v € se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na 3 decimalna mesta. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh fiskalnih obremenitev najvišjo korigirano prodajno ceno brez dajatev P*(t), ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t+1.
(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot ga predvideva prejšnji odstavek tega člena, se korigirana prodajna cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*(t) določi kot najvišja prodajna cena brez dajatev P(t), ki velja v obdobju t+1 (P*(t) = P(t)).
6. člen
(1) Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in prejšnjega člena te uredbe se neposredno uporablja za NMB-95, D-2 in KOEL.
(2) Za NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja modificiran postopek, ki je določen v 7. členu te uredbe.
7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med cenama NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (NWE barges FOB Rotterdam, Vir: Platt's European Marketscan). Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih členov.
8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v €/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;
b) modelska cena v €/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so na razpolago podatki;
c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena izračuna za 10 dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x, do petka v tednu x+1. V primeru, da je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni oziroma zaradi drugega vzroka na razpolago manj kot 10 podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o borznih kotacijah CIF Mediteran – High in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najkasneje do ponedeljka v tednu x+2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske cene štejejo kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena, izražena v €/tono, se preko gostote (ρ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v €/liter ter se ji prišteje v €/liter izražen prispevek za blagovne rezerve in v €/liter izražena bruto marža.
9. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x+2 in velja do ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so dolžni že v ponedeljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.
(2) V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+2 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se lahko na trgu v tem primeru uveljavi drugi naslednji delovni dan.
10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v USD/tono:    1 decimalno mesto
                (vhodni podatek)
– tečaj Banke Slovenije:    4 decimalna mesta
                (vhodni podatek)
– borzna cena derivata
v €/liter:           zaokrožitev na 5 decimalnih
                mest
– modelska cena:        zaokrožitev na 5 decimalnih
                mest
– prodajna cena brez dajatev:  zaokrožitev na 5 decimalnih
                mest
– drobnoprodajna cena:     zaokrožitev na 3 decimalna
                mesta.
11. člen
Višina marže za bencine znaša 0,08134 €/liter, za D-2 0,07626 €/liter in za KOEL 0,05023 €/liter. Višina marž se v času veljavnosti uredbe ne spreminja.
PREHODNE DOLOČBE
12. člen
(1) Do 1. januarja 2007 se modelska cena iz 3. člena te uredbe za posamezen naftni derivat določi z naslednjim izračunom:
   kjer pomeni:
P(t):   modelska cena naftnega derivata v SIT/liter
ρ:    gostota naftnega derivata (za motorne bencine znaša 0,755 kg/liter,
     za D-2 in KOEL 0,845 kg/liter)
r:    prispevek za blagovne rezerve v SIT/liter, ki ga na podlagi 21.b
     člena Zakona o blagovnih rezervah z uredbo določi Vlada Republike
     Slovenije
M:    marža distributerjev, kot je navedena v 4. točki tega člena
i:    dnevni podatek; i=1,2,3,…,n
t:    14-dnevni interval tekočega obdobja
n:    n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejansko je n = 10, ker za
     soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij)
e:    1 USD = x SIT; dnevni tečaj Banke Slovenije (srednji za devize)
CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po
     viru: Platt's European Marketscan).
(2) Do 1. januarja 2007 se pri določanju P* (4. člen) in drobnoprodajne cene (5. člen) ter pri postopku delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe (8. člen) namesto eurov uporabljajo tolarji.
(3) Do 1. januarja 2007 se pri izračunu cen uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v USD/tono:   1 decimalno mesto
                (vhodni podatek)
– tečaj Banke Slovenije:    4 decimalna mesta
                (vhodni podatek)
– borzna cena derivata     zaokrožitev na 3 decimalna
  v SIT/liter:        mesta
– modelska cena:        zaokrožitev na 3 decimalna
                mesta
– prodajna cena brez dajatev: zaokrožitev na 3 decimalna
                mesta
– drobnoprodajna cena:     zaokrožitev na 1 decimalno
                mesto.
(4) Do 1. januarja 2007 znaša marža za bencine 19,493 SIT/liter, za D-2 18,275 SIT/liter in za KOEL 12,036 SIT/liter.
13. člen
Za prvi izračun prodajne cene brez dajatev, ki se lahko v skladu s to uredbo uveljavi na trgu, se pri izračunu izhodiščne najvišje modelske cene v SIT/liter po obrazcu iz 12. člena te uredbe uporabi kot 14-dnevno povprečje t obdobje od vključno 25. septembra do vključno 6. oktobra 2006.
14. člen
Prodajne cene naftnih derivatov po tej uredbi se prvič izračunajo in uveljavijo 10. oktobra 2006.
15. člen
9. oktobra 2006 veljajo prodajne cene naftnih derivatov, ki so veljale pred uveljavitvijo te uredbe.
16. člen
Ta uredba začne veljati 9. oktobra 2006.
Št. 00713-30/2006/5
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2111-0106
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti