Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4355. Odlok o urejanju javne razsvetljave na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 10400.

Na podlagi 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/02 – prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 30. redni seji dne 21. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o urejanju javne razsvetljave na območju
Občine Zagorje ob Savi
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Zagorje ob Savi (v nadaljnjem besedilu: Občina) način opravljanja izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,
– načela za urejanje sistema javne razsvetljave,
– pravice in obveznosti izvajalca javne službe rednega vzdrževanja,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– lastništvo objektov in naprav,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– sankcije za prekrške.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost javne službe rednega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z veljavnim Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi opravlja na celotnem območju občine KOP, Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi d.o.o. (v nadaljevanjem besedilu: izvajalec).
Javno dobrino javne razsvetljave zagotavlja na celotnem območju občine Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanjem besedilu: občina).
3. člen
Občina določa:
– vrsto, način in obseg dela rednega vzdrževanja,
– količino, kvaliteto ter proizvajalca uporabljenega materiala in naprav,
– potrebne zamenjave, spremembe in prenove sistema,
– širitve in dograditve omrežja ter
– ostale naloge iz pristojnosti občine.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
S sistemom javne razsvetljave se zagotavlja:
– splošna varnost na javnih površinah in v okolici javnih objektov,
– preprečevanje kraj in vandalizma na javnih površinah ter javnih objektih,
– večja prometna varnost na občinskih in državnih cestah v naselju,
– lepši videz naselij v prazničnem času.
5. člen
Javna dobrina javne službe se zagotavlja na vseh javnih površinah na območju občine, in sicer:
– osvetlitev kategoriziranih občinskih cest v naseljih, pločnikov, prehodov za pešce, podhodov, podvozov, nadvozov, mostov in podobnih objektov na kategoriziranih občinskih cestah v naseljih,
– osvetlitev ob državnih cestah v naseljih,
– osvetlitev kritičnih mest na šolskih poteh,
– osvetlitev avtobusnih postajališč in javnih parkirišč,
– osvetlitev javnih zelenih površin: javni parki, nasadi, drevoredi, sprehajališča, zelenice, ribniki,
– osvetlitev pokopališč in ostalih pokopališčnih objektov,
– osvetlitev javnih rekreacijskih površin: otroška igrišča, športna igrišča, kopališča, zemljišča za stalne in občasne športne in druge javne prireditve,
– osvetlitev površin ob javnih objektih, ki so namenjeni večjemu številu uporabnikov: šole, zdravstvene ustanove, tržnice in drugi javni objekti,
– osvetlitev pročelij javnih objektov,
– ambientna in okrasna osvetlitev javnih površin (parki, fontane, vodometi in podobno) in
– praznične ter novoletne okrasitve naselij.
Svetlobno-signalne naprave in objekti (svetlobni prometni znaki, semaforji in ostala svetlobna prometna signalizacija ter oprema) na občinskih cestah in državnih cestah v naselju se štejejo kot javna razsvetljava.
6. člen
Izjemoma se lahko izvede osvetlitev javnih občinskih in državnih cest izven naselja ter ostalih površin in objektov ter naprav iz 5. člena tega odloka, ki so izven naselja, če to terja utemeljen razlog za povečanje prometne ali splošne varnosti.
Če Republika Slovenija oziroma upravljavec državnih cest zavrne predlog za ureditev nove osvetlitve državne ceste izven naselja, ki ga predlaga občina, lahko, če to terja utemeljen razlog za povečanje prometne ali splošne varnosti, takšno izvedbo v celoti financira in vzdržuje občina. Izvedba mora biti predhodno odobrena in usklajena z Republiko Slovenijo. Sofinanciranje izvedbe ali vzdrževanja se uredi z ustrezno pogodbo med občino in Republiko Slovenijo.
Obstoječa osvetlitev, ki je ob državnih cestah izven naselja in jo vzdržuje občina se ustrezno uredi glede na pogoje za prenos in v celoti prenese na Republiko Slovenijo.
7. člen
Obseg javne službe iz 5. člena tega odloka je določen v vsakokratnem proračunu občine za tekoče leto.
8. člen
Osvetlitev kategoriziranih občinskih cest ter cestnih objektov je vsakodnevna in je odvisna od dolžine dneva. Osvetlitev se začne pri dnevni svetlobi, ki ni več zadostna za ustrezno zaznavo pešcev in ovir v prometu, konča pa se pri dnevni svetlobi, ki že omogoča primerno vidnost pešca in ovir.
Osvetlitev javnih zelenih površin je vsakodnevna in je odvisna od obsega osvetlitve ter dolžine dneva.
Osvetlitev rekreacijskih površin se izvaja deloma na nivoju, ki omogoča njihovo normalno uporabo za rekreacijske namene in deloma na nivoju, ki varuje površino v nočnem času.
Osvetlitev pročelij stavb v lasti občine je odvisna od obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve.
Ambientna osvetlitev (parki, fontane, vodometi in podobno) je odvisna od obsega osvetlitve, funkcije osvetlitve v prostoru in časa trajanja osvetlitve.
Osvetlitev v času novoletnega in drugega praznovanja je odvisna od obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve.
Čas trajanja, način osvetlitve, moč osvetlitve, vir napajanja in ostale tehnične elemente za osvetlitve iz 5. člena tega odloka določi občina.
IV. NAČELA PRI UREJANJU SISTEMA JAVNE RAZSVETLJAVE
9. člen
Pri vzdrževanju, modernizaciji in novi gradnji sistema javne razsvetljave je potrebno upoštevati naslednja načela:
– uporaba kvalitetnih materialov in naprav z dolgo življenjsko dobo in enostavnim vzdrževanjem ter vgradnjo,
– uporaba naprav z visokim izkoristkom električne energije in svetlobnega toka,
– uporaba usmerjenih svetilk, ki onemogočajo bleščanje v stanovanjske objekte in preprečujejo sevanje svetlobe v nebo,
– osvetlitev pročelij javnih objektov, cerkva, spomenikov, obeležij in drugih podobnih objektov mora biti v nočnem času reducirana na minimum (na nivo varovanja), razen v času praznovanj in novoletnih okrasitev,
– uporaba varčnih sijalk in svetilk z velikim svetlobnim izkoristkom,
– dotrajane svetilke postopoma zamenjavati z novimi sodobnimi,
– zamenjati svetilke, ki so glede na svojo električno moč neprimerne za svojo funkcijo,
– čim manjše število različnih tipov in izvedb cestnih, uličnih ter parkovnih svetilk,
– čim manjše število različnih tipov in izvedb drogov,
– vgrajevati napajalne vode v zemljo,
– prižigališča urejati izven transformatorskih postaj,
– upoštevati napredek pri proizvodnji in uporabi sodobnih materialov ter naprav.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE REDNEGA VZDRŽEVANJA
10. člen
Sistem javne razsvetljave po tem odloku predstavljajo naslednji elementi:
– drog, svetilka, sijalka, temelj,
– omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave,
– svetlobno-signalne naprave in objekti (svetlobni prometni znaki, semaforji in ostala svetlobna prometna signalizacija ter oprema) na občinskih cestah in državnih cestah v naselju,
– objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave – prižigališča, nadzorni center in podobno ter
– ostali elementi, ki so potrebni za delovanje osvetlitev iz 5. člena tega odloka in niso v zasebni lasti.
11. člen
Občina pripravi vsakoletni plan vzdrževanja kolektivnih objektov, lokalnih cest in javne razsvetljave, ki ga na predlog župana sprejme Občinski svet občine Zagorje ob Savi.
Glede na Plan vzdrževanja kolektivnih objektov, lokalnih cest in javne razsvetljave se izdela Izvedbeni program vzdrževanja kolektivnih objektov, lokalnih cest in javne razsvetljave.
Izvajalec javne službe rednega vzdrževanja javne razsvetljave pripravi v sodelovanju z občino izvedbeni del za javno razsvetljavo.
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno z Izvedbenim programom vzdrževanja kolektivnih objektov, lokalnih cest in javne razsvetljave.
Izvajalec mora vsako leto, najkasneje do konca marca, poslati občini poročilo o izvedbi proračuna za javno službo za preteklo leto.
12. člen
Izvajalec mora voditi evidenco – kataster o objektih gospodarske infrastrukture javne službe, in sicer o:
– vrsti objekta,
– lokaciji,
– tehničnih lastnostih,
– številu,
– lastništvu.
Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa. Vse spremembe v sistemu javne razsvetljave je potrebno sprotno voditi in vpisovati v kataster ter spremembe najmanj štirikrat letno sporočati občini.
Občina določi obseg in način vodenja katastra, obliko računalniškega zapisa katastra, obseg in način poročanja sprememb ter ostale lastnosti katastra, ki ga vodi izvajalec.
13. člen
Izvajalec je dolžan opraviti naslednja dela in zamenjave, ki so potrebne za zagotavljanje nemotenega, varnega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave:
– zamenjava svetilk, dušilk in sijalk,
– zamenjava drogov javne razsvetljave,
– popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
– čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave,
– opravljati nadzor nad stanjem drogov, svetilk in sijalk na terenu,
– nabavljati žarnice in drugi potrebni material,
– redno vzdrževati prižigališča, nadzorne in krmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave.
– intervencijska dela na objektih in napravah javne razsvetljave,
– izvedba novoletne in drugih prazničnih okrasitev po naročilu občine,
– električarska dela, povezana z delovanjem naprav javne razsvetljave,
– druga dela, ki jih določi občina.
14. člen
Izvajalec lahko opravi določeno delo ali zamenjavo elementa, če je predhodno potrjeno s strani občine. Občina naroča in potrjuje dela preko spletnega računalniškega programa oziroma drugih načinov javnega naročanja.
15. člen
Izvajalec je pri izvajanju del na skupnih objektih z omrežjem za distribucijo električne energije dolžan upoštevati varnostna navodila operaterja omrežja za distribucijo električne energije na območju občine.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN – STORITEV
16. člen
Uporabniki storitev javne službe so občani in vsi drugi, ki so na območju občine.
17. člen
Prepovedano je:
– poškodovati drogove svetilk,
– poškodovati svetilke ali sijalke,
– posegati v napeljave javne razsvetljave,
– napajati iz omrežja javne razsvetljave naprave, ki niso javna razsvetljava,
– nameščati na drogove javne razsvetljave naprave in objekte, ki niso javna razsvetljava,
– lepiti plakate na drogove javne razsvetljave,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini javne razsvetljave,
– onemogočati dostop do drogov javne razsvetljave in
– kakorkoli drugače ogrožati ali poškodovati elemente javne razsvetljave.
18. člen
Ambientna osvetlitev objektov s sistemom javne razsvetljave za pročelja javnih objektov, cerkva, spomenikov, obeležij in drugih podobnih objektov je dovoljena samo s pisnim soglasjem občine.
Na drogove javne razsvetljave je dovoljeno nameščati razne naprave in objekte samo s pisnim soglasjem občine.
Osvetlitev s sistemom javne razsvetljave za objekte, površine in naprave, ki niso določene v 5. členu tega odloka, je dovoljena samo s pisnim soglasjem občine.
19. člen
Kakršnokoli poseganje v objekte in naprave javne službe je, razen izvajalcu, dovoljeno samo s soglasjem občine.
20. člen
Oseba, ki je povzročila škodo, je dolžna poravnati vse stroške za odpravo škode in vse ostale stroške v zvezi z povzročeno škodo na podlagi izstavljenega računa občine ali izvajalca.
VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
21. člen
Javna služba se financira iz proračuna občine.
22. člen
Občina zagotovi izvajalcu za opravljeno storitev javne službe sredstva iz proračuna ob upoštevanju veljavnih tehničnih in drugih standardov ter normativov, na podlagi določil tega odloka in vsakoletnega programa izvajanja javne službe.
VIII. LASTNIŠTVO OBJEKTOV IN NAPRAV
23. člen
Objekti in naprave sistema javne razsvetljave, razen tistih, ki so v skupni rabi z operaterjem omrežja za distribucijo električne energije ali v njegovi lasti, so v lasti občine.
Osvetlitev, ki je financirana z zasebnimi viri, se lahko pogodbeno prenese na občino z upoštevanjem naslednjih pogojev:
– javna korist osvetlitve,
– brezplačen prenos,
– izdelana tehnična oziroma projektna dokumentacija in pridobljena vsa dovoljenja za gradnjo in uporabo ter služnosti za zemljišča,
– tehnična brezhibnost in dobro stanje naprav ter napeljav,
– uporaba kvalitetnih materialov in naprav,
– samostojno odjemno mesto s števcem električne energije in prižigališčem,
– ostali pogoji občine.
Prenos osvetlitve iz drugega odstavka tega člena se mora urediti s pogodbo, v kateri se določijo obveznosti vzdrževanja in plačevanja omrežnine ter tokovine.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
24. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Občina Zagorje ob Savi.
X. SANKCIJE ZA PREKRŠKE
25. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
26. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
– ravna v nasprotju s tretjo alineo 17. člena,
– ravna v nasprotju s četrto alineo 17. člena,
– ravna v nasprotju s peto alineo 17. člena,
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2., 6., 7., 8. ali 9. alinee 17. člena tega odloka.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
27. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s 17. členom,
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Vse svetilke, drogove in ostale elemente javne razsvetljave, ki so namenjeni osvetlitvi zasebnih površin ali zasebnih objektov oziroma služijo nejavnemu namenu, se odstrani v roku treh let po sprejetju tega odloka.
Vsa osvetlitev ter naprave in objekti, ki niso v skladu s 4., 5., 18. ali 19. členom tega odloka, se odstranijo v roku treh let po sprejetju tega odloka.
Predlog za odstranitev iz prvega in drugega odstavka tega člena pripravi Občina v sodelovanju z izvajalcem v roku enega leta po sprejetju tega odloka.
Občina pripravi na podlagi terenskega ogleda javne razsvetljave popis in predlog za prenos osvetlitve iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka v roku enega leta po sprejetju tega odloka. Vsa predlagana osvetlitev se ustrezno uredi in pogodbeno prenese na Republiko Slovenijo v roku petih let po sprejetju tega odloka.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2006
Zagorje ob Savi, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti