Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4338. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, stran 10348.

Na podlagi Akta o določitvi metodologije za pripravo splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) izdaja Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o., kot izvajalec izbirne lokalne javne službe distribucije toplote, ob soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje z dne 18. 9. 2006 naslednje
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) urejajo odnose med distributerjem toplote, Javnim komunalnim podjetjem KOMUNALA Kočevje, d.o.o., (v nadaljevanju distributer) in odjemalci na področju oskrbe s toploto preko distribucijskega omrežja v Kočevju in Kočevski Reki. Splošne pogoje pripravi in sprejme distributer. Določila sprejetih Splošnih pogojev veljajo za distributerja in odjemalca, ne glede na to, ali je sklenil posebno pogodbo ali ne.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo v teh pogojih tale pomen:
– delilnik toplote je naprava, ki omogoča določitev deležev stroškov v skladu z razdelilnikom stroškov za porabljeno toploto, za posamezna obračunska mesta;
– distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega dejavnost dobave toplote iz distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos vroče vode, ki ga predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu, kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– glavni vod je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
– hišna postaja je del toplotne postaje namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne naprave odjemalca;
– interne toplotne naprave so inštalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode, naprav za absorbcijsko hlajenje idr.;
– investitor je odjemalec v času izgradnje nepremičnine, po izgradnji nepremičnine je investitor odjemalec za neprodani del nepremičnine, do končne prodaje celotne nepremičnine;
– merilna naprava:
· merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračun dobavljene toplote odjemalcem toplote;
· vodomer na merilnem mestu, ki meri porabo toplote posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– merilno mesto v toplotni postaji je mesto, kjer sta nameščena merilnik porabe toplote in vodomer;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja račun;
– obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote oddaja toploto in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik nepremičnine ali dela nepremičnine, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe ali brez nje dobavlja toploto po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– ogrevna voda v distribucijskem omrežju je medij, s katerim se prenaša toplota;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektom za izvedbo oziroma projektom izvedenih del in po določilih Sistemskih obratovalnih navodilih distributerja toplote;
– priključna postaja je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote oziroma njihovimi pooblaščenci/pooblaščencem, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki se v izmenjevalniku toplote ogreva;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne spremembe delovanja toplotnih naprav;
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer toplote pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in overjanju merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi;
– toplotna postaja je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave. Deli se na primarni in sekundarni del, ki sta med seboj povezana indirektno preko toplotnih prenosnikov.
II. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
3. člen
Naprave distributerja toplote so:
– distribucijsko omrežje.
III. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA
4. člen
Toplotne naprave odjemalca so:
– priključni vod,
– merilna naprava na odjemnem mestu,
– toplotna postaja,
– interne toplotne naprave,
– delilnik toplote.
Stroški izgradnje in vzdrževanja toplotnih naprav odjemalca bremenijo odjemalca, razen nujnega vzdrževanja priključnega voda in toplotne postaje, opredeljenega v 8. členu teh Splošnih pogojev.
5. člen
Odjemalčeve toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih pogojev za dobavo toplote iz distribucijskega omrežja in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje.
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na distribucijsko omrežje le s soglasjem in v navzočnosti distributerja toplote in investitorja ali odjemalca. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne/obračunske moči.
Za vsako spremembo odjemalčevih toplotnih naprav, katere posledica so obratovalne spremembe ali sprememba priključne/obračunske moči, mora investitor ali odjemalec pridobiti soglasje distributerja toplote.
6. člen
Distributer toplote nadzoruje gradnjo priključnega voda in toplotne postaje. Nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov, projektnih pogojev ter drugih zahtev ali pogojev, opredeljenih v Sistemskih obratovalnih navodilih za vročevodno distribucijsko omrežje.
Za nadziranje gradnje priključnega voda in toplotne postaje sklene investitor ali odjemalec z distributerjem toplote najmanj 14 dni pred začetkom del pisno pogodbo o distributivnem nadzoru. Stroške distributivnega nadzora plača investitor ali odjemalec po Tarifnem sistemu za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
IV. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
7. člen
Naprave distributerja toplote vzdržuje distributer toplote na svoje stroške.
8. člen
Nujno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje opravlja distributer toplote.
Nujno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav v toplotni postaji,
– čiščenje in mazanje gibljivih delov,
– nastavljanje regulacijskih naprav,
– čiščenje prostora toplotne postaje,
– remont priključnega voda in toplotne postaje,
– odpravo okvare in zamenjavo elementov priključnega voda in toplotne postaje,
– registracijo napak v delovanju priključnega voda in toplotne postaje s predlogom ukrepov za njihovo odpravo.
Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena plača odjemalec z mesečnim prispevkom za vzdrževanje.
9. člen
Redne preglede popravila, zamenjavo in overjanje merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi opravlja distributer toplote ali od njega pooblaščena oseba.
Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena plača odjemalec z mesečno števnino.
10. člen
Internih toplotnih naprav odjemalca in delilnikov toplote distributer toplote ne vzdržuje.
V. IZDAJA SOGLASIJ
11. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti toplotne naprave odjemalca na distribucijsko omrežje ali spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja toplote ustrezno pisno soglasje.
12. člen
Na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in priloženih dokumentov, navedenih v nadaljevanju, dobavitelj izda projektne pogoje ali soglasja:
a) za pridobitev projektnih pogojev
Zahtevani priloženi dokumenti:
– idejna zasnova s situacijo objekta z vrisanim predvidenim priključnim vodom in lokacijo toplotne postaje,
– ocena priključne moči objekta.
b) za pridobitev soglasja k projektnim rešitvam:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali projekti za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacijo, vodovodne instalacije-pripravo sanitarne tople vode in podobno), toplotne postaje (projekte strojnih in elektro instalacij) in priključnega voda,
– spremembe navedenih projektov.
13. člen
Distributer toplote mora projektantu ali investitorju predložiti pisne projektne pogoje s projektno nalogo ali pisno soglasje, če je vloga za izdajo projektnih pogojev ali soglasja k projektnim rešitvam usklajena s Splošnimi pogoji in Sistemskimi obratovalnimi navodili za vročevodno distribucijsko omrežje in če to dopuščajo zmogljivosti distribucijskega omrežja ter ekonomičnost dobave toplote.
Rok za izdajo projektnih pogojev je 15 dni za enostavni ali manj zahtevni objekt oziroma 30 dni za zahtevni objekt, po prejeti pravilno izpolnjeni vlogi investitorja ali odjemalca.
14. člen
Izdano pisno soglasje velja najdalje eno leto od izdaje, oziroma do pridobitve gradbenega dovoljenja.
VI. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA IN TOPLOTNE POSTAJE
15. člen
Vrsto, število in lego priključnih vodov določi distributer toplote glede na zahteve Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijsko omrežje za priključitev na distribucijsko omrežje in ekonomičnost dobave toplote.
16. člen
Nadzor nad gradnjo se izvaja v skladu s 6. členom teh Splošnih pogojev.
VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
17. člen
Distributer toplote priključi odjemalčeve toplotne naprave na distribucijsko omrežje potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz projektne naloge oziroma izdanega soglasja k projektni dokumentaciji ter zahteve iz Sistemskih obratovalnih navodil distributerja toplote za priključitev na distribucijsko omrežje.
VIII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
18. člen
Distributer toplote začne praviloma dobavljati toploto potem, ko je sklenjena ustrezna pogodba z investitorjem oziroma odjemalcem v skladu s temi Splošnimi pogoji. V primeru, da je na eno odjemno mesto priključenih več odjemalcev, je obvezna sestavina pogodbe razdelilnik stroškov.
Distributer toplote in investitor ali odjemalec potrdita začetek dobave toplote ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav z zapisnikom. V zapisniku o začetku dobave mora biti poleg ostalega navedena obračunska moč in popisano stanje merilnih naprav na odjemnem mestu.
Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na naprave distributerja toplote ali odjemalčeve toplotne naprave ni možno skleniti pogodbe iz prvega odstavka tega člena se na podlagi naročila in pisnega sporazuma lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastala neposredna ali posredna škoda.
IX. POGODBA O DOBAVI TOPLOTE
19. člen
Pogodbo o dobavi toplote skleneta distributer toplote in odjemalec toplote oziroma investitor v pisni obliki, praviloma za nedoločen čas. Pogodba je sklenjena, ko jo odjemalec/investitor podpiše in jo izroči dobavitelju.
Kolikor pogodba ni sklenjena v pisni obliki, če odjemalec/investitor ne podpiše ali ne vrne podpisane pogodbe distributerju pa kljub temu prične z odjemom toplote je šteti, da je pogodba sklenjena z dnem začetka dobave in sprejema toplote.
Pogodba o dobavi toplote velja in zavezuje tako distributerja toplote, kot odjemalca toplote tudi v primeru, če je odjemalcu toplote iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava toplote na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca toplote ni izkazana količina dobavljene toplote. V tem primeru sklenjena pogodba zavezuje pogodbeni stranki še največ dvanajst (12) mesecev od dne, ko na odjemnem mestu odjemalca toplote neprekinjeno ni več izkazana dobava toplote. Če želi odjemalec toplote po prenehanju pogodbe ponovno začeti z odjemom toplote, mora odjemalec toplote izvesti vse zahtevane postopke, kot pri prvi priključitvi na omrežje.
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– obračunsko moč,
– uvrstitev v tarifno skupino,
– ceno na dan sklenitve pogodbe, način obračuna in delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno več fizičnim ali pravnim osebam,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili teh Splošnih pogojev, Sistemskih obratovalnih navodil ali Tarifnega sistema.
V primeru, da se odjemalec oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta in odkloni sklenitev pogodbe, se uporabijo določila drugega odstavka tega člena.
20. člen
Pogodba o dobavi toplote je praviloma sklenjena za nedoločen čas, razen če se distributer toplote in odjemalec ne dogovorita drugače.
Odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi toplote pisno s 45-dnevnim odpovednim rokom. Distributer toplote upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč v primeru zahteve posameznega odjemalca toplote na skupnem odjemnem mestu.
Če odjemalec ali distributer toplote odpove dobavo toplote, je odjemalec dolžan plačati ob morebitni ponovni priključitvi pred potekom enega leta fiksne stroške za vse mesece prekinitve dobave toplote, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno, v enkratnem znesku ter strošek ponovne priključitve na omrežje.
21. člen
V primeru, da odjemalec toplote zaradi sprememb Splošnih pogojev ne želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji lahko, (razen v primerih, ko odstop od pogodbe o dobavi toplote v skladu z določili Splošnih pogojev ni mogoč), odstopi od pogodbe o oskrbi s toploto z odpovednim rokom 45 dni. V tem primeru mora od pogodbe o oskrbi s toploto odstopiti v roku 30 dni po javni objavi sprememb Splošnih pogojev, sicer se šteje, da se s spremembami strinja.
22. člen
Odjemalec mora distributerja toplote pisno obvestiti o statusnih in ostalih spremembah, ki vplivajo na razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem.
V primeru sprememb, ki vplivajo na razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem je dolžan odjemalec poravnati vse obveznosti do distributerja toplote, vključno za mesec v katerem je javil spremembo.
V primeru spremembe odjemalca, prevzema dosedanji odjemalec obveznost plačevanja dobavljene toplote in drugih stroškov tako dolgo, dokler ni na predpisan način obvestil o spremembah distributerja toplote.
V primeru spremembe odjemalca je dolžan dosedanji odjemalec o tem obvestiti distributerja toplote.
Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov (stari in novi) dosedanjega odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– enotno matično številko novega odjemalca,
– podatke o zaposlitvi (zaželeno, ni pa nujno),
– število oseb v gospodinjstvu,
– davčna številka.
Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike podatke:
– firmo,
– naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta,
– številko transakcijskega računa in banke, pri kateri je odprt,
– izpisek iz sodnega registra ali iz davčnega urada,
– davčno številko.
V primeru oddaje nepremičnine v najem lahko odjemalec pisno pooblasti najemnika za plačevanje stroškov za ogrevanje. Pooblastilo preda distributerju toplote. V primeru, da najemnik ne poravnava stroškov distributerju toplote je odjemalec (lastnik) subsidiarno-nadomestno odgovoren za plačilo neporavnanih obveznosti.
Do prejema obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec.
23. člen
Pogodbe o dobavi toplote so praviloma tipske pogodbe.
X. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH MESTIH
24. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta lahko odpovedo pogodbe o dobavi toplote pisno s 45-dnevnim odpovednim rokom. Distributer toplote upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Odpoved velja le, če pogodbe odpovedo odjemalci skupnega odjemnega mesta in je v skladu s Stanovanjskim zakonom.
Zahteva po odstopu od pogodb ni mogoča tudi v primeru odpovedi pogodb vseh odjemalcev skupnega odjemnega mesta, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalci toplote iz skupnega odjemnega mesta želeli ogrevati, pa je na podlagi posebnega predpisa določen obvezen način ogrevanja.
25. člen
Pooblaščenec odjemalcev skupnega odjemnega mesta predloži distributerju toplote razdelilnik stroškov toplote, sprejet na način, kot ga določa veljavna zakonodaja.
Na osnovi razdelilnika stroškov toplote določi, v skladu z veljavno zakonodajo, upravnik zgradbe oziroma lastniki, če stavba nima upravnika (lahko pa tudi usposobljena in pooblaščena tretja oseba) deleže stroškov za porabljeno toploto, za posamezna obračunska mesta. Vsota vseh deležev mora znašati 100 odstotkov.
Deleže stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto dostavi pooblaščenec distributerju toplote do vsakega 28. v mesecu. Kolikor distributer toplote do navedenega dne v mesecu ne prejme obvestila o deležih stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto, obračuna toploto po zadnjih znanih deležih stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto.
Če pooblaščenec odjemalcev dobavitelju ne predloži razdelilnika stroškov, oziroma deležev stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto, obračuna distributer posameznim odjemalcem stroške dobave toplote v skladu z veljavno zakonodajo.
XI. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
26. člen
Distributer toplote praviloma zagotavlja na odjemnem mestu toploto vse dni v ogrevni sezoni neprekinjeno (razen, ko stopijo v veljavo členi 27, 43 – 45 teh Splošnih pogojev) z obračunsko močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote in v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za vročevodno distribucijsko omrežje.
Ogrevna sezona se prične jeseni, ko je temperatura zunanjega zraka zaporedoma tri dni ob 21. uri zvečer nižja od +12 °C, konča pa spomladi, ko je ob istem času tri dni zaporedoma višja od +12 °C.
27. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta s toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na distribucijski mreži in/ali odjemalčevih toplotnih napravah, poravna vse stroške, ki nastanejo na distribucijski mreži distributer toplote, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
XII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
28. člen
Dobavljene količine toplote se praviloma ugotavljajo mesečno na podlagi odčitkov na merilnih napravah na odjemnem mestu v toplotni postaji.
29. člen
Podatke z merilnih naprav na odjemnem mestu v toplotni postaji odčita distributer toplote, razen če se odjemalec in distributer toplote ne dogovorita drugače.
30. člen
Odjemalec mora distributerju toplote omogočiti dostop do merilnih naprav na odjemnem mestu zaradi odčitavanja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti ter s temi Splošnimi pogoji.
Če distributer toplote zaradi razlogov na strani odjemalca, ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi obvestila distributerja toplote sporočiti pravilni odčitek v dogovorjenem času in na način, kakor to določi distributer toplote.
Če odjemalec ne sporoči odčitka merilnih naprav ali na ponovni poziv distributerju toplote ne omogoči dostopa do merilne naprave na odjemnem mestu, mu distributer toplote za obračunski mesec obračuna dobavljene količine toplote skladno z določili 34. in 35. člena teh Splošnih pogojev. Poračun dejanske porabe toplote se izvrši takoj naslednji mesec, ko distributer pridobi odčitek iz merilne naprave po zadnji veljavni ceni.
31. člen
Distributer toplote in odjemalec imata poleg rednih pregledov iz 9. člena teh Splošnih pogojev pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če so pri kontrolnem pregledu ugotovljena večja odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preizkusa distributer toplote, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če pokaže preizkus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava v okvari, dobavljena toplota pa se za obdobje od ugotovitve okvare do odprave okvare merilne naprave določi z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
32. člen
Če očitni znaki kažejo, da je merilna naprava na odjemnem mestu v okvari, se dobavljeno količino toplote določi z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
33. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne ali obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.
34. člen
Dobavljena količina toplote, se za obračunsko obdobje, ko distributer toplote ni prejel odčitka iz merilne naprave na odjemnem mestu, določi:
Q = Q(h) x K x Y
 
Pri tem pomenijo:
Q      dobavljena količina toplote (MWh)
Q(h.)    obračunska moč toplotnih naprav za ogrevanje in klimatizacijo
      prostorov (MW, 1 MW = 1000000 W)
K      ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav
      z obračunsko močjo v obračunskem obdobju
Y      faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko obdobje, ki se
      določi v pogodbi o dobavi toplote
 
 
         t(n) – t(z sr)
K = 24 x Z x  ---–––––––––––––
        t(np) – t(z min)
 
 
Pri tem pomenijo:
Z      število ogrevalnih dni
t(n.)    20 °C, srednja projektna ali predpisana temperatura prostorov
t(np)    20 °C, projektna notranja temperatura
t(z sr)   srednja mesečna zunanja temperatura v Kočevju v obračunskem
      obdobju glede na 30-letno povprečje
t(z min.)  računska minimalna zunanja temperatura
35. člen
Količina dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode se v primeru okvare merilne naprave ali v času izven ogrevne sezone, če je odjem pod mejo točnosti merilne naprave, ugotovi na osnovi odčitkov vodomera, ki je vgrajen pred napravo za pripravo sanitarne tople vode po obrazcu:
Q = 2 x V x (T(tv) – 10)
Q – toplota za pripravo tople vode (kWh),
V – količina vode (m3),
T(tv) – srednja temperatura tople vode.
XIII. REKLAMACIJA
36. člen
Kakovost dobavljene toplote (pretok in temperatura) na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec, oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih.
Reklamacijo je potrebno podati v pisni obliki ali po faksu. Ustne reklamacije se upoštevajo le, če so nujne in zahtevajo takojšnje ukrepanje, morajo pa biti prvi naslednji dan potrjene v pisni obliki.
37. člen
Kolikor je na podlagi podane reklamacije ugotovljena napaka, ki se je ne da odpraviti v najkrajšem možnem času (do dva dni), je potrebno odjemalcu ali pooblaščencu odjemalcev podati pisni odgovor o rešitvi reklamacije najkasneje v osmih dneh od prejema reklamacije.
38. člen
O pisnih reklamacijah odloča distributer tako, da odjemalca pisno obvesti o svojem stališču do posredovane reklamacije, njegovih že storjenih ukrepih in predlogih za odklonitev negativnih vplivov v prihodnje.
XIV. NEUPRAVIČEN ODJEM
39. člen
Če odjemalec odjema toploto brez soglasja distributerja toplote ali če namerno vpliva na merilne naprave na odjemnem mestu v škodo distributerja toplote, je distributer toplote upravičen za obdobje ugotovljenega neopravičenega odjema zaračunati porabljeno toploto skladno s 34. in 35. členom Splošnih pogojev in z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote ter nadomestilom za povzročitev stroškov dobavitelju, ki se določi v pavšalni višini 25% na porabljeno toploto.
40. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče ugotoviti, se predpostavlja neupravičen odjem toplote za obdobje od zadnjega kontrolnega pregleda merilne naprave na odjemnem mestu, oziroma se zaračuna za največ 12 mesecev.
41. člen
Odjemalec mora distributerju toplote plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote, če dejanska škoda in stroški presegajo 25% pavšala iz 40. člena.
42. člen
Če odjemalec priključi svoje naprave brez vednosti distributerja toplote na sistem ogrevanja v objektu, ki je že priključen na distribucijsko mrežo, lahko distributer toplote sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
Distributer toplote v takem primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz že danega soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti preko pooblaščenca o dodatni priključitvi, zaradi ureditve pogodbenega razmerja.
XV. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
43. člen
Distributer toplote prekine dobavo toplote po poprejšnjem obvestilu (opomin, dopis, dnevno časopisje, radio):
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj distribucijske mreže,
– zaradi razširitve distribucijske mreže,
– če odjemalec poškoduje svoje ali distributerjeve toplotne naprave tako, da je ogroženo delovanje distribucijske mreže in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje odjemalčevih toplotnih naprav tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje oziroma dobavo toplote,
– če odjemalec ne omogoči distributerju toplote varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez distributerjevega soglasja,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote na odjemnem mestu v priključni postaji in ne poravna drugih obveznosti do distributerja toplote več kot tri mesece zapored ali pet mesecev v enem letu. V opominu pred izklopom (razen v primerih iz 20. člena teh Splošnih pogojev, ko odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč) se odjemalcu ponudi petnajst (15) dnevni rok, v katerem mora poravnati zapadle obveznosti,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav.
Distributer toplote opravlja vsa vzdrževalna dela na distribucijski mreži, ki zahtevajo prekinitev dobave toplote, praviloma v času izven ogrevalne sezone.
44. člen
Distributer toplote ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih naprav v priključni postaji,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevne vode,
– če odjemalec odvzema ogrevno vodo iz distribucijske mreže brez soglasja distributerja toplote,
– če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare vira ali transportne poti, ne upošteva navodil o omejevanju odvzema toplote.
45. člen
Ponovna dobava toplote po ustavitvi dobave toplote iz razlogov na strani odjemalca, se začne potem, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in ko se distributerju toplote poravnajo nastali stroški in škoda.
46. člen
Distributer toplote je v času ogrevne sezone dolžan ponovno dobavljati toploto v 24 urah od prejete pisne zahteve, če odjemalec toplote, ki odjema toploto za potrebe gospodinjstva, pri distributerju toplote v dveh dneh po izvedeni prekinitvi dobave pisno zahteva ponovno priključitev in izkaže, da bi mu zaradi prekinjene dobave toplote nastala nevarnost za življenje ali zdravje in da si iz razlogov, ki niso na njegovi strani, ni mogel zagotoviti drugega načina ogrevanja; v kolikor odjemalec toplote tega ne izkaže, distributer toplote šteje, da nevarnost ne obstaja.
XVI. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA
47. člen
Distributer toplote:
– dobavlja odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav z obračunsko močjo, dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
– opravlja redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav v skladu z 9. členom teh Splošnih pogojev,
– skrbi za nujno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje,
– obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave toplote v sredstvih javnega obveščanja,
– ob primeru večje okvare v odjemalčevi toplotni postaji odklopi toplotno postajo od vročevodnega omrežja,
– ščiti interese skupnih porabnikov pred individualnimi, dokler je to smotrno.
48. člen
Distributer toplote ima pravico preverjati in nastaviti regulacijske naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obratovalni pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote ter Sistemskih obratovalnih navodili za vročevodno distribucijsko omrežje, ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu.
XVII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
49. člen
Odjemalec predvsem:
– podpiše pogodbo o dobavi toplote,
– skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje odjemalčevih toplotnih naprav,
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature na odjemalčevih napravah v toplotni postaji,
– ne sme spreminjati brez distributerjevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na distributerjevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna delavcem distributerja,
– skrbi, da je v prostoru toplotne postaje obratovalna dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da bodo distributerju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne prostore,
– sproti obvešča distributerja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti drugih odjemalcev ali distributerja,
– ne preprodaja dobavljene toplote brez distributerjevega soglasja,
– omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na priključni vročevod, če ta prenese dodatne obremenitve, o čemer presodi distributer, ki izda ustrezno pisno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči distributerju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
– obvesti distributerja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo distributerja, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– plačuje svoje obveznosti.
XVIII. PREHODNE DOLOČBE
50. člen
Do sprejetja in uveljavitve Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje se uporabljajo sedanji pogoji za priključitev na distribucijsko omrežje
XIX. KONČNE DOLOČBE
51. člen
Z uveljavitvijo teh Splošnih pogojev prenehajo veljati Pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje (Uradni list RS, št. 41/01).
52. člen
Splošne pogoje je sprejel distributer toplote, ob soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje. Splošni pogoji začno veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kočevje, dne 19. septembra 2006
Direktor Komunale Kočevje d.o.o.
Leon Behin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti