Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

4251. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4252. Uredba o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti
4253. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in določitvi prekrškov za kršitve njenih določb

MINISTRSTVA

4254. Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin
4255. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev
4256. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev
4257. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev
4258. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev
4259. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4260. Pravilnik o obrazcu potrdila o dokončanju programa Računalniška pismenost za odrasle
4261. Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika na narodno mešanih območjih
4262. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
4263. Program priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Postojna/Divača–Jelšane
4264. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo za izpostavo avtocestne baze Hrušica
4265. Soglasje k ustanovitvenemu aktu FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI

BANKA SLOVENIJE

4266. Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4267. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
4326. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4268. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zavarovalstva Slovenije

OBČINE

Beltinci

4269. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Beltinci

Bled

4270. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled
4271. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorje

Brežice

4272. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ob Cesti svobode – jug v Brežicah (SDUN)

Celje

4273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje – nadzidava poslovnega objekta Gledališka 2
4274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
4275. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Čret MTC 1
4276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Stopinšek)

Cerknica

4277. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2006

Cerkno

4278. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno

Cerkvenjak

4279. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Cerkvenjak

Dravograd

4280. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Dravograd

Grosuplje

4281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2005
4282. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje
4283. Sklep o imenovanju nadomestnega člana občinske volilne komisije
4284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2024/10 k.o. Sela
4285. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 902/5 in parc. št. 902/7, obe k.o. Grosuplje – naselje
4286. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 334/6, k.o. Sela

Idrija

4287. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2006
4288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu »Pri Likarici« – Idrija
4289. Odlok o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo
4290. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2007
4291. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Kamnik

4292. Odlok o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
4293. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Kobarid

4294. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid

Kočevje

4295. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
4296. Odlok o določitvi imen nekaterih ulic na območju Občine Kočevje
4297. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu pokopališče Kočevje 1. faza
4298. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Kranj

4299. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1113/4 in 1113/5, k.o. Babni vrt

Litija

4300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
4301. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Vače pri Litiji
4302. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Litija (SPRO in PRO)

Metlika

4303. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2006
4304. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2006/2007

Mirna Peč

4305. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2006
4306. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč

Nova Gorica

4307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica

Pivka

4308. Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane v Pivki

Rogatec

4309. Odlok o zazidalnem načrtu za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj)

Sevnica

4310. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti v Sevnici

Slovenska Bistrica

4311. Program priprave lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2

Slovenske Konjice

4312. Program priprave Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniško-obrtna cona Pod goro II«
4313. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Obrtna cona Slovenske Konjice«

Sveta Ana

4314. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2006

Škocjan

4315. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi enote kulturne dediščine na Bučki – Šlojserjeva hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
4316. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4317. Sklep o spremembi Sklepa št. 00601-10/98 – število volišč
4318. Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan
4319. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Škocjan

Šmarje pri Jelšah

4320. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

4321. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta Šmartno sever ŠS-2

Trebnje

4322. Odlok o spremembi meje območij naselij Trebnje in Dolenje Medvedje selo
4323. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje
4324. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

4325. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah občinskega sveta oziroma za župana v Občini Zagorje ob Savi v letu 2006

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost