Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

4251. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4252. Uredba o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti
4253. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in določitvi prekrškov za kršitve njenih določb

MINISTRSTVA

4254. Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin
4255. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev
4256. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev
4257. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev
4258. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev
4259. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4260. Pravilnik o obrazcu potrdila o dokončanju programa Računalniška pismenost za odrasle
4261. Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika na narodno mešanih območjih
4262. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
4263. Program priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Postojna/Divača–Jelšane
4264. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo za izpostavo avtocestne baze Hrušica
4265. Soglasje k ustanovitvenemu aktu FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI

BANKA SLOVENIJE

4266. Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4267. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
4326. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4268. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zavarovalstva Slovenije

OBČINE

Beltinci

4269. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Beltinci

Bled

4270. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled
4271. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorje

Brežice

4272. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ob Cesti svobode – jug v Brežicah (SDUN)

Celje

4273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje – nadzidava poslovnega objekta Gledališka 2
4274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
4275. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Čret MTC 1
4276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Stopinšek)

Cerknica

4277. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2006

Cerkno

4278. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno

Cerkvenjak

4279. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Cerkvenjak

Dravograd

4280. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Dravograd

Grosuplje

4281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2005
4282. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje
4283. Sklep o imenovanju nadomestnega člana občinske volilne komisije
4284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2024/10 k.o. Sela
4285. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 902/5 in parc. št. 902/7, obe k.o. Grosuplje – naselje
4286. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 334/6, k.o. Sela

Idrija

4287. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2006
4288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu »Pri Likarici« – Idrija
4289. Odlok o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo
4290. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2007
4291. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Kamnik

4292. Odlok o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
4293. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Kobarid

4294. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid

Kočevje

4295. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
4296. Odlok o določitvi imen nekaterih ulic na območju Občine Kočevje
4297. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu pokopališče Kočevje 1. faza
4298. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Kranj

4299. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1113/4 in 1113/5, k.o. Babni vrt

Litija

4300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
4301. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Vače pri Litiji
4302. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Litija (SPRO in PRO)

Metlika

4303. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2006
4304. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2006/2007

Mirna Peč

4305. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2006
4306. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč

Nova Gorica

4307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica

Pivka

4308. Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane v Pivki

Rogatec

4309. Odlok o zazidalnem načrtu za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj)

Sevnica

4310. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti v Sevnici

Slovenska Bistrica

4311. Program priprave lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2

Slovenske Konjice

4312. Program priprave Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniško-obrtna cona Pod goro II«
4313. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Obrtna cona Slovenske Konjice«

Sveta Ana

4314. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2006

Škocjan

4315. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi enote kulturne dediščine na Bučki – Šlojserjeva hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
4316. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4317. Sklep o spremembi Sklepa št. 00601-10/98 – število volišč
4318. Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan
4319. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Škocjan

Šmarje pri Jelšah

4320. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

4321. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta Šmartno sever ŠS-2

Trebnje

4322. Odlok o spremembi meje območij naselij Trebnje in Dolenje Medvedje selo
4323. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje
4324. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

4325. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah občinskega sveta oziroma za župana v Občini Zagorje ob Savi v letu 2006

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti