Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006

Kazalo

4295. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje, stran 10278.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS-UPB1 in 21/06 – odl. US), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 32. redni seji dne 18. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
1. člen
V Odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 56/96, 65/98 in 73/02) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Svet Krajevne skupnosti Kočevje – mesto šteje trinajst članov.
Za volitve članov sveta KS se določi trinajst volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega Ljubljansko cesto od križišča s Kolodvorsko ulico pri upravni stavbi Občine Kočevje do Novomeške ceste, Novomeško cesto (razen št. 5), Kolodvorsko ulico in Turjaško naselje št. 18 in 20;
2. volilna enota obsega Kajuhovo naselje, Pri Unionu in Mahovniško cesto;
3. volilna enota obsega Ljubljansko cesto od mostu pri Rinži do križišča (razen št. 2 in 4) s Kolodvorsko ulico pri upravni stavbi Občini Kočevje, Opekarsko ulico, Bračičevo ulico in Cesto na stadion;
4. volilna enota obsega Rožno ulico, Turjaško ulico in Kekčevo ulico;
5. volilna enota obsega Cankarjevo ulico, Šeškovo ulico, Tomšičevo ulico št. 15, 19 in 21 ter Kolodvorsko ulico št. 8 in 10;
6. volilna enota obsega Kidričevo ulico (razen št. 6.a) in Ljubljansko cesto št. 2 in 4;
7. volilna enota obsega Tesarsko ulico, Dimnikarsko pot, Tomšičevo ulico od št. 13 do križišča z Roško cesto, Roško cesto od št. 1 do 23 ter Kidričevo ulico 6a;
8. volilna enota obsega Trg zbora odposlancev in Trg svetega Jerneja;
9. volilna enota obsega Reško cesto, Frankopansko, Uskoško, Kocljevo, Streliško in Samovo ulico ter Ulico Veronike Deseniške;
10. volilna enota obsega Podgorsko ulico in Grajsko pot;
11. volilna enota obsega Prešernovo ulico, Črnomeljsko cesto, Cesto v Mestni log, Mestni log I do Mestni log V, Ulico heroja Marinclja, Nabrežje ter Brestovo, Borovo, Brezovo, Bršljanovo, Bezgovo in Brinovo pot;
12. volilna enota obsega Cesto na Trato, ceste od Trate I do Trate XV ter Novomeško cesto 5;
13. volilna enota obsega naselje Mahovnik.
V vsaki volilni enoti se voli en član sveta KS.«.
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet Krajevne skupnosti Šalka vas šteje sedem članov.
Za volitve članov sveta KS se določi sedem volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega Roško cesto od št. 24 dalje, Rozmanovo in Travniško ulico, Rudarsko naselje, Rudnik (nova kolonija) in Trdnjavo.
V 1. volilni enoti se voli en član sveta KS.
2. volilna enota obsega naselje Šalka vas.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta KS.
3. volilna enota obsega naselje Željne.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta KS.
4. volilna enota obsega naselji Klinja vas in Stari Breg.
V 4. volilni enoti se voli en član sveta KS.
5. volilna enota obsega naselje Cvišlerji.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta KS.
6. volilna enota obsega naselja Koprivnik, Staro Brezje, Rajhenav, Hrib pri Koprivniku, Podstene in Podstenice.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta KS.
7. volilna enota obsega naselja Mačkovec, Onek in Laze pri Oneku.
V 7. volilni enoti se voli en član sveta KS.«.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet Krajevne skupnosti Ivan Omerza šteje devet članov.
Za volitve članov sveta KS se določijo štiri volilne enote, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Dolga vas.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
2. volilna enota obsega naselje Livold.
V 2. volilni enoti volijo trije člani sveta KS.
3. volilna enota obsega naselji Črni Potok in Zajčje Polje.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
4. volilna enota obsega naselja Mozelj, Rajndol, Kočarji, Kačji Potok, Suhi Potok, Svetli Potok, Spodnji Log in Knežja Lipa.
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.«.
4. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet Krajevne skupnosti Poljanska dolina šteje pet članov.
Za volitve članov sveta KS se določijo tri volilne enote, in sicer:
1. volilna enota obsega naselja Vimolj pri Predgradu, Brezovica pri Predgradu, Nemška Loka, Čeplje, Kralji in Bukova Gora.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
2. volilna enota obsega naselja Predgrad, Jelenja vas in Paka pri Predgradu.
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
3. volilna enota obsega naselja Laze pri Predgradu, Vrt, Spodnja Bilpa, Hreljin in Dol.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.«.
5. člen
V 10. členu se besedilo prve alinee drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»1. volilna enota obsega naselja Kočevska Reka, Primoži, Mlaka pri Kočevski Reki, Koče, Sadni Hrib, Mokri Potok in Gotenica.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/06-117
Kočevje, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.