Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4348. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta, stran 10382.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 100/05 – UPB1, 21/06) ter 18. in 87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 32. seji dne 21. 9. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Poslovnika občinskega sveta
1. člen
V Poslovniku občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03, 10/05) se v drugem odstavku 8. člena črta besedilo »vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat«.
2. člen
Tretji odstavek 11. člena se črta.
3. člen
V drugem stavku 12. člena se črta besedilo »ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.«
4. člen
V drugem odstavku 74. člena se za besedo »končani« doda besedi »razpravi v«.
5. člen
V četrtem odstavku 75. člena se besedi »lahko pove« nadomestita z besedama »mora podati«.
V petem odstavku se beseda »obravnave« nadomesti z besedo »razprave«.
6. člen
V poglavju VI. Akti občinskega sveta se v naslovu 5. podpoglavja za besedo »proračuna« dodajo besede »in zaključnega računa«.
7. člen
V drugem odstavku 87. člena se črta prvi stavek.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pravilno vloženi amandmaji se predložijo članom občinskega sveta najmanj en dan pred dnem, ko je sklicana seja občinskega sveta.«
8. člen
V prvem stavku 88. člena se črta beseda »najprej«.
9. člen
Doda se nov 92.a člen, ki se glasi:
»92.a člen
Zaključni račun proračuna za preteklo proračunsko leto se sprejema v eni obravnavi.
Za sprejem odloka o zaključnem računu proračuna se uporabljajo določila tega poslovnika, ki veljajo za obravnavo dopolnjenega predloga proračuna.
Občinski svet obravnava zaključni račun proračuna skupaj z mnenjem nadzornega odbora.«.
10. člen
94. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ko je občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, predlagatelj predloži v sprejem prečiščeno besedilo akta.
Prečiščeno besedilo akta pregleda statutarno-pravna komisija.
O sprejemu prečiščenega besedila glasuje občinski svet brez razprave.«
11. člen
V VII. poglavju Volitve in imenovanja se črtata 2. podpoglavje Imenovanje podžupana in 100. člen.
12. člen
V prvem odstavku 109. člena se za besedo »da« dodata besedi »takoj ali«.
13. člen
Za predstavnike občine, ki so bili imenovani v organ javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada pred začetkom veljavnosti teh sprememb in dopolnitev poslovnika in jim mandat poteče s pretekom mandata občinskega sveta, se šteje, da jim mandat poteče s potekom mandata organa javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada, kolikor mandat občinskega sveta poteče pred potekom mandata organa.
14. člen
Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0002/2002-05
Žirovnica, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti