Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4343. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006, stran 10376.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 108. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne 27. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006 se spremeni 2. člen odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina / Podskupina kontov                  | Znesek v |
|                                |   000  |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              |  1.676.984|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |   699.911|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |70 DAVČNI PRIHODKI                     |   595.370|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček               |   420.700|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |703 Davki na premoženje                   |   96.177|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |704 Domači davki na blago in storitve            |   78.493|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |71 NEDAVČNI PRIHODKI                    |   104.541|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |   53.177|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |711 Takse in pristojbine                  |    5.647|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |712 Denarne kazni                      |     470|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          |     100|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki                 |   45.147|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |72 KAPITALSKI PRIHODKI                   |   169.900|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          |   117.100|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč              |   52.800|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |73 PREJETE DONACIJE                     |      0|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |74 TRANSFERNI PRIHODKI                   |   807.173|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |   805.173|
+---------------------------------------------------------------+------------+
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU  |    2.000|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                |  1.851.724|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |40 TEKOČI ODHODKI                      |   446.443|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            |   119.083|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |   20.121|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve              |   287.064|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |403 Plačila domačih obresti                 |    6.087|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |409 Rezerve                         |   14.088|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |41 TEKOČI TRANSFERI                     |   619.715|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        |   392.438|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |   60.665|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi              |   166.612|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |42 INVESTICIJSKI ODHODKI                  |   553.253|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           |   553.253|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |   232.313|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam   |   143.780|
+--+------------------------------------------------------------+------------+
| |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    |   88.533|
+---------------------------------------------------------------+------------+
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |  –174.740|
+---------------------------------------------------------------+------------+
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/podskupina kontov                    | Znesek v |
|                                |  000  |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH    |   15.500|
|DELEŽEV (750+751+752)                      |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |   15.500|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil              |   14.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev               |     0|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |752 Kupnine iz naslova privatizacije            |   1.500|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |440 Dana posojila                      |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |   15.500|
|DELEŽEV (IV.-V.)                        |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
C. RAČUN FINANCIRANJA
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/podskupina kontov                    | Znesek v |
|                                |  000  |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     |     0|
+-----+----------------------------------------------------------+-----------+
|   |50 ZADOLŽEVANJE                      |     0|
+-----+----------------------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje                  |     0|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   |   11.400|
+-----+----------------------------------------------------------+-----------+
|   |55 ODPLAČILA DOLGA                    |   11.400|
+-----+----------------------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga               |   11.400|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH(I.+IV.+VII.-II.- |  –170.640|
|V.-VIII.)                            |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)               |  –11.400|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)           |  174.740|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNUDNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |  171.037|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Šmarje pri Jelšah.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0070/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 28. septembra 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti