Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4339. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, stran 10354.

Na podlagi Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) izdaja Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o., kot izvajalec izbirne lokalne javne službe distribucije toplote, ob soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje z dne 18. 9. 2006, naslednji
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: Tarifni sistem) določa elemente za obračunavanje energije za različne skupine odjemalcev toplote iz distribucijskega omrežja v Kočevju in Kočevski Reki, glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto ter druge elemente predvsem s poudarkom na učinkoviti rabi toplote, zanesljivi oskrbi odjemalcev toplote s toploto ustrezne kakovosti, varstvom okolja in varstvom potrošnikov. Tarifni sistem pripravi in sprejme Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o., kot distributer toplote.
Določila sprejetega Tarifnega sistema veljajo za distributerja toplote in odjemalce toplote.
2. člen
S Tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja se določajo:
– tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo distributer toplote dobavlja odjemalcem iz vročevodnega omrežja,
– kriteriji in merila za določanje cen toplote,
– načela in kriteriji za določanje tarifnih postavk (stimuliranje racionalne rabe toplote, uporaba proizvodnih in distribucijskih objektov).
3. člen
Pojmi, uporabljeni v tem Tarifnem sistemu, imajo naslednji pomen:
– delilnik toplote je naprava, ki omogoča določitev deležev stroškov v skladu z razdelilnikom stroškov za porabljeno toploto, za posamezna obračunska mesta;
– distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega dejavnost dobave toplote iz distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos vroče vode, ki ga predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– glavni vod je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
– hišna postaja je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne naprave odjemalca;
– interne toplotne naprave so inštalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode, naprav za absorbcijsko hlajenje idr.;
– investitor je odjemalec v času izgradnje nepremičnine, po izgradnji nepremičnine je odjemalec za neprodani del nepremičnine, do končne prodaje celotne nepremičnine;
– merilna naprava:
   – merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračun dobavljene toplote odjemalcem toplote;
   – vodomer na merilnem mestu, ki meri porabo toplote posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– merilno mesto v toplotni postaji je mesto, kjer sta nameščena merilnik porabe toplote in vodomer;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja račun;
– obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote.
– odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote oddaja toploto in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik nepremičnine ali dela nepremičnine, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe ali brez nje dobavlja toploto po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– ogrevna voda v distribucijskem omrežju je medij, s katerim se prenaša toplota;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektom za izvedbo oziroma projektom izvedenih del in po določilih Sistemskih obratovalnih navodil distributerja toplote;
– priključna postaja je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote oziroma njihovimi pooblaščenci/pooblaščencem, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki se v izmenjevalniku toplote ogreva;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne spremembe delovanja toplotnih naprav;
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer toplote pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in overjanju merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi;
– toplotna postaja je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave. Deli se na primarni in sekundarni del, ki sta med seboj povezana indirektno preko toplotnih prenosnikov.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
4. člen
Tarifni elementi so:
– obračunska moč,
– dobavljena količina toplote,
– nestandardne storitve.
5. člen
Tarifne postavke so:
– cena za enoto obračunske moči (SIT/kW.mesec, SIT/MW.leto, SIT/m2.mesec, SIT/m2.leto),
– cena za toploto (SIT/kWh, SIT/MWh),
– cena za nestandardne storitve po veljavnem ceniku.
Ceno za enoto obračunske moči potrdi Občinski svet Občine Kočevje na predlog distributerja toplote, v skladu z Metodologijo za oblikovanje cen toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, ki jo je sprejela Vlada RS.
Cena za toploto se lahko spreminja mesečno v skladu z Metodologijo za oblikovanje cen toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, ki jo je sprejela Vlada RS in veljavno zakonodajo. Prvič oblikovano ceno potrdi Vlada RS, nadaljnje spremembe potrjuje občinska uprava Občine Kočevje v skladu z zakonodajo.
6. člen
Obračunska moč se določa po določilih Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja.
Skupna obračunska moč zgradbe se razdeli sorazmerno z ogrevanimi površinami posameznega stanovanja.
7. člen
Strošek za obračunsko moč se obračunava mesečno, oziroma v skladu z opredelitvijo v pogodbi o dobavi toplote. Strošek se izračuna tako, da se obračunsko moč odjemalca toplote pomnoži s ceno za enoto obračunske moči, vrednost pa zaokroži na 2 decimalni mesti.
8. člen
V ceni za enoto obračunske moči so vključeni neodvisni stroški ogrevanja in standardne storitve distributerja:
– neodvisni stroški ogrevanja so naslednji:
   – stroški materiala,
   – stroški storitev,
   – stroški dela,
   – stroški nujnega investicijskega in tekočega vzdrževanja,
   – amortizacija,
   – ostali stroški,
– standardne storitve so naslednje:
   – meritev toplote in obračun po merilnih mestih,
   – obračun posameznim odjemalcem toplote po posameznih stanovanjih po vnaprej določenem ali dogovorjenem razdelilniku stroškov.
9. člen
Dobavljena količina toplote se ugotavlja neposredno z merilno napravo na merilnem mestu, ali pa se določa pavšalno, kot je določeno v XII. poglavju Splošnih pogojev za dobavo toplote iz distribucijskega omrežja.
10. člen
Strošek za dobavljeno toploto se izračuna tako, da se število dobavljenih kWh (MWh) pomnoži s ceno za toploto (SIT/kWh, SIT/MWh).
Cena za dobavljeno toploto predstavlja variabilni del stroškov ogrevanja in pokriva stroške:
– energenta,
– električne energije,
– priprave ogrevne vode,
– ostali variabilni stroški.
11. člen
Nestandardne storitve so naslednje:
– redni pregledi, popravila, zamenjava in overjanje merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi,
– nujno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje določeno v 8. členu Splošnih pogojev,
– distributivni nadzor,
– ostalo, v okviru registriranih dejavnosti podjetja.
12. člen
Stroške rednih pregledov, popravil, zamenjav in overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi zaračunava distributer toplote mesečno odjemalcu toplote s števnino. Števnina je objavljena v veljavnem ceniku.
13. člen
Strošek za distributivni nadzor nad gradnjo priključnega voda in toplotne postaje znaša 0,5% vrednosti investicije za izgradnjo priključnega voda in toplotne postaje. Zaračuna se na podlagi sklenjene pogodbe o distributivnem nadzoru v skladu s Splošnimi pogoji o dobavi toplote.
III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
14. člen
Odjemalci toplote so razvrščeni v dve tarifni skupini:
– I. tarifna skupina: gospodinjski odjem
– II. tarifna skupina: ostali odjem.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
15. člen
Obračun dobave toplote se za posameznega odjemalca izvrši po razvrstitvi v ustrezno tarifno skupino z:
– obračunom obračunske moči po veljavni ceni na enoto,
– obračunom dobavljene toplote po veljavni ceni na enoto,
– obračun nestandardnih storitev.
Postavke se seštevajo.
16. člen
Če se več odjemalcev iste ali različnih tarifnih skupin oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava skladno s 25. členom Splošnih pogojev za dobavo toplote iz distribucijskega omrežja.
Obračun dobave toplote se za I. in II. tarifno skupino izvede mesečno, konec meseca za pretekli mesec.
17. člen
Števnina in strošek za vzdrževanje se obračunava za I. in II. tarifno skupino mesečno.
18. člen
Odjemalec mora plačati izstavljeni račun v plačilnem roku, navedenem na izstavljenem računu, položnici ali drugem veljavnem dokumentu.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu distributer toplote zaračunava zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva poplačila obveznosti.
Distributer zaračuna v primeru ponovne priključitve stroške v skladu z zadnjim odstavkom 20. člena Splošnih pogojev.
19. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Količino porabljene vode iz vodovodnega omrežja plača odjemalec dobavitelju vode.
20. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja distributer na podlagi Splošnih pogojev za dobavo toplote iz distribucijskega omrežja oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo v pisni obliki z obrazložitvijo in predloženimi dokazili v 8 dneh po prejemu računa ali obračuna. Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor ne odložijo plačilo računa oziroma obračuna za nesporni del.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena pogodbena razmerja, kolikor se bistveno ne spremenijo pogodbena določila in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
22. člen
Z uveljavitvijo tega Tarifnega sistema preneha veljati Tarifni sistem za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje (Uradni list RS, št. 41/01).
23. člen
Tarifni sistem za odjem in dobavo toplote iz distribucijskega omrežja je sprejel distributer toplote, ob soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje. Splošni pogoji začno veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kočevje, dne 19. septembra 2006
Direktor Komunale Kočevje d.o.o.
Leon Behin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti