Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4361. Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme, stran 10405.

Na podlagi prvega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa:
– pogoje, ki jih mora krma glede na namen uporabe izpolnjevati za dajanje na trg, uporabo in uvoz na teritorij Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: teritorij EU);
– nezaželene snovi v krmi v skladu z Direktivo Parlamenta in Sveta 2002/32 z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L št. 140 z dne 30. 5. 2002, str. 10, z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2006/13/ES z dne 3. februarja 2006 o spremembi Prilog I in II k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nezaželenih snoveh v živalski krmi v zvezi z dioksini in dioksinom podobnimi PCB (UL L št. 32 z dne 4. 2. 2006, str. 44); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/32/ES);
– prepovedane snovi v krmi;
– ravnanje z neustrezno krmo;
– notranje kontrole v obratih nosilcev dejavnosti na področju krme;
– oceno tveganja in obvladovanje tveganja.
(2) Določbe tega pravilnika se glede kriterijev varnosti uporabljajo tudi za vodo za napajanje živali, če drug predpis ne določa drugače.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. krma so vse snovi ali izdelki, vključno z dodatki, pridelani, delno predelani ali nepredelani, ki se uporabljajo za krmljenje živali;
2. proizvodi za prehrano živali so posamična krmila, krmni dodatki, premiksi, krma in ostale snovi, uporabljene ali namenjene za prehrano živali;
3. posamična krmila so proizvodi rastlinskega ali živalskega izvora v njihovem naravnem stanju, sveži ali konzervirani, proizvodi, dobljeni z industrijsko predelavo le-teh, organske ali anorganske snovi z ali brez dodatkov, ki so namenjeni za krmljenje živali kot taki neposredno, po predelavi pri pripravi krmnih mešanic ali kot nosilci za premikse;
4. krmne mešanice so proizvodi, ki so sestavljeni iz posamičnih krmil, s krmnimi dodatki in premiksi ali brez njih, ki so kot popolne ali dopolnilne krmne mešanice neposredno namenjene za krmljenje živali;
5. premiksi so proizvodi iz mešanic krmnih dodatkov, mešanice enega ali več krmnih dodatkov s posamičnimi krmili ali vodo, uporabljenimi kot nosilci, in niso namenjeni za neposredno krmljenje živali;
6. krmni dodatki so snovi, mikroorganizmi ali pripravki, ki niso posamična krmila, niti premiksi in se namenoma dodajajo krmi ali vodi, da bi izpolnili eno ali več funkcij, navedenih v tretjem odstavku 5. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29; z vsemi spremembami);
7. dnevni obrok je povprečna skupna količina krme, izračunane na vsebnost 12% vlage, ki jo dnevno potrebuje žival določene vrste, starostne kategorije in donosa, da zadosti vsem svojim potrebam;
8. nezaželena snov je katerokoli snov ali proizvod, razen povzročiteljev bolezni, ki je prisotna v oziroma na proizvodu za prehrano živali in predstavlja potencialno nevarnost za zdravje živali, ljudi ali okolje in bi lahko škodljivo vplivala na proizvodnjo rejnih živali.
3. člen
(dajanje na trg, uporaba in uvoz)
Proizvodi za prehrano živali, ki se dajejo na trg, uporabljajo ali uvažajo na teritorij EU, morajo biti proizvedeni v skladu s predpisi, običajne trgovske kakovosti in ne smejo predstavljati nevarnosti za zdravje ljudi, živali in okolje ali škodljivo vplivati na proizvodnost rejnih živali.
4. člen
(kriteriji za zagotavljanje varnosti proizvodov za prehrano živali)
Proizvodi za prehrano živali se lahko dajejo na trg, uporabljajo ali uvažajo na teritorij EU, če izpolnjujejo naslednje kriterije za zagotavljanje varnosti:
1. količina nezaželenih snovi ne presega maksimalne dovoljene vsebnosti, določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. ustrezajo minimalnim mikrobiološkim kriterijem iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, oziroma mikrobiološkim kriterijem, določenim s predpisi Skupnosti;
3. ne vsebujejo snovi, katerih uporaba je prepovedana z Odločbo Komisije 217/2004/ES z dne 1. marca 2004 o sprejemu seznama snovi, katerih promet ali uporaba je za namene prehrane živali prepovedana (UL L št. 67, z dne 5. 3. 2004, str. 31);
4. ne vsebujejo določenih substanc oziroma njihovih ostankov v skladu s pravilnikom, ki ureja ukrepe monitoringa določenih substanc in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih;
5. ne vsebujejo krmnih dodatkov ali zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji ali dovoljenja za uporabo pri določeni vrsti ali kategoriji živali;
6. ne vsebujejo drugih prepovedanih snovi oziroma patogenih mikroorganizmov, ki jih določajo predpisi, izdani na podlagi zakona, ki ureja veterinarstvo, oziroma predpisi Skupnosti;
7. če stopnja radioaktivne kontaminacije ne presega vrednosti, določene s predpisi Skupnosti.
5. člen
(ocena tveganja in obvladovanje tveganja)
(1) Proizvodi za prehrano živali niso varni, če ne izpolnjujejo kriterijev iz prejšnjega člena ali če se v njih ugotovijo snovi, za katere ni predpisana maksimalna dovoljena vsebnost (mikroorganizmi, mikotoksini ipd.) oziroma imajo presežen prag ukrepanja iz Priloge II Direktive 2002/32/ES (v nadaljnjem besedilu: Priloga II direktive) in ocena tveganja nedvoumno potrdi tveganje za zdravje ljudi oziroma živali ali za okolje.
(2) Oceno tveganja iz prejšnjega odstavka v okviru uradnega nadzora pripravijo pristojne institucije v skladu z uredbo, ki ureja koordinacijo delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti hrane oziroma živil.
6. člen
(nezaželene snovi v dopolnilnih krmnih mešanicah)
Dopolnilne krmne mešanice ne smejo vsebovati več nezaželenih snovi, kot je določeno v Prilogi 1 za popolne krmne mešanice, ob upoštevanju predpisanega deleža dopolnilne krmne mešanice v dnevnem obroku po navodilih proizvajalca.
7. člen
(prepoved redčenja)
Proizvodov za prehrano živali, v katerih so maksimalne dovoljene vsebnosti neželenih snovi iz Priloge 1 presežene, se za namene razredčenja ne sme mešati z istimi ali drugimi proizvodi za prehrano živali.
8. člen
(notranje kontrole proizvajalca)
(1) Nosilci dejavnosti na področju krme, ki izvajajo dejavnost proizvodnje, morajo z letnimi načrti notranjih kontrol zagotavljati skladnost surovin in proizvodov z določbami tega pravilnika in priporočili Komisije EU.
(2) Načrt notranjih kontrol iz prejšnjega odstavka lahko vsebuje tudi kriterije za zagotavljanje varnosti krme, ki niso določeni s tem pravilnikom, temveč jih nosilec dejavnosti na področju krme določi na podlagi lastne ocene tveganja oziroma ocene tveganja, ki jo na zahtevo nosilca dejavnosti na področju krme pripravi strokovna inštitucija.
(3) Načrt notranjih kontrol mora v skladu z Uredbo (ES) 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1) vsebovati ukrepe za zagotavljanje varnosti surovin in proizvodov (preverjanje kritičnih mest proizvodnega procesa, postopke jemanja vzorcev in pogostost jemanja vzorcev, vrsto in pogostost analiz in v primeru neskladnosti ukrepe, ki opredelijo nadaljnje ravnanje s surovinami in proizvodi ipd.).
(4) Nosilci dejavnosti na področju krme so dolžni opravljati preiskave tudi glede nezaželenih snovi v krmi, ki so določene v Prilogi II direktive, z namenom, da se količina nekaterih nezaželenih snovi v krmi zmanjša oziroma da se določijo viri nezaželenih snovi v krmi.
(5) Če nosilec dejavnosti pri izvajanju notranjih kontrol ugotovi, da krma ne izpolnjuje kriterijev varnosti po tem pravilniku, mora o tem nemudoma obvestiti pristojni območni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) in ukrepati v skladu z 20. členom Uredbe (ES) 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1, z vsemi spremembami).
11. člen
(inšpekcijski nadzor)
VURS zagotavlja redne inšpekcijske preglede in analize na prisotnost substanc iz tega pravilnika in nadzor nad izvajanjem notranjih kontrol na podlagi letnega programa v skladu z Uredbo (ES) 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami).
12. člen
(obveščanje Evropske komisije in držav članic EU)
(1) Glavni urad VURS takoj obvesti Evropsko komisijo in države članice EU preko RAPID ALERT sistema, če se z analizo tveganja ugotovi, da bi lahko proizvodi za prehrano živali neposredno ali posredno vplivali na zdravje ljudi oziroma živali ali na okolje in predvsem, kadar je ugotovljeno, da za proizvode za prehrano živali niso izpolnjeni kriteriji varnosti iz 4. člena tega pravilnika, v ostalih primerih pa poteka obveščanje o ugotovljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih v obliki letnih poročil.
(2) Če se ugotovi presežek določene nezaželene snovi iz Priloge II direktive v proizvodih za prehrano živali, ki izvirajo iz druge države članice EU, VURS o ugotovitvi obvesti to državo članico EU. Če se z analizo tveganja ugotovi, da je bi presežek nezaželene snovi lahko vplival na zdravje ljudi oziroma živali ali na okolje, VURS informacijo takoj posreduje Evropski komisiji preko RASFF sistema.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov (Uradni list RS, št. 18/04, 7/05, 93/05 – ZVMS in 34/06).
14. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 4. novembra 2006.
Št. 007-292/2006
Ljubljana, dne 18. septembra 2006
EVA 2006-2311-0161
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti