Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4353. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici, stran 10398.

Na podlagi 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju: ZŽNPO) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 32. seji dne 21. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev žičniških naprav – vlečnic »Triangel«, »Plana« in »Ciciban« za prevoz oseb na smučišču na Zelenici, za katere je ob uveljavitvi ZŽNPO imel lastnik veljavno obratovalno dovoljenje (v nadaljevanju: žičniške naprave).
Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
2. člen
(lokacija žičniških naprav)
Žičniške naprave ležijo na zemljišču s parc. št. 1667/1, k.o. Doslovče.
3. člen
(značilnosti žičniških naprav)
Žičniška naprava »Triangel« je naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: enoosebna vlečnica,
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna,
– vodilo: jeklena vrv,
– dolžina proge: 483 m,
– pogon: električni,
– višinska razlika: 131 m,
– zmogljivost: 320 oseb na uro,
– številka obratovalnega dovoljenja 2672-61/2005-3-0006110, z veljavnostjo do 1. 12. 2007.
Žičniška naprava »Plana« je naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica,
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna,
– vodilo: jeklena vrv,
– dolžina proge: 434 m,
– pogon: električni,
– višinska razlika: 66 m,
– zmogljivost: 900 oseb na uro,
– številka obratovalnega dovoljenja 351-180/2003-2, z veljavnostjo do 9. 10. 2008.
Žičniška naprava »Ciciban« je naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: enoosebna vlečnica,
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna,
– vodilo: jeklena vrv,
– dolžina proge: 160 m,
– pogon: električni,
– višinska razlika: 28 m,
– zmogljivost: 360 oseb na uro,
– številka obratovalnega dovoljenja 351-180/2003-2, z veljavnostjo do 9. 10. 2008.
4. člen
(način podelitve)
Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli, na podlagi vloge iz tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO, lastniku žičniških naprav z upravno odločbo, ki jo izda pristojni organ Občine Žirovnica.
5. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških naprav,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
6. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za žičniške naprave podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
7. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za dobo 15 let.
Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka tega člena vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija. Koncesija se podaljša, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniških naprav mogoče pričakovati, da bodo žičniške naprave varno obratovale v času podaljšanja koncesije. Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda pristojni organ Občine Žirovnica.
Koncesija se v času podaljšanega trajanja izvaja pod pogoji koncesijske pogodbe, o čemer se sklene aneks h koncesijski pogodbi.
8. člen
(obveznosti koncesionarja v zvezi z obratovanjem)
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
9. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo osebo samo s soglasjem Občinskega sveta Občine Žirovnica.
10. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.
11. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa koncesije, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.
12. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo za posamezno ali za vse žičniške naprave iz 1. člena tega odloka, če:
– koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniške naprave in njihovo obratovanje;
– za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave, pa se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače;
– je v skladu z ZŽNPO ugotovljena na isti lokaciji potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo, koncesionar obstoječih žičniških naprav pa v skladu z določbami zakona o koncesiji za graditev žičniške naprave ne pridobi koncesije za tako večjo oziroma zmogljivejšo napravo v šestih mesecih po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški napravi, ki jo izda pristojni organ (minister, pristojen za promet, ali pristojni organ lokalne skupnosti).
V primeru iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico do odškodnine, ki obsega vso škodo, ki mu je nastala zaradi odvzema koncesije, vključno z morebitnimi stroški, ki jih ima z razgraditvijo žičniške naprave.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
13. člen
(odstranitev žičniških naprav)
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniške naprave in vse objekte, ki jo sestavljajo, razen če se s koncedentom ne dogovorita drugače.
Odstranitev obsega razgraditev žičniških naprav, odstranitev objektov in naprav koncesije ter vzpostavitev prvotnega stanja na zemljišču iz 2. člena tega odloka.
Odstranitev žičniških naprav se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
14. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 376-0001/2006
Žirovnica, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti