Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta, stran 10332.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) na seji dne 19. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Šmarjeta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šmarjeta, ki jih je pod številko 31/2006 izdelala Vizura – Vitez d.o.o in se nanašajo na spremembo Zazidalnega načrta Šmarjeta (projekt Razvojni center Celje Uradni list SRS, št. 14/85 ter dopolnitve zazidalnega načrta Šmarjeta, Uradni list RS, št. 49/95, 39/94, 75/96, 42/97). Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šmarjeta so usklajene s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in Uradni list RS, št. 86/01).
II. OBSEG IN MEJA ZAZIDALNEGA NAČRTA, POGOJI
ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTA TER POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
2. člen
1. člen Odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta (Uradni list SRS, št. 29/87) se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
(1) Meja ureditvenega območja Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta se nanaša na parcele 130/2, 129, 162/4 in 162/5 k.o. Spodnja Hudinja.
3. člen
Na koncu 4. člena se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
– na parcelah 130/2, 162/4 in 162/5 k.o. Spodnja Hudinja se predlaga legalizacija enodružinske stanovanjske hiše v tlorisnih gabaritih cca 11.00 x 13.00 m z izkoriščeno mansardo, simetrično dvokapno streho v naklonu cca 35 stopinj, dvema pomožnima objektoma v dimenzijah cca 5.00 x 8.00 m in 9.00 x 9.00 m v pritlični izvedbi s simetričnima dvokapnima strehama v naklonu cca 35 stopinj za parkiranje avtomobilov, spravilo orodja in za posedanje ter ograditev parcele z ograjo v obliki žive meje ali žišne oziroma lesena ograje višine 2.00 m
– obstoječi stanovanjski hiši je na zahodni strani mogoče prizidati prizidek v površini 50% tlorisnega gabarita hiše za stanovanjske potrebe v enaki višini in obdelavi, kot je obstoječa hiša
– oba pomožna objekta je mogoče po potrebi delno obzidati oziroma zastekliti
– stanovanjsko hišo na parceli 129 k.o. Spodnja Hudinja v dimenzijah cca 10.00 x 12.00 m in prizidkom na zahodni strani v dimenzijah cca 3.00 x 6.00 m je mogoče po potrebi investitorja adaptirati ali rekonstruirati ali zgraditi prizidek v površini 50% tlorisnega gabarita hiše v enaki višini in obdelavi, kot je obstoječa hiša, ter gradbeno parcelo ograditi z žično ali leseno ograjo do višine cca 1.60 m
– na gradbeni parceli stanovanjskih hiš so v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04) mogoče tudi gradnje enostavnih objektov v skladu s pogoji Pravilnika
– načrtovani odmiki med objekti morajo zagotavljati vzdrževanje objektov tako, da ni motena sosednja posest, da niso poslabšani bivalni pogoji sosedov in da so upoštevani odmiki od obstoječe prometne in komunalne infrastrukture.
4. člen
5. člen odloka se dopolni z novimi odstavki, ki se glasijo:
– obravnavana objekta se navezujeta na staro Mariborsko cesto preko že zgrajenega dovoznega priključka, odmik objekta od prometne površine mora zagotavljati varnost prometa in možnost parkiranja na lastnem dvorišču
– vodovodni priključek je izveden iz javnega vodovoda preko priključka iz Osrednjega vodovodnega sistema Celja
– komunalne vode morajo so speljane preko obstoječega priključka v javno kanalizacijo – kanal 207 preko obstoječega kanalskega priključka, meteorne vode s streh in povoznih površin je potrebno predvideti za ponikovanje ali se morajo odvajati v meteorno kanalizacijo
– stanovanjski hiši sta priključeni na obstoječe TK omrežje po pogojih upravljavca
– elektrika je na razpolago v PS – PMO na izvodu Špilar iz TP Tumova
– zagotovljeni vir ogrevanja je zemeljski plin
– za odpadke je potrebno na gradbeni parceli urediti zbirno mesto za odpadke
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod je potrebno urediti v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05). Odvajanje padavinskih voda z območja spremembe ZN je potrebno odvajati na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom – zatravitev, travne plošče
– kot tolerance so pri stanovanjskemu objektu in obeh pomožnih objektih na parceli 130/2 k.o. Spodnja Hudinja mogoče adaptacije in rekonstrukcije objektov ter sprememba namembnosti dela stanovanjskega objekta v mirno poslovno dejavnost ali gradnja prizidka na zahodni strani stanovanjske hiše v mejah maksimalne gradbene linije; pri stanovanjski hiši na parceli 129 k.o. Spodnja Hudinja je mogoča adaptacija ali rekonstrukcija objekta, gradnja prizidka ali gradnja nadomestne hiše na mestu stare hiše v gabaritih obstoječe hiše oziroma v mejah maksimalne gradbene linije ter po potrebi investitorja sprememba namembnosti dela hiše v mirno dejavnost. Kot toleranca je mogoča tudi sprememba tras komunalne infrastrukture, če gre za izboljšanje tehničnih in strokovnih rešitev in so le te usklajene z upravljavci posameznih vodov.
III. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje. S sprejetjem tega odloka se razveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta (Uradni list RS, št. 75/96).
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00026/2005
Celje, dne 19. septembra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti