Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4350. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu skupnega pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste Žirovnica–Begunje na odseku od Žirovnice do Zabreznice, stran 10384.

Na podlagi 23. člena v povezavi s 16. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 32. redni seji dne 21. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu skupnega pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste Žirovnica–Begunje na odseku od Žirovnice do Zabreznice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt skupnega pomena)
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) ter z upoštevanjem prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica, sprejme občinski lokacijski načrt skupnega pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste R3-638 na odseku 1131 Žirovnica–Begunje od km 0+150 do km 1+460 (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, pod številko projekta 5566, marca 2006, na podlagi Idejnega projekta, ki ga je izdelal CE Design d.o.o., Križe, pod številko projekta P-100/04, maja 2004.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o lokacijskem načrtu določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Upravni enoti Jesenice in na Občini Žirovnica.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega površine, na katerih so načrtovani trajni objekti (območje trase regionalne ceste z vsemi spremljajočimi objekti) ter površine, na katerih so načrtovani objekti in ureditve, potrebne za izvedbo lokacijskega načrta, po izvedbi le tega pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območja ograj, uvozov in dostopov, ter območja prestavitev, novogradenj in rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture).
(2) Ureditveno območje obsega zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
k. o. Zabreznica:
159/1, 170/3, 172, 173/1, 174/2, 177/2, 178, 179/2, 180/1, 180/3, 215, 216/1, 216/2, 219/2, 219/4, 219/5, 220/2, 224/2, 224/3, 226, 228, 229, 230/4, 230/5, 232/3, 233, 234, 236/2, 238/2, 260/1, 260/3, 260/6, 260/7, 261, 262/1, 262/2, 262/3, 263/5, 263/13, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 265/4, 265/5, 265/8, 265/10, 265/11, 265/12, 265/13, 277, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 282, 284/2, 287, 288/2, 291/2, 292/2, 292/4, 292/5, 296, 311/8, 311/9, 312, 314/1, 314/6, 319/2, 319/4, 320/1, 321/2, 327/8, 328/3, 328/4, 328/7, 330/2, 330/3, 336, 339/1, 341/1, 1149/2, 1150/2, 1152, 1153, 1154, 1155/1, 1155/2, 1172;
k.o. Žirovnica:
19/1, 21/2, 31/1, 31/2, 31/3, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41, 47/2, 47/3, 47/8, 47/12, 48, 53/1, 53/4, 53/5, 96, 97, 98/1, 99/1, 117/3, 119/6, 154/2, 155/1, 155/2, 156/3, 156/4, 157/1, 157/4, 158/1, 158/2, 158/7, 158/8, 159/1, 164/2, 165/1, 165/6, 166/7, 166/11, 166/12, 167/5, 171/1, 171/2, 174/2, 174/3, 179, 180/2, 180/4, 1196/1, 1197/2, 1198/1, 1199/1, 1199/3, 1206/1, 1218, 1219.
(3) Izven sklenjenega ureditvenega območja lokacijskega načrta se izvede prestavitve, novogradnje in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav tudi na zemljiščih oziroma delih zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
k. o. Zabreznica:
174/3
k. o. Žirovnica:
39/3, 112/2, 1217.
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega:
– območje regionalne ceste z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (pločnik, avtobusna postajališča, priključki in dostopi);
– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo in ponovno funkcionalno usposobitvijo zemljišč, zasaditev in ograj;
– območja prestavitev in ureditev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(trasa ceste)
Dolžina rekonstrukcije regionalne ceste R3–638 na odseku 1131 Žirovnica–Begunje znaša 1,316 km. Rekonstrukcija se prične s priključno rampo v km 0+116, južno od križišča regionalne ceste z železniško progo Ljubljana–Jesenice v Žirovnici in se zaključi s priključno rampo v km 1+470, v Zabreznici. Rekonstrukcijo se izvede po obstoječi trasi, z delno deviacijo osi.
6. člen
(niveletni potek)
Niveletni potek rekonstruirane ceste povzema niveletni potek obstoječe ceste, ki pretežno poteka po terenu. Rekonstruirana cesta v celotnem odseku poteka v naklonu od 0,5% do 1,25%.
7. člen
(elementi ceste)
(1) Rekonstruirani odsek ceste se zasnuje kot dvopasovno cesto z nivojskimi križanji, enostranskim pločnikom in avtobusnimi postajališči.
(2) Projektirani normalni prečni profil ima širino vozišča 5,90 m (dva prometna pasova širine 2,75 m in dva robna pasova širine 0,20 m) in širino cestišča 9,00 m (vozišče širine 5,90 m, enostranski pločnik širine 1,60 m, berma širine 0,50 m ter bankina širine 1,00 m).
(3) Vertikalne in horizontalne elemente rekonstruiranega odseka se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 50 km/h. Najmanjši horizontalni radij je 130 m, najmanjši vertikalni radij konkavne zaokrožitve je 4000 m, konveksne zaokrožitve pa 2500 m. Največji vzdolžni nagib je 1,25%.
8. člen
(kolesarski in peš promet)
(1) Kolesarski promet poteka na cestišču.
(2) Pločnik za pešce se zasnuje na severni strani ceste. Širina pločnika je 1,60 m. Na območju avtobusnih postajališč (pošta in osnovna šola) se izvede dva prehoda za pešce:
– v km 0+411 (pošta),
– v km 1+242 (šola).
(3) V območju prehoda za pešce pri šoli se izvede ukrepe za umirjanje prometa v obliki trajnih fizičnih hitrostnih ovir na cesti. Na vsaki strani prehoda za pešce se umesti trapezno grbino za prevozno hitrost 40 km/h.
9. člen
(avtobusna postajališča)
(1) Na rekonstruiranem odseku ceste se zasnuje 4 avtobusna postajališča. Postajališča se locira:
– na območju Pošte v Žirovnici, in sicer v km 0+337 na severni strani ceste in v km 0+437 na južni strani ceste,
– na območju Osnovne šole Žirovnica v Zabreznici, in sicer v km 1+188 na severni strani ceste in v km 1+333 na južni strani ceste.
(2) Avtobusna postajališča se umesti izven voznih pasov, s čakalnim peronom. Postajališča se dimenzionira za ustavljanje enega avtobusa in za uvozno hitrost 40 km/h.
10. člen
(priključki in dostopi)
(1) Izvede se priključke lokalnih cest in vaških poti:
– v km 0+267 (vaški priključek levo),
– v km 0+296 (vaški priključek desno),
– v km 0+348 (vaški priključek desno),
– v km 0+382 (vaški priključek levo),
– v km 0+912 (vaški priključek levo),
– v km 1+035 (vaški priključek levo),
– v km 1+040 (vaški priključek desno),
– v km 1+230 (priključek šola levo),
– v km 1+362 (vaški priključek desno),
– v km 1+411 (vaški priključek levo),
– v km 1+433 (vaški priključek desno).
(2) Izvede se hišne priključke in dostope do stanovanjskih, gostinskih in trgovskih objektov. Dostope preko pločnika se izvede s pogreznjenimi robniki, dostope preko bankine pa se asfaltira v dolžini najmanj 2,00 m.
(3) Priključke in uvoze se niveletno prilagodi regionalni cesti ter prometnim in drugim površinam v območjih navezovanj.
11. člen
(ograje in žive meje)
Zaradi izvedbe lokacijskega načrta se odstrani, prestavi ali nadomesti ograje in žive meje:
a) na južni strani ceste okvirno:
– od km 0+353 do km 0+371; od km 0+408 do km 0+528; od km 0+631 do km 0+676, od km 0+930 do km 0+963; od km 1+025 do km 1+038; od km 1+087 do km 1+100; od km 1+120 do km 1+171; od km 1+240 do km 1270; od km 1+283 do km 1+350;
b) na severni strani ceste okvirno:
– od km 0+160 do km 0+185; od km 0+255 do km 0+564; od km 0+277 do km 0+379; od km 0+402 do km 0+432; od km 0+459 do km 0+728; od km 0+752 do km 0+909, od km 0+995 do km 1+079; od km 1+110 do km 1+157; od km 1+170 do km 1+224; od km 1+280 do km 1+406; od km 1+426 do km 1+445.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
12. člen
(splošno)
Projektne rešitve za krajinsko oblikovanje se opredeli v načrtu krajinske arhitekture. V načrtu krajinske arhitekture se opredeli oblikovalske rešitve v zvezi z reliefom, ki se jih usklajene prikaže v gradbenem načrtu, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem obcestnega prostora in avtobusnih postajališč ter rešitve v zvezi z ograjami in živimi mejami.
13. člen
(trasa ceste z objekti)
(1) Cestno opremo in razsvetljavo se oblikuje enotno, v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora.
(2) Nasipne brežine se izvede z zaokroženim iztekom v okoliški teren. Brežine se humusira in zatravi oziroma zasadi z višjo vegetacijo.
14. člen
(avtobusna postajališča)
Nadstrešnice se zasnuje v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega oblikovanja in v sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora. V fazi izdelave projektne dokumentacije se z lokacijo in arhitekturnim oblikovanjem nadstrešnic seznani pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
15. člen
(obcestni prostor)
(1) Drevesa se odstrani samo tam, kjer je to zaradi gradnje nujno potrebno. Bore, katere se odstrani zaradi umestitve avtobusnega postajališča ob osnovni šoli, se nadomesti z novo vegetacijo.
(2) Nove zasaditve se zasnuje z avtohtonimi rastlinskimi vrstami. Minimalni odmik zasaditve od cestišča in višina vegetacije mora zagotavljati ustrezno preglednost ter omogočati nemoteno vzdrževanje obcestnega sveta.
(3) Vse dele obstoječe ceste oziroma drugih rab, ki po izvedbi rekonstrukcije ostanejo brez funkcije, se rekultivira v skladu z rabo sosednjih zemljišč.
16. člen
(žive meje in ograje)
(1) Žive meje, ki jih je treba zaradi rekonstrukcije ceste odstraniti, se nadomesti z istovrstnimi živimi mejami ali z drugimi avtohtonimi vrstami. Dopustna je dodatna omejitev z žičnimi mrežami ali lesenimi plotovi.
(2) Ograje se prestavi ali nadomesti s transparentnimi žičnimi, kovinskimi ali lesenimi ograjami ali z živimi mejami. Polne grajene ali montažne ograje niso dovoljene.
(3) Višino ograj in končno višino živih mej se prilagaja obstoječim ograjam, s tem da ne sme presegati 1,20 m.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA UREJANJE KOMUNALNE, ENERGETSKE
IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
17. člen
(pogoji)
(1) Zaradi rekonstrukcije ceste je treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, vode in naprave. Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture mora potekati v skladu s smernicami za načrtovanje, mnenji ter projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav.
(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso regionalne ceste, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso regionalne ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste.
(3) Pred začetkom del je treba obvestiti upravljavce vodov, izvesti zakoličbo in zagotoviti nadzor. Morebitne stroške prestavitev in poškodb glede na stanje, situacijo in globino vodov, nosi investitor izvedbe lokacijskega načrta.
18. člen
(vodovod)
(1) Na odseku rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica–Begunje R3 – 638/1131 se v km od 0+295 do 1+470 prestavi in zamenja obstoječi primarni vodovod iz salonitnih cevi DN 125. Nov vodovod okvirne dolžine 1193 m se izvede kot LŽT – DUKTIL DN 150. Vodovod se izvede v pločniku po severni strani ceste. Hidrante se zaradi pluženja locira izven pločnika.
(2) Na trasi rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica–Begunje R3 – 638/1131 se lokalno prestavi, zamenja ali zaščiti še naslednje vodovode:
– na odseku od km ceste 0+ 75 do km 0+295 se zamenja obstoječi vodovod. Nov vodovod okvirne dolžine 12 m se izvede kot LŽT – DUKTIL DN 100;
– na vseh odcepih obstoječega vodovoda se izvedejo prevezave na nov primarni vodovod LŽT – DUKTIL DN 150 ali na nov vodovod LŽT – DUKTIL DN 100. Nove povezave se izvede kot LŽT – DUKTIL DN 100, po izvedbi tlačnega preizkusa.
(3) Vsa prečenja cevovodov s povoznimi površinami se ustrezno zaščiti.
19. člen
(kanalizacija)
Na širšem območju, ki tangira tudi območje obravnavanega lokacijskega načrta, se predvideva gradnjo kanalizacije za odpadno komunalno vodo. Gradnja te kanalizacije ni predmet tega lokacijskega načrta. Trasa predvidene kanalizacije mora biti usklajena s potekom ostalih obstoječih in predvidenih komunalnih vodov.
20. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Meteorne vode s cestne površine se odvodnjava s sistemom meteorne kanalizacije ali odvodom preko bankine.
(2) Na celotni trasi ceste se predvidi 6 krajših meteornih kanalov PVC 250 z betonskimi jaški. Meteorno vodo se odvaja v naslednje ponikovalnice:
– PON 1 v km 0 + 169,
– PON 2 v km 0 + 465,
– PON 3 v km 1 + 130,
– PON 4 v km 1 + 243,
– PON 5 v km 1 + 427,
– PON 6 v km 0 + 637.
21. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Na trasi rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica–Begunje R3 – 638/1131 se prestavi, pokabli, zamenja ali zaščiti naslednje elektroenergetsko omrežje:
a) visokonapetostno omrežje:
– obstoječi 20 kV kablovod, ki poteka od TP Reber Žirovnica do TP Žirovnica se na območju prečkanja s predvideno novo traso ceste v km 0+275 in km 0+375 prestavi. Ob robu predvidene ceste se zgradi nova kabelska kanalizacija s prehodnima jaškoma okvirne dolžine 95 m, v katero se položi nov 20 kV kabel. Obstoječi del 20 kV kabla, ki se nadomesti z novim, se demontira;
– na celotnem poteku ceste se v južnem pločniku od TP Žirovnica proti vzhodu v kabelsko kanalizacijo iz prve alinee naslednjega odstavka položi visokonapetostni kabel.
b) nizkonapetostno omrežje:
– obstoječi nizkonapetostni vodi na območju trase nove ceste se nadomestijo z nizkonapetostnimi kablovodi. Na južni strani ceste ob robu bankine se zgradi nova kabelska kanalizacija s prehodnimi jaški, v kateri bodo potekali tudi visokonapetostni vodi iz druge alinee prejšnjega odstavka. Obstoječi nizkonapetostni nadzemni vodi se demontirajo;
– izvedejo se odcepi kabelske kanalizacije za napajanje objektov na severni strani ceste. Prečkanja s traso ceste se ustrezno zaščitijo.
22. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na širšem območju, ki tangira tudi območje obravnavanega lokacijskega načrta, se predvideva gradnjo plinovoda. Gradnja le-tega ni predmet tega lokacijskega načrta. Trasa predvidenega plinovoda mora biti usklajena s potekom ostalih obstoječih in predvidenih komunalnih vodov.
(2) Pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljavca načrtovanega plinovoda PE32-160, ki bo potekal v globini 1 m in po potrebi izvesti zakoličbo in nadzor nad izvajanjem del.
23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na trasi rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica–Begunje R3 – 638/1131 se od km 0+250 do km 1+460 zgradi novo telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo. V novi telekomunikacijski kabelski kanalizaciji se na celotni trasi zagotovi cev ø 50 mm za potrebe obrambe.
(2) Novo telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo se do km 1+ 220 izvede ob južnem robu hodnika za pešce na severni strani ceste. V km 1+220 telekomunikacijska kabelska kanalizacija prečka cestišče in se nadaljuje na južni strani ceste.
(3) Prečkanja telekomunikacijskih vodov s cesto se ustrezno zaščitijo.
(4) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje na obravnavanem odseku se ohrani.
24. člen
(javna razsvetljava)
(1) Na celotnem odseku rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica–Begunje R3 – 638/1131 se zgradi novo javno razsvetljavo.
(2) Novo kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo se izvede v bermi na severni strani ceste. Stebre s svetilkami se montira na rob pločnika ali v bermo. Na prehodih za pešce, križiščih in hitrostnih ovirah se izvede dodatno osvetlitev z dodatnimi svetilkami in z večjo močjo sijalk.
(3) Prečkanja javne razsvetljave s cesto se ustrezno zaščitijo.
(4) Nova javna razsvetljava se napaja iz nove omare prižigališča, ki se priključi na obstoječo TP Žirovnica. Novo omaro se locira v km 0 + 370 na severni strani ceste.
(5) Obstoječo javno razsvetljavo z opremo se demontira.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
25. člen
(posegi v obstoječe objekte)
(1) Zaradi rekonstrukcije ceste se odstrani ali prestavi naslednje objekte:
– žive meje in ograje na odsekih, kot so navedeni v 11. členu tega odloka, na parc. št. 40/4, 41, 40/1, 40/3, 47/3, 47/2, 47/12, 48, 53/5, 53/1, 155/2, 53/4, 99/1, 157/1, 156/4, 156/3, 97, 260/1, 166/11, 166/7, 261, 260/3, 262/1, 262/2, 264/2, 265/5, 265/4, 265/1, 265/11, 265/12, 265/8, 265/13, 265/10, 265/2, 291/2, 288/2, 280, 279, 282, 311/9, 278, 277, 314/1, 319/2, 234, 236/2, 232/3, 233, 321/2, 230/4, 230/5, 228, 229, 327/8, 330/3, 330/2, 220/2, 219/5, 336, 219/5, 219/4, 219/2, 339/1, 341/1, 216/2, 216/1, 215, 180/3,
– znamenje v km 1+35,00 na parc. št. 311/9.
(2) Izvede oziroma preuredi se priključke lokalnih cest in vaških poti, hišne priključke in dostope do stanovanjskih, gostinskih in trgovskih objektov, kot so navedeni v 10. členu tega odloka.
(3) Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov plača odškodnino v skladu s predpisi in pogoji opredeljenimi v občinskih prostorskih aktih. Premike premičnih objektov se uskladi z lastniki.
26. člen
(tla)
(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Vse površine, vključno z začasnimi prometnimi utrditvami in gradbenimi površinami, na katerih bodo potekala gradbena dela, se opredeli pred začetkom gradbenih del.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov se prepreči emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin se prepreči tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upošteva določila 27. člena tega odloka. Predvidi se nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih površin se začne že v času izvajanja rekonstrukcije. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije se izvede tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
27. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa in zaščitni ukrepi
za varstvo voda)
(1) Izgradnja pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcija cesta ne sme v ničemer poslabšati obstoječega stanja kvalitete podtalnice, kar je treba doseči z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, načinom gradnje ter načinom vzdrževanja.
(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinske vode s cestišč in odstavnih površin mora biti usklajena s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(3) Odvodnjavanje voda s cestne površine, avtobusnih postajališč in pločnika je treba urediti tako, da ne bo prišlo do onesnaženja tal in voda. Meteorne vode s ceste se odvaja v samostojne ponikovalnice. Meteorne vode z avtobusnih postajališč in parkirišč se v ponikovalnice odvaja preko ustreznih lovilcev olj.
(4) Zasipavanje in odlaganje odpadnega gradbenega in izkopnega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine, v pretočne profile vodotokov ter na nestabilna mesta ni dopustno. Splakovanje delovnega orodja v okoliških vodah, spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v okoliške vode ter odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo za delovanje gradbenih strojev in transportnih sredstev, ni dovoljeno.
28. člen
(ohranjanje narave)
(1) Območje gradbišča je treba omejiti na najmanjši možni obseg. Vitalna drevesa je treba ohranjati. Odlaganje vsakršnega gradbenega ali izkopnega materiala v naravno okolje ni dovoljeno.
(2) Razgaljene površine je treba takoj po zaključenih zemeljskih delih humusirati in zatraviti ali zasaditi z grmovnicami.
(3) Odstranjena drevesa se v dogovoru z lastniki nadomesti na zemljiščih izven sklenjenega ureditvenega območja lokacijskega načrta.
29. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine se zagotovi:
– arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na območju arheološke dediščine, zato se pet dni pred začetkom del o tem obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, Območna enota Kranj,
– odvodnjavanje na območju kapelice sv. Marije z Jezusom v Žirovnici (EŠD 17592),
– ukrepe za zaščito kapelice sv. Marije z Jezusom v Žirovnici (EŠD 17592) pred poškodbami z gradbeno mehanizacijo.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
V času gradnje ne smejo biti presežene ravni hrupa, določene v predpisih, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju. Upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom:
– uporabljena gradbena mehanizacija mora biti opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati zakonsko predpisanih vrednosti,
– vsa hrupna dela se, glede na dovoljene ravni hrupa, izvajajo samo v času med 7. In 19. uro,
– čas obratovanja hrupnih operacij se omeji na najmanjšo možno mero.
31. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje se zagotovi vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materialov z gradbišča, čiščenje vozil pri vožnji z gradbišč na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah.
32. člen
(varstvo pred požarom)
V projektu za gradbeno dovoljenje je treba v skladu s predpisi varstva pred požarom predvideti pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, ki bodo zagotavljali dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
33. člen
(etape izvajanja)
Izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo ceste se izvede v eni etapi. Gradnjo se izvaja pod prometom, popolna zapora prometa ni možna. Prometni režim med gradnjo uredi izvajalec.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
34. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacijo gradbišča se omeji na obstoječe komunikacije in druge utrjene površine. Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš prometa;
– zagotovitev ukrepov za zaščito kapelice sv. Marije z Jezusom v Žirovnici pred poškodbami z gradbeno mehanizacijo;
– ustrezna ureditev in proti prašna zaščita vseh cest, ki bi eventualno služile obvozu ali transportu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb;
– zagotovitev dostopov do objektov ter kmetijskih zemljišč v času gradnje in po končani gradnji;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter ostalih objektov, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb;
– zagotovitev nemotene komunalne oskrbe objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
– v skladu z veljavnimi predpisi odprava morebitnih prekomernih negativnih posledic, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstruirane ceste v najkrajšem možnem času. O morebitnih poškodbah je treba takoj obvestiti pristojne upravljavce;
– v času gradnje zagotovitev vseh potrebnih varnostnih ukrepov in organizacije na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev.
35. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo prometne, komunalne in energetske infrastrukture, ki je ne bo prevzel v upravljanje. Upravljavci so dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
36. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Občina Žirovnica je investitor izgradnje pločnika, avtobusnih postajališč in spremljajočih ureditev. Ministrstvo za promet je investitor rekonstrukcije ceste. Pred izvedbo del bo sklenjen ustrezen sporazum o sofinanciranju.
37. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja tudi:
– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi.
IX. TOLERANCE
38. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž navedenih v tem odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
X. NADZOR
39. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0002/2004
Žirovnica, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti