Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4397. Program priprave za Spremembe in dopolnitve UN – Rožna ulica – Gasa, stran 10444.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8-1/03 – popravek) in 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradne objave št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve UN –
Rožna ulica – Gasa
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Ocena stanja: UN iz leta 1989 v veliki meri ni več aktualen.
Razlogi za pripravo: Na delu območja UN se načrtuje izgradnja objekta za potrebe Varstveno delovnega centra (v nadaljevanju VDC), ki ima status javnega zavoda na področju sociale.
Investitor je podjetje Koling d.o.o., Sp. Kanomlja 23b, 5281 Sp. Idrija.
Pravna podlaga: Postopek priprave Sprememb in dopolnitev UN bo potekal na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, v nadaljevanju ZureP-1).
Postopek priprave: Pristojnost nosilcev urejanja prostora je nekoliko drugačna kot ob sprejetju UN, zato bodo smernice in mnenja podali nosilci urejanja prostora po sedaj veljavni zakonodaji.
Postopek priprave in sprejema bo potekal v skladu s 34. členom ZureP-1 po skrajšanem postopku, saj gre za spremembe in dopolnitve akta, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-191/2006 z dne 20. 7. 2006 odločilo, da celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.
 
2. Predmet in programska izhodišča
VDC je najemnik v objektu CIU Nikolaj Pirnat. Objekt je potreben obnove.
Programska izhodišča za pripravo akta: Nova predvidena lokacija je primerna za potrebe VDC, je v centru mesta, z možnostjo hitrega peš dostopa do rekreacijskih površin, pri novogradnji pa se bodo lahko upoštevale njihove specifične potrebe in zahteve.
Dejavnost se sklada z namensko rabo po veljavnem prostorskem planu, to so centralne dejavnosti.
 
3. Okvirno ureditveno območje
Obsega parcele s številkami 1333/1, 1328/2, 1331/2, 1328/1, 1329/2, 1331/1, 1333/3, 1332/1, 1332/2, 1115 del, 1329/1, 1328/3, 1330/1, 1330/2, 1330/3, 1330/4, 1330/5, 1330/6, 1330/7, 1330/8, vse k.o. Idrija mesto.
 
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki so v skladu z 29. in 33. členom zgoraj navedenega ZureP-1 podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:
– Občina Idrija, služba za gospodarske javne službe,
– Komunala Idrija,
– Elektro Primorska, PE Tolmin,
– Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,
– MOP, Agencija RS za okolje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
 
5. Način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve strokovnih podlag
Strokovne rešitve se izdelajo s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Upoštevajo se specifične prostorske zahteve VDC.
Strokovne podlage:
– UN tekstualni in grafični del z vsemi spremembami in dopolnitvami,
– Poročilo o geološko geomehanskih razmerah za območje Sprememb in dopolnitev UN Rožna ulica – Gasa, Geologija, maj 2002,
– Dodatne strokovne podlage, če bo to izhajalo iz smernic nosilcev urejanja prostora.
 
6. Postopek in organizacija priprave prostorskega akta
Postopek priprave vodi služba za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija.
Občina Idrija bo pooblastila podjetje Koling d.o.o. za pridobivanje smernic in mnenj v postopku priprave akta.
 
7. Rok za pripravo prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora v skladu s 34. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge. Čas javne razgrnitve traja prav tako 15 dni, v času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo.
Spremembe in dopolnitve se pripravijo v skladu s priloženim terminskim planom. Javna obravnava je predvidena v prvi polovici decembra 2006, sprejem z Odlokom pa v januarju 2007.
 
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Vse stroške priprave in sprejema Sprememb in dopolnitev UN krije investitor podjetje Koling d.o.o.
 
9. Program se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Idrija, dne 27. septembra 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti