Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4383. Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico v Občini Bistrica ob Sotli, stran 10426.

Na podlagi 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-l) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99 in 125/03) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 28. redni seji dne 21. 9. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za obvoznico
v Občini Bistrica ob Sotli
1. člen
(predmet in cilj)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga prostorskega akta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– ureditveno območje prostorskega akta,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega akta,
– seznam potrebnih strokovnih podlag,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– potrebne geodetske podlage in način pridobivanja,
– roki za pripravo prostorskega izvedbenega akta in njegovih posameznih faz,
– obveznosti financiranja sprememb in dopolnitev prostorskega akta,
za izdelavo občinskega lokacijskega načrta obvoznice v občini Bistrica ob Sotli.
2. člen
(ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga)
Na podlagi dolgoročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 – dopolnjen leta 1989 (Uradni list RS, št. 39/90, 63/93) in družbenega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 39/90, 63/93) za območje Občine Bistrica ob Sotli je območje, ki je predmet LN obvoznice Bistrica ob Sotli, opredeljeno kot območje predvideno za urejanje z lokacijskim načrtom.
Zaradi zagotovitve varnosti v cestnem prometu, zaradi ohranjanja trškega jedra, potrebe po ureditvi avtobusnega postajališča, nujno potrebnih parkirišč, je potrebno za predvidena stavbna zemljišča izdelati izvedbeni prostorski načrt, ki bo urejal poseganje v prostor na danem območju, reguliral gradnjo ter podal osnovne usmeritve in tehnične rešitve ureditve infrastrukture za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč. Lokacija in namen pozidave je edini primeren.
Priprava LN obvoznice v občini Bistrica ob Sotli bo potekala po predpisanem postopku, skladno z določili ZUreP-l (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in skladno z navodili o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 14/85).
3. člen
(predmet in programska izhodišča)
Občinski lokacijski načrt se pripravi za ureditveno območje na celotni površini ob dolini Čehovnice in do roba že pozidanega prostora, vse k. o. Kunšperk, v obsegu in vsebini kot je določeno v 43. in 73. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
4. člen
(vsebina prostorskega akta)
Lokacijski načrt se pripravi skladno s pogoji in usmeritvami pristojnih organov in nosilcev javnih pooblastil ter vsebuje:
Tekstualni del občinskega lokacijskega načrta v obsegu:
a) odloka lokacijskega načrta
b) obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– opis funkcije in položaj območja,
– opis prostorskih, urbanističnih in arhitekturnih rešitev,
– opis ureditev prometne, komunalne, energetske in teleprenosne infrastrukture,
– opis rešitev v zvezi z varovanjem okolja,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi nesrečami,
– seznam parcel s podatki o lastništvu,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– tolerance.
Grafični del lokacijskega načrta v obsegu:
– pregledna situacija M 1: 5000
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bistrica ob Sotli M 1: 5000
– situacija obstoječega stanja M 1: 5000
– ureditvena situacija M 1: 5000
– situacija prometne, komunalne, energetske in teleprenosne infrastrukture M 1: 5000
– geodetska zazidalna situacija M 1:5000
– načrt gradbenih parcel M 1: 5000.
Predlog lokacijskega načrta vsebuje poleg opisanega tekstualnega in grafičnega dela še mnenja pristojnih organov in nosilcev javnih pooblastil.
5. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega celotno dolino Čehovnice.
Območje je določeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 – dopolnjen leta 1989 (Uradni list RS, št. 39/90, 63/93) in družbenega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 39/90, 63/93) za območje Občine Bistrica ob Sotli. V primeru, da se v nadaljnjem postopku pokaže potreba po razširitvi območja LN, se le-to smiselno upošteva.
6. člen
(subjekti, ki sodelujejo pri pripravi)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje, trg Celjskih Knezov 9; 3000 Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, OE Celje, Dečkova 36, 3000 Celje
3. Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Celje, Lava 11, 3000 Celje
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, 3000 Celje
6. OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina
7. Telekom Slovenije PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
8. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
9. Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli
10. Zavod za gozdove, OE Celje, Odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano
12. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 42, 3000 Celje.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 34. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.
Na usklajeni predlog LN morajo nosilci urejanja prostora ravno tako v roku 30 dni podati svoje mnenje.
V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen
(geodetske in strokovne podlage)
Za območje predvidene prostorske ureditve bo pripravljalec pridobil geodetske podloge v digitalni obliki.
8. člen
(javna razgrnitev)
Predlog lokacijskega načrta se skladno 31. in 34. členom Zakona o urejanje prostora pred sprejetjem javno razgrne za najmanj 30 dni. Kraj in čas razgrnitve določi Občina Bistrica ob Sotli.
9. člen
(postopek sprejemanja)
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni lokacijski načrt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave, da dajo mnenja k dopolnjenem predlogu lokacijskega načrta.
Odlok lokacijskega načrta sprejme Občinski svet.
10. člen
(terminski plan)
    Faza dela                  Rok
 1.  Priprava in sprejem programa priprave
 2.  Izdelava gradiva za pridobitev smernic    30 dni
 2.  Pridobitev smernic              30 dni
 3.  Izdelava osnutka lokacijskega načrta     30 dni
 4.  Javna razgrnitev predloga lokacijskega    30 dni
   načrta
 5.  Sprejem stališč do pripomb in predlogov    7 dni
 6.  Priprava dopolnjenega predloga lokacijskega 30 dni
   načrta
 7.  Pridobitev mnenj               30 dni
 8.  Izdelava končnih elaboratov in sprejem    30 dni
11. člen
(financiranja prostorskega akta)
Financiranje občinskega lokacijskega načrta je obveza naročnika Občine Bistrica ob Sotli.
12. člen
(konča določba)
Ta program priprave občinskega lokacijskega načrta se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
Št. 031-0001/2006-28
Bistrica ob Sotli, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost